โครงการแดร์ (DARE)29 กันยายน 2553 นายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร   “โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน” (โครงการ DARE) รุ่นที่ 2 ประจำปี 2553 ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค อ. เมือง จ.ตรัง

 

โครงการ DARE (ออกเสียงว่า “แดร์” แปลว่า “กล้า”) ย่อมาจากคำว่า Drug (ยาเสยติด) Abuse (การใช้ในทางที่ผิด) Resistance (การต่อต้านขัดขืน) Education (การศึกษา) ทั้งหมดจึงมีความหมายว่า “โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน” ซึ่งเป็นโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (อบจ.ตรัง)  ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดตรัง  ได้จัดขึ้นในโรงเรียนต่าง ๆ  ในจังหวัดตรัง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันยาเสพติดและสร้างจิตสำนึกแก่เด็กนักเรียน  ให้เข้าใจถึงพิษภัยของยาเสพติด  สามารถดูแลตนเอง  เพื่อน  ครอบครัว  และชุมชน  ให้ห่างไกลจากยาเสพติดทุกประเภทที่เป็นภัยต่อความมั่นคง  มิให้ปัญหายาเสพติดส่งผลต่อวิถีชีวิตความสงบสุขและความปลอดภัยของประชาชน 

 

โดยตำรวจภูธรจังหวัดตรัง  ได้จัดข้าราชการตำรวจที่สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรตำรวจแดร์ (D.A.R.E.) เข้าสอนอบรมให้แก่เด็กนักเรียนในสถานศึกษาเป็นเวลา  10  ชั่วโมง  ต่อชั้นเรียนต่อเนื่องกัน  โดยในปี  2553  นี้  ได้กำหนดจัดเป็น  2  รุ่น  รุ่นที่  1  ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  มีนักเรียนที่ผ่านการอบรมทั้งสิ้นจำนวน  953  คน  และรุ่นที่  2  ซึ่งได้กำหนดพิธีมอบประกาศนียบัตรในวันนี้ มีนักเรียนที่ผ่านการอบรมจำนวน  1,108  คน  จาก  16  โรงเรียน 

 

การดำเนินการโครงการในครั้งนี้ ตำรวจภูธรจังหวัดตรังได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากอบจ.ตรัง  โดยการบริหารของนายกิจ  หลีกภัย  นายกอบจ.ตรัง และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสถานศึกษาต่าง ๆ  ที่เข้าร่วมโครงการทำให้โครงการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ตั้งไว้


โดย.. อบจ.ตรัง 118.174.176.248   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

2 ต.ค.2553  เวลา 08:10 น.
โดย.. อบจ.ตรัง 118.174.176.248  

โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน (โครงการ DARE)

 ความคิดเห็นที่ 2

2 ต.ค.2553  เวลา 08:13 น.
โดย.. อบจ.ตรัง 118.174.176.248  

พิธีมอบประกาศนียบัตร

 ความคิดเห็นที่ 3

2 ต.ค.2553  เวลา 08:15 น.
โดย.. อบจ.ตรัง 118.174.176.248  

ถ่ายภาพหมู่

(ประชาสัมพันธ์โดย สิทธิ หลีกภัย เลขานุการนายกอบจ.ตรัง)    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน