ขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามนำข้อมูลในกระทู้นี้ไปเผยแพร่ต่อ ยกเว้นได้รับการอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลแล้วเท่านั้น !!!

บทความ ประเพณีถือศีลกินผัก


< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133    หน้าถัดไป >


กระทู้นี้เดิมเป็นกระทู้ประเพณีถือศีลกินผัก แต่เนื่องจากว่ามีการโพสข้อมูลที่มีเนื้อหาสาระเข้ามาเยอะมากๆ
เลยขอปรับกระทู้นี้ให้เป็นกระทู้ บทความที่เกี่ยวเนื่องกับประเพณีถือศีล กินผัก โดยเฉพาะ
ซึ่งทุกท่านสามารถส่งเข้ามายังกะทู้นี้ได้ ไม่เฉพาะต้องเขียนโดยผู้เขียนเท่านั้น มีเนื้อหาครอบคลุม
- ประเพณีถือศีลกินผักทั่วไป
- ประเพณีถือศีลกินผักที่เกี่ยวเนื่องกับเมืองตรัง
- ประวัติศาลเจ้าและพระที่นับถือ
- ประกาศงานบุญ

ในกะทู้นี้ต่อไปหากมีข้อมูลมากพอก็จะรวบรวมจัดแบ่งให้ชัดเจนยิ่งขึ้น กะทู้นี้ผู้เขียนขอให้คงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์จึงต้องระมัดระวังในการกล่าวคำอย่างยิ่ง ให้สัญลักษณ์เป็น ดอกเหมย เป็นปฐมบทของการปรับปรุงกะทู้ดั้งเดิม

โดย.. บุนเต้หลาง 124.157.209.249   


 

 ความคิดเห็นที่ 1161

8 พ.ค.2550  เวลา 08:35 น.
โดย.. กริช 58.9.77.234  

ขอ ข้อมูลของ ศาลเจ้าโต๊ะอดัมสิติยาวา หน่อยคับ คุณ บุ่นเต้หลาง คับ ขอบคุณ คับ /8 พ.ค. 2550 - 04.16 น.

 


 ความคิดเห็นที่ 1162

8 พ.ค.2550  เวลา 22:41 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.81.105  

ศาลเจ้าเก่งจิวโฮยก้วน

กันตัง

 

ศาลเจ้าแห่งนี้นับเป็นศาลเก่าแก่ ไม่มีรายละเอียดบันทึกเป็นหลักฐานไว้

แต่จากคำบอกเล่ากล่าวว่าสร้างขึ้นเมื่อครั้ง สมัยพระยารัษฎานุประดิษฐ์

หรือ คอซิมบี้ ณ ระนอง จัดสร้างโดยเลขานุการของท่านเป็นผู้จัดสร้าง

(ในภาพ ศาลเจ้า เก่งจิวโฮยก้วน กันตัง)

 


 ความคิดเห็นที่ 1163

8 พ.ค.2550  เวลา 22:42 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.81.105  

ศาลเจ้าแห่งนี้สร้างในระยะเวลาใกล้เคียงกับศาลเจ้าฮกเกี้ยนกันตัง

ซึ่งพระยาสถลสถานพิทักษ์จัดสร้างขึ้นในระยะเวลาต่อมา

(ในภาพ อาคารศาลเจ้าอยู่ด้านหลังของอาคารสมาคมจีน)

 


 ความคิดเห็นที่ 1164

8 พ.ค.2550  เวลา 22:43 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.81.105  

มีหลักฐานที่พอจะอ้างอิงคือ

การขีดเขียนบันทึกอักษรไว้ที่ใบระฆังใบหนึ่งของศาลเจ้า

กล่าวว่าใบระฆังนี้สร้างในรัชสมัยพระเจ้ากวางสู

ปีที่ 13 ปีพุทธศักราช 2429

(ในภาพ สมาคมจีน เก่งจิวก่งโต๊ะ)

 


 ความคิดเห็นที่ 1165

8 พ.ค.2550  เวลา 22:44 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.81.105  

กระถางธูปบูชาหน้าศาลเจ้าจารึกว่า

สร้างในรัชสมัยพระเจ้ากวางสู

ปีที่ 34 ปีพุทธศักราช 2450

(ในภาพ ด้านหน้าอาคารศาลเจ้า)

 


 ความคิดเห็นที่ 1166

8 พ.ค.2550  เวลา 22:45 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.81.105  

เมื่อครั้งเมืองกันตังยังเป็นเมืองท่าเจริญรุ่งเรือง

เป็นศูนย์กลางการปกครองของจังหวัด

มีชาวจีนอพยพ 2 กลุ่มภาษาหลัก

คือ ฮกเกี้ยนและไหหลำ

(ในภาพ บรรยากาศภายในศาลเจ้า)

 


 ความคิดเห็นที่ 1167

8 พ.ค.2550  เวลา 22:46 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.81.105  

ทั้งสองกลุ่มได้จัดตั้งสมาคมจีนขึ้นที่กันตังทั้ง 2 สมาคม

คือ สมาคมไหหลำ หรือ เก่งจิวโฮยก้วน

และสมาคมฮกเกี้ยน กันตัง

(ในภาพ แท่นบูชากลาง พระเทียนเฮ้าเต็งหม่าย)

 


 ความคิดเห็นที่ 1168

8 พ.ค.2550  เวลา 22:48 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.81.105  

ต่อมาเมื่อรัฐมีนโยบายป้องกันควบคุม

การรวมตัวของชาวจีนโพ้นทะเลในรูปแบบสมาคม

หวั่นเกรงชาวจีนซ่องสุมกองกำลัง

(ในภาพ แท่นบูชากลางพระเทียนเฮ้าเต็งหม่าย)

 


 ความคิดเห็นที่ 1169

8 พ.ค.2550  เวลา 22:48 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.81.105  

สมาคมจีนเหล่านั้นจึงสร้างศาลเจ้าขึ้นมา

นอกจากเพื่อสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้ว

ยังเพื่อหลีกเลี่ยงการเพ่งเล็งจากภาครัฐ

(ในภาพ แท่นบูชากลางพระเทียนเฮ้าเต็งหม่าย)

 


 ความคิดเห็นที่ 1170

8 พ.ค.2550  เวลา 22:49 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.81.105  

ในส่วนของสมาคมไหลำจึงจัดตั้ง

เป็น ศาลเจ้าเก่งจิวโฮยก้วน

ซึ่งมีสถานะภายในนับเป็นสมาคมจีน

(ในภาพ แท่นบูชาเบื้องขวาพระเจ้าวิญญาณ โกวบุ่นก๋ง)

 


 ความคิดเห็นที่ 1171

8 พ.ค.2550  เวลา 22:52 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.81.105  

จนเมื่อเมืองตรังย้ายศูนย์กลางการปกครอง

ไปอยู่ที่บ้านบางรักหรือตัวเมืองตรังในปัจจุบัน

สมาคมจีนจึงย้ายตามไปด้วย

(ในภาพ พระเทียนเฮ้าเต็งหม่าย)

 


 ความคิดเห็นที่ 1172

8 พ.ค.2550  เวลา 22:53 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.81.105  

ส่วนสมาคมฮกเกี้ยนกันตังมีชื่อในนาม ศาลเจ้าฮกเกี้ยน

แต่โดยสถานะยังเป็นสมาคมจีนรับรองสถานะโดยรัฐบาลจีนอยู่

(ในภาพ พระเทียนเฮ้าเต็งหม่าย)

 


 ความคิดเห็นที่ 1173

8 พ.ค.2550  เวลา 22:53 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.81.105  

ศาลเจ้าเก่งจิวโฮยก้วน กันตัง

ตั้งอยู่ด้านหลังของอาคารสมาคมจีน

เบื้องหน้ามีกระถางธูปเก่าแก่

(ในภาพ องครักษ์เบื้องซ้ายของพระเทียนเฮ้าเต็งหม่าย)

 


 ความคิดเห็นที่ 1174

8 พ.ค.2550  เวลา 22:55 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.81.105  

ภายในประกอบด้วยแท่นบูชากลางตอนหน้า

เป็น พระจ้าวเอ็งเอ่งเลี๊ยด 47 พี่น้อง

(ในภาพ องครักษ์เบื้องขวาของพระเทียนเฮ้าเต็งหม่าย)

 


 ความคิดเห็นที่ 1175

8 พ.ค.2550  เวลา 22:56 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.81.105  

ซึ่งบางตำนานกล่าวถึงพระเฮียดิก๋งแตกต่างกัน

เช่น พระ 108-109 บางท่านว่ามี 42 ท่าน

บ้างก็ว่ามี 47 ท่าน ดังแผ่นป้ายนี้กล่าวว่ามี 47 ท่าน

(ในภาพ ป้ายบูชาของ พระจุ้ยบ๊วยเต๋งเหนี่ยง)

 


 ความคิดเห็นที่ 1176

8 พ.ค.2550  เวลา 22:56 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.81.105  

ด้านหลังของแท่นบูชากลางเป็นแท่นบูชาพระ ซึ่งจัดแบ่งเป็นสามส่วน

ส่วนกลางเป็น เจ้าแม่ทับทิม หรือ พระเทียนเฮ้าเต็งหม่าย

(ในภาพ ป้ายบูชาของ พระสี่สิบเจ็ดพี่น้อง)

 


 ความคิดเห็นที่ 1177

8 พ.ค.2550  เวลา 22:57 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.81.105  

กิมซิ้นของท่านเป็นกิมซิ้นเก่าแก่ดั้งเดิมนับตั้งแต่เริ่มสร้างศาล

โดยมีผู้นำมาจากเมืองจีน แวดล้อมด้วยบริวารซ้ายขวา

(ในภาพ ป้ายบูชาของ พระ 108)

 

 


 ความคิดเห็นที่ 1178

8 พ.ค.2550  เวลา 22:58 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.81.105  

เบื้องซ้ายในแท่นบูชากลางเป็นป้ายนาม

พระจุ้ยบ๊วยเต๋งเหนี่ยง

หรือเจ้าแม่ทับทิมในตำนานไหหลำ

(ในภาพ ป้ายบูชาของ พระ 109)

 


 ความคิดเห็นที่ 1179

8 พ.ค.2550  เวลา 22:59 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.81.105  

ส่วนเบื้องขวาในแท่นบูชากลางเป็น

ก๋งป๋าย พระ 108 อยู่ด้านหน้า

และก๋งป๋าย พระ 109 อยู่ด้านหลังวางซ้อนกัน

เบื้องล่างเป็นส่วนบูชาเจ้าที่

(ในภาพ ป้ายบูชาของพระเจ้าวิญญาณ)

 


 ความคิดเห็นที่ 1180

8 พ.ค.2550  เวลา 23:00 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.81.105  

แท่นบูชาเบื้องขวาของแท่นบูชากลาง

เป็นแท่นบูชาพระเจ้าวิญญาณหรือ โกวบุนก๋ง

ชิดกับฝาผนังทั้งสองด้าน มีอาวุธพระ

และสัญลักษณ์ประจำกายของแปดเซียน

(ในภาพ อุปกรณ์ศักดิ์สิทธิ์ประจำศาล)

 

ขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามนำข้อมูลในกระทู้นี้ไปเผยแพร่ต่อ ยกเว้นได้รับการอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลแล้วเท่านั้น !!!


< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133    หน้าถัดไป >


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 
sisli escort mecidiyekoy escort taksim escort umraniye escort istanbul escort besiktas escort bomonti escort istanbul escort maslak escort atakoy escort bakirkoy escort beylikduzu escort atasehir escort kadikoy escort bishkek escorts tuzla escort bagcilar escort beykoz escort turbanli escort kartal escort maltepe escort bebek escort levent escort pendik escort sisli escort istanbul escort isitme cihazi umraniye escort erotik shop sex shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop