ม.รามฯ จ.ตรัง รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท (โครงการพิเศษ)มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง กำลังรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท (โครงการพิเศษ) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ แผน ข (ทำการศึกษาอิสระและสอบประมวลความรู้) มีรายวิชาสำหรับผู้ที่ประสงค์จะขอรับใบประกอบวิชาชีพครู เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ เรียนวันเสาร์ เวลา 13.00-17.00 น. และวันอาทิตย์ 08.00-17.00 น.เรียนวิชาละ 4 สัปดาห์และสอบสัปดาห์ที่ 5 รับสมัครวันที่ 4-19 กุมภาพันธ์ 2555 สอบถามข้อมูล 075-501164-5 www.trang.ru.ac.th

โดย.. @RU Trang 202.41.167.241   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน