นักวิทยุสมัครเล่น·         พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการสื่อสารในเครือข่ายวิทยุสมัครเล่น สะท้อนให้เห็นเด่นชัดในพระราชดํารัสที่พระราชทานแก่คณะกรรมการประสานงานการ จัดและบริหารความถี่วิทยุแห่งชาติ คณะกรรมการสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยและสมาคมวิทยุอาสาสมัคร ซึ่งเข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั้นสูง และสัญญาณเรียกขาน "HS1A" (Hotel Siera One Alpha) ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2532 มีใจความตอนหนึ่งว่า

"สําหรับผู้ที่มาเรียนรู้ และมาปฏิบัติเป็นสมัครเล่นคือเป
็นผู้อาสา ก็ยิ่งเห็นความสําคัญเพราะผู้ที่ทําเป็นอาชีพต้องเรียนรู้มาก และต้องมีความสามารถ มีความรับผิดชอบมาก ถ้าหากทําผิดพลาดไป ก็จะต้องมีการลงโทษ สําหรับพวกอาสาสมัครพวกสมัครเล่น จะว่าไม่มีการลงโทษก็ไม่ได้ แต่ข้อสําคัญจะต้องรับผิดชอบในตนเองมากที่สุด เพื่อที่จะรักษามาตรฐานเพราะถ้าพูดอะไรไปจะมีผลสะท้อนไปทั่วประเทศเป็นสะท้อนถึงทุกคน ฉะนั้น ต้องรู้จักรักษาวินัยของการสื่อสารได้ดี เพื่อที่จะให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพและไม่รบกวนกันและกัน ทั้งไม่ทําให้ความปลอดภัยของส่วนรวมเสียไป" ......................................................................................................                                                                                                                           พระราชดำรัสเกี่ยวกับการสื่อสารในเครือข่ายวิทยุสมัครเล่น พระราชทานเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๓๒
"ขอ ขอบใจท่านที่มาให้พรและนำประกาศ
นียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั้นสูงและ สัญญาณเรียกขานมาให้ ทำให้ปลื้มใจมาก เพราะถือว่าผู้ที่ทำการในด้านวิทยุสมัครเล่น และวิทยุอาสา ต้องปฏิบัติการมาเป็นเวลานานพอสมควร และเข้าใจถึงเรื่องวิทยุ และวิธีศึกษาได้ดี ก็จะต้องเห็นประโยชน์ของการสื่อสารที่มีต่อสังคมและประเทศชาติซึ่งผู้
ดำเนินงานในด้านงานวิทยุสื่อสาร
นี้ ต้องมีทั้งความสามารถ ความสนุกสนานและความสนใจและได้รับประโยชน์ในส่วนของตัวเองเป็นอันมากทั้งจะ ต้องเห็นว่าวิทยุสื่อสาร นี้เป็นประโยชน์อย่างไร ในการพัฒนาและรักษาความมั่นคงของประเทศ...สิ่งหนึ่งที่ได้เห็นและเห็นใจเจ้า หน้าที่ฝ่ายควบคุมความถี่ มีคลื่นวิทยุที่กวนซึ่งกันและกันมาก ทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ ถ้าเป็นโดยตั้งใจก็เป็นสิ่งควรแนะนำตักเตือน ถ้าเป็นโดยไม่ตั้งใจคือทางวิชาการของการแพร่คลื่นวิทยุ ย่อมต้องมีการรบกวนซึ่งกันและกันโดยไม่ตั้งใจแต่เป็นธรรมชาติตามวิชาการของ การแพร่กระจายคลื่นวิทยุที่คลื่นหนึ่ง อาจไปกวนอีกคลื่นหนึ่งได้อย่างนี้ ถ้าเรียนรู้กันและมีวิธีแก้ไขก็จะเป็นการดีทางฝ่ายควบคุมความถี่นี้จึงมี ความรับผิดชอบมาก...การกวนซึ่งกันและของกันของความถี่มาจากธรรมชาติ ความถี่ที่กวนกันนั้น ส่วนหนึ่งไม่มีทางแก้ไขและส่วนหนึ่งแก้ไขได้ คือต้องปรับเครื่องให้ดี รักษา ระดับความถี่ให้ดี ทั้งรักษากำลังเครื่องให้ถูกต้อง แจกจ่ายความถี่ไปในพื้นที่ที่เหมาะสมและการทำงานโดยมีวินัย”

                


โดย.. SIAM 125.24.246.67   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

30 ก.ค.2554  เวลา 10:31 น.
โดย.. ม้าน้ำ 18 118.173.120.53  
นักวิทยุสมัครเล่นทุกท่านพึงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและน้อมนำเอาพระราชดำรัสไปปฏิบัติ


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน