ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค กศน.ตำบล เตรียมพร้อมให้ความรู้สู่ชุมชนเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ. แถลงข่าวว่า สำนักนายกรัฐมนตรี โดย สคบ. ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา กับ กระทรวงศึกษาธิการ โดย สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) จัดตั้ง"ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค" ใน กศน.ตำบลทุกตำบลทั่วประเทศ ให้กศน.ตำบลจัดกิจกรรมชมรมคุ้มครองผู้บริโภคเป็นกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต จัดตั้ง กศน.ตำบล เป็น "แหล่งเรียนรู้ชุมชนตลอดชีวิต" ด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคของชุมชน และ ให้กศน.ตำบลเป็น "หน่วยรับเรื่องร้องทุกข์ของชุมชน"

โดย.. ครูโอ๋ 202.143.161.188   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

2 ต.ค.2554  เวลา 12:33 น.
โดย.. ครูโอ๋ 202.143.161.188  

นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานพิธีเปิดประชุมสัมมนาการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชัน ในวโรกาส 84 พรรษา มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อสคบ.น้อมจิตอาสาร่วมใจพัฒนาการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค 8,400 ชุมชน

 ความคิดเห็นที่ 2

2 ต.ค.2554  เวลา 12:35 น.
โดย.. ครูโอ๋ 202.143.161.188  

ตัวแทน กศน.จังหวัดตรัง เข้าร่วมประชุมสัมมนาการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชันฯ

 ความคิดเห็นที่ 3

2 ต.ค.2554  เวลา 12:39 น.
โดย.. ครูโอ๋ 202.143.161.188  

ตัวแทน กศน.จังหวัดตรัง ได้แ่ก่ (เริ่มจากซ้าย) นางสาวนงค์นุช พราหมเภทย์ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน สังกัด กศน.อำเภอห้วยยอด นายกฤษฎา บิลเกษม ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง นางอรอุษา แสนเดช ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง และนางสาวอริสา ชูแก้ว ครู กศน.ตำบล สังกัด กศน.อำเภอปะเหลียน

 ความคิดเห็นที่ 4

2 ต.ค.2554  เวลา 12:40 น.
โดย.. ครูโอ๋ 202.143.161.188  


 ความคิดเห็นที่ 5

2 ต.ค.2554  เวลา 12:44 น.
โดย.. ครูโอ๋ 202.143.161.188  

นายกฤษฎา บิลเกษม ประชาัสัมพันธ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง แถลง การเตรียมความพร้อมการจัดตั้งชมรมคุ้มครองผู้บริโภค กศน.ตำบล ในพื้นที่จังหวัดตรัง ซึ่งมีทั้งสิ้น 87 ชมรม ให้ความรู้ความเข้าใจในสิทธิคุ้มครองผู้บริโภค และเตรียมรณรงค์ให้ประชาชนได้รับทราบภารกิจของชมรม และเป็นหน่วยรับเรื่องร้องทุกข์ชของคนในชุมชน เพื่อส่งเรื่องต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพิจารณาในลำดับต่อไป ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 075 218 440 หรือ กศน.ตำบลทุกตำบล กศน.อำเภอทุกอำเภอ หรือห้องสมุดประชาชนอำเภอทุกแห่ง


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน