เก็บตกอนุบาลตรังจัดพิธีปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบันวันนี้( 13 มี.ค.55 ) เวลา  10.00 น.  นายกิจ  หลีกภัย   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง  ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน  พร้อมทั้งมอบเอกสารระเบียบแสดงผลการเรียน ( ปพ.1 )  ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนอนุบาลตรัง  ซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2554  จำนวน  198  คน  แบ่งเป็นนักเรียนชาย  102  คน  นักเรียนหญิง  96  คน 

โดย.. อบจ.ตรัง 58.8.7.212   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

13 มี.ค.2555  เวลา 19:18 น.
โดย.. อบจ.ตรัง 58.8.7.212  

โดยมีนายสวนดี นานอน  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง ได้กล่าวรายงานถึงแนวทาง  ในการดำเนินงานของโรงเรียนโดยมุ่งเน้น ให้นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี  และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามแบบวิถีไทย  และก้าวไปสู่ความเป็นสากล ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2553

 ความคิดเห็นที่ 2

13 มี.ค.2555  เวลา 19:18 น.
โดย.. อบจ.ตรัง 58.8.7.212  

จากกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียน  เป็นสำคัญ พร้อมทั้งส่งเสริมทักษะชีวิตให้เกิดแก่ผู้เรียนแล้ว   โรงเรียนยังได้ปรับปรุงพัฒนางานด้านอื่นๆ ควบคู่กันไปด้วย อาทิ การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน การปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ทางด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ  ให้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน  เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ถึงพร้อมด้วยคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกๆ ด้านอย่างครอบคลุม

 ความคิดเห็นที่ 3

13 มี.ค.2555  เวลา 19:19 น.
โดย.. อบจ.ตรัง 58.8.7.212  

โอกาสนี้  นายกิจ  หลีกภัย   ได้แสดงความชื่นชมโรงเรียนที่มีความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อเด็กนักเรียน และแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่สำเร็จการศึกษาในวันนี้    และกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนไว้ว่า  ผู้ที่ประสบผลสำเร็จในชีวิตไม่ใช่ผู้ที่เรียนเก่งอย่างเดียว  เด็กบางคนที่เรียนไม่เก่งก็สามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้  หากเป็นคนมีความรับผิดชอบขยันหมั่นเพียร  ซื่อสัตย์  อดทน  รู้จักคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา  หากนักเรียนมีคุณสมบัติที่ได้พูดมาทั้งหมด เชื่อได้ว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จทั้งการเรียน การงาน  ซึ่งจะ ส่งผลถึงความสำเร็จในอนาคตข้างหน้าอีกด้วย 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน