.
เงือกทองทัวร์นำเที่ยว เชียงใหม่

             

เงือกทองทัวร์นำเที่ยว เชียงใหม่วันที่หนึ่ง หาดใหญ่ - ลพบุรี                                                                                                                  ( อาหาร  - / - / - )
00.30 น.
 
01.00 น.
เที่ยง
คณะพร้อมกัน ***ณ หน้าอาคารจุลดิศ  เงือกทองทัวร์*** โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น  และอำนวยความสะดวก
นำทุกท่านออกเดินทางสู่ จ.ลพบุรี พักผ่อนตามอัธยาศัย บนรถ สนุกกับการดูหนัง ร้องคาราโอเกะ
แวะรับประทานอาหารเที่ยงอิสระ จากนั้นเดินทางต่อ....
เย็น รับประทานอาหารเย็นอิสระ
ค่ำ จากนั้นเข้าที่พัก  โรงแรมเบญจธารา ลพบุรี หรือเทียบเท่า เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง ลพบุรี- ทุ่งดอกทานตะวัน – เชียงใหม่ไนท์บาซ่า                                                                  ( อาหาร เช้า / - / - )
เช้า รับประทานอาหารเช้า(1) ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านไปชมความสวยงามของดอกทานตะวัน ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับดอกทานตะวันสวยๆ ตามอัธยาศัย  จากนั้นเดินทางสู่จังหวัดเชียงใหม่
12.00 น. แวะรับประทานอาหารเที่ยง  ณ  ร้านอาหารตลอดทางอร่อยๆ ทั้งนั้นเลย  จากนั้นเดินทางต่อ...
เย็น นำท่านเดินเล่นที่  เชียงใหม่ไนท์บาซ่า ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งอย่างจุใจ เลือกซื้อเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้าได้ตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควรนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  พรพิงค์ ทาวเวอร์ เชียงใหม่ หรือเทียบเท่า จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม เชียงใหม่– ดอยอินทนนท์ – วัดพระธาตุจอมทอง – บ้านถวาย – ดอยสุเทพ – พระธาตุดอยสุเทพ – พระตำหนักภูพิงค์ – ขุนช่างเคี่ยน – ดอยปุย                                                (อาหาร เช้า/-/-)             
เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า (2) พร้อมบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  จากนั้นนำท่านสู่ ดอยอินทนนท์ ซึ่งเป็นดอยภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตแห่งนี้ ก็พร้อมต้อนรับด้วยความงดงามของธรรมชาติอย่างแท้จริง หลังจากนั้นนำท่านไปยัง วัดพระธาตุจอมทอง เป็นสถานที่ประดิษฐานของพระทักษิณโมลีธาตุ พระธาตุส่วนที่เป็นพระเศียรเบื้องขวาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีขนาดโตประมาณ เมล็ดข้าวโพด สันฐานกลมเกลี้ยง สีขาวนวลเหมือน ดอกบวบ หรือ สีคล้ายดอกพิกุลแห้ง และยังเป็นวัดพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีชวด ตามคติความเชื่อของชาวล้านนา
 
ก่อนจะรับประทานอาหารเที่ยง ทางเราจะนำท่านไปยัง บ้านถวาย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงในเรื่องของงานหัตถกรรมไม้แกะสลัก เฟอร์นิเจอร์ และอื่นๆ  บ้านถวาย ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ขึ้นชื่อที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม­่ เป็นทีรู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เป็นแหล่งกำเนิดของงานแกะสลักไม้ในจังหวัดเชียงใหม่ จนผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ทั้งด้านคุณค่า และคุณภาพของสินค้า จุดรวมความหลากหลายของงานหัตถศิลป์ที่โดดเด่น เช่น งานแกะสลักไม้, งานเดินเส้น-แต่งลาย, งานลงรัก-ปิดทอง, แอนติค,เครื่องเงิน, เครื่องเขิน, ผ้าทอ, เครื่องจักรสาน และเครื่องปั้นดินเผา เป็นต้น
เที่ยง อิสระอาหารเที่ยง ให้ท่านลองชิมอาหารเหนือแท้ๆ ตามความชอบส่วนตัว…
บ่าย ....จากนั้นนำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่  ดอยสุเทพ  ไม่เพียงแต่เป็นที่ตั้งของวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ ปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่  ทว่าดอยสูงแห่งนี้ยังสมบูรณ์ด้วยสภาพ ธรรมชาติทั้งพืชพรรณและสัตว์ป่า อีกทั่งให้ท่านได้สักการะกับ ปูชนียสถานอีกที่หนึ่งคือ พระธาตุดอยสุเทพ  เป็นพระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่บนยอดดอยสุเทพ เป็นหนึ่งในวัดของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีความสำคัญมากที่สุด ในวัดมีเจดีย์ทรงเชียงแสน ฐานสูงย่อมุมระฆังทรงแปดเหลี่ยมปิดด้วยทองจังโก 2 ชั้น ลานเจดีย์เป็นจุดชมทิวทัศน์เมืองเชียงใหม่ ทางขึ้นเป็นบันไดนาคเจ็ดเศียรก่อปูน    
 
หลังจากนั้นนำท่านไปยัง พระตำหนักภูพิงค์ ซึ่งเป็นพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ เป็นพระตำหนักประทับแปรพระราชฐานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระตำหนักทรงไทย งามสง่า อยู่ท่ามกลางแมกไม้อันร่มรื่น ประดับประดาด้วยสวนหย่อม ลำธาร สระน้อยๆและโขดหิน แต่งแต้มด้วยไม้ดอกต่างชนิด ต่างสี หลากกลิ่น แต่ที่เป็นเอกลักษณ์ของพระราชนิเวศน์แห่งนี้ ก็คือ กุหลาบหลากหลายพันธุ์ที่เบ่งบานอวดสีสันให้ดอกโตชนิดที่ไม่เคยพบเห็นที่ใดมาก่อน 
หลังจากนั้นนำท่านไปยัง ขุนช่างเคี่ยน ให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศ เงียบ อากาศบริสุทธิ์ และที่สำคัญมีนางพญาเสือโคร่งบาน รอต้อนรับนักท่องเที่ยว หนึ่งในนั้นคือ ขุนช่างเคี่ยน ซึ่งหากได้มายามที่นางพญาเสือโคร่งบานแล้ว ล้วนประทับใจในความสวยงามจนไม่ว่าใครก็อยากมาสัมผัสกันสักครั้ง
               
จากนั้นนำท่านไปยัง ดอยปุย   เป็นส่วนหนึ่งของ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 24 ของประเทศ มีลักษณะของพื้นที่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนอยู่ในแนวเทือกเขาถนนธงไชย นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญของตัวเมืองเชียงใหม่ และพื้นที่บางส่วนของอำเภอรอบ ๆ สภาพภูมิอากาศส่วนใหญ่จะหนาวเย็นและชุ่มชื้น เนื่องจากได้รับไอน้ำจากเมฆหมอกที่ปกคลุมอยู่เกือบตลอดปี อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดในพื้นที่อยู่ระหว่าง 10-12 องศาเซลเซียส                
เย็น อิสระอาหารเย็น หลังจากนั้นนำท่าน เข้าสุ่ที่พัก ณ โรงแรม พรพิงค์ ทาวเวอร์ เชียงใหม่ หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ เชียงใหม่ – ดอยอ่างขาง ชมซากุระเมืองไทย                                                                         (อาหารเช้า/-/-)
เช้า บริการอาหารเช้า (3) ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านเดินทางท่องเที่ยวสถานที่สวยๆที่เงือกทองคัดสรรมานำเสนอท่าน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นำท่านออกเดินทางสู่  ดอยอ่างขาง  เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นของจังหวัดเชียงใหม่ จุดเด่นที่นักท่องเที่ยวไปเยือนดอยอ่างขางคือการไปเที่ยวชมดอกไม้เมืองหนาวภายโครงการหลวงอ่างขาง   สถานีเกษตรดอยอ่างขางได้รับการจัดตั้งเมื่อปี 2512 ตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อวิจัยพืชเมืองหนาวเพื่อส่งเสริมให้ชาวเขาปลูกทดแทนฝิ่นและหยุดการทำลายป่า  ดอยอ่างขางมีลักษณะเป็นแอ่งที่ราบในหุบเขาลักษณะเหมือนท้องกะทะหรือเหมือนอ่าง อยู่ที่ระดับความสูงประมาณ 1,400 เมตร   ภายในโครงการมีสถานที่น่าสนใจได้แก่ แปลงทดลองปลูกพืชผลไม้เมืองหนาว ได้แก่ สวนบ๊วย สวนท้อ สตอบอรี่ กีวี่ พลับ สาลี่ เบอลี่ บูล ภายในโครงการหลวงมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจได้แก่ สวนแปดสิบ โรงเรือนไม้ในร่ม โรงเรือนกุหลาบ แปลงผัก ป่าซากุระ ป่าเมเปิล พระตำหนักอ่างขาง สวนบอนไซ
เที่ยง อิสระอาหารกลางวันอาหารกลางวัน
เย็น อิสระอาหารเย็น หลังจากนั้นนำท่าน เข้าสุ่ที่พัก ณ โรงแรม พรพิงค์ ทาวเวอร์ เชียงใหม่ หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า เชียงใหม่ –  สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ - นครสวรรค์                               (อาหารเช้า/-/-)
06.00 น.
07.00 น.
บริการอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรม....
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นำท่านไปยังสวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์    เป็นสถานที่ อนุรักษ์และรวบรวมพรรณไม้เป็นหมวดหมู่ตามวงศ์สกุลต่างๆ โดยจัดปลูกให้สอดคล้องกับธรรมชาติมากที่สุดโดย เฉพาะกลุ่มอาคาร เรือนกระจกบนยอดเขาที่มีทั้งความสวยงามและความรู้ ทำให้สวนแห่งนี้เป็นแหล่งพักผ่อน
หย่อนใจและ สถานที่ศึกษาธรรมชาติ ด้านพืช และ ภูมิทัศน์ที่โดดเด่นมากสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เดิมเรียกว่า "สวนพฤกษศาสตร์แม่สา" นับว่าเป็น สวนพฤกษศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย จากนั้นอำลาดินแดนล้านนา..ที่งดงาม  พร้อมที่เดินทางกลับมายัง ลพบุรี
เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน  จากนั้นเดินทางต่อ...มีรายการแวะช้อปของฝากอย่างสนุกสนานกับการละลายทรัพย์สู่ท้องถิ่นที่รถผ่าน...
เย็น อิสระอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก Beverly Hill Park นครสวรรค์ หรือเทียบเท่า
วันที่หก นครสวรรค์ - หาดใหญ่                                                                                                              (อาหาร เช้า/-/-)
เช้า บริการอาหารเช้า (5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม........ พร้อมเดินทางสู่ปักษ์ใต้บ้านเรา
เที่ยง อิสระอาหารเที่ยง  จากนั้นเดินทางต่อ
เย็น อิสระอาหารเย็น  พักผ่อนตามอัธยาศัย บนรถ สนุกกับการดูหนัง ร้องคาราโอเกะ
23.00 น. เดินทางถึง อ.หาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ                                                                                                                                                                                                             

(โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม)         
 
อัตราค่าบริการ 
ราคา
(สำหรับพักห้องละ 2 ท่าน)
ราคาเด็ก (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่เสริมเตียง) พักเดี่ยว
6,990.- 5,700.-      3,000.-
 
 
อัตรานี้รวม
-ค่ารถบัสปรับอากาศ พร้อม GUIDE คอยบริการตลอดการเดินทาง  
-ค่าที่พัก 5 คืน พักห้องละ 2 ท่าน   
-ค่าอาหาร 5 มื้อ 
- ค่ารถท้องถิ่นในการท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่
-ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามระบุในโปรแกรม
-ค่าประกันการเดินทางและการถูกลอบทำร้ายระหว่างการเดินทางในวงเงิน 1,000,000 บาท พร้อมค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 500,000 บาท
อัตรานี้ไม่รวม    ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  - ไม่รวมค่าทิป พนักงานขับรถ และมัคคุเทศก์ (น้ำใจลูกทัวร์)
 
เงื่อนไขการจองทัวร์
ชำระมัดจำ 50% ในวันที่ทำการจอง ทางบริษัทฯ จะทำการจองห้องให้ท่านทันทีหลังท่านชำระมัดจำแล้ว
หากไม่สามารถชำระเงินกับทางบริษัทด้วยตนเองได้ กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี
  • บัญชีธนาคารกรุงเทพ    /   ชื่อบัญชี คุณกิติรักษ์ เรืองประดิษฐ์
  • เลขที่บัญชี  259 – 485279 – 6 หลังโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแฟกซ์ สลิปการโอนเงินมาที่
  • 074-223537 พร้อมทั้งระบุรายละเอียด  ชื่อกรุ๊ปที่ใช้จองทัวร์และโปรแกรมการเดินทาง
 
เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-30 วัน ขอสงวนสิทธิ์การคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
ยกเลิกการเดินทางภายใน  7-14  วัน คิดค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
ยกเลิกการเดินทางภายใน  1-6  วัน  ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ในทุกกรณี
 
เงื่อนไขการบริการ
1.     กรุ๊ป ต้องครบตามที่กำหนด หากไม่ครบราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง
2.    เมื่อตกลงในเงื่อนไขและทางบริษัทได้จองโรงแรมแล้วคืนไม่ได้ (อยู่ในเงื่อนไขโรงแรมแต่ละแห่ง) และออกเดินทางแล้วท่านจะ แยกตัวหรือจะไม่ใช้บางสิ่งบางอย่างในรายการไม่สามารถหักคืนเงินได้
3. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
4. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
5. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน การจราจร ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
6. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล การจราจรติดขัดหรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
7. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน กรุณาตรวจสอบและรับผิดชอบเองและบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับใน เงื่อนไงข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด


สนใจติดต่อ

สายด่วน 081-0939777 (คุณหมอบ)
สาขาหาดใหญ่ 074-354707-8,074354044
สาขาตรัง 075226952
สาขากรุงเทพ 080-2255777
สาขาเชียงใหม่ 053-807145/0864884299

โดย.. เงือกทองทัวร์ (nguekthongtour) ส่งข้อความหลังไมค์ 182.52.141.246   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน