การประกวด “ธิดาเจ้าแม่กวนอิม” ปี 2550


  1 2    หน้าถัดไป >


 

หลักเกณฑ์การประกวด “ธิดาเจ้าแม่กวนอิม”
งานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดตรัง  ประจำปี 2550

     ด้วยเทศบาลนครตรังได้กำหนดจัดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 11 – 19 ตุลาคม 2550  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนประเพณีถือศีลกินผักให้เป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย  ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ได้มีการจัดกิจกรรมหนึ่ง คือ การประกวดธิดาเจ้าแม่กวนอิม  ระหว่างวันที่ 11-14 ตุลาคม 2550  ณ หน้าสำนักงานเทศบาลนครตรัง

     ดังนั้น เพื่อให้การประกวดธิดาเจ้าแม่กวนอิม  ในงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดตรัง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงกำหนดหลักเกณฑ์การประกวดไว้ดังนี้

ข้อ 1  คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1  เป็นเพศหญิงโดยกำเนิด
1.2  มีสัญชาติไทย
1.3  มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 25 ปี  (แต่อายุไม่ถึง 26 ปีในวันที่ 10 ตุลาคม 2550)
1.4  สถานภาพโสด ไม่เคยสมรสทั้งโดยพฤติกรรมและพฤตินัย  ไม่เคยประกอบพิธีการ,งานเลี้ยง,งานมงคลสมรส,จดทะเบียนสมรสหรือการใช้ชีวิตคู่ฉันท์สามีภรรยา รวมทั้งไม่เคยตั้งครรภ์ หรือให้กำเนิดบุตรมาก่อนแต่อย่างใด
1.5  รูปร่างหน้าตางดงาม มีบุคลิกภาพที่งามสง่าท่วงทีวาจา กิริยามารยาทดี ความรู้รอบตัวดี มีปฏิภาณไหวพริบดี และมีมนุษยสัมพันธ์
1.6  มีการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า  ทั้งนี้ต้อง อ่าน เขียน พูด และเข้าใจภาษาไทย
1.7  เป็นผู้ที่มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
1.8  มีความศรัทธาในเจ้าแม่กวนอิม
1.9  จะต้องถือศีลกินผักตลอดช่วงเทศกาล
1.10  กรณีเป็นนักเรียน/นักศึกษา  ต้องได้รับการรับรองและความยินยอมจากสถาบันการศึกษา
1.11  กรณีอายุไม่เกิน 20 ปี  ต้องได้รับการรับรองและความยินยอมจากผู้ปกครอง

ข้อ 2  หลักเกณฑ์การรับสมัคร
2.1  เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม – 25 กันยายน 2550  ในวันจันทร์ – ศุกร์  เวลา  08.30 – 16.30 น.  ณ  สำนักปลัดเทศบาล  (ชั้น 2)  สำนักงานเทศบาลนครตรัง  จังหวัดตรัง   โทร. 0-7521-8017  ต่อ  1164
2.2  จะทำการคัดเลือกผู้เข้ารอบ จำนวน 30 คน ในวันที่  29 กันยายน พ.ศ.2550 เวลา 13.00 น.  ณ ห้องประชุม (ชั้น 1) อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครตรัง

ข้อ 3  หลักฐานการสมัครเข้าประกวด
3.1  ใบสมัครตามแบบฟอร์มของเทศบาลนครตรัง
3.2  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริงเพื่อการตรวจสอบ
3.3  สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริงเพื่อการตรวจสอบ
3.4  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง
3.5  สำเนาหลักฐานการศึกษา
3.6  รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาดโปสการ์ด  3.5X5 , 4X6 นิ้ว  (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
3.7  ใบรับรองแพทย์

ข้อ 4  การประกวด
4.1  กำหนดการจัดการประกวดในวันที่ 11-13 ตุลาคม 2550  ระหว่างเวลา 21.30 – 24.00 น.  ณ เวทีการประกวด  บริเวณหอนาฬิกา  ถนนวิเศษกุล  หน้าสำนักงานเทศบาลนครตรัง  จังหวัดตรัง
4.2  กรณีมีผู้มาสมัครเกินจำนวนที่กำหนดไว้ คณะกรรมการจะพิจารณานอกรอบ ในวัน  29   กันยายน 2550   เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม (ชั้น 1) อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง
4.3  ผู้ที่ผ่านการพิจารณานอกรอบ  จำนวน 30 คน  ต้องสาบานตนแสดงความเป็นสาวพรหมจรรย์ต่อหน้าองค์ศักดิ์สิทธิ์  และร่วมกิจกรรมการเก็บตัวผู้เข้าประกวด  ระหว่างวันที่  6-10  ตุลาคม  2550  ณ สถานที่ต่างๆตามที่กองประกวดกำหนด
4.4  การแต่งกายของผู้เข้าประกวดในวันประกวด ให้แต่งกายด้วยชุดกี่เพ้า (สีขาวไม่มีแขน)
4.5  ให้ผู้เข้าประกวดเตรียมการแสดงความสามารถพิเศษที่เหมาะสมกับ ประเพณีถือศีลกินผักฯ พร้อมอุปกรณ์หรือเครื่องแต่งกาย (ถ้ามี) เพื่อแสดงหากผ่านเข้ารอบที่ 2

ข้อ 5  หลักเกณฑ์การประกวด
5.1  รอบที่ 1 ประกวดวันที่ 11 ตุลาคม 2550
ผู้เข้าประกวดทั้ง 30 คน  โชว์ตัวหน้าเวที  พร้อมแนะนำตัว  ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้เข้ารอบที่ 2 จำนวน 15 คน
5.2  รอบที่ 2  ประกวดวันที่ 12 ตุลาคม 2550
ผู้ที่ผ่านเข้ารอบจำนวน 15 คน   แสดงความสามารถพิเศษที่เหมาะสมกับประเพณีถือศีลกินผักฯ  เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาผู้เข้ารอบ 5 คนสุดท้าย  และประกาศผลพร้อมทั้งมอบรางวัลผู้ได้รับตำแหน่ง “ธิดามิตรภาพ”
5.3  รอบที่ 3 ประกวดวันที่ 13 ตุลาคม 2550
โชว์ตัวผู้เข้ารอบ 15 คน เพื่อประกาศผลผู้ที่ผ่านเข้ารอบจำนวน 5 คนสุดท้าย จะมีการสัมภาษณ์พูดคุยหรือตอบคำถาม  แสดงความคิดเห็นทั่วไป เกี่ยวกับประเพณีถือศีลกินผัก ความรู้รอบตัว สถานการณ์ปัจจุบัน และการเสี่ยงทายต่อหน้าองค์ศักดิ์สิทธิ์ (ด้วยวิธีปั่วป๋วย) ซึ่งคณะกรรมการจะพิจารณาตัดสินผู้ได้รับรางวัลที่1,2,3 และรางวัลชมเชย 2 รางวัล
5.4  การตัดสินของคณะกรรมการจัดการประกวดถือเป็นที่สุด
5.5  ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 1,2,3 จะต้องอยู่ร่วมกิจกรรมประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดตรัง  ระหว่างวันที่ 11-19 ตุลาคม 2550
5.6  ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 1  จะต้องเป็นทูตประชาสัมพันธ์ประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดตรังฯ ในปีถัดไป และร่วมกิจกรรมต่างๆของเทศบาลนครตรัง

ข้อ 6  รางวัลการประกวด
6.1  รางวัลที่ 1 รับเงินรางวัล  700,000.- บาท  (เจ็ดแสนบาทถ้วน)
- โดยการแบ่งจ่าย 13 งวด ดังนี้
  งวดที่ 1  รับวันประกาศผลการประกวด วันที่ 13 ตุลาคม 2550
               เป็นเงิน    250,000.- บาท
  งวดที่ 2-12  รับทุกเดือนๆละ 30,000.- บาท
                    (พฤศจิกายน 2550 ถึง  กันยายน 2551)
   งวดที่ 13  รับในงานประเพณีถือศีลกินผัก ประจำปี 2551 
                  เป็นเงิน  120,000.- บาท

6.2  รางวัลที่ 2 รับเงินรางวัล  200,000.- บาท  (สองแสนบาทถ้วน)
6.3  รางวัลที่ 3 รับเงินรางวัล  100,000.- บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
6.4  รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัลๆละ  10,000.- บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
6.5  รางวัลธิดามิตรภาพ  จำนวน 1 รางวัล เป็นเงิน   10,000.- บาท

ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าประกวด click ที่นี่


โดย.. บก.ตั้ม (tumcyber) ส่งข้อความหลังไมค์ 58.8.93.36   


 

ของดแสดงความคิดเห็น ในกระทู้นี้    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน