.
หาแรงงานต่างด้าว

             

หาแรงงานต่างด้าว


ท่านใดมีวิธีการหาแรงงานต่างด้าวแบบถูกกฎหมายบ้างครับขอความรู้หน่อยครับ เพราะสอบถาม ในweb ที่ จัดหาแรงงานไปแล้วแต่ค่าหัวแพงมากและกลัวโดนหลอกเพราะแต่ละ web ไม่รู้มีตัวตนจริงไหมแต่ให้โอนเงินก่อน ขอบคุณครับ

โดย.. planhouse 223.205.80.193   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

20 เม.ย.2554  เวลา 13:09 น.
โดย.. bruce 119.46.218.1  
ไปลงทะเบียนที่แรงงานจังหวัด  ศาลากลางชั้น2   แจ้งความจำนงว่าเราต้องการรับแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงาน เขาจะตรวจสอบคุณสมบัติของเราเช่น  เป็นกิจการประเภทไหน  ต้องการกี่คน  หลักฐานที่ต้องใช้  หลังจากนั้นก็รอโควต้าที่ทางจังหวัดว่ามีแรงงานต่างด้าวมากี่คนแล้วที่ยื่นหนังสือเอาไว้กี่คน  บางครั้งอาจจะไม่พอ  แต่ช่วงนี้อาจรอนานหน่อยเพราะทางชายแดนมีปัญหาเลยไม่มีการปล่อยโควต้าออกมา   ถ้ารู้จักคนที่เขามีแรงงานต่างด้าวอยู่แล้ว  อาจจะขอแบ่งมาก็ได้และแจ้งย้ายนายจ้างก็ได้  รายละเอียดต่างๆขึ้นไปปรึกษากับทางแรงงานจังหวัดดีกว่าครับ  ไม่เข้าใจตรงไหน  ถามได้เลย  ผมก็ติดต่อสอบถามแรงงานจังหวัดนี่แหละครับ  ทำถูกกกหมายนี่ละครับดีแล้ว  ถ้าไปใช้แรงงานเถื่อนมีนายหน้าปัญหาไม่จบนะครับ

 ความคิดเห็นที่ 2

20 เม.ย.2554  เวลา 13:40 น.
โดย.. planhouse 223.205.80.193  

ขอบคุณครับ

โควต้าแรงงานต่างด้าวผมขอไว้แล้วครับเหลือหาคนงานครับ

ขอถามอีกเรื่องครับ ถ้าจะเข้าไปในประเทศเขาไปพามาจากประเทศเขาเลยเนี่ยทำได้ไหมครับ และมีขั้นตอนยังไง

ของผมเอามาทำงานก่อสร้างครับ

ขอบคุณครับ

 


 ความคิดเห็นที่ 3

21 เม.ย.2554  เวลา 18:07 น.
โดย.. nakin 58.11.2.153  
นายจ้าง / สถานประกอบการที่ต้องการนำเข้าแรงงานต่างด้าวให้ยื่นคำขอนำเข้าแรงงานต่างด้าว โดยมีขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 นายจ้างแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว (โควตา) พร้อมยื่นหลักฐาน ข้อ 1.1 - 1.4 1.1 แบบแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว 1.2 สำเนาทะเบียน, สำเนาบัตรประชาชน และ/หรือหนังสือรับรองบริษัทกรณีเป็นนิติบุคคล 1.3 หนังสือชี้แจงความจำเป็นในการจ้างแรงงานต่างด้าวและเอกสารการขอโควตา เช่น สำเนาโฉนดที่ดิน,สัญญาจ้าง, สัญญาก่อสร้าง หรือหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 1.4 หนังสือมอบอำนาจ กรณีนายจ้างไม่มายื่นเอกสารด้วยตนเอง พร้อมสำเนาบัตรประชาชนนายจ้าง (ติดอากรแสตมป์ 10 บาท) ขั้นตอนที่ 2 การยื่นคำร้องขอนำเข้าคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศไทย 2.1 นายจ้าง/สถานประกอบการที่ได้รับโควต้าจ้างคนต่างด้าวให้ยื่นเอกสารหลักฐานต่อไปนี้ จำนวน4 ชุด ณสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง (ขอแบบได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง) (1) คำร้องขอนำเข้าแรงงานต่างด้าวตามบันทึกความเข้าใจ (MOU) (2) สำเนาหนังสืออนุญาตให้จ้างคนต่างด้าว (โควตา) (3) หนังสือแสดงรายละเอียดความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว (Demand Letter) (4) หนังสือแต่งตั้ง (Power of Attorney) (5) สัญญาจ้างมาตรฐาน (Employment Contract) (6) สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน และ/หรือหนังสือรับรองบริษัทกรณีเป็นนิติบุคคล (7) หนังสือมอบอำนาจ กรณีนายจ้างไม่มายื่นด้วยตนเอง (ติดอากรแสตมป์ 10 บาท) (8) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ *** เอกสารตามข้อ 2.1 (1), (3), (4) และ (5) ให้นายจ้างกรอกให้ครบถ้วนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ *** นายจ้าง/สถานประกอบการสามารถนำเอกสารหลักฐานที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดไปดำเนินการเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปดำเนินการรับสมัครคัดเลือกคนต่างด้าวในประเทศต้นทาง เพื่อให้ได้รายชื่อคนต่างด้าวที่จะจ้างเร็วขึ้น ขั้นตอนที่ 3 การยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว เมื่อนายจ้าง/สถานประกอบการ ได้รายชื่อคนต่างด้าว (Name List) ที่จะจ้างซึ่งผ่านการรับรองอย่างเป็นทางการจากกระทรวงแรงงานประเทศต้นทางแล้ว ให้นำรายชื่อ (Name List) ตัวจริง และหนังสือชี้แจงช่องทางการนำเข้า โดยระบุด่านพรมแดนที่คนต่างด้าวจะเดินทางผ่านมายื่น พร้อมยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว (ตท.15) ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดที่เป็นสถานที่ทำงานของคนต่างด้าวตั้งอยู่ มีหลักฐานดังนี้ 1. บัญชีรายชื่อ (Name List) ตามที่ประเทศต้นทางออกให้และรับรองอย่างเป็นทางการจากกระทรวงแรงงานประเทศต้นทางแล้ว 2. ยื่นคำขอ ตท.15 พร้อมชำระค่าธรรมเนียมฉบับละ 100 บาทต่อคน 3. รูปถ่ายของคนต่างด้าวขนาด 2.5x3 เซ็นติเมตร จำนวน 2 รูป ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน และเขียนชื่อตัวบรรจงของคนต่างด้าวหลังรูปทุกรูป เพื่อป้องกันการสูญหาย (พร้อมใส่ซองมาให้เรียบร้อย) 4. สำเนาหนังสือยืนยันการมีโควตา 5. สัญญาจ้าง 6. สำเนาหลักฐานการยื่นคำขอนำเข้าแรงงานต่างด้าว (ขั้นตอนที่ 2 ) 7. กรณีนายจ้างให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้ยื่นหลังสือมอบอำนาจ (ติดอากรแสตมป์ 10 บาท) พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ขั้นตอนที่ 4 การออกใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว 1. นายจ้างนำผลการพิจารณานำคนต่างด้าวยื่นขอรับวีซ่าเข้าประเทศไทย ณ สถานฑูตหรือสถานกงสุลไทยที่ตั้งอยู่ ณ ประเทศต้นทาง 2. นายจ้างนำแรงงานต่างด้าวตรวจสุขภาพ (ณ โรงพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด) 3. นายจ้างนำแรงงานต่างด้าวขอใบอนุญาตทำงานได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด มีหลักฐาน ดังนี้ - แบบคำร้องขอรับใบอนุญาตทำงาน - หนังสือเดินทางฉบีบจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด - หนังสือแจ้งผลการพิจารณาอนุญาตให้เข้ามาทำงานได้ของคนต่างด้าว - ใบรับรองแพทย์ - ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตทำงานฉบับละ 1,800 บาท/คน/ปี อนึ่ง สำหรับการดูแลการใช้แรงงานต่างด้าว / การรายงานตามกำหนดเวลา / การแจ้งยกเลิกการทำงาน เมื่อนายจ้าง/สถานประกอบการได้รับคนต่างด้าวเข้าทำงานแล้ว ต้องปฏิบัติต่อคนต่างด้าวตามเงื่อนไขของกฏหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ต้องจัดทำประกันสังคมให้คนต่างด้าว ต้องจ่ายค่าจ้างและสวัสดิการตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานของไทย เมื่อเลิกจ้างแรงงานต่างด้าวแล้วต้องแจ้งการเลิกจ้างต่อกรมการจัดหางาน (ในเขตกรุงเทพมหานครให้ติดต่อที่สำนักงานเขต ในต่างจังหวัดให้ติดต่อกับสำนักงานจัดหางานจังหวัด) และต้องนำแรงงานต่างด้าวส่งกลับออกนอกประเทศด้วย จาก website http://rayong.thaijoball.com/Content/frmNews.aspx?DetailID=336&fColID=4

 ความคิดเห็นที่ 4

22 เม.ย.2554  เวลา 00:30 น.
โดย.. G 118.173.130.0  
หาได้ไวๆนะครับ คนเหลือน้อยแล้ว

 ความคิดเห็นที่ 5

8 ก.ย.2554  เวลา 11:17 น.
โดย.. ตายายยุ่ย 223.206.148.53  

บริษัท สุธินี เวอร์กิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

160/4 ถ.พระรามหก ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000

(ตรงข้ามอาคารเอนกประสงค์เทศบาลนครตรัง)

รับทำเอกสารวีซ่าและพาสปอร์ต พม่า ลาว กัมพูชา

และเอกสาร MOU นำเข้าแรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายให้สถานประกอบการ นายจ้างและนิติบุคคล

ติดต่อสอบถาม คุณรัตน์ 086-3236804 น้องเล็ก 086-2746846

     2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน