.
สาระน่ารู้เรื่องเลือกตั้ง

             

สาระน่ารู้เรื่องเลือกตั้ง


สาระน่ารู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. 2550

เตรียมความพร้อมก่อนออกไปเลือกตั้ง

1. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ได้ที่ศาลากลางจังหวัด  ที่ว่าการอำเภอ  เทศบาล  อบต.  ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านและจากเอกสารที่ส่งถึงเจ้าบ้าน
2. หากพบชื่อตกหล่นหรือชื่อเกินมาให้แจ้ง เพิ่มชื่อ  -  ถอนชื่อ ที่นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นภายในวันที่ 12 ธันวาคม  2550
3. กรณีมีเหตุที่จะไม่สามารถไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ในวันที่ 23 ธันวาคม 2550  ได้ให้ ไปแจ้งเหตุวันแรก  วันที่ 16 ธันวาคม  2550  ก่อนวันเลือกตั้ง   หรือภายในวันที่  30  ธันวาคม  2550  วันสุดท้ายการแจ้งเหตุ โดยขอรับและยื่นแบบการแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิได้ที่อำเภอ  เทศบาล  หรือมอบหมายให้บุคคลใดไปแจ้งแทน  หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้


การใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งระหว่างวันที่  15-16  ธันวาคม 2550  เวลา  08.00-17.00 น.


      อำนวยความสะดวกให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 23  ธ.ค. 50   เนื่องจากมีเหตุจำเป็น  ดังนี้

- ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยเลือกตั้งอื่นที่อยู่นอกหน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง
- ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง
- ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่จะเดินทางไปนอกเขตเลือกตั้ง
- ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ในวันเลือกตั้งไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  ณ  ที่เลือกตั้งได้  เพราะมีเหตุจำเป็น  ท่านสามารถลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าได้ (ไม่ต้องลงทะเบียน)  ณ  ศาลาประชาคมอำเภอทุกอำเภอ  ยกเว้นอำเภอเมืองตรังใช้สถานที่  โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษ  และอำเภอกันตัง  ใช้สถานที่   อาคารคอซิมบี้  สำนักงานเทศบาลเมืองกันตัง


การใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด ระหว่างวันที่  15-16  ธันวาคม 2550  เวลา  08.00-17.00 น.


- ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งติดต่อกันเป็นเวลาน้อยกว่า  90  วัน นับถึงวันเลือกตั้ง ซึ่งจะต้องไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งเดิม  (จังหวัดเดิมก่อนที่จะย้ายมา)
- ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อยู่ในจังหวัดอื่นนอกจังหวัดที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน (มาประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในจังหวัดอื่น  ซึ่งมิใช่จังหวัดที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน)  ให้บุคคลนั้นไปลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด ได้ระหว่างวันที่   22  ตุลาคม  ถึงวันที่  22   พฤศจิกายน  2550  ณ  ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ/สำนักงานเทศบาล/สำนักงานเขต     สถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด (จังหวัดตรัง)  ณ  โรงยิมเนเซี่ยม  สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง


หลักฐานที่ต้องใช้ในวันเลือกตั้ง

1. บัตรประจำตัวประชาชน  (บัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุก็ใช้ได้)
2. บัตรประจำตัวหรือหลักฐานซึ่งทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีหมายเลขประจำตัวประชาชน  13  หลัก  ของผู้ถือบัตร  อาทิ  ใบขับขี่  หรือหนังสือเดินทาง  (พาสปอร์ต)

5  ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง  ส.ส.
1. ตรวจสอบรายชื่อ
ตรวจสอบรายชื่อและลำดับที่จากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประกาศไว้หน้าหน่วยเลือกตั้ง

2. ยื่นบัตรประชาชน
ยื่นบัตรประชาชนและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

3. รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ
 ลงลายมือชื่อ  หรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือขวาบนต้นขั้วบัตรเลือกตั้งพร้อมรับบัตร  2 ใบ คือบัตรเลือกตั้ง  ส.ส.แบบแบ่งเขต และบัตรเลือกตั้ง ส.ส.แบบสัดส่วน

4. ทำเครื่องหมายกากบาท
เข้าคูหาลงคะแนน  ทำเครื่องหมายกากบาท  X  ลงในช่องทำเครื่องหมายบัตรเลือกตั้ง  ส.ส.  แบบแบ่งเขต  เลือกได้ไม่เกินจำนวน  ส.ส.  ที่มีในเขต  บัตรเลือกตั้ง  ส.ส.แบบสัดส่วนเลือกพรรคการเมืองเพียงหมายเลขเดียว  หากไม่ต้องการเลือกใครหรือพรรคการเมืองใดให้ทำเครื่องหมายกากบาท  X ในช่องไม่ลงคะแนน

5. หย่อนบัตรด้วยตนเอง
 เมื่อลงคะแนนเสร็จแล้วพับบัตรเลือกตั้งให้เรียบร้อยและหย่อนบัตรในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเอง

ผู้ที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุ
จะต้องเสียสิทธิ  3   ประการ  ดังนี้
1. สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง  ส.ส, ส.ว.  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นและสิทธิได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็น  ส.ว.
2. สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นกำนัน  และผู้ใหญ่บ้าน
3. สิทธิในการยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง  ส.ส.  และ  ส.ว.
การเสียสิทธิ  3  ประการนี้  จะได้กลับคืนมาเมื่อไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  ส.ส. ,  ส.ว.  สมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นครั้งต่อไป

เรื่องน่ารู้ในการเลือกตั้ง
1. รับเงินหรือทรัพย์จากผู้สมัครหรือหัวคะแนนของผู้สมัคร  มีโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี  หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ  และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งห้าปีเว้นแต่  ได้แจ้งต่อ  กกต.จังหวัดหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ  อย่างช้าภายในวันที่  30  ธันวาคม  2550   จึงจะไม่ต้องรับโทษและไม่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
2. ผู้แจ้งนำจับจะได้รับสินบน  จำนวนไม่เกินครึ่งหนึ่งของเงินค่าปรับ
3. ฉีกบัตรเลือกตั้ง  มีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีและปรับไม่เกินสองหมื่นบาท  และเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งห้าปี
4. ห้ามจำหน่าย  จ่าย  แจก  หรือจัดเลี้ยงสุรา  ระหว่างเวลา  18.00  น. (หกโมงเย็น)  ก่อนวันเลือกตั้ง   1  วัน   (22 ธ.ค.50) จนถึงเที่ยงคืน  ( 24.00 น. ) ของวันที่    23   ธันวาคม   2550
5. ห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ตนเองได้ลงคะแนนเลือกตั้งด้วยเครื่องมือใด  ๆ  (อาทิ  กล้องดิจิตอลโทรศัพท์มือถือ  ฯลฯ)

สอบถามข้อมูล – แจ้งเหตุทุจริตเลือกตั้งได้ที่
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง
ถ.รื่นรมย์ อ.เมือง จ.ตรัง โทร.075-215826, 075-216045


เลือกตั้งเป็นหน้าที่  เลือกคนดีที่ไม่ซื้อเสียง
23 ธันวาคม 2550  อย่าลืมไปเลือกตั้ง ส.ส. เวลา 08.00 – 15.00 น.
สำหรับชาวตรัง ใช้สูตร 1 : 2
เข้าคูหา รับบัตร สองใบ ใช้ดุลยพินิจพิจารณา
1. เลือกพรรคแบบสัดส่วน กากบาทได้เพียงพรรคเดียว
2. เลือก ส.ส. ในเขตของท่านได้ไม่เกิน สอง หมายเลข


รายชื่อผู้สมัคร  ส.ส.  แบบแบ่งเขต
ณ อาคารอเนกประสงค์   สำนักงานเทศบาลนครตรัง
วันที่  12-14  พฤศจิกายน 2550

เขตเลือกตั้งที่ 1   (ประกอบด้วย อ.เมืองตรัง อ.ห้วยยอด อ.รัษฎา อ.วังวิเศษ)
หมายเลข  1  นายสาทิตย์     วงศ์หนองเตย      (พรรคประชาธิปัตย์)
หมายเลข  2  นายสุกิจ      อัถโถปกรณ์            (พรรคประชาธิปัตย์)
หมายเลข  3  นายมาโนชญ์      เอียดบาง        (พรรคเพื่อแผ่นดิน)
หมายเลข  4  นายเอกรินทร์     นิลสวัสดิ์        (พรรคเพื่อแผ่นดิน)
หมายเลข  5  นายชัยพร     ชูเสน                    (พรรคพลังประชาชน)
หมายเลข  6  นายธนัท      ลาชโรจน์                (พรรคพลังประชาชน)
หมายเลข  7  นายประสาร     คงสาย               (พรรคประชากรไทย)
หมายเลข  8  นายโกศล     เตียวโซลิต             (พรรคประชากรไทย)
หมายเลข  9  ค.ด.ธวัช      ราชพลี                    (พรรคไทยร่ำรวย)
หมายเลข 10 นางอำพัน     เสนี                      (พรรคไทยร่ำรวย)

เขตเลือกตั้งที่ 2   (ประกอบด้วย อ.กันตัง อ.สิเกา อ.ย่านตาขาว อ.ปะเหลียน อ.นาโยง อ.หาดสำราญ)
หมายเลข  1  นายสมชาย     โล่สถาพรพิพิธ     (พรรคประชาธิปัตย์)
หมายเลข  2  นายสมบูรณ์     อุทัยเวียนกุล       (พรรคประชาธิปัตย์)
หมายเลข  3  นายปกิต     ยอดสนิท                (พรรคเพื่อแผ่นดิน)
หมายเลข  4  นางวันทา     วงศ์ธรรมโอสถ       (พรรคเพื่อแผ่นดิน)
หมายเลข  5  นายเจริญ     ศรนรายณ์            (พรรคพลังประชาชน)
หมายเลข  6  นายทวี      ปรังพันธ์                    (พรรคพลังประชาชน)
หมายเลข  7  นายอวิรุทธิ์     กิ้มเท่ง                 (พรรคไทยร่ำรวย)
หมายเลข  8  นางอุไร      ช่วยเรือง                   (พรรคไทยร่ำรวย)


โดย.. บก.ตั้ม (tumcyber) ส่งข้อความหลังไมค์ 58.8.90.94   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

17 พ.ย.2550  เวลา 11:13 น.
โดย.. TiTaTu 165.72.200.10  

   

 ความคิดเห็นที่ 2

18 พ.ย.2550  เวลา 00:34 น.
โดย.. คดท 203.149.16.45  
หน้าที่ประชาชนก็ต้องออกไปใช้สิทธิ...เหมือนทุกๆครั้งที่ผ่านมา.ทุกๆๆคนนะครับ    ..

 ความคิดเห็นที่ 3

18 พ.ย.2550  เวลา 20:10 น.
โดย.. บก.ตั้ม 202.3.69.19  

เมื่อวานผมได้ไปลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด เรียบร้อยแล้วครับ ที่สำนักงานเขตบางซื่อ ใช้เวลาไม่นานเลยครับ   ใครไม่ได้กลับตรังไปเลือกตั้งอย่าลืมไปลงทะเบียนภายในวันที่ 22 นี้นะครับ

 ความคิดเห็นที่ 4

28 พ.ย.2550  เวลา 16:20 น.
โดย.. ..popo[ 202.29.44.30  
                 

 ความคิดเห็นที่ 5

28 พ.ย.2550  เวลา 16:22 น.
โดย.. 1234 202.29.44.30  
หน้าจะมีความรุ้ให้มากก่วนี้เรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้ง   


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน