คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ม.อ.ตรัง เปิดหลักสูตรใหม่ ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง  มีความประสงค์จะคัดเลือกนักเรียนเพื่อ
เข้าศึกษาในสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ  คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ  ภายใต้โครงการ 
“โควตา ม.อ. ตรัง”   ประจำปีการศึกษา 2555 

คุณสมบัติของผู้สมัคร
          2.1   กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   สายสามัญตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544  ในโรงเรียน 14  จังหวัดภาคใต้
          2.2   มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มวิชาต่อไปนี้
                 2.2.1 กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 2.50
                 2.2.2 กลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 3.00
          2.3  มีผลคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษ จากการสอบคัดเลือกวิธีรับตรง   14  จังหวัดภาคใต้
ประจำปีการศึกษา 2555  ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้ดำเนินการสอบ

จำนวนนักศึกษาที่รับ
       จำนวนรับของโครงการ รวมทั้งสิ้น 30 คน  ทั้งนี้เมื่อศึกษาในชั้นปีที่ 3 นักศึกษาจำนวน 15 คน
จะได้เดินทางไปศึกษา ณ Sydney Institute of Language and Commerce, Shanghai University
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  และนักศึกษาอีก 15 คน จะได้เดินทางไปศึกษา ณ University of Malaya
ประเทศมาเลเซีย เป็นระยะเวลา 1 ปี

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
        5.1 ใบสมัคร (ตามแบบฟอร์มของวิทยาเขตตรัง สามารถสั่งพิมพ์ได้ทาง  http://www.trang.psu.ac.th)
        5.2 สำเนาระเบียนผลการศึกษา (ปพ.1) ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 (รวม 4 ภาคการศึกษา)
        5.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวนักเรียน
        5.4 ใบรับรองความประพฤติจากสถานศึกษา (ปพ.7)
        5.5 หลักฐานแสดงผลคะแนนการสอบคัดเลือกรับตรง   14 จังหวัดภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2555 ที่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เป็นผู้ดำเนินการสอบ

ติดต่อสอบถาม  
            งานทะเบียนและประมวลผลนักศึกษา  อ. เมือง    จ. ตรัง 92000
   โทรศัพท์   0-7520-1726  หรือ 0-7526-3400    โทรสาร 0-7520-1711
    เว็บไซต์    http://www.trang.psu.ac.th


โดย.. pr_psu trang 202.12.74.161   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

16 ต.ค.2554  เวลา 20:46 น.
โดย.. มณี 223.206.69.148  
ค่าเทอมเท่าไรคะ อยากดูโครงสร้างหลักสูตรค่ะ

 ความคิดเห็นที่ 2

16 ต.ค.2554  เวลา 22:36 น.
โดย.. pr_psu trang 118.173.140.228  

ไปศึกษาที่ประเทศจีน                          ภาคการศึกษาละ 45,000 บาท

ไปศึกษาที่ประเทศมาเลเซีย                ภาคการศึกษาละ 20,000 บาท    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน