เรื่องสำคัญ 4 เรื่องดังนี้


วันจันทร์ ที่ 20 สิงหาคม 2550 เป็น วันหยุดชดเชยกรณีพิเศษจากวันที่ 19 สิงหาคม 2550
เป็นต้น

เรื่อง ความเห็นของคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับการพิจารณาประกาศให้วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2550 เป็นวันหยุดราชการ และวันหยุดทำการของสถานประกอบการ

คณะรัฐมนตรีให้วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2550 เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษทั่วประเทศ ตาม

ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่จะมีขึ้นในวันที่ 19 สิงหาคม 2550 โดยทั่วถึงกันด้วย ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ และส่งเสริมให้ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติที่ไม่ได้อยู่ในภูมิลำเนา สามารถเดินทางไปและกลับจากการไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติที่ภูมิลำเนาได้โดยสะดวกและปลอดภัย เพราะไม่ต้องเร่งรีบในการเดินทาง

 


โดย.. 5555 58.9.157.31   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน