.
ตรังแจ้งแนวทางการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์

             

ตรังแจ้งแนวทางการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์


     นายสายัณห์ อินทรภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดทำคู่มือ “รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์” และ “มาตรการในการลดการแพร่กระจายเนื้อหาอันไม่เหมาะสม บนสื่อสังคมออนไลน์สำหรับภาครัฐ” เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้งานอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ให้เหมาะสมและปลอดภัย อีกทั้งเพื่อให้มีความตระหนักถึงการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ เพื่อป้องกันมิให้เกิดการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

     ทั้งนี้ปัจจุบันการใช้งานสื่ออินเทอร์เน็ตมีแนวโน้มการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการใช้งานบนสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ซึ่งเป็นสื่ออินเทอร์เน็ตที่มีอิทธิพลสูง เนื่องด้วยมีความเชื่อมโยงกับผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตจำนวนมาก และมีการสร้างส่วนร่วมกับผู้ใช้งานให้มีปฏิสัมพันธ์กัน อาทิเช่น Facebook Instagram Twitter Youtube เป็นต้น ทั้งนี้ภาครัฐทุกภาคส่วนมีหน้าที่ในการช่วยกำกับดูแลการใช้งานอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ให้เป็นไปในทางที่เหมาะสม ถูกกฎหมาย ตลอดจนเฝ้าระวังมิให้เกิดการกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือก่อให้เกิดปัญหาสังคม อย่างไรก็ตามหน่วยงานภาครัฐอาจจะตกเป็นเป้าหรือเครื่องมือของผู้ไม่ประสงค์ดี เพื่อใช้ในการแพร่กระจายเนื้อหาอันไม่เหมาะสม หรืออาจเกิดการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการกระจายตัวของเนื้อหาอันไม่เหมาะสมโดยไม่เจตนา

โดย.. บก.ตั้ม (tumcyber) ส่งข้อความหลังไมค์ 182.52.236.139   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน