เมืองมรดกโลก หลวงพระบาง


จองทัวร์ที่ซิลเวอร์เซาร์เทิร์นทัวร์ 075- 222 140 / 085 384-0228  เว็บรวมโปรแกรมทัวร์ www.silversoutherntour.com

ร่วมถวายเทียนพรรษา เพื่อเสริมบุญหนุนดวงชะตา

กำหนดการเดินทาง                          25 – 27 กรกฎาคม 2553

วันแรก          กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง - วัดวิชุน - พระพุทธพูสี

10.00 น.                คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ทางเข้าประตู .. ROW ..  เคาน์เตอร์สายการบินแฮปปี้แอร์

12.00 น.                ออกเดินทางโดย สายการบิน แฮปปี้แอร์ เที่ยวบินที่ HPY…. มุ่งสู่หลวงพระบาง

14.00 น.                เดินทางถึงสนามบินหลวงพระบาง นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองหลวงพระบาง

บ่าย                        นำท่านเที่ยวชมตัวเมืองหลวงพระบาง อดีตราชธานีของอาณาจักรล้านช้างเกือบ 200 ปีเดิมชื่อ ศรีสัตนาคนหุตมะราชธานี เจริญรุ่งเรืองมากในสมัยพระเจ้าฟ้างุ้ม ปัจจุบันเป็น 1 ใน 17 แขวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อยู่ทางตอนเหนือของประเทศ

                                นำท่านเข้านมัสการพระนอนที่ วัดวิชุน( อีกนามหนึ่งว่าวัดแตงโม ) ชมพุทธเจดีย์ทรงแตงโม จากนั้นนำท่านเดินขึ้นบันได 328 ขั้น ชม พระพุทธพูสี ที่ตั้งโดดเด่นกลางใจเมืองพร้อมชมวิวเมืองที่อยู่ระหว่างลำน้ำโขงและลำน้ำคาน

18.30.                รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร

                                พัก เลอพาราโซน/เมืองหลวง HOTELหรือเทียบเท่า

 

วันที่สอง         ถ้ำติ่ง - บ้านสร้างไห่  - น้ำตกตาดกวงชี - บ้านผานม - ตลาดค่ำ

07.30.                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมฯ

08.30.                นำท่านเดินทางไปยัง ท่าเรือหน้าวัดเชียงทอง เพื่อลงเรือเดินทางชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำโขง ถ้ำติ่ง ซึ่งเป็นถ้ำอยู่บนหน้าผาริมแม่น้ำโขงมีอยู่ 2 ถ้ำ คือ ถ้ำบนและถ้ำล่าง เคยมีพระพุทธรูปทอง, เงิน, นาก แต่ปัจจุบันเหลือพระพุทธรูปไม้จำนวนนับพันองค์ แล้วล่องเรือกลับสู่ บ้านสร้างไห ฝั่งตรงข้ามบ้านช่างไห ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำโขง มีอาชีพในการหมักสาโท และต้มเหล้าโรงจำหน่ายและยังเป็นแหล่งรวมสินค้าพื้นเมืองจำพวกผ้าทอลวดลายสวยงามมากมาย วางจำหน่ายอย่างเป็นระเบียบชมความร่วมมือของชาวบ้านที่ได้จัดแต่งลานบ้าน อย่างสวยงามเพื่อรอรับนักท่องเที่ยว

12.00.                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย                                        นำเดินทางผ่านหมู่บ้านชนบทชมวิถีชีวิตของชาวบ้านสู่ น้ำตกตาดกวงชี หนึ่งในน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง  ชมความงามของน้ำตกที่ตกลดหลั่นเป็นชั้น ๆ อย่างสวยงามแต่ละชั้นเกิดจากการผสมของหินปูนที่ไหลปะปนมากับน้ำพร้อมกับชมความร่มรื่นเขียวชะอุ่มรอบๆบริเวณจากนั้นนำท่านเดินทางกลับหลวงพระบางโดยแวะช้อปปิ้งผ้าพื้นเมืองที่ บ้านผานม หมู่บ้านทอผ้าของชาวไทลื้อ ที่อพยพมาจากสิบสองปันนา มีฝีมือในการทอผ้าอย่างสวยงาม  จากนั้นนำท่านเที่ยวชม ตลาดดารา พร้อมหาซื้อของฝากจากฝีมือชาวบ้านที่ตลาดม้ง ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง

19.00.                รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร  /  อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

                                พัก เลอพาราโซน/เมืองหลวง หรือเทียบเท่า

               

วันที่สาม         ตักบาตรเช้า -  ตลาดเช้า - พระราชวังเดิมเจ้ามหาชีวิต – วัดเชียงทอง - กรุงเทพฯ

06.00.                นำท่านร่วมทำบุญ ตักบาตรเช้า ซึ่งจะมีพระภิกษุออกมาบิณฑบาตรนับร้อยรูป เพื่อเป็นศิริมงคล นำท่านชมตลาดเช้าหลวงพระบาง ท่านจะได้เห็นวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองที่ยังคงสภาพเรียบง่ายแต่อุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ

07.00.                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมฯ

09.00.                เดินทางสู่ พระราชวังเก่า เจ้ามหาชีวิต ( พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง ) ของลาว นมัสการหอพระบาง พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางซึงได้รับพระราชทานจากพระเจ้าชัยวรมันที่7 ของกัมพูชา อันเกี่ยวดองเป็นพ่อบุญธรรมและพ่อตาพระเจ้าฟ้างุ่มกษัตริย์ ลาวในสมัยนั้น.

12.00 น.                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารปากห้วยมีไชย

บ่าย                        นำเที่ยวชม วัดเชียงทอง ซึ่งเป็นวัดหลวงคู่เมืองหลวงพระบาง โดยพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชได้โปรดให้สร้างขึ้น และได้รับการอุปถัมภ์จาก เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ และเจ้าชีวิตศรีสว่างวงศ์วัฒนา มากเป็นพิเศษ บริเวณที่ตั้งของวัดที่ตอนหัวโค้งของแผ่นดิน ที่แม่น้ำคานมาบรรจบกันกับแม่น้ำโขง เป็นศูนย์ศิลปกรรมล้านช้าง ความงามของวัดอยู่ที่ความสงบสง่าสะอาด มีการวางผังออกแบบ และบำรุงรักษาอย่างดีเยี่ยม สิม หรือ โบสถ์ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของศิลปะสกุลช่างล้านช้าง  ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

 15.00.               นำท่านออกเดินทางโดย สายการบินแฮปปี้แอร์ เที่ยวบิน HPY …  กลับสู่กรุงเทพฯ

 17.00.               เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ

 

 

อัตราค่าบริการ (สำหรับคณะเดินทาง 15  ท่านขึ้นไป)  

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

พักคู่ ท่านละ

ราคาเด็กมีเตียง

พักกับ 2 ผู้ใหญ่ ท่านละ

ราคาเด็กไม่มีเตียง

พักกับ 2 ผู้ใหญ่ ท่านละ

พักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ

    25 – 27 ก.ค. 53

   12,900.-

12,900.-

12,900.-

1,400.-

  

อัตรานี้รวม

J   ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ สายการบินลาวแอร์ไลน์ (QV) เส้นทาง กทมฯ–หลวงพระบาง

J   ค่าภาษีสนามบินไทย 700 บาท และค่าภาษีสนามบินลาว 10 USD.-

J   ค่าห้องพักโรงแรม 2 คืน (ห้องพักละ 2 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ

J   ค่าพาหนะนำเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ

J   ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตามที่ระบุในรายการ

J   ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ

J   ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยวตลอดการเดินทาง (บรรยายไทย)

J    ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000,.- บาท

อัตรานี้ไม่รวม

L   ค่าทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว (แล้วแต่ศรัทธา)

L       ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ (จ่ายตามสถานฑูตลาวกำหนด) และเอกสารของคนต่างด้าว

L       ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ระบุในรายการ อาทิ ค่ามินิบาร์, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหาร ค่าทิปไกด์และค่าพนักงาน

L       ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %, และค่าภาษีท่องเที่ยว (หากมีการเรียกเก็บ)

L       ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยของสายการบินหากมีการเก็บเพิ่มหลังจากที่เสนอราคานี้แล้ว

 


โดย.. ทัวร์เก็นติ้ง 58.147.52.50   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

1 ก.ค.2553  เวลา 10:48 น.
โดย.. ทัวร์เก็นติ้ง 58.147.52.50  

ซิลเวอร์เซาร์เทิร์นทัวร์ 075 222 140 / 085 384 0228  www.silversoutherntour.com

     2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน