ข่าวดีสำหรับผู้ที่ต้องการเลื่อนการเดินทางนกแอร์


เนื่องจากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ สายการบินนกแอร์ ได้มีการประกาศนโยบาย เพื่อช่วยเหลือผู้โดยสาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้โดยสารนกแอร์ที่ไม่สามารถเดินทางได้อันเนื่องจากเหตุน้ำท่วม โดยมีกำหนดการเดินทางระหว่างวันที่ 11-17 ตุลาคม 2554  นกแอร์ยินยอมให้เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

1.    ผู้โดยสารจะต้องติดต่อแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ก่อนเวลาเดินทางเดิมอย่างน้อย 3 ชม. ตามเวลาที่ระบุในเอกสารยืนยันการจอง

2.    ผู้โดยสารจะต้องระบุวันเดินทางใหม่ โดยต้องเดินทางให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 24 มี.ค. 55 และวันเดินทางใหม่จะต้องไม่อยู่ในช่วงเวลาดังนี้: 21-25 ต.ค. 54, 2-3 ธ.ค. 54, 5-6 ธ.ค. 54, 9-10 ธ.ค. 54, 12-13 ธ.ค. 54, 23 ธ.ค. 54 - 3 ม.ค. 55, 20-21 ม.ค. 55, 23-24 ม.ค. 55, 7 มี.ค. 55 ทั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

3.    สำหรับผู้โดยสารที่ไม่สามารถระบุวันเดินทางใหม่ได้ สามารถยึดอายุตั๋วออกไปได้อีก 1 เดือน นับจากวันเดินทางเดิม และจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการเดินทางใหม่อย่างน้อย 1 วัน ทั้งนี้วันเดินทางใหม่จะต้องไม่อยู่ในช่วงเวลาดังนี้ 21- 25 ต.ค.54

4.    ไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณี

ที่มา http://www.nokair.com/s1000_obj/contents/html/th-TH/announcement_flood_oct2011.html


โดย.. เสือติดปีก 103.1.165.199   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน