รับสมัคร นศ.ป.โท นิติวิทยาศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์

ม.ราชภัฎสวนสุนันทา ร่วมกับคณาจารย์จากองค์กรสถาบันนิติวิทยาศาสตร์  ในประเทศและต่างประเทศเปิดสอน หลักสูตรปริญญาโทนิติวิทยาศาสตร์ ภาคพิเศษ โดยมี แพทย์หญิงคุณหญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม เป็นอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  พลตำรวจโท ดร.ณรงค์  กุลนิเทศ  ที่ปรึกษาสำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นประธานหลักสูตร เปิดสอนภาคพิเศษ เรียนเฉพาะเสาร์อาทิตย์      เวลา 9.00-16.00 น. รับสมัครผู้ที่จบปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

***  กรณีผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น  ให้อยู่ในความพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

 

รับสมัครนักศึกษาประจำภาคเรียน ที่ 1/2554 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2554

 

 สอบถามเพิ่มเติมที่และสมัครได้ที่

บัณฑิตวิทยาลัย อาคารศรีจุฑาภา ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  โทร. 02-1601174-80

เว็บไซด์  www.forensicssru.com , www.grad.ssru.ac.th หรือ www.ssru.ac.th

คุณวิรงรอง  080-598-7596 , 02-160-1213 , 02-160-1143-5 ต่อ 36  หรือติดต่อที่

พลตำรวจโท ดร.ณรงค์  กุลนิเทศ  089-795-0550

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.  ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2548  และมีคุณสมบัติเฉพาะดังนี้

2.  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ทั้งทางวิทยาศาสตร์ หรือ รัฐศาสตร์  รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ ฯลฯ

3.  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่นที่มีประสบการณ์การทำงานในกระบวนการยุติธรรมไม่น้อยกว่า 2  ปี

4.  กรณีผู้ที่ไม่ได้จบทางวิทยาศาสตร์มา  จะต้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานก่อน

5.  มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

***  6. กรณีผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติดังกล่าว ตามข้อ 1-5  ให้อยู่ในความพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

 

 

 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร  160,000  บาท

ภาคเรียนที่ 1 :  40,000  บาท

ภาคเรียนที่  2-5  ภาคเรียนละ 30,000  บาท

หมายเหตุ            

1. การสอบคัดเลือกใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์

2. ในหลักสูตรมีการศึกษาดูงานที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ


โดย.. jickk 203.155.54.251   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน