กรมการกงสุล กำหนดจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ ๒๐-๒๔ ธ.ค.


     นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า กรมการกงสุลได้จัดตั้งหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่เพื่อออกให้บริการหนังสือเดินทางแก่ประชาชนในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วทุกภูมิภาค เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายเดินทางไปทำหนังสือเดินทางที่กรุงเทพฯ หรือจังหวัดที่มีสำนักงานหนังสือเดินทางตั้งอยู่ ถือเป็นภารกิจสำคัญของการดำเนินนโยบายการทูตเพื่อประชาชนของกระทรวงการต่างประเทศ ในแต่ละปี หน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่จะออกให้บริการพี่น้องประชาชนในจังหวัดต่าง ๆ ๓๐ จังหวัดรวมจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย

     ผู้ใช้บริการหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่จะได้รับเล่มหนังสือเดินทางโดยทางไปรษณีย์ ภายใน ๑๔ วันทำการ สำหรับเอกสารประกอบการขอหนังสือเดินทางกรณีบุคคลทั่วไป บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) ที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ที่ยังไม่หมดอายุและไม่ถูกยกเลิก กรณีผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์) จะต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) กรณีอายุยังไม่ถึง ๑๕ ปี ให้ใช้สูติบัตรที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก (ตัวจริง) ทำเบียนบ้านหรือสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้ยื่นคำร้องถูกต้อง (ไม่อยู่ระหว่างการย้ายหรืออยู่ในทะเบียนบ้านกลางหรือขัดข้องด้วยเหตุอื่น) บัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา (ตัวจริง) บิดาและมารดาต้องมาลงนามให้ความยินยอมแก่ผู้เยาว์ทั้งสองคน กรณีบิดาและมารดามิได้จดทะเบียนสมรสและผู้เยาว์อยู่ในความอุปการะของมารดาแต่ผู้เดียว ให้มารดาเป็นผู้ลงนามพร้อมแสดงหนังสือรับรองการปกครองบุตรที่ออกโดยอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น (ตัวจริง) กรณีบิดาและมารดาจดทะเบียนหย่า ให้ผู้ใช้อำนาจปกครองผู้เยาว์แต่ผู้เดียวที่ระบุในบันทึกการหย่าเป็นผู้ลงนามให้ความยินยอมพร้อมกับบันทึกการหย่า (ตัวจริง) กรณีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมได้ ให้ผู้นั้นทำหนังสือยินยอมจากอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น (ตัวจริง) และนำมาแสดง ใบเปลี่ยนชื่อหรือสกุลของผู้เยาว์ บิดาและมารดาตัวจริง (หากมี) ส่วนค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง ๑,๐๐๐.- บาท ค่าส่งไปรษณีย์ ๒๕.-บาท

     ทั้งนี้ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ได้กำหนดจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่มาให้บริการรับคำร้องขอทำหนังสือเดินทางประเภทธรรมดา (ไม่รวมหนังสือเดินทางราชการ) ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ รวม ๕ วัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครตรัง


ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จาก: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง


โดย.. บก.ตั้ม (tumcyber) ส่งข้อความหลังไมค์ 110.164.217.199   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน