เจริญรอยพระยุคลบาทรัชกาลที่ ๖ เสด็จประพาสเมืองตรัง


  1 2 3    หน้าถัดไป >ประวัติรัชกาลที่ ๖

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๖ แห่งพระบรมราชวงศ์จักรี เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันเสาร์ เดือนยี่ ขึ้น ๒ ค่ำ ปีมะโรง ตรงกับวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๔๒๓ ทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ ๒๙ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระองค์ที่ ๒ ในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง


โดย.. เหมียวฟลุค 58.147.53.126   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

29 มิ.ย.2553  เวลา 19:57 น.
โดย.. เหมียวฟลุค 58.147.53.126  

 เมื่อพระชนมายุได้ ๑๒ พรรษาเศษ  ได้เสด็จไปทรงศึกษาวิชาการที่ประเทศอังกฤษ  แต่ในขณะประทับทรงศึกษาอยู่ ณ ประเทศอังกฤษ  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จสวรรคตลง  จึงทรงได้รับสถาปนาพระอิสริยยศขึ้นเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๔๓๗

 

เนื่องจากทรงได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระยุพราช  จึงต้องทรงเปลี่ยนแนวการศึกษาจากเดิมที่มีพระราชประสงค์จะทรงเรียนวิชาหารทหารเรือมาเรียนวิชาการทหารบก ณ โรงเรียนนายร้อยแซนด์เฮิรสต์  แล้วได้เสด็จไปประจำการในกรมทหารราบเบาเดอรัม  ก่อนที่จะเสด็จเข้าทรงศึกษาวิชาการพลเรือนตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ดจัดถวายพระราชวงศ์อังกฤษ  วิชาที่ทรงศึกษามีทั้ง รัฐศาสตร์  ประวัติศาสตร์  นิติศาสตร์  เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ  

 

(คำบรรยายภาพ

ทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับพระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ และนักเรียนสยาม  ที่ร่วมประชุมฟังประกาศสถาปนาพระอิสริยศักดิ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร

ณ สถานอัครราชทูตสยาม กรุงลอนดอน  เมื่อวันที่    มีนาคม  พ.ศ. ๒๔๓๗)

 


 ความคิดเห็นที่ 2

29 มิ.ย.2553  เวลา 20:05 น.
โดย.. เหมียวฟลุค 58.147.53.126  

ในระหว่างที่ประทับทรงศึกษาอยู่ที่ประเทศอังกฤษนั้น  ได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์สมเด็จพระบรมชนกนาถ ไปในงานพระราชพิธีสำคัญต่าง ๆ ทั้งในประเทศอังกฤษและประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรป  แล้วจึงเสด็จพระราชดำเนินนิวัติพระนครทางประเทศสหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น  ถึงกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ ๒๙  ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๔๕

 

ประทับฉายพระฮายาลักษณ์พร้อมด้วยข้าราชการไทยและคณะผู้ตามเสด็จชาวสหรัฐอเมริกา  ที่นครซานฟรานซิสโก  ประเทศสหรัฐอเมริกา  เมื่อวันที่  ๒๔  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๔๔๕  คราวเสด็จประพาสสหรัฐอเมริกา  ระหว่างวันที่  ๑๐  ตุลาคม – ๒๙  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๔๔๕  ในการเสด็จนิวัติพระนครโดยวิถีรอบพิภพ พ.ศ. ๒๔๔๕

(นั่งเก้าอี้จากซ้าย)  )  ๑. พระยาอรรคราชวราทร (ภัสดา  บุรณศิริ)   ๒. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ๓. พระตำรวจเอก เจ้าพระยาราชศุภมิตร (อ๊อด  ศุภมิตร)   

(แถวยืนจากซ้าย)  ๓. นายพลเอก เจ้าพระยาพิชเยนทรโยธิน (อุ่ม  อินทรโยธิน)   ๕.. มหาเสวกโท พระยาศรีวรวงศ์ (หม่อมราชวงศ์จิตร  สุทัศน์..หรือ สักขี ผู้บันทึกเอกสารจดหมายเหตุที่พระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จเลียบมณฑลปักษ์ใต้ปี ๒๔๕๘ และ ๒๔๖๐)


 ความคิดเห็นที่ 3

29 มิ.ย.2553  เวลา 20:07 น.
โดย.. เหมียวฟลุค 58.147.53.126  

ในปี พ.ศ. ๒๔๔๗ เสด็จออกทรงพระผนวชตามราชประเพณี ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม   แล้วไปประทับจำพรรษาจนถ้วยพรรษกาล ณ วัดบวรนิเวศวิหาร

 

(คำบรรยายใต้ภาพมีดังนี้... “วชิราวุโธภิกขุ” (พระภิกษุสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร) ประทับเหนือพระแท่นหน้าพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร  พร้อมด้วยสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส พระราชอุปัธยาจารย์  และสามเณรสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์)


 ความคิดเห็นที่ 4

29 มิ.ย.2553  เวลา 20:12 น.
โดย.. เหมียวฟลุค 58.147.52.117  

วันที่ ๒๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๕๓  ทรงรับรัชทายาทเสด็จดำรงสิริราชสมบัติสืบต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เฉลิมพระปรมาภิไธยว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

(บรรยายภาพดังนี้..

ทรงเครื่องบรมราชภูษิตาภรณ์  ทรงฉลองพระองค์ครุยกรองทอง  ทรงพระชฏาพระมหากฐินน้อย

ประทับเหนือพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์  แวดล้อมด้วยเครื่องอิสริยราชูปโภค  ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมโภช)

 


 ความคิดเห็นที่ 5

29 มิ.ย.2553  เวลา 20:27 น.
โดย.. เหมียวฟลุค 58.147.52.117  

พระมเหสี และพระคู่หมั้น

๑.หม่อมเจ้าหญิงวัลลภาเทวี วรวรรณ พระคู่หมั้น ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นเป็น "พระวรกัญญาปทาน พระองค์เจ้าวัลลภาเทวี" แต่ภายหลังทรงถอนหมั้น และโปรดเกล้าฯ ให้ออกพระนามว่า             "พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวัลลภาเทวี"

 (คำบรรยายใต้ภาพดังนี้...

วันที่ ๑๕  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๔๖๓  เวลาเช้า นายกองเอก พระวรกัญญาปทาน พระองค์เจ้าวัลลภาเทวี  นายเสือป่าพิเศษกองร้อยหลวง  กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์  เสด็จจากที่ประทับแรมสวนนันทอุทยาน  จังหวัดนครปฐม  ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทที่ค่ายหลวงบ้านโป่ง  เวลา ๑๓ น.เศษ  ทรงเครื่องปกตินายพลเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์  เสด็จพระราชดำเนินจากที่ประทับแรมค่ายหลวงบ้านโป่ง  พร้อมด้วย นายกองเอก พระวรกัญญาปทาน พระองค์เจ้าวัลลภาเทวี  ไปทอดพระเนตรการซ้อมรบเสือป่าที่ท้องทุ่งบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี  ประทับเสวยพระกระยาหารกลางวันที่พลับพลาในสนามประลองยุทธแล้ว  พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ราษฎรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท)


 ความคิดเห็นที่ 6

29 มิ.ย.2553  เวลา 20:29 น.
โดย.. เหมียวฟลุค 58.147.52.117  

หม่อมเจ้าหญิงลักษมีลาวัณ (พระนามเดิม ม.จ.หญิง วรรณวิมล วรวรรณ) พระขนิษฐาใน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวัลลภาเทวี หลังอภิเษกสมรส ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็น "พระนางเธอลักษมีลาวัณ" 

(คำบรรยายใต้ภาพดังนี้..

ทรงเครื่องเต็มยศ  จอมพล  ผู้บังคับการพิเศษกรมทหารบกราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ จ.ป.ร.

ทรงสอดสายสะพายนพรัตน์ราชวราภรณ์  ประดับพระดารานพรัตน์ราชวราภรณ์  มหาจักรีบรมราชวงศ์และเสนางคบดี  ทรงฉายพร้อมด้วยพระนางเธอลักษมีลาวัณ)

 


 ความคิดเห็นที่ 7

29 มิ.ย.2553  เวลา 20:39 น.
โดย.. เหมียวฟลุค 58.147.52.117  

คุณเปรื่อง สุจริตกุล ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งพระสนมเอกที่ "พระสุจริตสุดา"

(คำบรรยายใต้ภาพดังนี้..ทรงเครื่องสโมสรกลางวัน นายนาวาเอก กองพันหลวงราชนาวีเสือป่า  ทรงประดับพระดารานพรัตน์ราชวราภรณ์   มหาจักรีบรมราชวงศ์ และมหาวชิรมงกุฎ  ทรงประดับเข็มเครื่องหมายกรมทหารราบเบาเดอรัม  และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นที่ ๔ “อัศวิน”  ทรงฉายเนื่องในการราชาภิเษกสมสมรสด้วยคุณเปรื่อง  สุจริตกุล ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นเป็น พระสุจริตสุดา พระสนมเอก  เมื่อวันที่  ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๔๖๔)

 


 ความคิดเห็นที่ 8

29 มิ.ย.2553  เวลา 20:43 น.
โดย.. เหมียวฟลุค 58.147.52.117  

คุณประไพ สุจริตกุล (น้องของคุณเปรื่อง  สุจริตกุล) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็น "พระอินทราณี" พระสนมเอก ต่อมาได้โปรดสถาปนาพระอิสริยยศเป็น "สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระบรมราชินี"  ต่อมาในตอนปลายรัชกาลโปรดเกล้าฯ ให้ออกพระนามว่า "สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระวรราชชายา"

(คำบรรยายภาพดังนี้...ทรงเครื่องเต็มยศ  จอมพลเรือ  จอมทัพเรือสยาม  ทรงสายสะพายนพรัตน์ราชวราภรณ์  ประดับพระดารานพรัตน์ราชวราภรณ์  มหาจักรีบรมราชวงศ์และเสนางคบดี  ทรงฉายพร้อมด้วยนายนาวาโทราชนาวีเสือป่า สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระบรมราชินี นายเสือป่าพิเศษกองพันหลวงราชานวีเสือป่า  เนื่อง ในวโรกาสครบรอบ ๒ ปี การราชาภิเษกสมรส  เมื่อวันที่  ๑๒  มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๕)


 ความคิดเห็นที่ 9

29 มิ.ย.2553  เวลา 20:45 น.
โดย.. เหมียวฟลุค 58.147.52.117  

คุณเครือแก้ว อภัยวงศ์ ได้รับพระราชทานสถาปนาเป็น เจ้าจอมสุวัทนา และได้รับพระราชทานสถาปนาเป็น "พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี" ในที่สุด

(คำบรรยายใต้ภาพดังนี้...

ทรงเครื่องครึ่งยศ จอมพล ผู้บังคับการพิเศษกรมทหารบกราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ จ.ป.ร.

ทรงประดับพระดารานพรัตน์ราชวราภรณ์  มหาวชิรมงกุฎ และเสนางคบดี  เสด็จออกพระที่นั่งบรมพิมาน  ในการทรงราชาภิเษกสมรสกับคุณสุวัทนา  อภัยวงศ์ บุตรีพระอภัยพิทักษ์ (เลื่อม  อภัยวงศ์)

แล้วโปรดเกล้าฯ สถาปนาคุณสุวัทนาขึ้นไว้ในตำแหน่งพระสนมเอก  เมื่อวันอาทิตย์ที่  ๑๐  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๔๖๗)

 


 ความคิดเห็นที่ 10

29 มิ.ย.2553  เวลา 20:48 น.
โดย.. เหมียวฟลุค 58.147.52.117  

ทรงมีพระราชธิดาซึ่งประสูติแต่พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ธิดา  เพียงพระองค์เดียว คือ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี  ประสูติ ณ วันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๘

 

(คำบรรยายใต้ภาพดังนี้...สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี  ทรงเครื่องแบบปกติขาว พันโท ราชองครักษ์พิเศษ ภ.ป.ร. ผู้บังคับการพิเศษ กองพันที่ ๒ กรมผสมที่ ๕ (กรมหารราบที่ ๑๕) จังหวัดนครศรีธรรมราช)


 ความคิดเห็นที่ 11

29 มิ.ย.2553  เวลา 20:50 น.
โดย.. เหมียวฟลุค 58.147.52.117  

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตด้วยพระอันตะอุดตัน  เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๖๘ สิริพระชนมพรรษา ๔๕ พรรษา เสด็จดำรงสิริราชสมบัติ ๑๕  ปี  ๑ เดือน ๓ วัน 

(คำบรรยายใต้ภาพดังนี้....พระบรมโกศพระบรมศพประดิษฐานเหนือรถปืนใหญ่รางเกวียน  มีทหารรักษาวัง ว.ป.ร..ฉุดชักเวียนรอบพระเมรุมาศโดยอุตตราวัฏเป็นพระราชปัจฉิมยาตราตามกระแสพระบรมราชโองการซึ่งทรงสั่งไว้ในพระราชพินัยกรรมว่าด้วยการจัดงานพระบรมศพ)


 ความคิดเห็นที่ 12

29 มิ.ย.2553  เวลา 20:53 น.
โดย.. เหมียวฟลุค 58.147.52.117  

จบแค่นี้ก่อนนะคะ วันนี้ สำหรับพระราชประวัติ พรุ่งนี้มาต่อเรื่องพระราชกรณียกิจที่สำคัญ ซึ่งเกี่ยวข้องกับจังหวัดตรัง ส่วนวันสุดท้าย จะมากล่าวถึงเรื่องจังหวัดตรัง...ขอบคุณข้อมูลจาก อ.วรชาติ  มีชูบท ซึ่งคยอให้คำแนะนำ และเกลาข้อมูลให้เสมอมา


 ความคิดเห็นที่ 13

1 ก.ค.2553  เวลา 15:26 น.
โดย.. มดเอ็กซ์ 118.173.127.207  
ขอบคุณสำหรับเรื่องราวดีๆครับพี่

 ความคิดเห็นที่ 14

1 ก.ค.2553  เวลา 15:58 น.
โดย.. เหมียวฟลุค 118.173.132.239  

ขอบใจจ้าเอ็กซ์ เมื่อวานไปทำงานเสร็จคำแล้วเลยเหนื่อย วันนี้ขอแก้ตัว รวบ ๒ ตอนเลยนะคะ


 ความคิดเห็นที่ 15

1 ก.ค.2553  เวลา 16:01 น.
โดย.. เหมียวฟลุค 118.173.132.239  

พระราชกรณียกิจที่สำคัญ

ตลอดเวลา ๑๕ ปีเศษแห่งรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาตินานัปการ  ทั้งด้านศาสนา  การศึกษา  ทางด้านการคมนาคมและขนส่ง                

 

ด้านกฎหมายและการศาล

(คำบรรยายภาพดังนี้...ทรงฉลองพระองค์ครุยเนติบัณฑิตสยาม)


 ความคิดเห็นที่ 16

1 ก.ค.2553  เวลา 16:04 น.
โดย.. เหมียวฟลุค 118.173.132.239  

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

(คำบรรยายภาพดังนี้...ทรงเครื่องปกติ นายพลเอก นายทหารพิเศษกองทัพบกอังกฤษ ทรงฉายร่วมกับ เจ้าจอมสุวันทนา (พระนางเจ้าสุวันทนา พระวรราชเทวี)และเซอร์วิลเลียม ยอร์ช แมกสเวล (Sir Willam George Maxwell) ข้าหลวงใหญ่ประจำสหพันธ์รัฐมาลายู ณ สถานีรถไฟกัวลาลัมเปอร์ รัฐสะลังงอร์ (Selangor) เมื่อวันที่ ๒๙  กัยยายน พ.ศ.๒๔๖๗)

 


 ความคิดเห็นที่ 17

1 ก.ค.2553  เวลา 16:05 น.
โดย.. เหมียวฟลุค 118.173.132.239  

ด้านการป้องกันพระราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการล่าอาณานิคม  ทรงนำสยามประเทศเข้าร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่ ๑  ซึ่งนอกจากจะเป็นการยกระดับประเทศสยามขึ้นสู่การยอมรับของนานาอารยประเทศแล้ว  ยังได้อาศัยผลของการเป็นผู้ชนะสงครามดำเนินการแก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมทั้งสิทธิสภาพนอกอาณาเขตและภาษีร้อยชักสาม  ทรงจัดตั้งกองเสือป่าและกองลูกเสือเป็นกองกำลังสำรองของชาติ

(คำบรรยายภาพดังนี้..วันจันทร์ที่  ๑๐   กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๔๕๔  เสด็จออกพระที่นั่งอัมพรสถาน  พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้หลวงอภิรักษ์ราชฤทธิ์ (ศร  ศรเกตุ) ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนมหาดเล็กหลวง นำนักเรียนมหาดเล็กหลวงชัพน์  บุนนาค  เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อทอดพระเนตรเครื่องแบบลูกเสือตามข้อบังคับลักษณปกครองลูกเสือซึ่งร้านวิวิธภูษาคารเป็นผู้จัดสร้างถวาย  วโรกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นักเรียนมหาดเล็กหลวงชัพน์  บุนนาค กล่าวคำสาบาลของลูกเสือถวายเฉพาะพระพักตร์

 

 แล้วมีพระบรมราชโองการดำรัสสั่งให้เป็นลูกเสือคนแรกของประเทศสยาม นักเรียนมหาดเล็กหลวงชัพน์  บุนนาค  ลูกเสือคนแรกของประเทศสยาม แต่งกายเครื่องแบบลูกเสือหลวง)

 

 


 ความคิดเห็นที่ 18

1 ก.ค.2553  เวลา 16:09 น.
โดย.. เหมียวฟลุค 118.173.132.239  

ในด้านการแพทย์และสาธารณูปการ  ทรงตั้งวชิรพยาบาล  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สถานเสาวภา และกระทรวงสาธารณสุข

(คำบรรยายภาพดังนี้..วันที่    มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๕  เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดสถานพยาบาลสำหรับกรุงเทพฯ ฝั่งเหนือ ซึ่งพระราชทานนามว่า “ศาลาวชิรพยาบาล”

อาคารและบริเวณที่พระราชทานให้เป็น “ศาลาวชิรพยาบาล” นี้  เดิมเป็นบ้านของนายเชย สรรพการหิรัญกิจ อดีตผู้จัดการฝ่ายไทยในแบงก์สยามกัมมาจล  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมพระคลังข้างที่จ่ายพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์กว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท  รับซื้อบ้านนี้จากแบงก์สยามกัมมาจล  แล้วพระราชทานพระบรมราชูทิศให้เป็น “ศาลาวชิรพยาบาล” พระราชทานให้ เป็นสาธารณสถานสมบัติสิทธิ์ขาดของประชาชนชาวไทย )

 

 

 

 


 ความคิดเห็นที่ 19

1 ก.ค.2553  เวลา 16:13 น.
โดย.. เหมียวฟลุค 118.173.132.239  

ทรงจัดตั้งโรงไฟฟ้าหลวงสามเสน  ในด้านเศรษฐกิจ ทรงตั้งคลังออมสิน สภาเผยแพร่พาณิชย์และสถิติพยากรณ์หรือปัจจุบันคือ กระทรวงพาณิชย์  กรมสรรพากร กรมตรวจเงินแผ่นดิน วันที่    เมษายน  พ.ศ. ๒๔๕๖  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานกำเนิดธนาคารออมสิน

 

(คำบรรยายภาพดังนี้..ธนบัตรลีฟอเทีย  ของสโมสรลีฟอเทีย ซึ่งโปรดให้จัดทำขึ้น

เพื่อให้ข้าราชบริพารในพระองค์ใช้แทนเงินสดซึ่งโปรดเกล้าฯ ให้ฝากไว้ ณ จิตรลดาธนาคาร

เป็นการทรงทดลองจัดกิจการธนาคารเมื่อยังทรงดำรงพระอิสริยยศเป็น

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

และเป็นต้นเค้าของการพระราชทานกำเนิด “คลังออมสิน” หรือ “ธนาคารออมสิน” ในปัจจุบัน)

 ความคิดเห็นที่ 20

1 ก.ค.2553  เวลา 16:14 น.
โดย.. เหมียวฟลุค 118.173.132.239  

ทรงรวมกรมรถไฟสายเหนือและสายใต้เป็นกรมรถไฟหลวง  ในด้านศิลปะและวัฒนธรรม ทรงเปลี่ยนการใช้ รัตนโกสินทรศก (ร.ศ) เป็นพุทธศักราช (พ.ศ.)   ทรงตั้งกรมศิลปากร  รวมทั้งทรงจัดตั้งเมืองจำลอง “ดุสิตธานี” เพื่อวางรากฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

(คำบรรยายภาพ ดังนี้...มุมหนึ่งของพระราชวังพระวัชรินทร์ราชนิเวศน์ ซึ่งเป็นพระบรมมหาราชวังของเมืองจำลอง “ดุสิตธานี”)

   1 2 3    หน้าถัดไป >


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 
sisli escort mecidiyekoy escort taksim escort umraniye escort istanbul escort besiktas escort bomonti escort istanbul escort maslak escort atakoy escort bakirkoy escort beylikduzu escort atasehir escort kadikoy escort bishkek escorts tuzla escort bagcilar escort beykoz escort turbanli escort kartal escort maltepe escort bebek escort levent escort pendik escort sisli escort istanbul escort isitme cihazi umraniye escort erotik shop sex shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop