คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.อ.ตรังคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Faculty of Architecture

1.  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต มี 1 สาขาวิชา ได้แก่

1) สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  (หลักสูตร 5 ปี)

 ชื่อปริญญา           สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  (สถาปัตยกรรม)

                                สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)

                                มุ่งผลิตให้มีองค์ความรู้ และสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมเขตร้อนชื้น สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น สถาปัตยกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสถาปัตยกรรมชุมชน เพื่อสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมที่ยั่งยืนได้อย่างเหมาะสม ให้มีองค์ความรู้ที่ทันสมัยทั้งในด้านวิชาการและเทคโนโลยีเพื่อประยุกต์ใช้กับการทำงานและการประกอบวิชาชีพทั้งในปัจจุบันและอนาคต ให้มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education, TQF:HEd) เกณฑ์มาตรฐานการประกอบวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรมควบคุมของสภาสถาปนิก และเกณฑ์การประกอบวิชาชีพของสภาสถาปนิกอาเซียน

 

อาชีพและความก้าวหน้าในวิชาชีพ

                                บัณฑิตสาขาวิชาสถาปัตยกรรม สามารถประกอบอาชีพได้ดังนี้ ผู้ออกแบบอาคาร ทั้งของรัฐบาล และเอกชน  ผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร  ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ ผู้ประเมินความเป็นได้ด้านการออกแบบของโครงการที่ยื่นกู้ต่อสถาบันการเงิน  ผู้ออกแบบอิสระ อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ ศิลปะพื้นฐาน และศิลปะประยุกต์ เช่น งานด้านโฆษณา ภาพยนตร์ ละคร เป็นต้น

 

การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการจัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยวิธีต่าง ๆ ดังนี้

1)       การสอบตรง  โดยรับนักเรียนจาก 14 จังหวัดภาคใต้

2)       การสอบรวม (Admission)  

 


โดย.. pr_psu trang 202.12.74.161   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

14 ต.ค.2554  เวลา 10:49 น.
โดย.. pr_psu trang 202.12.74.161  

ทราบแล้วช่วยบอกต่อกันนะครับชาวตรัง


 ความคิดเห็นที่ 2

19 ต.ค.2554  เวลา 10:38 น.
โดย.. intro 110.171.154.34  

ก่อนเรียนต้องเช็ค กับสภาสถาปนิก  ก่อนนะค่ะ ว่ารับรองหลักสูตรหรือปล่าว    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน