ต้องการสมัคสอบวิทยุสมัคเล่น


พอดีว่าอยากสอบถามหน่อยคับเค้าสมัควันไหนยังไงครับ

โดย.. ชายกลาง (tonjomza555) ส่งข้อความหลังไมค์ 180.183.170.41   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

11 ก.ค.2555  เวลา 01:06 น.
โดย.. ทัย (penthai1984) ส่งข้อความหลังไมค์ 171.7.160.158  
อยากลองทำจังเลยตรับสมัครได้ที่ไหนคับ

 ความคิดเห็นที่ 2

5 ส.ค.2555  เวลา 14:33 น.
โดย.. โกเล้ง (langza2011) ส่งข้อความหลังไมค์ 118.173.131.200  
สมัครอันดามันสิครับ

 ความคิดเห็นที่ 3

6 ส.ค.2555  เวลา 11:36 น.
โดย.. ชายน่ารัก (hs9kty) ส่งข้อความหลังไมค์ 61.19.98.126  

ลองตามนี้ดูนะครับ และ ขอให้โชคดี ทุก ๆ ท่าน

กำหนดการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น
แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น
ครั้งที่ ๑๖ – ๒๓/๒๕๕๕ และครั้งที่ ๑ – ๑๓/๑๕๕๖
ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ลำดับที่ ครั้งที่/รุ่น วันที่อบรมและสอบ จำนวนการรับสมัคร ชื่อสมาคม ที่อยู่สมาคม/สถานที่ติดต่อ โทรศัพท์

๑. ๑๖/๒๕๕๕(รุ่นที่ ๑)๑๕ กันยายน ๒๕๕๕ ไม่เกิน ๕๐๐ คน
สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นชัยนาท
(HS6AI)
๑๑/๑๐ หมู่ที่ ๕ ซอยท่าแจง ๒ ถนนชัยณรงค์
ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
๑๗๐๐๐
๐ ๕๖๔๑ ๒๔๐๔
๐๘ ๑๙๗๒ ๘๘๗๑
๐๘ ๓๘๗๒ ๔๖๐๒

๒. ๑๗/๒๕๕๕(รุ่นที่ ๑)๒๙ กันยายน ๒๕๕๕ ไม่เกิน ๕๐๐ คน
 สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดหนองบัวลำภู
(HS4AB)
๑๕๓ หมู่ ๓ ตำบลนาแก อำเภอนาวัง
จังหวัดหนองบัวลำภู ๓๙๑๗๐
๐๘ ๕๔๖๑ ๐๘๘๖
๐๘ ๖๐๒๐ ๘๕๗๗

๓. ๑๘/๒๕๕๕(รุ่นที่ ๑)
ตุลาคม ๒๕๕๕ ไม่เกิน ๕๐๐ คน
สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดอุตรดิตถ์
(HS5AU)
๘/๑ ซอย ๑๒ ถนนบรมอาสน์
อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ๕๓๐๐๐
๐๘ ๙๔๓๘ ๗๑๑๑
๐๘ ๑๖๐๕ ๙๑๐๖

๔. ๑๙/๒๕๕๕(รุ่นที่ ๑)๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ ไม่เกิน ๕๐๐ คน
สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสกลนคร
(HS4AS)
๒๖๖/๔ ซอยหนองมันปลา ๑๕ ถนนสกล -
กาฬสินธุ์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐
๐ ๔๒๙๗ ๒๐๙๐
๐๘ ๑๑๓๖ ๒๑๑๐
๐๘ ๑๗๙๙ ๘๒๗๔

๕. ๒๐/๒๕๕๕(รุ่นที่ ๑)๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ไม่เกิน ๕๐๐ คน
 สมาคมวิทยุสมัครเล่นปทุมธานี
(HS1AP)
๒๘/๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
๐๘ ๑๙๐๖ ๒๖๖๔

๖. ๒๑/๒๕๕๕(รุ่นที่ ๑)๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ไม่เกิน ๕๐๐ คน
สมาคมวิทยุสมัครเล่นและวิทยุซีบีจังหวัดร้อยเอ็ด
(HS4AR)
สำนักงานนายกสมาคมฯ ๙๒
ถนนรัฐกิจไคลคลา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
๐๘ ๑๙๓๙ ๓๗๔๗
๐๘ ๑๓๙๑ ๙๙๙๙
๐๘ ๙๗๑๓ ๘๘๕๑

๗. ๒๒/๒๕๕๕
(รุ่นที่ ๑)๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ ไม่เกิน ๕๐๐ คน
 สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเพชรบูรณ์
(HS6AB)
๔๔๔ หมู่ที่ ๓ ซอยเทศบาล ๖ ถนนสระบุรี -
หล่มสัก ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่
จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๑๔๐
๐๘ ๑๗๒๗ ๓๑๓๘
๐๘ ๖๖๘๐ ๑๙๖๘
โทรสาร ๐ ๕๖๗๘ ๑๑๙๖

๘. ๒๓/๒๕๕๕(รุ่นที่ ๑)๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ ไม่เกิน ๕๐๐ คน
สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดมหาสารคาม
(HS4AM)
๑๒๒/๑๒-๑๓ ถนนนาควิชัย ตำบลตลาด
อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๐๐๐
๐๘ ๖๕๘๐ ๑๒๙๙

๙. ๑/๒๕๕๖(รุ่นที่ ๑)๑๙ มกราคม ๒๕๕๖ ไม่เกิน ๕๐๐ คน
สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดลพบุรี
(HS1AL)
เลขที่ ๕๔/๓ หมู่ที่ ๓ ถนนพหลโยธิน
ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
๑๕๐๐๐
๐๘ ๙๔๕๒ ๗๘๗๘
๐ ๓๖๔๙ ๙๕๑๙

๑๐. ๒/๒๕๕๖(รุ่นที่ ๑)๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ไม่เกิน ๕๐๐ คน
สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(HS7AJ)
๕๖๘ หมู่ที่ ๕ ตำบลศาลาลัย
อำเภอสามร้อยยอด
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๘๐
๐ ๓๒๖๘ ๘๖๒๕
๐๘ ๙๔๑๑ ๑๔๔๔

๑๑. ๓/๒๕๕๖(รุ่นที่ ๑)๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ไม่เกิน ๕๐๐ คน
สมาคมวิทยุสื่อสารสมัครเล่นจังหวัดระยอง
(HS2AR)
๓/๑๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง
จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐
๐๘ ๑๙๔๕ ๙๗๗๕
๐๘ ๑๘๖๕ ๔๙๙๐

๑๒. ๔/๒๕๕๖(รุ่นที่ ๑)๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ไม่เกิน ๕๐๐ คน
สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดราชบุรี
(HS7AR)
๔๙/๑๑ หมู่ที่ ๘ ถนนโรงพยาบาล-บ้านฆ้อง
ตำบลคลองตาตด อำเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุรี ๗๐๑๒๐
๐ ๓๒๒๓ ๒๒๗๒
๐๘ ๙๗๔๑ ๔๗๗๘

๑๓. ๕/๒๕๕๖(รุ่นที่ ๑)๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖ ไม่เกิน ๕๐๐ คน
สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเลย
(HS4AL)
๑๓๐/๑ ถนนพิพัฒน์มงคล ตำบลกุดป่อง
อำเภอเมืองจังหวัดเลย ๔๒๐๐๐
๐๘ ๑๗๔๙ ๙๕๓๙
๐๘ ๕๗๕๑ ๔๑๔๑

๑๔. ๖/๒๕๕๖(รุ่นที่ ๑)๒๐ เมษายน ๒๕๕๖ ไม่เกิน ๕๐๐ คน
สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดระนอง
(HS8AR)
๑๖๕ – ๑๖๗ หมู่ที่ ๑ ถนนสะพานปลา
ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
๘๕๐๐๐
๐ ๗๗๘๒ ๑๙๓๖
๐๘ ๑๗๘๘ ๗๒๗๒    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน