.
เชิญสมาชิกชมรมจักรยานจังหวัดตรัง เลือกประธานชมรมฯ

             

เชิญสมาชิกชมรมจักรยานจังหวัดตรัง เลือกประธานชมรมฯ


เชิญสมาชิกชมรมจักรยานจังหวัดทุกท่าน เลือกประธานชมรมจักรยานจังหวัดตรัง ในวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2555 เวลา 08.00 น. ณ ลานหน้าจวนผู้ว่าฯ วงเวียนน้ำพุปลาพะยูน หลังจากเลือกประธานแล้ว ขี่สำรวจเส้นทางในสวนพฤษศาสตร์ ทุ่งค่าย

โดย.. อู๋@TBC (tbc) ส่งข้อความหลังไมค์ 118.173.132.31   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

22 ส.ค.2555  เวลา 12:47 น.
โดย.. อู๋@TBC (tbc) ส่งข้อความหลังไมค์ 118.173.132.31  
รายชื่อสมาชิกชมรมจักรยานจังหวัดตรัง 1 นายพิศ คงเมฆ 2 นายชาญชัย จองวงศ์รักษ์ 3 นายเดโช เพียรเลิศ 4 นายธิติศักดิ์ เพชรวิจิตร 5 นายวศิน ว่องสิริชนม์ 6 นายวริศ เสียมไหม 7 นายปิยะ จิโรจน์กุล 8 นายบรรยง แสงเสน 9 นายสุภาส ราชเดิม 10 นายณัฏฐ์ ปักปิ่เพชร 11 นายศิริพงษ์ ข่ายม่าน 12 นายโกฑัญญ์ รัตนผ่องใส 13 นายสมพร ศรีขำ 14 นายจีรศักดิ์ ทับเที่ยง 15 นายนพวริทธิ์ เป้าทองรุจิโรจน์ 16 นายเลิศวรรธ เมฆสกุลวงศ์ 17 นายนิกร จงทอง 18 นายอนุพัฒน์ เชาวนวาที 19 นายอตินันท์ นวลไหม 20 นายเชาวลิต เมืองพูล 21 นายทวี แต้มเฒ่า 22 นายกมลศักดิ์ ทองสม 23 นายวิโรจน์ อนันตวรพจน์ 24 นายเวชยันต์ แสงจันทร์ 25 นายเวช แก้วนำ 26 ร.ต.วิเชียร บุญคล้าย 27 นายอุดม มีสังข์ 28 น.ส.จิราภร จำปา 29 โตโยต้า 30 นายเดชนรินทร์ ด้วงมาก 31 นายบุญมา ด้วงมาก 32 นายกิติศักดิ์ ดีเบา 33 นายสิทธิโชค สุขสวัสดิ์ 34 นายไพรัช พินทุการนต์ 35 นายทิณภัทร เต็งรัง 36 นายจำลอง ไกรเทพ 37 นายทวี ต้องชู 38 นางปิยวรรณ สังวรวิตร 39 นายสมญา สูเหตุ 40 นายรัตน์กร กุลบุญ 41 นางเอมอร กุลบุญ 42 นายวิวรรธน์ เพียรประสิทธิ์ 43 นายจารุวัฒน์ จำปา 44 นายกมล เจนจริยานนท์ 45 นางระเบียบ เจนจริยานนท์ 46 นายจิรศักดิ์ แป้นไทย 47 นายสมเกียรติ เริ่มอรุณรอง 48 ด.ช.ภีรกฤษ์ ทับเที่ยง 49 นายปิยศักดิ์ ชูสงค์ 50 นายอนุพงษ์ คงด้วง 51 นายจิรานุวัฒน์ ชูยัง 52 นายภูริทัต จริงจิต 53 นายสินธร สินไชย 54 นายวีรศักดิ์ จรูญศักดิ์ 55 นายประกอบ ชลธาร 56 นางประไพ ชลธาร 57 นายวัฒน์ วงศ์วิวัฒน์ 58 นายวีรวัฒน์ ท่าจีน 59 นายรัชชัย สังวรวิตร 60 นายไกรฤกษ์ วงศ์รีวิโร จน์ 61 นายสรรเสริญ มุสิกะรังษื 62 นายไตรพร มุสิกะรังษื 63 นายฐกต มุสิกะรังษื 64 พรหมมาส มุสิกะรังษื 65 นายทนง ทักษิณาวงศ์สกุล 66 นายศักดิ์สิทธิ์ ทักษิณาวงศ์สกุล 67 นายเฉลิมพล หนูริง 68 นายทรงศักดิ์ รัตนพงษ์ 69 นายสุมิตร เซ่งฉ้วน 70 นายพงศกร สุทธินนท์ 71 นายประเสริฐ ปิยะรัฐ 72 นายนที ชุมชื่น 73 นายพงศธร ชูทิพย์ 74 ด.ช.นฤมล ชุมชื่น 75 ด.ช.พิศไพร สุทธินนท์ 76 ด.ช.รัตนโชติ ปิยะรัฐ 77 นายสมพร เอียดทาน 78 นายท่ามอ้น ตรังคอรักษ 79 นายจักรกฤษณ์ ทวีสิน 80 นายกัมปนาท แคนยุกต์ 81 นายธาดา ตั้งสถิตพร 82 ร.ต.ต.ประดิชฐ หลักเพชร 83 นางจำเป็น ชลธาร 84 นายชัยเลิศ เหมไพบูลย์ 85 นายยศพนธ์ กิตติบุญาทิวากร 86 นายนิรันดร์ พานิช 87 นายศุภวิชญ์ เศวตะดุล 88 นายสิงห์ดำ ทองรักจันทร์ 89 ด.ต.เจริญกิตต์ ศรัณยุตานนท์ 90 นายภรดา บัวผุด 91 นางสาวศ. รีจิตร เขมิยาทร 92 นายสิรภพ ฝันเชียร 93 นายวรชาต อมรเหมานนท์ 94 นายมงคล ไทรงาม 95 นายปิยวรรณ สุขสนาน 96 นายประสิทธิ์ สังแดหวา 97 นางสุพิศ ทิบประภา 98 นายอมรเดช ทิบประภา 99 นายนิคม จิตพงษ์ 100 นายกฤดาการ พากเพียร 101 ด.ญ.ชนิญษิดา พากเพียร 102 ร.ต.ต.ทวีศักดิ์ เอียดจุรี 103 นายดำรัส พิชัย 104 นายพีรวัฒน์ สุขตลอดยิ่งขึ้น 105 นายศุภกิตต์ ลีรัตนขจร 106 นายอภิชาติ หวานพูล 107 นายเอนก บัวริน 108 นายพิศาล วีรวรรณ 109 นายธีระ ยงค์ประเดิม 110 นายชาญวิทย์ กิตติวิทยาวุธ 111 นายดำรงค์ แจ้งไข 112 นายสนิท ง่วนสน 113 นายพัน โคกเขา 114 นายอธิวัฒน์ พูลเกิด 115 นายทวี โกเอี้ยน 116 นายอำมริต คงแก้ว 117 นายวิภาค จักราศรีสกุล 118 นายคณาธิป จิตตวิสุทธิวงศ์ 119 นายณัฐพร เป้าทอง 120 นายวิโรจน์ ไทรงาม 121 นายประเสริฐ หนูคง 122 นายวรินทร์ พาหุกาญจน์ 123 น.ส.กมลนันธ์ ขวัญดี 124 นายประดุล ศรีนุตสวัสดิ์ 125 นายพงษ์พันธุ์ คงเหลือ 126 นายวรรณศักดิ์ ทองบัว 127 นายสุพงษ์ วงศ์วร 128 นายบัญญัติ ภิรมย์ 129 นายไชยยศ ธงไชย

 ความคิดเห็นที่ 2

22 ส.ค.2555  เวลา 12:48 น.
โดย.. อู๋@TBC (tbc) ส่งข้อความหลังไมค์ 118.173.132.31  
สำหรับผู้ทียังไม่ได้เป็นสมาชิกชมรมฯ สามารถสมัครได้ที่ ชมรมจักรยานจังหวัดตรัง โทร. 084-5072826

 ความคิดเห็นที่ 3

22 ส.ค.2555  เวลา 16:56 น.
โดย.. เปิ้ล (Ratkorn) ส่งข้อความหลังไมค์ 118.173.125.67  

เรียน ...โกอู๋ จัดรายชื่อลง Excel แล้ว ครับ


 ความคิดเห็นที่ 4

22 ส.ค.2555  เวลา 16:57 น.
โดย.. เปิ้ล (Ratkorn) ส่งข้อความหลังไมค์ 118.173.125.67  

หน้า 3 , 4


 ความคิดเห็นที่ 5

22 ส.ค.2555  เวลา 17:01 น.
โดย.. เปิ้ล (Ratkorn) ส่งข้อความหลังไมค์ 118.173.125.67  

หน้า  5  . .. (ผิดพลาด - เพิ่มเติม ส่วนไหนแก้ไขได้ ครับ)


 ความคิดเห็นที่ 6

22 ส.ค.2555  เวลา 17:08 น.
โดย.. อู๋@TBC (tbc) ส่งข้อความหลังไมค์ 118.173.132.31  
ขอบคุณอีกทีครับ ที่ช่วยแก้ไขเหมือนกระทู้ที่แล้ว

 ความคิดเห็นที่ 7

22 ส.ค.2555  เวลา 17:10 น.
โดย.. อู๋@TBC (tbc) ส่งข้อความหลังไมค์ 118.173.132.31  
ตามหาไฟล์เดินและรายละเอียดได้ที่ http://www.facebook.com/groups/305729962857217/

 ความคิดเห็นที่ 8

26 ส.ค.2555  เวลา 21:02 น.
โดย.. TIGERSONG (TIGERSONG) ส่งข้อความหลังไมค์ 223.205.209.15  

ได้ประธานชมรมคนใหม่แล้วนะครับ...รายละเอียดรอเลขา..แจ้งนะครับ...แฮะแฮะแฮะ

 ความคิดเห็นที่ 9

26 ส.ค.2555  เวลา 21:12 น.
โดย.. TIGERSONG (TIGERSONG) ส่งข้อความหลังไมค์ 223.205.209.15  
วันนี้ 26 ส.ค. 2555 ชมรมจักรยานจังหวัดตรังได้มีการเลือกประธานชมรมจักรยาน และ ขอแสดงความยินดีกับ ประธานชมรมจักรยานจังหวัดตรัง ท่านรองฯ ไชยยศ ธงไชย มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ คัดลอกมาจากเฟดบุดครับ


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน