.
ผู้ว่าฯ ตรัง เชิญชวนลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด

             

ผู้ว่าฯ ตรัง เชิญชวนลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด


     นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า ตามที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 133 ตอนที่ 34 ก ลงวันที่ 22 เมษายน 2559 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2559 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 133 ตอนที่ 35 ก ลงวันที่ 25 เมษายน 2559 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง ได้แจ้งประกาศกำหนดวันออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ... ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 นั้น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดให้ผู้มีสิทธิออกเสียงที่ต้องการใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2559

     ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิที่อยู่นอกเขตออกเสียงที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตออกเสียงเป็นเวลาน้อยกว่า 90 วัน (เข้ามาอยู่หลังวันที่ 10 พฤษภาคม 2559) สามารถออกเสียงได้โดยต้องลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด ซึ่งช่องทางการยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด สามารถยื่นคำขอได้ 3 ช่องทาง คือ 1.ยื่นด้วยตนเอง ที่สำนักทะเบียนอำเภอ หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 7 กรกฎาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ 2.ยื่นทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2559 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ 3.ยื่นผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://election.dopa.go.th ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ ระบบจะปิดอัตโนมัติในเวลา 24.00 น. ของวันที่ 30 มิถุนายน 2559

โดย.. บก.ตั้ม (tumcyber) ส่งข้อความหลังไมค์ 182.52.236.139   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน