.
เปิดติวท้องถิ่น จัดหนัก 5 วันก่อนสอบเดือนมีนาคม 2557

             

เปิดติวท้องถิ่น จัดหนัก 5 วันก่อนสอบเดือนมีนาคม 2557


โครงการ “สานฝันน้องๆ สู่ท้องถิ่น” รุ่นที่ 2
คอร์สติวเข้ม จัดหนัก 5 วัน สมัครด่วน จำนวนจำกัด!!

ค่าลงทะเบียน 2,300 บาท เท่านั้น (จองก่อนได้ที่นั่งก่อน)
เน้นเนื้อหา ภาค ก. ส่วนท้องถิ่น – วิชาความสามารถทั่วไป, วิชาภาษาไทย, รวมกฏหมายราชการส่วนท้องถิ่น

ติววันเสารและวันอาทิตย
วันที่ 1 , 2 , 8 , 9 และ 15 มีนาคม 2557  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต (ศูนยตรัง)
             ***  FREE  ***                                             
❶ เอกสารประกอบการติว
❷ DVD ตัวอยาง ชุดรวมแนวขอสอบสวนทองถิ่น
    โดยอาจารยสมบัติ ติวเตอรมหาชน ราคา 200.-
❸ คูมือรวมแนวขอสอบภาค ก. + พรบ. ราคา 350 .-
❹ อาหารวาง และเครื่องดื่ม
→→→โปรโมชั่นพิเศษ←←←
 -  สมัครภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557  ชำระค่าลงทะเบียนเพียงท่านละ  2,100 บาท  หรือ    
  - สมัครใหม่  พร้อมกัน
3 ท่าน ชำระค่าลงทะเบียนเพียงท่านละ 2,100 บาท

ลงทะเบียนด้วยตนเองได้ที่ :ทีมงานพนักงานส่วนท้องถิ่นท่าสะบ้า อ. วังวิเศษ จ. ตรัง  หรือ
ชำระค่าลงทะเบียนผ่าน ธนาคารกรุงไทย สาขาตรัง ชื่อบัญชี น.ส.วิไลพร หนูเริก เลขที่บัญชี 903-0-61587-7
พร้อมกับส่งหลักฐานการชำระเงิน เพื่อยืนยันการชำระเงินมายังแฟกซ์ หมายเลข 075-296-922 ต่อ 104  
พร้อมระบุชื่อ – สกุล ตำแหน่งที่สมัครสอบ  เบอร์โทร และ E-mail (ถ้ามี)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  / สำรองที่นั่งติวได้ที่  :ทีมงานพนักงานส่วนท้องถิ่น ท่าสะบ้า
พี่ภาพ : 081-606-5359 , พี่โบว์ : 086-683-5581 , พี่บั๊ม : 081-271-0543 , ช่างควร : 085-692-4959,
พี่เทพ : 089-473-7652   e-Mail : tg.group92000@hotmail.com  Facebook : ตรัง ติวเตอร์กรุ๊ป

เนื้อหาที่ใชในการติวในโครงการ “สานฝนนองๆ สูทองถิ่น” รุ่นที่ 2
  วิชาความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ประกอบดวย
วิชาความสามารถในการวิเคราะห และสรุปเหตุผล และวิชาภาษาไทย
  วิชาความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ประกอบดวย
  • พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • พ.ร.บ.ว่าด้วยการจัดตั้งและอำนาจหน้าที่ของ อบต. อบจ. และเทศบาล
  • พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
  • พ.ร.บ.บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
  • พ.ร.ก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พร้อมทั้งคําแนะนําวิธีการและเทคนิคเตรียมตัวสอบจากรุ่นพี่ทีมงาน 

โดย.. Bo (Bo) ส่งข้อความหลังไมค์ 118.173.125.231   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน