กรมอุทยานแห่งชาติฯ ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อภาพยนตร์สั้น ภายใต้โครงการอนุรักษ์ช้าง


     นายธานินทร์ ทองขโชค ประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง กล่าวว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อภาพยนตร์สั้น ภายใต้แนวความคิด “รณรงค์ไม่ซื้อ ขาย งาช้าง ช่วยช้าง ช่วยโลก” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 280,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการรวมพลังสร้างสรรค์ผลงานด้านการรณรงค์ไม่ซื้อขายงาช้าง และเกิดการอนุรักษ์ช้างในรูปแบบภาพยนตร์สั้น อันเป็นการส่งเสริมกระตุ้นการสร้างจิตสำนึกให้มีประชาชน นักท่องเที่ยว ชาวไทย ชาวต่างชาติ และผู้ประกอบการ ลด ละ เลิก การบริโภคงาช้าง

     สำหรับคุณสมบัติผู้ส่งผลงาน เป็นนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ในภาครัฐ
และเอกชน โดยไม่จำกัดชั้นปี (อายุไม่เกิน 25 ปี) และบุคคลทั่วไป ในกรณีที่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นนิสิต นักศึกษา จะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาหรือหัวหน้าสถาบันการศึกษาให้การรับรองว่าเป็นนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันนั้นจริง

     ส่วนรายละเอียดการประกวด แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษา (อายุไม่เกิน 25 ปี) และ ประเภทบุคคลทั่วไป โดยทั้งสองประเภทสามารถส่งผลงานในนามบุคคลหรือทีม (ทีมละไม่เกิน 3 คน) และ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นภาพยนตร์สั้น ความยาวไม่เกิน 5 นาที ภายใต้แนวความคิด “ไม่ซื้อ ไม่ขาย งาช้าง ช่วยช้าง ช่วยโลก” ในรูปแบบวิดิโอไฟล์ฟอร์แมต .MP4 บันทึกลงแผ่น DVD พร้อมเขียนชื่อผู้สมัคร/ทีม ลงบนแผ่น ผลงานที่สร้างสรรค์ต้องทำขึ้นมาใหม่ด้วยเทคนิคภาพยนตร์ หรือแอนิเมชั่น ที่ไม่เคย ส่งประกวดหรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน สร้างด้วยซอฟแวร์ที่ถูกกฎหมาย โดยองค์ประกอบทั้งภาพและเสียงต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ในกรณีละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ส่งผลงานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

     การส่งผลงานเข้าประกวดและการประกาศผลรางวัล ให้ผู้เข้าประกวดส่งใบสมัคร กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ทุกคนในทีม) โดยในประเภทนักเรียน/นักศึกษา ให้ผู้สมัครแนบหนังสือรับรองสถานภาพนิสิต นักศึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษามาด้วย ส่งเอกสารทั้งหมดมากับผลงานในรูปแบบ DVD พร้อมกล่องและปก สามารถส่งผลงานได้ที่กลุ่มเผยแพร่องค์กรส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 25561 0777 ต่อ 1170 หรือที่ เว็ปไซต์ www.dnp.go.th หัวข้อข่าวรักษ์ธรรมชาติ โดยส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 15 สิงหาคม 2560 (ภายในวันที่กำหนดโดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

โดย.. บก.ตั้ม (tumcyber) ส่งข้อความหลังไมค์ 182.52.236.139   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน