กศน. รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประถม ม.ต้น ม.ปลาย ปวช.


กศน.เปิดรับสมัครนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไม่จำกัดอายุ อาชีพ ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 เมษายน 2554 ได้ที่ อาสาสมัคร  กศน. ทุกหมู่บ้าน หรือ กศน.ตำบลทุกแห่ง หรือ กศน.อำเภอทุกอำเภอ หรือ ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุกแห่ง  หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป วุฒิการศึกษาเดิม 3 ชุด ทะเบียนบ้านของบิดา 1 ชุด ทะเบียนบ้านของมารดา 1 ชุด (หากไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านให้คัดสำเนาได้ที่งานทะเบียน อำเภอทุกแห่ง) หลักฐานอื่นๆ เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ใบทะเบียนสมรส   สำหรับระดับ ปวช.สมัครได้ที่ กศน.อำเภอเมืองตรัง ได้แห่งเดียว  (สมัครฟรี เรียนฟรี มีเรียนคอมพิวเตอร์ฟรี หนังสือฟรี) สนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://trang.nfe.go.t.h และเข้าไปยัง กศน.อำเภอต่างๆ

โดย.. ครูโอ๋ 182.52.53.14   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน