กศน.ตรัง กำหนดสถานที่ ปิดประกาศป้ายหาเสียงของผู้สมัคร สส.


สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ประกาศ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

๑.การปิดประกาศ
สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ได้จัดไว้ ๒ ป้าย สำหรับปิดประการหรือปิดโปสเตอร์ของผู้สมัครและพรรคการเมือง แบบแบ่งเขต (เขต ๑) จำนวน ๑ ป้าย และ แบบพรรคการเมือง จำนวน ๑ ป้าย หน้าอาคารเรียน ๒ ชั้น ภายในสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง (ขนาดตามที่ กกต.กำหนด)

๒.การติดป้าย
สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ได้กไหนดสถานที่สำหรับติดตั้งแผ่นป้ายหรือคัตเอาต์ของผู้สมัครและพรรคการเมือง ๑ แห่ง บริวณบนรั้วกำแพงสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ถนนพัทลุง เริ่มตั้งแต่รั้วที่ถัดจากป้ายสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง (ตรงข้ามห้างสิริบรรณ) จนถึงก่อนรั้วป้ายสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง (ตรงข้ามสำนักงานสรรพากรจังหวัดตรัง) อนุญาติให้ติดป้ายพรรคและผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตบนรั้วกำแพงได้ จำนวนพรรคละไม่เกิน ๑ ป้าย
และกำหนดข้อห้ามบริเวณที่ติดป้ายตามประกาศที่กำหนด (ขนาดตามที่ กกต.กำหนด)

ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ก่อนดำเนินการใดๆ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ หรืองานอาคารสถานที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง โทร 075218440 หรือเวปไซต์ http://trang.nfe.go.th

โดย.. ครูโอ๋ 202.143.161.188   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน