โครงการทางหลวงพบประชาชน 15 มี.ค. 2554


  1 2    หน้าถัดไป >


       การบริหารภาครัฐแนวใหม่ ได้เน้นหรือตระหนักในเรื่องการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีส่วนรับรู้ ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมตัดสินใจ ร่วมดำเนินการ และร่วมติดตามตรวจสอบประเมินผลการบริหารราชการ

 

       กรมทางหลวง เป็นหน่วยงานบริการประชาชน มีภารกิจในการก่อสร้าง และบำรุง รักษา พัฒนาทางหลวง เชื่อมโยงทุกภูมิภาคของประเทศ ได้ให้ความสำคัญของปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสังคมที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาทางหลวง จึงได้มีการปรับเปลี่ยนบทบาทวิธีทำงาน ปรับกระบวนทัศน์ ของหน่วยงานให้สามารถทำงาน กับประชาชนในลักษณะหุ้นส่วน สร้างเครือข่าย เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 

1. เพื่อให้ประชาชน ผู้ใช้ทาง รับรู้และเข้าใจการใช้ประโยชน์จากระบบทางหลวง

2. เพื่อรับฟัง ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการบำรุงพัฒนาทางหลวง

3. สร้างเครือข่าย สนับสนุนให้ประชาชน ผู้ใช้ถนนมีส่วนร่วมและช่วยดูแลรักษา ทรัพย์สินของทางราชการ


โดย.. เสือเพิก 223.206.146.52   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

15 มี.ค.2554  เวลา 21:17 น.
โดย.. เสือเพิก 223.206.146.52  

1

 ความคิดเห็นที่ 2

15 มี.ค.2554  เวลา 21:18 น.
โดย.. เสือเพิก 223.206.146.52  

2

 ความคิดเห็นที่ 3

15 มี.ค.2554  เวลา 21:18 น.
โดย.. เสือเพิก 223.206.146.52  

3

 ความคิดเห็นที่ 4

15 มี.ค.2554  เวลา 21:18 น.
โดย.. เสือเพิก 223.206.146.52  

4

 ความคิดเห็นที่ 5

15 มี.ค.2554  เวลา 21:19 น.
โดย.. เสือเพิก 223.206.146.52  

5

 ความคิดเห็นที่ 6

15 มี.ค.2554  เวลา 21:19 น.
โดย.. เสือเพิก 223.206.146.52  

6

 ความคิดเห็นที่ 7

15 มี.ค.2554  เวลา 21:19 น.
โดย.. เสือเพิก 223.206.146.52  

7

 ความคิดเห็นที่ 8

15 มี.ค.2554  เวลา 21:20 น.
โดย.. เสือเพิก 223.206.146.52  

8

 ความคิดเห็นที่ 9

15 มี.ค.2554  เวลา 21:20 น.
โดย.. เสือเพิก 223.206.146.52  

9

 ความคิดเห็นที่ 10

15 มี.ค.2554  เวลา 21:20 น.
โดย.. เสือเพิก 223.206.146.52  

10

 ความคิดเห็นที่ 11

15 มี.ค.2554  เวลา 21:21 น.
โดย.. เสือเพิก 223.206.146.52  

11

 ความคิดเห็นที่ 12

15 มี.ค.2554  เวลา 21:21 น.
โดย.. เสือเพิก 223.206.146.52  

12

 ความคิดเห็นที่ 13

15 มี.ค.2554  เวลา 21:21 น.
โดย.. เสือเพิก 223.206.146.52  

13

 ความคิดเห็นที่ 14

15 มี.ค.2554  เวลา 21:22 น.
โดย.. เสือเพิก 223.206.146.52  

14

 ความคิดเห็นที่ 15

15 มี.ค.2554  เวลา 21:22 น.
โดย.. เสือเพิก 223.206.146.52  

15

 ความคิดเห็นที่ 16

15 มี.ค.2554  เวลา 21:22 น.
โดย.. เสือเพิก 223.206.146.52  

16

 ความคิดเห็นที่ 17

15 มี.ค.2554  เวลา 21:23 น.
โดย.. เสือเพิก 223.206.146.52  

17

 ความคิดเห็นที่ 18

15 มี.ค.2554  เวลา 21:23 น.
โดย.. เสือเพิก 223.206.146.52  

18

 ความคิดเห็นที่ 19

15 มี.ค.2554  เวลา 21:23 น.
โดย.. เสือเพิก 223.206.146.52  

19

 ความคิดเห็นที่ 20

15 มี.ค.2554  เวลา 21:24 น.
โดย.. เสือเพิก 223.206.146.52  

20


  1 2    หน้าถัดไป >


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน