สาขาวิชาศิลปะการแสดง ม.อ.ตรังสาขาวิชาศิลปะการแสดง

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมแขนงวิชาทัศนศิลป์  แขนงวิชาศิลปะการแสดงและแขนงวิชาศิลปะประยุกต์เพื่อสามารถประกอบอาชีพและถ่ายทอดความรู้ทางศิลปกรรม มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจารณ์ผลงานและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความสามารถในการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ๆ ทางด้านศิลปกรรมด้วยตนเอง

 

อาชีพและความก้าวหน้าในวิชาชีพ

                        บัณฑิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง สามารถทำงานนักแสดงอาชีพ นักออกแบบการแสดง นักจัดการทางด้านศิลปะการแสดง นักวิชาการทางด้านศิลปะการแสดง ผู้สอนศิลปะการแสดงในองค์กรภาครัฐและเอกชน

 


โดย.. pr_psu trang 202.12.74.161   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน