รับสมัครโครงการเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2555


ด้วยเทศบาลตำบลย่านตาขาว  กำหนดจัดโครงการเยาวชนภาคฤดูร้อน  ประจำปี 2555  ในระหว่างวันที่  4 - 27 เมษายน  2555  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ช่วงปิดภาคเรียน  และเพื่มทักษะการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีให้มีการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นไป

ประเภทของกิจกรรม    

1.เรียนฟุตบอล  รับอายุ  8  -  15  ปี  จำนวน  50  คน    

2.เรียนคอมพิวเตอร์  ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  

3.เรียนภาษาอังกฤษระดับประถม และมัธยมตอนต้น

วัน/เวลา/สถานที่รับสมัคร   รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  2  เมษายน  2555   ณ  กองการศึกษาเทศบาลตำบลย่านตาขาว   อ.ย่านตาขาว  จ.ตรัง   โทร 075-281430 ต่อ 106  (ในวันเวลาราชการเท่านั้น)

คุณสมบัติ  เป็นนักเรียนและเยาวชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลย่านตาขาวและอำเภอใกล้เคียง 

หลักฐานการสมัคร  นำสำเนาทะเบียนบ้านตัวจริงพร้อมสำเนา  1  ฉบับ

พิธีเปิด  วันจันทร์ที่  4  เมษายน 2555 เวลา  08.30 น.  ณ  ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 2   โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์   ให้แต่งกายชุดนักเรียน  ส่วนช่วงเวลาเรียนการแต่งกาย  อยู่ในดุลยพินิจขอบครูผู้สอน

พิธีปิด  วันพุธที่  27  เมษายน  2555  เวลา  09.00 น.  พร้อมรับวุฒิบัตร ณ  ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 2   โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์   (ให้นักเรียนมาพร้อมกันเวลา  08.30 น. แต่งกายชุดนักเรียน)


โดย.. ตาตั้ม 110.77.216.104   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน