รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษโดยอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย


เปิดติวภาษาอังกฤษเข้ามหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย ช่วงปิดเทอม เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ดำเนินการสอนโดย อ.ดร.พิทยาธร แก้วคง Ed.D. Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL), The University of Melbourne, Australia M.Ed. Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL), Monash University, Australia อ.ศุภานัน พรหมมาก ศศ.ม.การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ M.A. Teaching English as a foreign Language, Language Institute, Thammasat University อ.กฤติยา สิทธิเชนทร์ ศศ.ม.ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ M.A. English Language and Literature, Faculty of Arts, Thammasat University เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 087-3847404 , 075 226566 หรือที่ 3sis.language@gmail.com

โดย.. ติวEng 223.206.70.122   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน