พิธีปัจฉิมนิเทศร.ร.วัดควนวิเศษมูลนิธิ16 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 9.00 น. นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ได้เป็นเกียรติมาเป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศ และมอบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนที่จบการศึกษา จากโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ ในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีนายประเวช ไกรเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะให้การต้อนรับ ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง

โดย.. อบจ.ตรัง 168.120.33.252   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

19 มี.ค.2555  เวลา 18:39 น.
โดย.. อบจ.ตรัง 168.120.33.252  

สำหรับปีการศึกษา 2554โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย มีห้องเรียนทั้งหมด 30 ห้องเรียน รวมนักเรียนทั้งหมด 1,311คน และในปีการศึกษานี้ มีนักเรียนสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 266คน และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 102 คน รวมทั้งสิ้น 368 คน พร้อมกับการมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติแก่ผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุน และผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน อาทิเช่น ศิลปหัตถกรรมแห่งชาติ รางวัลชนะเลิศการขับร้องเพลงไทย รางวัลชนะเลิศการแข่งขันระนาดทุ้มประเภทเดี่ยว รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1การแข่งขันฆ้องวงใหญ่ โดยได้รับเกียรติจากนายกิจ หลีภัย นากยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เป็นผู้มอบ

 ความคิดเห็นที่ 2

19 มี.ค.2555  เวลา 18:40 น.
โดย.. อบจ.ตรัง 168.120.33.252  

โอกาสนี้ นายกิจ หลีกภัย ในฐานะเป็นศิษย์เก่า ได้เล่าประวัติความเป็นมาของท่านในสมัยวัยเด็ก ขณะที่กำลังศึกษาในโรงเรียนแห่งนี้ ได้ให้คำชี้แนะและให้แง่คิดก่อนก้าวออกจากรั้วโรงเรียนแห่งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงและห่างไกลจากยาเสพติดกับสิ่งอบายมุขทั้งหลาย แต่มุ่งหวังให้นักเรียนมีความสนใจในเรื่องของดนตรี กีฬาและการศึกษา จากนั้นได้กล่าวชื่นชมถึงการพัฒนาความสามารถของนักเรียนที่สร้างชื่อเสียง รวมถึงการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนทางด้านการศึกษาและด้านอาคารสถานที่ที่มีความสะดวกสบายของนักเรียนในปัจจุบันมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 ความคิดเห็นที่ 3

19 มี.ค.2555  เวลา 18:40 น.
โดย.. อบจ.ตรัง 168.120.33.252  

พิธีปัจฉิมนิเทศร.ร.วัดควนวิเศษมูลนิธิ

 ความคิดเห็นที่ 4

19 มี.ค.2555  เวลา 18:41 น.
โดย.. อบจ.ตรัง 168.120.33.252  

พิธีปัจฉิมนิเทศร.ร.วัดควนวิเศษมูลนิธิ

 ความคิดเห็นที่ 5

19 มี.ค.2555  เวลา 18:41 น.
โดย.. อบจ.ตรัง 168.120.33.252  

พิธีปัจฉิมนิเทศร.ร.วัดควนวิเศษมูลนิธิ

 ความคิดเห็นที่ 6

24 มี.ค.2555  เวลา 20:55 น.
โดย.. กชพรรณวิจัย 49.228.31.236  

รับทำวิจัยทางการศึกษา ตกลงกันได้คะ
โทรฯ 0805236289
e-mail: plakochapan@gmail.com


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน