.. มีโครงการจักรปั่นยานเฉลิมพระเกียรติฯมาฝากครับ ..


เจอกระทู้ .. โครงการจักรยาน ๗ แผ่นดินเฉลิมพระเกียรติฯ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา Mekong Challenge 2011

ก็นำมาเสนอเผื่อเพื่อนสมาชิกสนใจจะไปร่วมด้วย ลองติดตามรายละเอียดดูครับ ....

 

๑. ความเป็นมา

โครงการจักรยานเสือภูเขาลุ่มน้ำโขง หรือ Mekong Challenge เป็นกิจกรรมหนึ่งที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  องค์การ บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สำนักงานปกครองอำเภอเชียงของ และชมรมแม่โขงไบค์ ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และรณรงค์การออก กำลังกายโดยใช้จักรยาน ตามโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวภาคเหนือ ซึ่งกำหนดยุทธศาสตร์ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชื่อมต่อกับ ประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงอันได้แก่ ไทย พม่า จีน ลาว เวียดนามและกัมพูชา ทั้งเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมและการกีฬากับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นกิจกรรมซึ่งได้จัดอย่างต่อเนื่องทุกเดือนตุลาคมของปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๕ และได้ดำเนินการขยายเส้นทางในโครงการฯอย่างต่อเนื่อง

โดยจากการจัดปีที่ ๑-๒ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ – พ.ศ.๒๕๔๖ ได้เปิดเส้นทางท่องเที่ยวปั่นจักรยาน ๓ แผ่นดินลุ่มน้ำโขงตอนบน ได้แก่ไทย จีน ลาว  โดย เริ่มจาก อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายปั่นจักรยานไปยัง อำเภอเชียงแสน และเดินทางต่อโดยเรือสินค้าจีนทวนแม่น้ำโขงมุ่งสู่เมืองเชียงรุ้ง เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน จากนั้นจึงปั่นจักรยานสู่เมืองหล้าชายแดนจีน-ลาวเข้าสู่สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่ด่านบ่อเตนของแขวงหลวงน้ำทาแล้วกลับเข้าประเทศไทยที่ด่านอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย รวมระยะทาง ๖๐๐ กิโลเมตร ระยะเวลาปั่นทั้งสิ้น ๙ วัน

ปี ที่ ๓-๔ (พ.ศ.๒๕๔๗-พ.ศ.๒๕๔๘)ได้ขยายเส้นทางเข้าสู่เมืองมรดกโลกหลวงพระบางและปั่น เข้าสู่ประเทศไทยที่สะพานมิตรภาพไทย-ลาวที่จังหวัดหนองคาย ระยะทาง ๑,๑๕๐ กิโลเมตร     

          ในปีที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งเป็นปีมหามงคลวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบรอบ ๖๐ ปี ได้ขยายกิจกรรมสู่ประเทศที่ ๔  คือ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนเวียดนาม โดยปั่นจักรยานต่อเนื่องจากเมืองหลวงพระบาง สู่เมืองซำเหนือ แขวงหัวพัน ของลาว เข้าประเทศเวียดนามที่ด่านนาแมว สู่จังหวัดทันหัว  และกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม รวมระยะเวลาปั่น ๒๔ วัน ระยะทางทั้งสิ้น  ,๔๖๐   กิโลเมตร

และในการจัดครั้งล่าสุดปีที่ ๖  พ.ศ. ๒๕๕๐  อันเนื่องในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา  คณะกรรมการดำเนินงานร่วมกับกลุ่มชมรมจักรยานทุกภาคได้จัดทำ “โครงการจักรยานเสือภูเขา ๕ แผ่นดินลุ่มน้ำโขง ๘๑ วัน เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา” เพื่อ แสดงความจงรักภักดี ซึ่งโครงการฯได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในโครงการฯเฉลิมพระเกียรติเนื่อง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ด้วย  โดยโครงการได้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานไปทั่วทุกภาคของประเทศไทยจำนวน ๔๖ วันและปั่นสู่ประเทศในลุ่มน้ำโขง ๕ ประเทศ ได้แก่ สหภาพพม่า  สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน ๓๕ วัน   รวมระยะเวลาปั่น ๘๑ วัน ระยะทาง ๖,๑๐๐   กิโลเมตร มีผู้เข้าร่วมปั่นจักรยานทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศตลอดโครงการฯรวมกันกว่า ๒๐,๐๐๐ คน  พร้อมได้นำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดโครงการดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น ๑๐๒,๒๒๔.-บาท (หนึ่งแสนสองพันบาทสองร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน)ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

 

 


โดย.. สมพล 118.173.136.162   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

2 ก.ค.2554  เวลา 00:20 น.
โดย.. สมพล 118.173.136.162  
  

๒.  โครงการจักรยาน ๗ แผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติฯ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา

เนื่องด้วยในปี พ.ศ. ๒๕๕๔  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระชนมายุครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา อันเป็นวโรกาสมหามงคลยิ่ง  คณะ กรรมการดำเนินงาน ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มชมรมจักรยานและนักปั่นจักรยานจากทุกภาค ได้ประชุมและเห็นพ้องร่วมกันที่จะจัดทำโครงการปั่นจักรยานเพื่อเทิดพระ เกียรติในวาระสำคัญของชาติขึ้นอีกครั้งหนึ่ง  ซึ่งเป็นครั้งที่ ๗  ภายใต้ชื่อ “โครงการจักรยาน ๗ แผ่นดินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา   ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔” หรือ “Mekong Challenge 2011 : The Great Ride for the King's 84th Birthday Anniversary” เพื่อแสดงความจงรักภักดี และเทิดพระเกียรติเฉลิมฉลองพระชนมายุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา โดยจะจัดกิจกรรมปั่นจักรยานไปทั่วทุกภาคของประเทศไทยและปั่นสู่ ประเทศลุ่มน้ำโขงครบทั้ง ๖ ประเทศ ในคราวเดียวกันได้แก่ สหภาพพม่า สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และขยายสู่ประเทศกลุ่มอาเซียนคือ ประเทศมาเลเชียด้วย รวมทั้งสิ้น ๗ ประเทศ  โดยจะเริ่มโครงการปั่นจักรยานในวันแม่แห่งชาติ “๑๒ สิงหา มหาราชินี”๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔  ถึงวันพ่อแห่งชาติ “๕ ธันวามหาราช”  ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ รวมระยะเวลาปั่นทั้งสิ้น ๑๑๖ วัน ระยะทางประมาณ ๗,๕๐๐  กิโลเมตร        โดยในขบวนจักรยานจะได้ประดับธงตราสัญลักษณ์ เฉลิมฉลองพระชนมพรรษาครบ  ๘๔ พรรษาบนรถจักรยานในขบวน ,จัดทำสมุดลงนามถวายพระพรจากนักปั่นจักรยานและประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศ  และนำหนังสือ “เดินตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง” แจกจ่ายสู่ประชาชนทุกภูมิภาคเพื่อขยายแนวคิดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง        

                ทั้งจะได้นำเสื้อผ้า เครื่องใช้  อุปกรณ์ การศึกษา และอุปกรณ์การกีฬาแจกจ่ายแก่นักเรียนและโรงเรียนที่ขาดแคลนตามเส้นทางที่คณะ จักรยานเดินทางผ่านทั้ง ๗ ประเทศเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสมหามงคลดังกล่าวด้วย


 ความคิดเห็นที่ 2

2 ก.ค.2554  เวลา 00:22 น.
โดย.. สมพล 118.173.136.162  

๓. วัตถุประสงค์

๓.๑  เป็นกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา        

๓.๒ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางด้านการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆของประเทศในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและประเทศในกลุ่มอาเซียน

๓.๓ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยว วัฒนธรรม และกีฬากับประเทศเพื่อนบ้าน        

๓.๔ เพื่อปลูกฝังแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กระจายสู่ชุมชนในระดับรากแก้วอย่างทั่วถึงและกว้างขวาง

๓.๕ เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปรักการปั่นจักรยานออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

๓.๖  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และการอนุรักษ์พลังงาน


 ความคิดเห็นที่ 3

2 ก.ค.2554  เวลา 00:24 น.
โดย.. สมพล 118.173.136.162  

๔. การดำเนินงาน

          ๔.๑ คณะกรรมการอำนวยการประกอบด้วย ตัวแทนชมรมและกลุ่มสมาชิกนักปั่นจักรยานจากทุกภาคของประเทศ ร่วมกันจัดทำโครงการฯ เพื่อขอความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทย  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการต่างประเทศ 

          ๔.๒  ทำหนังสือขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต เพื่อใช้ตราสัญลักษณ์เฉลิมพระชนมพรรษาฯ ๗ รอบ ๘๔ พรรษาใน กิจกรรมของโครงการฯ อาทิ การประดับตราฯลงบนเสื้อจักรยาน การประดับตราฯลงบนธงตราสัญลักษณ์ การประดับตราฯลงบนสมุดลงนาม การประดับตราฯลงบนหนังสือโครงการ เป็นต้น ทั้งนี้โดยมิได้มีวัตถุประสงค์ทางการค้าแต่อย่างใด

             ๔.๓   ประสานงานและขอรับความสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

             ๔.๔  แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่คณะทำงานประสานงานแต่ละจังหวัดที่ขบวนจักรยานผ่าน

          ๔.๕  ประสาน งานโครงการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย ,สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ,กระทรวงสาธารณสุข ,กระทรวงการต่างประเทศ ,กรุงเทพมหานคร ,องค์การบริหารส่วนจังหวัด,เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ขบวนจักรยานผ่าน

             ๔.๖ ประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ-โทรทัศน์ และทางเวปไซด์

             ๔.๗  สำรวจความพร้อมของเส้นทางตลอดระยะทางทั้งภายในและนอกประเทศ   

             ๔.๘  จัดเตรียมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครให้บริการและอำนวยความสะดวกในแต่ละช่วงของการเดินทาง

             ๔.๙  จัดเตรียมเจ้าหน้าที่แพทย์และรถบริการฉุกเฉินตลอดเส้นทาง

          ๔.๑๐  ประสานงานเชิญผู้สื่อข่าว หนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ร่วมทำข่าวกิจกรรมตลอดโครงการฯ

          ๔.๑๑  จัด ทำเสื้อจักรยาน, เหรียญที่ระลึก, ประกาศนียบัตรและหนังสือคู่มือการออกกำลังกายโดยใช้จักรยานและข้อมูลการเดิน ทางและแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัด 

             ๔.๑๒ จัดเตรียมธงตราสัญลักษณ์ฉลองพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา และสมุดลงนามถวายพระพร  

             ๔.๑๓  จัดเตรียมและแจกจ่ายหนังสือ “เดินตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง” ที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้จัดทำขึ้นแก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนระหว่างเส้นทางปั่นจักรยาน       

             ๔.๑๔ ดำเนินกิจกรรมตามโครงการและรายงานสรุปประเมินผลโครงการเสนอแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน

             ๔.๑๕  แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีรายรับรายจ่ายโครงการฯและเผยแพร่รายงานค่าใช้จ่ายให้สาธารณะรับทราบโดยทั่วไป กรณีมีเงินคงเหลือจากการดำเนินงานให้นำมอบบริจาคแก่มูลนิธิชัยพัฒนาทั้งสิ้น

              ๔.๑๖  ค่าใช้จ่ายผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

                                ๔.๑๖.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการช่วงปั่นภายในประเทศ ไม่ต้องเสียค่าสมัครหรือค่าใช้จ่ายส่วนกลางใดๆ (เช่น รถบริการบรรทุกสัมภาระ,รถบริการเหตุฉุกเฉิน, น้ำ ดื่ม และการซ่อมบำรุงจักรยาน ) ส่วนอาหารและที่พัก เป็นไปโดยความอนุเคราะห์และสนับสนุนของส่วนราชการและเอกชนในท้องถิ่นและผู้ เข้าร่วมโครงการฯร่วมสมทบส่วนหนึ่ง 

                                ๔.๑๖.๒ ส่วนช่วงปั่นในต่างประเทศ ผู้เข้าร่วมโครงการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด               


 ความคิดเห็นที่ 4

2 ก.ค.2554  เวลา 00:27 น.
โดย.. สมพล 118.173.136.162  

๕. สถานที่ดำเนินการ

          ๕.๑ สถานที่ดำเนินการในประเทศ รวมจำนวน ๗๑ วัน ได้แก่

- ภาคใต้  จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดตรัง จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนองจังหวัดชุมพรและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

- ภาคกลาง จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสิห์บุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดอุทัยธานี  และ จังหวัดนครสวรรค์

 - ภาคเหนือ จังหวัดกำแพงเพชร  จังหวัดตาก จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน และจังหวัดอุตรดิตถ์

-  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย  จังหวัดสกลนคร  จังหวัด กาฬสินธุ์ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์

- ภาคตะวันออก จังหวัดสระแก้ว จังหวัดจันทบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี และ  จังหวัดสมุทรปราการ

-  กรุงเทพมหานคร

         ๕.๒ สถานที่ดำเนินการต่างประเทศ รวมจำนวน ๔๕ วัน ได้แก่

- ประเทศมาเลเซีย เมืองอลอร์สตาร์ เมืองปีนัง 

- สหภาพพม่า เมืองท่าขี้เหล็ก เมืองเชียงตุง

- สาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองไฮ เมืองเชียงรุ่ง(เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา) เมืองลูชุน เมืองหยวนหยาง(เขตปกครองตนเองฮานี่) และเมืองเหอโข่ว  มณฑลยูนนาน 

- สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จังหวัดลาวกาย จังหวัดเดียนเบียนฟู

- สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  แขวงบ่อแก้ว แขวงหลวงน้ำทา แขวงหลวงพงสาลี  แขวงอุดมชัย แขวงหลวงพระบาง  และแขวงไชยบุรี 

- ราชอาณาจักรกัมพูชา  จังหวัดศรีโสภณ และจังหวัดเสียมราฐ            


 ความคิดเห็นที่ 5

2 ก.ค.2554  เวลา 00:30 น.
โดย.. สมพล 118.173.136.162  

๖. ระยะเวลาดำเนินกา

 ๖.๑  เตรียมการ, ดำเนินโครงการและสรุปประเมินผล ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๕๓ - ธันวาคม๒๕๕๔

 ๖.๒ กิจกรรมปั่นจักรยานในโครงการฯระหว่างวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ ถึง ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ รวมระยะเวลา ๑๑๖ วัน ระยะทางรวม  ๗,๕๐๐ กิโลเมต


 ความคิดเห็นที่ 6

2 ก.ค.2554  เวลา 00:34 น.
โดย.. สมพล 118.173.136.162  

๗. เส้นทางและกำหนดการโครงการฯ  

ช่วงที่ ๑   (๑๒ -๑๗  ส.ค.๕๔)    สงขลา-ปีนัง(มาเลเซีย) – สตูล

 

ช่วงที่ ๒  (๑๘ ส.ค.- ๓ ก.ย.)  สตูล-ตรัง-กระบี่-พังงา -ภูเก็ต -ระนอง - ชุมพร –ประจวบฯ, เพชรบุรี- ราชบุรี- นครปฐม 

 

ช่วงที่ ๓   (๔-๙ ก.ย.) นครปฐม - กาญจนบุรี -สุพรรณบุรี -สิงห์บุรี -ชัยนาท - อุทัยธานี - นครสวรรค์ – กำแพงเพชร

 

ช่วงที่ ๔   (๑๐-๒๕ ก.ย.)  กำแพงเพชร - ตาก - แม่ฮ่องสอน - เชียงใหม่ –พะเยา- เชียงราย

 

ช่วงที่ ๕   (๒๖ ก.ย.-๓ ต.ค.)  แม่สาย (เชียงราย) - เชียงตุง (พม่า) – เชียงของ-หลวงน้ำทา - เชียงรุ้ง (จีน)

 

ช่วงที่ ๖   (๔ ต.ค. – ๑๓ ต.ค.)  เชียงรุ้ง(จีน) - ลูชุน –หยวนหยาง - ด่านเหอโกว -ลาวไก(เวียดนาม)

 

ช่วงที่ ๗  (๑๔ ต.ค.-๒๖ ต.ค.)   ลาวไก(เวียดนาม)- ซาปา-เดียนเบียนฟู -เมืองขวา(ลาว) -  อุดมชัย –หลวงพระบาง

 

ช่วงที่ ๘   (๒๗-๓๑  ต.ค.)   หลวงพระบาง - เชียงแมน -หงสา -เมืองเงิน -ด่านห้วยโก๋น(อ.เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน) 

 

ช่วงที่ ๙   (๑-๑๐ พ.ย.)   ด่านห้วยโก๋น -  น่าน -  อุตรดิตถ์ - เพชรบูรณ์- เลย –หนองคาย

 

ช่วงที่ ๑๐ (๑๑ -๒๒ พ.ย.)หนองคาย -อุดรธานี-สกลนคร-กาฬสินธุ์-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-ยโสธร-อุบลราชธานี-ศรีสะเกษ- สุรินทร์ – บุรีรัมย์ –อ.โนนดินแดง –อ.อรัญประเทศ

 

ช่วงที่ ๑๑  (๒๓-๒๕ พ.ย.) อ.ภูสิงห์ (ไทย) – อ.อรัญประเทศ (ไทย) – ปอยเปต (กัมพูชา) -  เสียมราฐ -- อ.อรัญประเทศ

 

ช่วงที่ ๑๒  (๒๖ พ.ย.-๕ ธ.ค.)อ.อรัญประเทศ- สระแก้ว -จันทบุรี -ระยอง - ชลบุรี -สมุทรปราการ –กรุงเทพฯ

 

 


 ความคิดเห็นที่ 7

2 ก.ค.2554  เวลา 00:39 น.
โดย.. สมพล 118.173.136.162  

๘. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 

      ๘.๑  รับสมัครนักปั่นตลอดระยะทาง ๑๒ ช่วง(๑๑๖ วัน)               จำนวน  ๑๐ คน

 

        ๘.๒  รับสมัครนักปั่นทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าร่วมกิจกรรมช่วงปั่นในประเทศไทย  

 

     ๘.๒.๑  นักปั่นแต่ละช่วง (๗ ช่วง )ช่วงละ ๔๐ คน                        รวมจำนวน  ๒๘๐  คน

 

     ๘.๒.๒ นักปั่นจักรยานในแต่ละพื้นที่ร่วมปั่นเทิดพระเกียรติและรณรงค์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพภายในเขตเทศบาลตำบล /อำเภอ/จังหวัดแต่ละวัน             วันละ ๓๐๐ คน รวม ๗๑ วัน                                               รวมจำนวน  ๒๑,๓๐๐ คน

 

        ๘.๓  รับสมัครนักปั่นเข้าร่วมกิจกรรมช่วงปั่นต่างประเทศ 

                         ช่วงปั่นต่างประเทศ  ๕ ช่วงละ ๔๐  คน                                          รวมจำนวน  ๒๐๐ คน

 

        ๘.๕  ผู้สื่อข่าว (หนังสือพิมพ์/นิตยสาร/วิทยุและโทรทัศน์)                        รวมจำนวน     ๑๐ คน

 

         ๘.๖  เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ (ฝ่ายอำนวยการ/แพทย์และพยาบาล/ช่างซ่อม/ฯ)   รวม จำนวน ๘ คน

 

         ๘.๗  เจ้าหน้าที่ประเมินผลจากกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา     จำนวน ๒ คน

                  รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น  ๒๑,๘๑๐  คน

 


 ความคิดเห็นที่ 8

2 ก.ค.2554  เวลา 00:44 น.
โดย.. สมพล 118.173.136.162  

๙. แผนประชาสัมพันธ์โครงการ

 

                ๙.๑  ประชา สัมพันธ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ นิตยสาร เวปไซด์ วิทยุและสถานีโทรทัศน์ เพื่อเชิญชวนให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชน ได้ร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีโดยร่วมปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติและ ร่วมลงนามในสมุดลงนามถวายพระพรที่ได้นำให้ประชาชนลงนามระหว่างการเดินทางทำ กิจกรรมตลอดเส้นทาง ๗ ประเทศ

 

                  ๙.๒ จัดทำการบันทึกภาพทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ระหว่างการเดินทาง และรายงานการเดินทางและกิจกรรมผ่านสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ และเวบไซด์เป็นระยะ

 

                  ๙.๓ จัดทำการบันทึกภาพเป็นวีดีโอตลอดเส้นทางเพื่อจัดทำเป็น DVD นำเสนอรายการโทรทัศน์ในรูปแบบสารคดีเชิงท่องเที่ยวและนันทนาการเพื่อเผยแพร่กิจกรรมเทิดพระเกียรติฯในโอกาสต่อไป 

 

               ๙.๔ จัดทำแผ่นพับและแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการ 

 

                 ๙.๕ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมวันสิ้นสุดโครงการฯ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ซึ่งจะร่วมกับกลุ่ม ชมรมจักรยาน และสมาคมจักรยาน จัดริ้วขบวนนักปั่นจักรยานทุกภาคเชิญธงฯและสมุดลงนามฯที่นักจักรยานและ ประชาชนทั้ง ๗ ประเทศตลอดเส้นทาง  ๗,๕๐๐ กิโลเมตร ๑๑๖ วัน ได้ลงนามถวายพระพรฯ มอบแก่มูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช  ณ ปะรำพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

 


 ความคิดเห็นที่ 9

2 ก.ค.2554  เวลา 16:23 น.
โดย.. สมพล 118.173.141.184  

 

เพื่อนนักปั่นท่านใดไม่พร้อมจะไปครบเส้นทาง 12 ไม้  ก็สามารถเลือกช่วงที่เหมาะสมได้ครับ


 ความคิดเห็นที่ 10

2 ก.ค.2554  เวลา 16:35 น.
โดย.. สมพล 118.173.141.184  

รับสมัครสมาชิก ช่วงที่ ๑ (๑๒ -๑๗ ส.ค.๕๔) สงขลา-ปีนัง(มาเลเซีย) – สตูล

ติดตามได้ที่ ... http://board.trekkingthai.com/board/show.php?forum_id=67&topic_no=242111&topic_id=245384

รับสมัครสมาชิก ช่วงที่ ๒ (๑๘ ส.ค.- ๓ ก.ย.) สตูล-ตรัง-กระบี่-พังงา -ภูเก็ต -ระนอง - ชุมพร –ประจวบฯ, เพชรบุรี- ราชบุรี- นครปฐม

ติดตามได้ที่ ... http://board.trekkingthai.com/board/show.php?forum_id=67&topic_no=242112&topic_id=245385 

รับสมัครสมาชิก ช่วงที่ ๓ (๔-๙ ก.ย.) นครปฐม - กาญจนบุรี -สุพรรณบุรี -ชัยนาท - อุทัยธานี - นครสวรรค์ – กำแพงเพชร

ติดตามได้ที่...  http://board.trekkingthai.com/board/show.php?forum_id=67&topic_no=242113&topic_id=245386 


 ความคิดเห็นที่ 11

2 ก.ค.2554  เวลา 16:49 น.
โดย.. สมพล 118.173.141.184  

รับสมัครสมาชิก ช่วงที่ ๔ (๑๐-๒๕ ก.ย.) กำแพงเพชร - ตาก - แม่ฮ่องสอน - เชียงใหม่ –พะเยา- เชียงราย

ติดตามได้ที่ ...   http://board.trekkingthai.com/board/show.php?forum_id=67&topic_no=242114&topic_id=245387 

รับสมัครสมาชิก ช่วงที่ ๕ (๒๖ ก.ย.-๓ ต.ค.) แม่สาย (เชียงราย) - เชียงตุง (พม่า) – เชียงของ-หลวงน้ำทา - เชียงรุ้ง (จีน)

ติดตามได้ที่ ...  http://board.trekkingthai.com/board/show.php?forum_id=67&topic_no=242115&topic_id=245388 

รับสมัครสมาชิก ช่วงที่ ๖ (๔ ต.ค. – ๑๓ ต.ค.) เชียงรุ้ง(จีน) - ลูชุน –หยวนหยาง - ด่านเหอโกว -ลาวไก(เวียดนาม)

ติดตามได้ที่ ...  http://board.trekkingthai.com/board/show.php?forum_id=67&topic_no=242116&topic_id=245389 


 ความคิดเห็นที่ 12

2 ก.ค.2554  เวลา 22:26 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.129.66  
สวัสดีครับ กำลังจะเข้าตั้งกระทู้ใหม่ จึงเห็นกระทู้ที่ครูสมพลขึ้นมาพอดี สนใจครับ แต่ว่าอาจไปร่วม บางช่วง และระยะสั้นๆนะครับ เช่น ช่วงที่ 1 สงขลา ไปส่ง ชายแดนมาเลเซีย เป็นต้น ส่วนช่วงอื่นๆค่อยเลือกจังหวะว่างๆเอาอีกที ครับ ปั่นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และสุขภาพ นะครับ

 ความคิดเห็นที่ 13

3 ก.ค.2554  เวลา 21:58 น.
โดย.. สมพล 118.173.132.56  

โปรดติดตามต่อครับ .................

รับสมัครสมาชิก ช่วงที่ ๗ (๑๔ ต.ค.-๒๖ ต.ค.) ลาวไก(เวียดนาม)- ซาปา-เดียนเบียนฟู -เมืองขวา(ลาว) - อุดมชัย –หลวงพระบาง

ติดตามได้ที่... http://board.trekkingthai.com/board/show.php?forum_id=67&topic_no=242117&topic_id=245390 

รับสมัครสมาชิก ช่วงที่ ๘ (๒๗-๓๑ ต.ค.) หลวงพระบาง - เชียงแมน -หงสา -เมืองเงิน -ด่านห้วยโก๋น(อ.เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน)

ติดตามได้ที่ ...  http://board.trekkingthai.com/board/show.php?forum_id=67&topic_no=242118&topic_id=245391 

รับสมัครสมาชิก ช่วงที่ ๙ (๑-๑๐ พ.ย.) ด่านห้วยโก๋น - น่าน - อุตรดิตถ์ - เพชรบูรณ์- เลย –หนองคาย

ติดตามได้ที่ ... http://board.trekkingthai.com/board/show.php?forum_id=67&topic_no=242119&topic_id=245392 


 ความคิดเห็นที่ 14

3 ก.ค.2554  เวลา 22:12 น.
โดย.. สมพล 118.173.132.56  


... คงมีโอกาสได้ปั่นร่วมกัน เมื่อถึงโอกาสนั้นครับ คุณ.เปิ้ล (Ratkorn)

รับสมัครสมาชิก ช่วงที่ ๑๐ (๑๑ -๒๑ พ.ย.)หนองคาย -อุดรธานี-สกลนคร-กาฬสินธุ์-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-ยโสธร-อุบลราชธานี-ศรีสะเกษ-สุรินทร์-บุรีรัมย์

ติดตามได้ที่ ...  http://board.trekkingthai.com/board/show.php?forum_id=67&topic_no=242120&topic_id=245393 

รับสมัครสมาชิก ช่วงที่ ๑๑ (๒๒-๒๕ พ.ย.) อ.อรัญประเทศ (ไทย) - ปอยเปต(กัมพูชา) - เสียมราฐ -ปอยเปต - อ.อรัญประเทศ(ไทย)

ติดตามได้ที่ ... http://board.trekkingthai.com/board/show.php?forum_id=67&topic_no=242121&topic_id=245394

รับสมัครสมาชิก ช่วงที่ ๑๒ (๒๖ พ.ย.-๕ ธ.ค.)อ.อรัญประเทศ- สระแก้ว -จันทบุรี -ระยอง - ชลบุรี -สมุทรปราการ –กรุงเทพฯ

ติดตามได้ที่ ...http://board.trekkingthai.com/board/show.php?forum_id=67&topic_no=242123&topic_id=245396

 


 ความคิดเห็นที่ 15

3 ก.ค.2554  เวลา 22:21 น.
โดย.. สมพล 118.173.132.56  


..... วันที่ขบวนปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติจะผ่านจังหวัดตรัง .....

วันเดินทางที่ ๗

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ เส้นทาง สตูล – อ.ท่าแพ –  อ.ละงู – อ.ปะเหลียน (จ.ตรัง) ระยะทาง ๑๐๘ ก.ม.

๐๖.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า ตามที่ส่วนราชการ/เอกชนจัดให้

๐๗.๐๐ น. ผู้ว่าฯสตูลหรือผู้แทนฯลงนามและกล่าวนำถวายพระพร และปล่อยขบวนจักรยานเฉลิมพระเกียรติ

๐๗.๓๐ น. ชมรมจักรยานสตูล ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียนนำขบวนจักรยานปั่นรณรงค์รอบเขตเทศบาลแล้วออกสู่ถนนหลวงหมายเลข ๔๐๖

๑๐.๓๐ น. ผ่าน อ.ท่าแพ ตามทางหลวงหมายเลข ๔๑๖

๑๒.๐๐ น. ถึง อ.ละงู รับประทานอาหารตามที่ส่วนราชการจัดให้

๑๓.๐๐ น. ขบวนจักรยานสตูล ร่วมด้วยขบวนจักรยานตรัง นำขบวนตามทางหลวงหมายเลข ๔๑๖

๑๖.๐๐ น. ถึง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง นายอำเภอหรือผู้แทนกล่าวต้อนรับ

 ๑๖.๓๐ น.  เข้าที่พัก แล้วรับประทานอาหารตามที่ส่วนราชการจัดให้

วันเดินทางที่ ๘

วันศุกร์ ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ เส้นทาง อ.ปะเหลียน – อ.ย่านตาขาว – อ.เมืองตรัง – อ.ห้วยยอด ระยะทาง ๗๒ ก.ม.

๐๖.๐๐ น.  รับประทานอาหารเช้า ตามที่ราชการ/เอกชนจัดให้

๐๗.๐๐ น. นายอำเภอปะเหลียนหรือผู้แทนฯลงนามและกล่าวนำถวายพระพรและปล่อยขบวนจักรยานเฉลิมพระเกียรติ

๐๗.๓๐ น. ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียนนำขบวนจักรยานปั่นรอบเขตเทศบาลแล้วออกสู่ถนนหลวงหมายเลข ๔๐๔

๐๙.๓๐ น. ผ่าน อ.ย่านตาขาว ตามถนนหลวงหมายเลข ๔๐๔

๑๑.๐๐ น.  ถึง อ.เมืองตรัง ชมรมจักรยานตรัง ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียนนำขบวนปั่นจักรยานรณรงค์รอบเขตเทศบาล

๑๑.๓๐ น. ผู้ว่าฯตรัง กล่าวต้อนรับ ลงนามและกล่าวนำถวายพระพร

๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารตามที่ส่วนราชการจัดให้

๑๓.๐๐ น. เดินทางตามทางหลวงหมายเลข ๔ สู่ อ.ห้วยยอด

๑๕.๓๐ น. ถึง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง นายอำเภอห้วยยอดหรือผู้แทนฯกล่าวต้อนรับ

๑๖.๐๐ น. เข้าที่พัก แล้วรับประทานอาหารตามที่ส่วนราชการจัดให้

 
วันเดินทางที่ ๙

วันเสาร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ เส้นทาง อ.ห้วยยอด(จ.ตรัง) – อ.วังวิเศษ – อ.คลองท่อม – จ.กระบี่ ระยะทาง ๙๒ ก.ม.

๐๖.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า ตามที่ราชการ/เอกชนจัดให้

๐๗.๐๐ น. นายอำเภอห้วยยอดหรือผู้แทนฯลงนามและกล่าวนำถวายพระพรแล้วปล่อย ขบวนจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ

๐๗.๓๐ น. ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนและ นักเรียนนำขบวนจักรยานปั่นรณรงค์รอบเขตเทศบาลแล้วออกสู่ถนนหลวงหมายเลข ๔

๐๙.๓๐ น. ผ่าน อ.วังวิเศษ ตามทางหลวงหมายเลข ๔

๑๒.๐๐ น.  ถึง อ.คลองท่อม จ.กระบี่ นายอำเภอคลองท่อมหรือผู้แทนฯ กล่าวต้อนรับ

๑๒.๓๐ น. รับประทานอาหาร ตามที่ส่วนราชการจัดให้

๑๓.๓๐ น. เดินทางออกจาก อ.คลองท่อม ตามทางหลวงหมายเลข ๔

๑๖.๓๐ น. ถึง อ.เมือง จ.กระบี่ ผู้ว่าฯกระบี่หรือผู้แทนฯ กล่าวต้อนรับ

 ๑๗.๐๐ น.  เข้าที่พัก แล้วรับประทานอาหารตามที่ส่วนราชการจัดให้


 ความคิดเห็นที่ 16

4 ก.ค.2554  เวลา 11:41 น.
โดย.. สมพล 118.173.133.167  

มี VDO เส้นทางปั่นให้ดูกันเชิญชมครับ.............. ......

 http://www.youtube.com/watch?v=T2L7oGYWK2E&feature=player_embedded

 

http://www.youtube.com/watch?v=T2L7oGYWK2E&feature=player_embedded#t=5s

 


 ความคิดเห็นที่ 17

8 ก.ค.2554  เวลา 21:28 น.
โดย.. สมพล 118.173.133.123  


เชิญติดตาม กระทู้หลักของทริปปั่นเฉลิมพระเกียรติ ... ......

โครงการจักรยาน ๗ แผ่นดินเฉลิมพระเกียรติฯ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา Mekong Challenge 2011(ประกาศ/ข่าวสาร/ความคืบหน้า)

http://board.trekkingthai.com/board/show.php?forum_id=67&topic_no=242094&topic_id=245367&&page=1

     2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน