ศิลปะสร้างสรรค์สิ่งดีงาม สู่สังคมไทยการประกวดเขียนภาพจิตรกรรม ในหัวข้อ “ศิลปะสร้างสรรค์สิ่งดีงาม สู่สังคมไทย” การแสดงงานจิตรกรรม ถือเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้ใช้จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ในการสร้างผลงาน เพื่อเป็นสื่อในการถ่ายทอดจินตนาการ ความคิดและความรู้สึกของตน ออกมาสู่สายตาสังคมอีกทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความงาม ความดี ความรัก ความถูกต้องและความจริงและยังเป็นการบ่มเพาะสร้างจิตสำนึกที่ดีงามให้เกิดขึ้นในจิตใจของเด็กและเยาวชน ในการนำศิลปะมาเป็นสื่อเชื่อมโยงและสื่อสารความรู้สึกถึงความรัก ความดี ความงาม และความจริง ที่เป็นสัจจะธรรมอันนำไปสู่การอยู่ร่วมกันด้วยความรักสามัคคี ความดีงามและความสันติสุขจะเกิดขึ้นแก่สังคมโดยรวมเป็นการส่งเสริมให้รู้จักการพัฒนาการทางด้านศิลปะ ในเชิงอนุรักษ์และการประยุกต์ไปพร้อมๆ กันเพื่อความจรรโลงใจ จรรโลงโลก และจรรโลงไว้ซึ่งศิลปะวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติ ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดศิลปกรรมในครั้งนี้ จะมีอิสระอย่างกว้างขวางในด้านการแสดงออก ทางความคิดและเทคนิค โดยการจินตนาการ สร้างสรรค์ อย่างไร้ขีดจำกัด

โดย.. ศักดิ์ 203.172.176.76   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

6 ม.ค.2555  เวลา 16:06 น.
โดย.. ศักดิ์ 203.172.176.76  

ผู้ส่งผลงานจะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทย จึงมีสิทธิส่งผลงานที่ทำขึ้นด้วยฝีมือ และความคิดของตนเข้าประกวด ผลงานนั้นจะต้องไม่เคยนำออกแสดง และประกวด ณ ที่ใดมาก่อน 3.1 ระดับอนุบาลและประถมศึกษาตอนต้น (อ.1-ป.3) 3.2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) 3.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 3.4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) และอาชีวศึกษา (ปวช.)

 ความคิดเห็นที่ 2

6 ม.ค.2555  เวลา 16:08 น.
โดย.. ศักดิ์ 203.172.176.76  

ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา (ปวช.) ส่งผลงานได้ไม่เกิน 2 ชิ้นขนาดความกว้าง และความยาวไม่ตํ่ากว่า 38 x 55 ซม. และกว้าง x ยาว ไม่เกิน 120 ซม ทั้งนี้ไม่รวมกรอบ ผู้ส่งจะต้องแจ้งชื่อ นามสกุล อายุ ชั้นเรียน และโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน พร้อม
การลงนามรับรองจากอาจารย์ผู้สอน ส่งผลงานได้ที่ สำนักงานการศึกษาเทศบาลนครตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000 คณะจัดงานจะระวังรักษาผลงานที่เข้าประกวดอย่างดีที่สุด แต่จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่เกิดความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัย

 ความคิดเห็นที่ 3

6 ม.ค.2555  เวลา 16:10 น.
โดย.. ศักดิ์ 203.172.176.76  

ประเภทศิลปกรรม งานสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมอันได้แก่ ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา (ปวช.) ได้แก่ ภาพเขียน ภาพพิมพ์ และวาดเส้น

 ความคิดเห็นที่ 4

6 ม.ค.2555  เวลา 16:12 น.
โดย.. ศักดิ์ 203.172.176.76  

ใบสมัคร

 ความคิดเห็นที่ 5

6 ม.ค.2555  เวลา 16:13 น.
โดย.. ศักดิ์ 203.172.176.76  

การประกวดเขียนภาพจิตรกรรม ในหัวข้อ “ศิลปะสร้างสรรค์สิ่งดีงาม สู่สังคมไทย”

 ความคิดเห็นที่ 6

31 ม.ค.2555  เวลา 06:40 น.
โดย.. ศักดิ์ 118.173.130.48  

ผลการประกวดภาพวาด โครงการศิลปะสร้างสรรค์สิ่งดีงาม สู่สังคมไทย คลิกhttp://www.trangcity.go.th/upload/report/thumbnail/361-1190.pdf

 ความคิดเห็นที่ 7

31 ม.ค.2555  เวลา 07:04 น.
โดย.. ศักดิ์ 118.173.130.48  

ผลการประกวดภาพวาด โครงการศิลปะสร้างสรรค์สิ่งดีงาม สู่สังคมไทย คลิก www.facebook.com/pages/ร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงามสู่สังคมไทย/188394147911472


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน