ด่วน รับสมัคร ครูผู้สอน ระดับ ปวช.


กศน.อำเภอเมืองตรัง ประการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 1 ตำแหน่ง ไม่เป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นครูหลักสูตรเดียวกันในสถานศึกษาอื่น รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือกำลังศึกษาต่อด้านวิชาชีพครู และมีความรู้ ความสามารถและชำนาญด้านคอมพิวเตอร์ ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ กศน.อำเภอเมืองตรัง (ตรงข้ามห้างสิริบรรณ อาคารติดกับสำนักงาน สก.สค.) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 21 เมษายน 2554 เอกสารประกอบการสมัคร สำเนาปริญญาบัตร และสำเนาระเบียบแสดงผลการเรียน 1 ชุด รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ 1 นิ้ว 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคตามที่กำหนดซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 22 เมษายน 2554 สอบคัดเลือก 25 เมษายน 2554 ณ กศน.อำเภอเมืองตรัง ผู้ผ่านการคัดเลือกทำสัญญาจ้างวันที่ 28 เมษายน 2554 เริ่มปฎิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2554  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 075 220 940 หรือทางเวปไซต์ กศน.อำเภอเมืองตรัง http://trang.nfe.go.th/nfe02

โดย.. ครูโอ๋ 182.52.53.14   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน