ปฏิบัติธรรมข้ามปี วัดมัชฌิมภูมิ


ทางวัดมัชฌิมภูมิได้จัดให้มีการปฏิบัติธรรมข้ามปี ในวันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดย : จัดให้มีการเสวนาธรรม และมีการสวดมนต์ซึ่่งประกอบด้วยบทสวดที่มาจากพระไตรปิกฏ เริ่มจาก : บทสรรเสริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณ บทปฏิจสมุปบาท บทอริยมรรคมีองค์ 8 บทอานาปานสติ บทสวดที่สุดแห่งกองทุกข์ บทสวดก่อนนอน เป็นต้น ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมข้ามปี เพื่อเป็นการเผยแผ่ธรรมขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าให้ดำรงคงอยู่ตลอดกาล สาธุ

โดย.. คุณหญิงราไร 118.173.143.245   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน