เปิดฟังช่วงมรณะกาเล(หลังกายเตกทำลายก็ยังได้ผลชีวิตยังไม่แตก)บทสัชฌายะ(สาธยาย) ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์

  • 5 วันที่ผ่านมา
  • ดู 1,037 ครั้ง
เหมาะสำหรับเปิดการได้ฟังธรรม-ได้ใคร่ครวญเนื้อความแห่งธรรม โดยกาละอั...
  • ใหม่

 

โหลดเตรียมไว้เลยครับ เปิดฟังก่อนและหลังตาย(เปิดฟังช่วงมรณะกาเล(หลังกายเตกทำลายก็ยังได้ผลเพราะชีวิตยังไม่แตกทำลาย)  ได้ผลแม้ชาวต่างชาติหรือต่างศาสนา

ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์
https://youtu.be/ZcBhXA263t0

เปิดฟังก่อนและหลังตาย ปฏิจจสมุปบาท.mp3 (ขนาดข้อมูล 62MB)
https://drive.google.com/uc?id=0Bw6bqoS4skvtdkFDM3JUQ0xRUDA&export=download

เปิดให้ฟัง สำหรับญาติผู้ที่ท่านรัก ซึ่งกำลังป่วยหนักหรือกำลังโคม่า อาจสุ่มเสี่ยงต้องการเสียชีวิต อย่างไม่อาจคาดคิด เอาไฟล์นี้ไฟล์เดียวพอครับ เปิดวนไปเรื่อยๆ หรือเปิดฟังช่วงมรณะกาเล(หลังกายแตกทำลายก็ยังได้ผลเพราะ มี 2 ช่วง(กายแตกทำลาย หลังจากนั้นแล้วชีวิตจึงแตกทำลาย) มีตัวอย่างมาเยอะแล้วครับ หลังกายแตกแตกทำลายนาน 2 ชั่วโมง ก็ยังได้ผล)

(อย่าเสียโอกาส ไม่มีอะไรเสียนะครับ รอดพ้นอบาย และนรกแน่นอน พระศาสดาได้บอกไว้ครับ และใช้ได้กับทุกศาสนา(มีคนทดสอบมาแล้ว ชาวต่างชาติก็สำเร็จครับ (ถ้าเป็นคน) ย่อมหลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำ ๕ 
อานิสงส์ในการฟังธรรมของตถาคตก่อนสิ้นชีวิต (อานิสงส์ ๖ ประการ ของผู้ได้ยินได้ฟังคำตถาคตก่อนสิ้นชีวิต (ผัคคุณสูตร)
ครั้งนั้น ท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้วได้กราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จจากมาไม่นาน ท่านพระผัคคุณะก็กระทำกาละ และในเวลาตายอินทรีย์ของท่านพระผัคคุณะผ่องใสยิ่งนัก พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรอานนท์ก็อินทรีย์ของผัคคุณภิกษุจักไม่ผ่องใสได้อย่างไร จิตของผัคคุณภิกษุยังไม่หลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำ ๕ จิตของผัคคุณภิกษุนั้น ก็หลุดพ้นแล้วจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำ ๕ เพราะได้ฟังธรรมเทศนานั้น
ดูกรอานนท์ อานิสงส์ในการฟังธรรมโดยกาลอันควร ในการใคร่ครวญเนื้อความแห่งธรรมโดยกาลอันควร ๖ ประการนี้ ๖ ประการเป็นไฉน
ดูกร อานนท์ จิตของภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยังไม่หลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำ ๕ ในเวลาใกล้ตาย เธอได้เห็นตถาคต ตถาคตย่อมแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้น อันงามในท่ามกลาง อันงามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถ ทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์ บริบูรณ์สิ้นเชิงแก่เธอ จิตของเธอย่อมหลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำ ๕ เพราะได้ฟังธรรมเทศนานั้น ดูกรอานนท์ นี้เป็นอานิสงส์ข้อที่ ๑ ในการฟังธรรมโดยกาลอันควร ฯ

อีก ประการหนึ่ง 
จิตของภิกษุยังไม่หลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนบื้องต่ำ ๕ ในเวลาใกล้ตาย เธอไม่ได้เห็นตถาคตเลย แต่ได้เห็นสาวกของพระตถาคต สาวกของพระตถาคตย่อมแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์ บริบูรณ์สิ้นเชิงแก่เธอ จิตของเธอย่อมหลุดพ้นจากสังโยชน์ อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำ ๕ เพราะได้ฟังธรรมเทศนานั้น ดูกรอานนท์ นี้เป็นอานิสงส์ข้อที่ ๒ ในการฟังธรรมโดยกาลอันควร ฯ

อีกประการหนึ่ง จิตของภิกษุยังไม่หลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำ ๕ ในเวลาใกล้ตาย เธอไม่ได้เห็นตถาคต และไม่ได้เห็นสาวกของตถาคตเลย แต่ย่อมตรึกตรองเพ่งด้วยใจซึ่งธรรมตามที่ได้ฟังมาได้เรียนมา เมื่อเธอตรึกตรองเพ่งด้วยใจ ซึ่งธรรมตามที่ได้ฟังมา ได้เรียนมาอยู่ จิตของเธอย่อมหลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำ ๕ ดูกรอานนท์ นี้เป็นอานิสงส์ข้อที่ ๓ ในการใคร่ครวญเนื้อความแห่งธรรมโดยกาลอันควร ฯ

อีกประการหนึ่ง ดูกรอานนท์ จิตของมนุษย์ในธรรมวินัยนี้ ได้หลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำ ๕ แต่จิตของเธอยังไม่น้อมไปในนิพพานอันเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปธิกิเลส อันหาธรรมอื่นยิ่งกว่ามิได้ ในเวลาใกล้ตาย เธอย่อมได้เห็นพระตถาคต พระตถาคตย่อมแสดงธรรม อันงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์ บริบูรณ์สิ้นเชิงแก่เธอ จิตของเธอย่อมน้อมไปในนิพพานอันเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปธิกิเลส อันหาธรรมอื่นยิ่งกว่ามิได้ เพราะได้ฟังธรรมเทศนานั้น ดูกรอานนท์ นี้เป็นอานิสงส์ข้อที่ ๔ ในการฟังธรรมโดยกาลอันควร ฯ

อีกประการหนึ่ง จิตของภิกษุหลุดพ้นแล้วจากสังโยชน์ อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำ ๕ แต่จิตของเธอยังไม่น้อมไปในนิพพานอันเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปธิกิเลส อันหาธรรมอื่นยิ่งกว่ามิได้ ในเวลาใกล้ตาย เธอย่อมไม่ได้เห็นพระตถาคต แต่เธอย่อมได้เห็นสาวกของพระตถาคต สาวกของพระตถาคตย่อมแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์ บริบูรณ์สิ้นเชิงแก่เธอ จิตของเธอย่อมน้อมไปในนิพพาน เป็นที่สิ้นไปแห่งอุปธิกิเลส อันหาธรรมอื่นยิ่งกว่ามิได้ เพราะได้ฟังธรรมเทศนานั้น ดูกรอานนท์ นี้เป็นอานิสงส์ข้อที่ ๕ ในการฟังธรรมโดยกาลอันควร ฯ
อีกประการหนึ่ง จิตของภิกษุหลุดพ้นแล้วจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำ ๕ แต่จิตของเธอยังไม่น้อมไปในนิพพาน อันเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปธิกิเลส อันหาธรรมอื่นยิ่งกว่ามิได้ ในเวลาใกล้ตาย เธอย่อมไม่ได้เห็นพระตถาคต และย่อมไม่ได้เห็นสาวกของพระตถาคตเลย แต่เธอย่อมตรึกตรองเพ่งด้วยใจซึ่งธรรมตามที่ได้ฟังมาได้เรียนมา เมื่อเธอตรึกตรองเพ่งด้วยใจซึ่งธรรมตามที่ได้ฟังมาได้เรียนมาอยู่ จิตของเธอย่อมน้อมไปในนิพพานอันเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปธิกิเลส อันหาธรรมอื่นยิ่งกว่ามิได้ ดูกรอานนท์ นี้เป็นอานิสงส์ข้อ ๖ ในการใคร่ครวญเนื้อความแห่งธรรมโดยกาลอันควร 
ดูกรอานนท์ อานิสงส์ในการฟังธรรม ในการใคร่ครวญเนื้อความโดยกาลอันควร ๖ ประการนี้แล ฯ
พระไตรปิฎก ไทย (ฉบับหลวง) เล่มที่ ๒๒ 
สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต
เล่มที่ ๒๒ หน้าที่ ๓๔๓ ข้อที่ ๓๒๗
http://etipitaka.com/read/thai/22/344/


โดย.. MLCOMน้ำมันมะพร้าว (quaff) ส่งข้อความหลังไมค์ 14.207.156.86   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

7 ส.ค.2560  เวลา 15:46 น.
โดย.. MLCOMน้ำมันมะพร้าว (quaff) ส่งข้อความหลังไมค์ 14.207.156.117  
*อนุสาสนีปาฏิหาริย์- มรณะกาเล- ผัคคุณสูตร *ตามบัญญัติพระศาสดา..}เสาร์ ๕/ สิงหาคม/๒๕๖๐
https://www.youtube.com/watch?v=KCGgea8g4Vg&list=PLsc91aJ1_crNY_WQfUIMFlM_wGdSiqffP
.............................................................
คลิ๊กอ่านพระสูตรที่เกี่ยวข้อง...ผัคคุณสูตร
http://etipitaka.com/read/thai/22/343/?keywords=ผัคคุณสูตร
..............................................................

*พุทธวจน_มรณะกาเล (อ้างอิงผัคคุณะสูตร..โดยตถาคต)
https://www.youtube.com/watch?v=NT5pJDJwKYc&list=PLsc91aJ1_crNY_WQfUIMFlM_wGdSiqffP&index=2

*พุทธวจนสวิตเซอร์แลนด์ อยากให้คนทั่วโลกได้รู้ว่า อนุสาสนีย์ปาฏิหาริย์มีจริง!!!
https://www.youtube.com/watch?v=puUWi_SbGR0&list=PLsc91aJ1_crNY_WQfUIMFlM_wGdSiqffP&index=3

*พระสูตรที่เป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะ ท่านภิกขุตรี ได้สาธยายให้โยมย่าฟัง (ทำกาละผิวพรรณผ่องใส)
https://www.youtube.com/watch?v=wshgeOMtEpA&index=4&list=PLsc91aJ1_crNY_WQfUIMFlM_wGdSiqffP

*ยืนยันอนุสาสนีฯ_ให้น้องชายฟังปฏิจจฯ อานาปานสติ ๑ อาทิตย์ ได้ผลตามบัญญัติพระศาสดา (ผัคคุณะสูตร)
https://www.youtube.com/watch?v=Y_0b0SsKVns&index=5&list=PLsc91aJ1_crNY_WQfUIMFlM_wGdSiqffP

 ความคิดเห็นที่ 2

11 ส.ค.2560  เวลา 17:58 น.
โดย.. MLCOMน้ำมันมะพร้าว (quaff) ส่งข้อความหลังไมค์ 14.207.153.168  


 ความคิดเห็นที่ 3

11 ส.ค.2560  เวลา 17:58 น.
โดย.. MLCOMน้ำมันมะพร้าว (quaff) ส่งข้อความหลังไมค์ 14.207.153.168  


 ความคิดเห็นที่ 4

23 ก.ย.2560  เวลา 18:30 น.
โดย.. MLCOMน้ำมันมะพร้าว (quaff) ส่งข้อความหลังไมค์ 14.207.157.23  
โหลดเลยครับ เปิดฟังก่อนและหลังตาย(เปิดฟังช่วงมรณะกาเล(หลังกายเตกทำลายก็ยังได้ผลเพราะชีวิตยังไม่แตกทำลาย) 
เสียงสัฌชายะปฏิจจสมุปบาท เปิดใกล้ตายและหลังตายช่วงมรณะกาเล สิ้นสังโยชน์ห้าเบื้องต่ำตามผัคคุณสูตร
https://youtu.be/JiXkIT5Nsts
เปิดฟังก่อนและหลังตาย ปฏิจจสมุปบาท.mp3 (ขนาดข้อมูล 62MB)
https://drive.google.com/uc…

 ความคิดเห็นที่ 5

4 พ.ย.2560  เวลา 10:29 น.
โดย.. MLCOMน้ำมันมะพร้าว (quaff) ส่งข้อความหลังไมค์ 14.207.152.91  

วินาทีใกล้ตาย !!! 
ควรฟังบทไหน ควรทรงจำใคร่ครวญบทไหน ? 

บทสวดสาธยายปฏิจสมุปบาท 
เสียงพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล เมตตาสวดนำ

https://www.youtube.com/watch?v=sW_3x6Xh9V0

อิธะ ภิกขะเว อะริยะสาวะโก ปะฏิจจะสะมุปปาทัญเญวะ 
สาธุกัง โยนิโส มะนะสิกะโรติ

ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้
ย่อมกระทำ ไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดี
ซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั่น เทียว ดังนี้ว่า

อิมัส๎มิง สะติ อิทัง โหติ
เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้ย่อมมี
อิมัสสุปปาทา อิทัง อุปปัชชะติ

เพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้ สิ่งจึงเกิดขึ้น
อิมัส๎มิง อะสะติ อิทัง นะ โหติ
เมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้ย่อมไม่มี

อิมัส๎สะ นิโรธา อิทัง นิรุชฌะติ
เพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้ สิ่งจึงดับไป

ยะทิทัง
ได้แก่สิ่งเหล่านี้ คือ

อะวิชชาปัจจะยา สังขารา
เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัย
จึงมีสังขารทั้งหลาย

สังขาระปัจจะยา วิญญาณังค
เพราะมีสังขารเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ

วิญญาณะปัจจะยา นามะรูปัง
เพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัย จึงมีนามรูป

นามะรูปะปัจจะยา สะฬายะตะนัง
เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีสฬายตนะ

สะฬายะตะนะปัจจะยา ผัสโส
เพราะมีสฬายตนะเป็นปัจจัย จึงมีผัสสะ

ผัสสะปัจจะยา เวทะนา
เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนา

เวทะนาปัจจะยา ตัณหา
เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัย จึงมีตัณหา

ตัณหาปัจจะยา อุปาทานัง
เพราะมีตัณหาเป็นปัจจัย จึงมีอุปาทาน

อุปาทานะปัจจะยา ภะโว
เพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัย จึงมีภพ

ภะวะปัจจะยา ชาติ
เพราะมีภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติ

ชาติปัจจะยา ชะรามะระณัง โสกะปะริเทวะ
ทุกขะโทมะนัสสุปายาสา สัมภะวันติ

เพราะมีชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะ โสกะ ปริเทวะ
ทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลาย
จึงเกิดขึ้นครบถ้วน

เอวะเมตัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะสะมุทะโย โหติ
ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้
ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้

อะวิชชายะเต๎ววะ อเสสะวิราคะนิโรธา
สังขาระนิโรโธ

เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือ
แห่งอวิชชานนั้ นนั่ เทียว จึงมีความดับแห่งสังขาร

สังขาระนิโรธา วิญญาณะนิโรโธ
เพราะมีความดับแห่งสังขาร
จึงมีความดับแห่งวิญญาณ

วิญญาณะนิโรธา นามะรูปะนิโรโธ
เพราะมีความดับแห่งวิญญาณ
จึงมีความดับแห่งนามรูป

นามะรูปะนิโรธา สะฬายะตะนะนิโรโธ
เพราะมีความดับแห่งนามรูป
จึงมีความดับแห่งสฬายตนะ

สะฬายะตะนะนิโรธา ผัสสะนิโรโธ
เพราะมีความดับแห่งสฬายตนะ
จึงมีความดับแห่งผัสสะ

ผัสสะนิโรธา เวทะนานิโรโธ
เพราะมีความดับแห่งผัสสะ
จึงมีความดับแห่งเวทนา

เวทะนานิโรธา ตัณหานิโรโธ
เพราะมีความดับแห่งเวทนา
จึงมีความดับแห่งตัณหา

ตัณหานิโรธา อุปาทานะนิโรโธ
เพราะมีความดับแห่งตัณหา
จึงมีความดับแห่งอุปาทาน

อุปาทานะนิโรธา ภะวะนิโรโธ
เพราะมีความดับแห่งอุปาทาน
จึงมีความดับแห่งภพ

ภะวะนิโรธา ชาตินิโรโธ
เพราะมีความดับแห่งภพ
จึงมีความดับแห่งชาติ

ชาตินิโรธา ชะรามะระณัง โสกะปะริเทวะ-
ทุกขะโทมะนัสสุปายาสา นิรุชฌันติ

เพราะมีความดับแห่งชาตินนั่ แล ชรามรณะ
โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะ ทั้งหลายจึงดับสิ้น

เอวะเมตัสสะ เกวะลัสสะ 
ทุกขักขันธัสสะ นิโรโธ โหตีติ
ความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้
ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ ดังนี้

นิทาน. สํ. ๑๖/๘๕/๑๕๙.    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน