พระพุทธศาสนาเบื้องต้นเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา นายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการอบรมหลักสูตรพระพุทธศาสนาเบื้องต้น” ซึ่งเป็นโครงการที่อบจ.ตรังร่วมกับสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดตรัง (วัดกะพังสุรินทร์ อ.เมือง จ.ตรัง) และวัดเขาแก้ว จัดขึ้น วัดเขาแก้ว ต. นาเมืองเพชร อ. สิเกา จ. ตรัง โดยการอบรมมีระยะเวลา 3 วัน 2 คืน (2 ถึง 4 ตุลาคม 2554) เวลาตั้งแต่ 08.00-20.30 น. โดยในปีนี้มีพระภิกษุสามเณรเข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 240 รูป ซึ่งการอบรมดังกล่าวได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2553 ที่ผ่านมาได้จัดขึ้นเป็นระยะเวลา 4 วัน 3 คืน (4 ถึง 7 ตุลาคม 2553) และมีพระภิกษุสามเณรเข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 286 รูป


โดย.. อบจ.ตรัง 61.19.71.78   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

10 ต.ค.2554  เวลา 12:04 น.
โดย.. อบจ.ตรัง 61.19.71.78  

เหตุผลของการดำเนินโครงการดังกล่าวก็คือ ในช่วงเข้าพรรษาของแต่ละปีจะมีผู้ส่งบุตรหลานเข้าอุปสมบทเป็นพระภิกษุและสามเณรตามวัดต่าง ๆ ในจังหวัดตรังเป็นจำนวนมาก แต่วัดในพื้นที่ห่างไกลมักขาดแคลนพระอาจารย์ผู้มีหน้าที่ให้การอบรมสั่งสอนแก่ผู้บวชเรียน ทำให้การบวชของท่านเหล่านั้นไม่ประสบผลสำเร็จในการเรียนรู้พระพุทธศาสนาเท่าที่ควร  จนอาจกล่าวได้ว่าบางรูปบวชเข้ามาเพื่อรอวันลาสิกขา (สึก) เท่านั้น การบวชจึงมิได้ทำให้ผู้บวชเรียนมีความเข้าใจในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น เรียกว่า “เข้าถึงแต่เฉพาะรูปแบบในความเป็นพระภิกษุสามเณรเท่านั้น  แต่เข้าไปไม่ถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา”


 ความคิดเห็นที่ 2

10 ต.ค.2554  เวลา 12:04 น.
โดย.. อบจ.ตรัง 61.19.71.78  

จากเหตุผลดังกล่าวอบจ.ตรัง (โดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ร่วมกับสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดตรังและวัดเขาแก้ว จึงได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรพระพุทธศาสนาเบื้องต้นแก่พระภิกษุสามเณรในเขตปกครองคณะสงฆ์ 4 อำเภอขึ้น คือ อ. เมือง อ. นาโยง อ. สิเกา และอ.วังวิเศษ เพื่อให้ผู้บวชเรียนได้เข้าถึงแก่นแท้ของของพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองตลอดไป โดยหลักสูตรการอบรมมีทั้งหมด 4 วิชาคือ (1) วิชากระทู้ธรรม (2) วิชาธรรมะ (3) วิชาพุทธประวัติ และ (4) วิชาวินัย และกิจกรรมการอบรมประกอบด้วย (1) การบรรยายธรรม (2) การอบรมธรรม (3) การสาธิตธรรม (4) การปฏิบัติธรรม (5) การตรวจสอบธรรม และ (6) การประเมินผลธรรม


 ความคิดเห็นที่ 3

10 ต.ค.2554  เวลา 12:05 น.
โดย.. อบจ.ตรัง 61.19.71.78  

โดยผลที่คาดว่าจะได้รับคือ (1) พระภิกษุสามเณรที่เข้ารับการฝึกอบรมได้เข้าถึงปริยัติ ปฏิบัติและปฏิเวธ (2) เกิดศาสนทายาทผู้เชี่ยวชาญทำหน้าที่สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ชั่วกาลนาน (3) พระธรรมทายาทนำพระธรรมคำสอนออกเผยแผ่สู่สังคมอย่างไม่มีประมาณ (4) เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมบำเพ็ญบุญอันดีงามในพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง และ (5) ซ่อมแซมสังคมที่สึกหรอให้เป็นสังคมที่สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมและจริยธรรม


 ความคิดเห็นที่ 4

10 ต.ค.2554  เวลา 12:06 น.
โดย.. อบจ.ตรัง 61.19.71.78  

ที่สำคัญ อบจ.ตรัง สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดตรังและวัดเขาแก้ว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพระภิกษุสามเณรทั้ง 4 อำเภอที่เข้ารับการฝึกอบรมจะมีความรู้และมีหลักการในข้อวัตรปฏิบัติที่ถูกต้อง สามารถเผยแผ่ความรู้ดังกล่าวให้ผู้อื่นเข้าใจได้และที่สำคัญ สามารถประยุกต์หลักธรรมให้เกิดประโยชน์เกื้อกูลแก่ตนเองและสาธารณชนได้


 ความคิดเห็นที่ 5

10 ต.ค.2554  เวลา 12:06 น.
โดย.. อบจ.ตรัง 61.19.71.78  

โครงการอบรมหลักสูตรพระพุทธศาสนาเบื้องต้น    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน