อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับชมรมวิทยุสมัครเล่น ใครรู้ช่


ชมรมวิทยุสมัครเล่น มีบทบาทหน้าที่ และมีประโยชน์ต่อสังคมอย่างไรบ้าง  สมัครเป็นสมัครชิกได้ที่ไหน  ?   อย่างไร ?


โดย.. ธรรม 182.52.209.70   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

23 ธ.ค.2553  เวลา 11:03 น.
โดย.. ชายน่ารัก 61.19.98.126  

ขอชี้แจงดังนี้  โดยอ้างระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ว่าด้วยกิจการวิทยุสมัครเล่น พ.ศ. 2550

หมวด ๒

วัตถุประสงค์

ข้อ ๗ กิจการวิทยุสมัครเล่น มีวัตถุประสงค์เพื่อ

() ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า ทดลองด้านวิชาการสื่อสารแก่ประชาชนและ

สถานศึกษา

() พัฒนาความรู้ด้านวิชาการสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุ

() ฝึกฝนพนักงานวิทยุสมัครเล่นให้มีความรู้ความชำนาญยิ่ง ๆ ขึ้นไป

() เสริมสร้างประโยชน์ต่อสังคมและความปลอดภัยของประเทศชาติ

() เพิ่มพูนจำนวนพนักงานวิทยุสมัครเล่นสำรองไว้ใช้ประโยชน์ในยามฉุกเฉิน หรือภัยพิบัติ

() ใช้เป็นข่ายสื่อสารสาธารณะสำรองในยามฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ

() สร้างชื่อเสียงของประเทศให้เป็นที่รู้จักในวงการวิทยุสมัครเล่นระหว่างประเทศ

ส่วนที่ท่านมีความสนใจจะสมัครเป็นสมาชิกของชมรม หรือ สมาคม ดังนี้

1. สมาคมนักวิทยุสมัครเล่น VR ตรัง ตั้งอยู่ที่ สามแยกหมีร่วมกับศูนย์ปลอดภัยคมนาคม

2. สมาคมวิทยุสมัครเล่นเทพธาโร  ตั้งอยู่ที่ ซอย 13 รัษฎา

โดยนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อม รูปถ่าย 1 นิ้ว และ สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานวิทยุสมัครเล่น (ถ้ามี)

กรณียังไม่เป็นพนักงานนักวิทยุสมัครเล่นให้ดำเนินการขอสอบ หรือ อบรมและสอบเพื่อขอรับประกาศณีย์บัตรแล้วจึงขอนามเรียกขาน ครับ

หวังว่าคงได้รับความกระจ่างเท่าที่ควร  สวัสดี  QRU 73 , 88


 ความคิดเห็นที่ 2

25 ธ.ค.2553  เวลา 15:42 น.
โดย.. ธรรม 182.52.212.127  

ขอบคุณ คุณชายน่ารัก มากครับ ที่ให้ความกระจ่าง


 ความคิดเห็นที่ 3

28 ธ.ค.2553  เวลา 19:20 น.
โดย.. โนราห์ 118.173.132.144  

+++เคยสอบไว้ที่พัทลุง ประกาศณียบัตรไม่โร้ไปไหนแล้วจะติดต่อขอออกใหม่ได้ไม๊/หรือต้องสอบไหมครับ+++

     2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน