.
ทัวร์เวีดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ช่วงสงกรานต์

             

ทัวร์เวีดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ช่วงสงกรานต์ฮานอย-ฮาลอง 4 วัน  3  คืน กับสายการบินไทยแอร์เอเชีย

สัมผัสมรดกโลก ล่องอ่าวฮาลองเบย์ ลิ้มรสอาหารทะเล ครบสูตร

ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำที่เดียวในโลก / เคารพศพประธานาธิบดีโฮจิมินห์

พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ / วัดเจดีย์เสาเดียว / พิพิธภัณฑ์ทหาร  

วิหารวรรณกรรม ทะเลสาบคืนดาบ / ทะเลสาบตะวันตก / วัดเนินหยก / ช้อปปิ้งถนน 36 สายเก่า

กำหนดการเดินทาง     13-16 / 14-17 เมษายน 2555

 

13-16 / 14-17 เมษายน 2555

      ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน)                                               15,900     บาท

      เด็กมีเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)                                             15,500     บาท

      ราคาเด็ก ไม่มีเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)                                  14,900     บาท

      พักเดี่ยวเพิ่ม                                                                                 3,000 บาท

 

อัตรานี้รวม

*   ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ – ฮานอย – กรุงเทพ ชั้นประหยัด โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย

*    ค่าที่พักโรงแรมระดับ 3 ดาว รวมทั้งสิ้น 3 คื

*   ค่าอาหารครบทุกมื้อตลอดรายการ

*   ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ตลอดรายการ

*   อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ

*   ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท (คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 15-75 ปี ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยอายุต่ำกว่า 15 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง)

*   ค่าระวางน้ำหนัก สัมภาระ LOAD ใต้ท้องเครื่อง15 ก.ก.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ได้ที่ www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com

ใบอนุญาตเลขที่ 41-00335 ที่ตั้ง : 78/31 ถ.น้ำผุด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 (ใกล้ศูนย์ฟิตเนสเขาแป๊ะช้อย)

www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com , www.ทัวร์เก็นติ้ง.com , www.แพ็คเกจทัวร์สิงคโปร์.com , www.ทัวร์มาเลเซียสิงคโปร์.com E-Mail : virat-@hotmail.com ( คุณนัท ) , lnaveeya@hotmail.com ( คุณใหม่ )

 

 


โดย.. เวียดนาม 118.173.133.66   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน