พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวทร์ สิเรียม 4


จองทัวร์ที่ ซิลเวอร์เซาร์เทิร์นทัวร์  075 222 140 / 085-384-0228

www.silversoutherntour.com

   ( แถมพิเศษ:โชว์นาฏศิลป์เมียนม่าร์+กุ้งแม่น้ำย่าง+เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร )

กำหนดการเดินทาง :  1-4,9-12,22-25 ก.ค. / 30 ก.ค.-2 ส.ค. / 11-14,20-23 ส.ค. 2553

วันแรก                  กรุงเทพฯ ย่างกุ้ง                                                                                                                                                             (-/-/D)

17.00  น.               คณะทัวร์พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ N 01-04  สายการบิน Myanmar Airways  เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเอกสารการเดินทางแก่ท่าน

19.25 น.                ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุ้ง สายการบิน Myanmar Airways เที่ยวบินที่  8M 332

20.10 น.                เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงย่างกุ้ง มาทางตะวันตกเฉียงเหนือ 19 กิโลเมตร หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางเข้าตัวเมืองย่างกุ้งท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศยามค่ำาคืนของชาวย่างกุ้งยามตลอดสองข้างทางที่เดินทางเข้าตัวเมือง (เวลาท้องถิ่นที่เมียนมาร์ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง) 

ค่ำ                            รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

                                จากนั้นนำท่านสู่ที่พัก CHARTRUIM //PARKROYAL //KANDAWGYI HOTELหรือเทียบเท่า

วันที่สอง               หงสาวดี  เจดีย์ไจ๊ปุ่น  เจดีย์ชเวมอดอร์(พระธาตุมุเตา) วังบุเรงนอง  พระธาตุอินทร์แขวน                          (B/L/D)

06.00 น.                อรุณสวัสดิ์ยามเช้า

07.00 น.                รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี หรือ พะโค (ด้วยรถโค้ชปรับอากาศ)อยุ่ห่างจากเมืองย่างกุ้ง 80 กิโลเมตร  ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของสหภาพพม่ามาก่อน ตั้งอยู่ใกล้เมืองเมาะตะมะ ทางตอนใต้ของประเทศพม่า ซึ่งอยู่ทางใต้ของ เมืองแปร เมืองคัง ยะไข่ อังวะ พุกาม นครหงสาวดีเป็นเมืองหลวงของเขตหงสาวดี ๆ เป็นเมืองของชาวมอญมาก่อนในอดีต ก่อนที่พระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้จะยึดครองได้ ในปี พ.ศ. 2082 เมืองหงสาวดีเจริญรุ่งเรืองสุดขีดในรัชสมัยของพระเจ้าบุเรงนอง หงสาวดีหรือ พะโค มีตำนานเล่าว่า เมืองพะโคเดิมเป็นเกาะเล็ก ๆ ในอ่าวเมาะตะมะ เล็กเสียจนมีที่พอให้หงส์ร่อนลงมาพักได้เพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้น หงส์เพศเมียหรือนางหงส์จึงต้องอาศัยเกาะอยู่บนหลังคู่ของมัน เมื่อเดินทางถึงเมืองหงสาวดีจะสังเกตุเห็นหงส์สองตัวซึ่งอาศัยอยู่บนหลังของหงส์ตัวผู้ และเป็นสัญลักษณ์ของเมืองหงสาวดี จากนั้นนำท่านกราบนมัสการ เจดีย์ไจ้ปุ่น ซึ่งจะถึงก่อนเดินทางเข้าตัวเมืองหงสาวดี  พระเจ้าธรรมเจดีย์ทรงสร้างขึ้นในปี 1467 พระเจดีย์กก่อเป็นแกนทึบรูปทรงสี่เหลี่ยมอยู่ตรงกลาง มีพระพุทธรูปนั่งสูง 30 เมตรประดิษฐานอยู่สี่ทิศ แทนองค์สมเด็จพระสมณโคดม (หันพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) กับพระอดีตพุทธเจ้าอีกสามองค์ อันได้แก่ พระโกนาคมน์ (หันพระพักตร์ไปทางทิศใต้) พระกกุสันธะ (หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก) พระกัสสปะ (หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันตก) ซึ่งพระพุทธรูปกัสสปะนั้นชำรุดผุพังมาก เนื่องจากเกิดแผ่นดินไหวในปี 1930  และได้บูรณะขึ้นใหม่เมื่อ พ.ศ.2019 มีตำนานว่า เจดีย์ไจ้ปุ่น สร้างโดยสี่สาวพี่น้องที่อุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนาสร้างพระพุทธรูปแทนตนเอง และสาบานตนไม่ข้องแวะกับบุรุษเพศ  เชื่อกันว่าหากคนใดคนหนึ่งแต่งงาน พระพุทธรูปก็จะพังลงมา จากนั้นนำท่านนมัสการ เจดีย์ชเวมอดอร์ (พระธาตุมุเตา) โบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในใจกลางเมืองหงสาวดี ซึ่งได้บูรณะขึ้นโดยพระเจ้าบุเรงนอง (พระเจ้าบะยิ่นเนาน์) เพื่อบรรจุพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า เพื่อเสริมบารมี อันถือว่าเป็นพระเจดีย์ที่สูงที่สุดในประเทศพม่า มีตำนานอยู่ว่า เมื่อนายวานิชพี่น้องนามว่ามหาศาลกับจุลศาล เดินทางกลับมาจากอินเดีย ทั้งสองได้อันเชิญพระเกศธาตุของพระพุทธองค์มาด้วยสองเส้น เมื่อกลับมาถึงบ้านเกิดจึงได้สร้างสถูปเล็ก ๆ ครอบพระเกศธาตุเอาไว้ ในศตวรรษที่ 16 พระเจ้าปะหยิ่นหน่าวโปรด ฯ ให้แกะเอามณีบนยอดพระมหามงกุฏไปทำฉัตรยอดถวายเป็นพุทธบูชา ต่อมา พระเจ้าโบ่ต่อพญาทรงสร้างฉัตรองค์ใหม่ถวายและเสริมยอดขึ้นไปสุงถึง 90 เมตร ในศตวรรษที่ 20 ได้เกิดภัยธรรมชาติแผ่นดินไหวถึงสามครั้ง ครั้งสุดท้ายในปี ค.ศ. 1930 เกิดความเสียหายอย่างมาก จนถึงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้ทำการบูรณะขึ้นใหม่จากแรงกายและกำลังทรัพย์ของผู้มีจิตศรัทธาจนถึงปัจจุบันพระเจดีย์สูงถึง 114 เมตร ถ้าเดินรอบ ๆองค์เจดีย์ท่านจะได้เห็นซากเจดีย์องค์เดิมที่พังทะลายลงมาเมื่อเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ และฉัตรยอดเจดีย์  จากนั้นนำท่านชม พระราชวังบุเรงนอง หากพูดถึงกษัตริย์ที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งของเมืองหงสาวดีก็ไม่มีกษัตริย์พระองค์ใดโดดเด่นเท่า พระเจ้าบุเรงนอง หงสาวดีเจริญรุ่งเรืองสุดขีดในรัชสมัยของพระเจ้าบุเรงนอง โดยพระองค์ได้สร้างพระราชวังบุเรงนองขึ้นในปี พ.ศ. 2109 ชื่อ กัมโพชธานี เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางทางการปกครองและใช้ออกว่าราชการ ซึ่งนับเป็นพระราชวังใหญ่โตมีประตูทางเข้าออกถึง 10 ประตู สร้างโดยเกณฑ์ข้าทาสจากเมืองขึ้นต่าง ๆ โดยหนึ่งในนั้นมีเมืองเชียงใหม่และอยุธยารวมอยู่ด้วย จนถึงสมัยพระเจ้านันทบุเรงที่ เสด็จหนีพระนเรศวรไปเมืองตองอู และพวกยะไข่เผาทำลายหงสาวดีทรงทิ้งให้พระราชวังแห่งนี้รกร้างลงเป็นเวลาร่วม 3 ศตวรรษ ซึ่งพระราชวังเดิมนั้นเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์และถูกจับเป็นตัวประกันในคราวนั้น  หลังจากนั้นไม่นาน เมืองอังวะก็กลายมาเป็นเมืองหลวงของประเทศพม่าโดยสมบูรณ์ก่อนที่พม่าทั้งประเทศจะเสียเอกราชให้ประเทศอังกฤษต่อมาในปี พ.ศ. 2533 ได้มีการค้นพบเสาและกำแพงเดิมที่ถูกฝังอยู่ใต้ดิน รัฐบาลพม่าจึงได้ทำการขุดค้นและสร้างพระราชวังบุเรงนองขึ้นมาใหม่ เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยว โดยถอดแบบจากของเดิม ซึ่งบางส่วนได้สร้างแล้วเสร็จไป แต่ยังคงมีอีกบางส่วนก็กำลังรอทุนในการก่อสร้าง

12.00 .                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมืองหงสาวดี

บ่าย                         นำท่านออกเดินทางสู่ คิมปูนแค้มป์ (เชิงเขาไจ้เที่ยว) ระหว่างทางผ่าน สะพานแม่น้ำสะโตง  ในอดีตขณะที่ สมเด็จพระนเรศวรกำลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยา ได้ถูกทหารพม่าไล่ตาม พม่าตามมาทันที่ริมฝั่งแม่น้ำสะโตง ในขณะ ที่ฝ่ายไทยได้ข้ามแม่น้ำไปแล้ว พระองค์ได้คอยป้องกันมิให้ข้าศึกข้ามตามมาได้ ได้มีการปะทะกันที่ริมฝั่งแม่น้ำสะโตง  สมเด็จพระนเรศวรทรงใช้พระแสงปืนคาบชุดยาวเก้าคืบ ยิงแม่ทัพหน้าพม่าเสียชีวิตบนคอช้าง กองทัพของพม่าเห็นขวัญเสีย จึงถอยทัพ กลับกรุงหงสาวดี พระแสงปืนที่ใช้ยิงแม่ทัพพม่าตายบนคอช้างนี้ได้นามปรากฏต่อมาว่า "พระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำสะโตง" นับเป็นพระแสง อัษฎาวุธ อันเป็นเครื่องราชูปโภค ยังปรากฏอยู่จนถึงทุกวันนี้   ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง ถึง คิมปูนแค้มป์ หยุดพักเปลี่ยนรถ เป็นรถบรรทุกหกล้อ เพื่อขึ้นบนภูเขาไจ้เที่ยว (ใช้เวลาเดินทางจากบริเวณนี้ประมาณ 45 นาที) ท่านจะได้สัมผัสทัศนียภาพป่าเขาน้ำตกและลำธารอันสวยงามสองข้างทาง พร้อมสัมผัสอากาศเย็นซึ่งจะค่อย ๆ เย็นขึ้นเรื่อย ๆ เพราะเรากำลังเดินทางสู่ที่สูง เดินทางจนเกือบถึงพระธาตุอินทร์แขวน หยุดเปลี่ยนรถจากรถบรรทุกเป็นเสลี่ยง จากจุดนี้นั่งเสลี่ยงขึ้นไปอีกประมาณ 45 นาที ผู้สูงอายุและผู้ไม่เคยเดินทางขึ้นภูเขาขอแนะนำให้ใช้บริการขึ้นเสลี่ยง ( ค่าเสลี่ยงราคาไปกลับประมาณ เงินไทยไม่เกินท่านละ 800 บาทไม่รวมค่าทิป) ( ลักษณะเสลี่ยงเป็นเก้าอี้ผ้าใบผูกกับไม้ไผ่ขนาดใหญ่ 2 ลำ หามด้วยคน 4 คน ข้างหน้า 2 ข้างหลัง 2 คน)

เดินทางถึง            โรงแรมที่พัก  kyaithiyo Hotel  นำท่านเช็คอิน จัดการเก็บสัมภาระเข้าที่พักให้เรียบร้อย 

หลังจากนั้น นำท่านขึ้น นมัสการ องค์พระธาตุอินทร์แขวน  พระธาตุอินทร์แขวนนี้นับเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า พระเจดีย์ไจ้ทีโย (พระธาตุอินทร์แขวน) อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,200 เมตร และเป็นที่มาและแรงบันดาลใจของกวีซีไรส์ ปี พุทธศักราช 2534 มาลา คำจันทร์ ที่แต่งวรรณกรรมเรื่อง “เจ้าจันทร์ผมหอม นิราศพระธาตุอินทร์แขวน ท่านจะได้สัมผัสกลิ่นอายพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง  และบรรยากาศธรรมชาติที่สดชื่นและบริสุทธิ์ทั่วบริเวณอันกว้างขวางของลานพระธาตุอินทร์แขวน ซึ่งให้ท่านได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติและนมัสการขอพรจากพระธาตุอินทร์แขวนอันศักดิ์สิทธิ์ 

สมควรแก่เวลา นำท่านกลับสู่ ห้องอาหารของโรงแรม เพื่อรับประทานอาหารค่ำ

ค่ำ                           รับประทานอาหาร  ค่ำ ณ โรงแรมที่พัก 

หลังอาหารเชิญท่านตามอัธยาศัย ท่านสามารถกลับขึ้นไปนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ได้ตลอดคืน ถ้าจะสักการะกลางแจ้งเป็นเวลานานบริเวณระเบียงที่ยื่นสู่พระเจดีย์  ควรเตรียมเสื้อกันหนาว หรือกันลม หรือผ้าห่ม ผ้าพันคอ เบาะรองนั่งเพราะพื้นที่นั่งมีความเย็นมากเนื่องจาก ที่นี่ สภาพอากาศจะมีลมพัดค่อนข้างแรงเนื่องจากเป็นพื้นที่สูงและโล่งโปร่ง พระเจดีย์องค์นี้เปิดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กที่เปิดสำหรับบุรุษเปิดถึงเวลา 22.00 . เท่านั้น      (กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเล็กสำหรับค้างคืน 1 คืน บนพระธาตุอินทร์แขวน)

วันที่สาม               พระธาตุอินทร์แขวน พระนอนชเวตาเลียว พระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตจี เจดีย์ชเวดากอง การเวกโชว์             (B/L/D)

05.00 น.                เชิญท่านนมัสการ  เจดีย์ไจ้ทีโยหรือพระธาตุอินทร์แขวน ท่านสามารถทำบุญตักบาตรพระสงฆ์หรือถวายข้าวพระพุทธ มีชุดจำหน่ายบริเวณวัด เมื่อถวายข้าวพระพุทธนิยมจุดเทียนตามกำลังวันหรือจำนวนอายุ ท่านจะพบกับบรรยากาศยามเช้าที่สดชื่น ทิวทัศน์งดงาม ความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนภูเขา ถ่ายภาพและชมทัศนียภาพรอบ ๆ พระธาตุ พิสูจน์ความมหัศจรรย์ว่าพระธาตุองค์นี้ตั้งอยู่ได้ อย่างไร โดยไม่ล้มหรือหล่นลงมา การที่ก้อนหินสีทองวางหมิ่นเหม่บนหน้าผามานานนับพันปี โดยเฉพาะเมื่อมองจากด้านล่างขึ้นไปก็ดูคล้ายกับลอยอยู่เหนือหน้าผา ราวกับพระอินทร์นำไปแขวนไว้กลางอากาศนับเป็นอัศจรรย์เจดีย์อย่างแท้จริง

07.00 น.                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

                                จากนั้นให้ท่านเก็บสัมภาระพร้อมออกเดินทางกลับสู่ กรุงย่างกุ้งตามเส้นทางเดิมและตลอดสองข้างทาง ท่านจะได้เห็นทิวทัศน์อันงดงามยามเช้า วิถีการดำรงชีวิตของชาวพม่า

12.00 .                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมืองหงสาวดี

บ่าย                         นำท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว   ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่าทั่วประเทศ  เป็นพระนอนที่งามที่สุดในประเทศ องค์พระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตร พระพุทธไสยาสน์แห่งพะโค (เมืองหงสาวดี) องค์นี้สร้างขึ้นใน ค.ศ. 994 ตามบัญชาของพระเจ้ามินกะดีป่า ก่อนหน้าที่พวกบะหม่า(พม่า) จะเข้ามามีอำนาจเหนือพวกมอญ แต่พระองค์ก็ถูกทิ้งให้ผุพังอยุ่เกือบ 500 ปี จนถึงรัชสมัยของพระเจ้าธรรมเจดีย์ทรงสั่งให้ข้าทาสทหารได้บูรณะขึ้นใหม่ เมื่อเข้าสู่ ศตวรรษที่ 18 พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียวจึงถูกทิ้งร้าง และได้ปล่อยให้ป่ารกชัฏขึ้นปกคลุมอีกครั้งจนกระทั่งปี 1881 ผู้รับเหมาสร้างทางรถไฟให้กับอังกฤษกลุ่มหนึ่งได้พบเข้าโดยบังเอิญแต่ก็คิดว่ามันเป็นแค่ กองอิฐกองหิน ต่อมาทางการจึงได้ถางป่าออกในปี 1906 แล้วใช้เหล็กปลูกโรงเรือนช่วยคุ้มแดดคุ้มฝนให้แต่ดูไม่ดีเท่าไหร่ ครั้นถึงปี 1948 จึงทำการบูรณะพระองค์ขึ้นใหม่อีกครั้ง มีการทาสีและปิดทองล่องชาดอย่างงดงาม ได้ทำการบูรณะเลยมาจนถึงปัจจุบัน ตรงทางขึ้นตลอดสองข้างให้ท่านช้อปปิ้งของฝากจากเมืองหงสาวดี อาทิ ผ้าพื้นบ้าน ไม้แกะสลัก เรือสำเภา ฯลฯ จากนั้นนำท่านเดินทางต่อมุ่งหน้าสู่เมืองย่างกุ้ง นำท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตจี หรือ พระตาหวาน  ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามอีกองค์หนึ่งของพม่า มีความยาวถึง 70 เมตร แต่เก่าแก่เพียงไม่กี่สิบปีและมีขนาดใหญ่กว่า พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว มีขนตาที่งดงามและดวงตาที่สง่างาม ซึ่งได้ให้ช่างที่ฝีมือการประดิษฐ์ที่ดีที่สุดในพม่าสร้างดวงตาขึ้น  พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการและพระบาทซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทย อย่างไรก็ดี วัดแห่งนี้จัดเป็นศูนย์กลางสำคัญในการศึกษาตำรับตำราทางพระพุทธศาสนา มีพระภิกษุจำพรรษาอยู่มากถึง 600 รูป จากนั้นนำท่านนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง  พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยปี กล่าวกันว่าทองคำที่ใช้หุ้มมหาเจดีย์ชเวดากองนี่ยังมีมากกว่าในห้องนิรภัยของธนาคารประเทศอังกฤษเสียอีก ใครก้อตามที่ได้พบเห็น ก็ต้องรู้ว่าพม่านั้นมีความมั่งคั่งแฝงเร้นอยู่มากมายมหาศาล มหาเจดีย์ชเวดากองมีความสูง 100 เมตร ภายในองค์เจดีย์ประดิษฐานพระเกศธาตุของพระพุทธเจ้าและเครื่องบริขารของอดีตพระพุทธเจ้าอีกสามองค์เอาไว้ ส่วนด้านนอกมีการใช้แผ่นทองหุ้มเอาไว้มากถึง 8,688 แผ่น ส่วนยอดประดับด้วยเพชร 5,448 เม็ด ทับทิม ไพลิน และบุษราคัมอีก 2,317 เม็ด มีมรกตเม็ดเขื่องอยุ่ตรงกึ่งกลาง ทั้งหมดนี้อยู่บนยอดฉัตรสูง 10 เมตร ที่มีไม้หุ้มทองเจ็ดท่อนรองรับ มีระฆังใบเล็ก ๆ ประดับอยู่ 1,485 ใบ เป็นระฆังทอง 1,065 ใบ  ระฆังเงิน 420 ใบ รอบองค์เจดีย์ชเวดากองมีทั้งสถูปบริวาร วิหารทิศ วิหารราย และศาลาอำนวยการ มีพระประจำวันเกิดให้ท่านได้สรงน้ำขอพร และขอพรจากองค์เจดีย์ ณ ลานอธิฐานอดีตเคยเป็นลานอธิฐานของพระเจ้าบุเรงนองก่อนออกรบ ซึ่งท่านสามารถถ่ายภาพตรงมุมนี้จะสวยที่สุด

ค่ำ                           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารการะเวกก์ พร้อมชมการแสดงนาฏศิลป์ของพม่า อันงดงาม อ่อนช้อย บนทะเลสาบหลวง ภัตตาคารแห่งนี้สร้างตามต้นแบบเรือกัญญาของราชวงศ์พม่า หัวเรือเป็นรูปนกการะเวกก์สัตว์ในเทพนิยายอินเดีย หลังคาทำเป็นทรงปราสาทซ้อนสูง ภายในตกแต่งด้วยงานลงรักปิดทองประดับกระจกสี หินอ่อน และงานฝังมุก  ประดับไฟอย่างงดงาม ท่านสามารถเห็นทิวทัศน์ของพระมหาเจดีย์ชเวดากองได้งดงามน่าประทับใจอย่างยิ่ง

นำท่านสู่พักที่ โรงแรม  CHARTRUIM // PARKROYAL // KANDAWGYI HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่                    เมืองสิเรียม  เจดีย์โบดาทาวน์  เทพทันใจ   สก๊อตมาร์เก็ต  รุงเทพฯ                                                    (B/L/-)  

เช้า                          รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหาร ของโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองสิเรียม   ชมความสวยงามแปลกตาของเมืองซึ่งเมืองนี้เคย เป็นเมืองท่าสำคัญของเขตย่างกุ้ง ประเทศพม่า ตั้งอยู่ปากแม่น้ำอิระวดี ในอดีตเคยเป็นที่มั่นของทหารโปรตุเกส ช่วยเหลือมอญทำสงครามกับพม่า ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 16 ปัจจุบัน สิเรียมมีโครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึก และทางรถไฟสำหรับขนส่งสินค้า อยู่ห่างจากย่างกุ้ง 20 กิโลเมตร จากนั้นนำท่านนมัสการ  พระเจดีย์เหย่แหล่พยา (เจดีย์กลางน้ำ)  ต้องนั่งเรือพาข้ามน้ำมาจากอีกฟากหนึ่ง วัดแห่งนี้มีภาพเขียนรูปเจดีย์สำคัญๆ อยู่มากมาย มีนัต 4 ตน และพระอุปคุต ที่บริเวณท่าเทียบเรือบนเกาะสามารถซื้ออาหารเลี้ยงปลาดุกตัวใหญ่นับร้อยๆ ตัวที่ว่ายวนเวียนให้เห็นครีบหลังที่โผล่เหนือผิวน้ำ สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับสู่ ย่างกุ้ง นำท่านนมัสการ  เจดีย์โบดาทาวน์ (เจดีย์โปตาทอง) ซึ่งเป็นสถานที่สักสิทธิ์ ตามตำนานกล่าวไว้ เมื่อราว 2000 ปีก่อนกษัตริย์มอญมีนามว่า พระเจ้าโอกาละปะ ทรงบัญชาให้นายทหารระดับแม่ทัพ1000นาย ตั้งแถวถวายสักการะแด่พระเกศธาตุที่นายวาณิชสองพี่น้องอัญเชิญมาทางเรือและมาขึ้นฝั่งเมืองตะเกิงหรือเมืองดากอง ณ บริเวณนี้ จึงสร้างเจดีย์โบดาทาวน์นี้และทรงแบ่งเส้นพระเกศธาตุไว้1เส้น บรรจุในเจดีย์เพื่อบูชา ก่อนนำไปบรรจุไว้ในเจดีย์ชเวดากองและเจดีย์สำคัญอื่นๆ ข้างในองค์เจดีย์ ท่านจะได้ชม สิงของสมัยโบราณ อาทิ พระพุทธรูปทองคำ เงิน ดินเผา ซึ่งจัดแสดงไว้ให้ชมภายในองค์เจดีย์ (สถานที่แห่งเดียวที่ท่านสามารถมองเห็นพระเกศธาตุด้วยสายตาของท่านเอง)   นำท่านสักการะ รูปปั้นเทพทันใจ ( นัตโบโบยี ) ซึ่งชาวพม่าให้ความเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพร ด้วยเชื่อว่าอธิฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนาทันที มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่ขอพรแล้ว สมดั่งคำอธิฐาน จึงทำให้หลายท่านต้องกลับมาสักการะท่าน หลายๆๆครั้ง

เที่ยง                       รับประทานอาหาร กลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านช๊อปปิ้งตลาด“สก๊อตมาร์เก็ต” (SCOTT MARKET) หรือ ตลาดโบ่ซกอ่องซาน ซึ่งสร้างโดยชาวสก๊อตสมัยเมื่อครั้งพม่ายังคงเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ภายในตลาดแห่งนี้มีสินค้าจำพวกงานหัตถกรรมของพม่าให้เลือกซื้อหามากมาย  อาทิ อัญมณี แพรพรรณ งานฝีมือ งานแกะสลักไม้ เครื่องเขิน ตุ๊กตา เครื่องดนตรี โสร่ง ย่าม เครื่องหวาย และภาพหวาด สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู้ สนามบิน ย่างกุ้ง

16.30 .                ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ Myanmar Airways เที่ยวบินที่  8M 331

18.15 .                เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 

                                         ------------------  ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ  --------------------

 

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่  พักห้องละ 2 ท่าน

      ท่านละ          15,900    บาท

เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง

      ท่านละ          15,900    บาท

เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง

      ท่านละ          14,900    บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม

      ท่านละ            4,500    บาท

 

อัตรานี้รวม

อัตรานี้ไม่รวม

- ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด (ตั๋วกรุ๊ป)

- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

- ค่าโรงแรมที่พัก 3  คืนตามรายการที่ระบุ

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

- ค่าอาหาร ,ค่าพาหนะตามที่ระบุไว้ในรายการ

- ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ คนขับรถ

- ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยว 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากรายการ

- ค่าภาษีสนามบินไทย 700 บาท,พม่า 10 USD

 

- ค่าบริการวีซ่าพม่า 950 บาท  (คนไทย)

 

- ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 

- ค่าเสลี่ยงขึ้นพระธาตุอินแขวน 20 USD

เอกสารประกอบในการขอวีซ่า


โดย.. ทัวร์เก็นติ้ง 58.147.52.50   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

30 มิ.ย.2553  เวลา 09:13 น.
โดย.. ทัวร์เก็นติ้ง 58.147.52.50  

จองทัวร์ที่ ซิลเวอร์เซาร์เทิร์นทัวร์  075 222 140 / 085-384-0228

www.silversoutherntour.com

 


 ความคิดเห็นที่ 2

30 มิ.ย.2553  เวลา 11:39 น.
โดย.. ทัวร์เก็นติ้ง 58.147.52.50  

จองทัวร์ที่ ซิลเวอร์เซาร์เทิร์นทัวร์ 075-222-140/085-384-0228  www.silversoutherntour.com

ปีนัง “ไข่มุกแห่งตะวันออก” 1 วัน (ไปเช้า เย็นกลับ)

                                                      สะพานปีนัง เมืองจอร์จทาวน์ ป้อมปืนคอนวอลลิส หอนาฬิกาสมัย  

                                                   วิคตรอเรีย อนุสาวรีย์ ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรีจังโหลน

                                                            ถ่ายรูป คู่   เรือสตาร์ครูซ   + ช้อปห้างดัง

 

กำหนดการเดินทาง  เดินทางได้ทุกวัน / มีทัวร์จอยออกทุกวันเสาร์ / อาทิตย์ (โปรดโทรสอบถามก่อน)

ตรัง - หาดใหญ่ -  – ปีนัง Penang -  เมืองจอร์จทาวน์ -  วัดไทย - วัดพม่า – วัดเขาเต่า  - – ดิ้วติ้ฟรีจังโหลน

 

07.00 น.   เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับคณะ  ที่จุดนัดพบ จากนั้นสู่ประเทศมาเลเซีย ผ่านด่านสะเดาของประเทศไทย ทำการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง พิธีการทางศุลกากรของมาเลเซียที่ด่าน     บูกิตคายูอีตั้ม ผ่านจังโหลน จิตรา อลอสตาร์ สุไหงปัตตานี บัตเตอร์เวิร์ธ จากนั้นนำสู่ เกาะปีนัง Penang

12.00 น.     ä   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

บ่าย              นำเที่ยว เกาะปีนัง Penang Island หรือที่คนไทยรู้จักในนาม เกาะหมาก “ไข่มุกแห่งตะวันออก” ข้ามสะพานปีนัง เชื่อมโยงแผ่นดินใหญ่ ยาวเป็นอันดับ 3 ของโลก 13.5 กม. ชมความ พิเศษที่สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนจากลักษณะอาคารตึกรามบ้านช่องของตะวันและตะวันออก อันเป็นสมบัติที่ได้รับเป็นมรดกตกทอดสืบต่อกันมา ชม เมืองจอร์จทาวน์ ป้อมปืนคอนวอลลิส หอนาฬิกาสมัยวิคตรอเรีย อนุสาวรีย์ สงครามโลกครั้งที่ 1 CITI HALL ไหว้ เจ้าแม่กวนอิมที่ วัดเขาเต่า ชมเจดีย์หมื่นพระวัดไทยที่ใหญ่ที่สุดในปีนัง“วัดไชยมังคลาราม” นมัสการพระพุทธไสยาสน์ วัดพม่า ชมสถาปัตยกรรมอันวิจิตรตระการตา ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองอาทิเช่น ขนมเปี้ยะ , บะกุ๊ดแต๋ , น้ำมันนวดแก้ปวดเมื่อย เป็นต้น... ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรีจังโหลน จนถึงเวลานัดหมายผ่านพิธีการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางทั้งสองประเทศ

เย็น               เดินทางถึงหาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมทั้งรอยยิ้มและความประทับใจที่ดี  จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ จ.ตรังโดยสวัสดิภาพ

 

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการ

จำนวนผู้เดินทาง

ผู้ใหญ่

ผู้ใหญ่ 10  ท่าน  

 800.-

ผู้ใหญ่ 8-9 ท่าน 

900.-

ผู้ใหญ่ 6-7 ท่าน

1,100.-

ผู้ใหญ่ 4-5 ท่าน

1,500.-

เริ่มจาก จ.ตรัง เพิ่มท่านละ

400.-

 

 

อัตราค่าบริการรวม

ü    รถตู้ปรับอากาศ VIP. พร้อมพนักงาน Driver Guide

ü    อาหาร เที่ยง 1 มื้อ

ü    ซิตี้ทัวร์ + ค่าธรรมเนียม ตามรายการ

ü    ค่าประกันภัยการเดินทาง 1,000,000 บาท ต่อท่าน

อัตรานี้ไม่รวม

x                     ค่าทำหนังสือเดินทาง

x                     ค่าภาษีเดินทาง ( หากมีการประกาศใช้ )

x                     ภาษีมูลค่าเพิ่ม / ภาษีหักคืน ณ ที่จ่าย และภาษีอื่นๆ

x                     ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่มและอื่นๆ นอกเหนือรายการ

x                     ไม่รวมค่าทิป พนักงานขับรถ และมัคคุเทศก์

เอกสารประกอบการเดินทาง

-  หนังสือเดินทางมีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ในวันเดินทาง // และ เจ้าของกรุณาตรวจสอบ // และเป็นผู้รับผิดชอบเอง

-   ชำระเงิน มัดจำ 50 % ในวันที่ทำการจอง / ส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 7 วันพร้อมสำเนา หนังสือเดินทาง

-   จำนวนผู้เดินทางน้อยกว่าที่ตกลง ราคาจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่ม หรือลดตามจำนวนผู้รวมเดินทาง

 


 ความคิดเห็นที่ 3

30 มิ.ย.2553  เวลา 11:42 น.
โดย.. ทัวร์เก็นติ้ง 58.147.52.50  

รวมโปรแกรมทัวร์   ท่านสามารถเลือกโปรแกรมแล้วตัดเป็นกรุ๊ปส่วนตัวได้  ซิลเวอร์เซาร์เทิร์นทัวร์ 075-222-140 / 085-384-0228  คลิ้กเว็ปเดียวในเมืองตรัง  เที่ยวได้ทั่วโลก  www.silversoutherntour.com

โปรแกรมเที่ยวต่างประเทศ

ราคา

เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตนัส เมืองใหม่ปุตราจาย่า  16-18 ก.ค. 53 อาหาร 9 มื้อ

4,900.-

ล่องเรือสำราญระดับโลก  STAR CRUISES  (ครบ 8 ท่าน ออกเดินทางได้ทุกวัน )

เดินทางวันที่  10-11ก.ค. / 14-15 ส.ค.53 (อาการ 5 มื้อ)  เริ่มจาก ตรัง

 3,790.-

เกาะลังกาวี สุสานพระนางมัสสุหรี พญานกอินทรีย์ (ครบ 8 ท่าน ออกเดินทางได้ทุกวัน )

เดินทางวันที่ 24-25 ก.ค. / 25-26 ก.ค.53

3,490.-

ล่องเรือสำราญระดับโลก  STAR CRUISES  + เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตนัส เมืองใหม่ปุตราจาย่า

เดินทางวันที่ 13-15 ส.ค. 53 (ครบ 8 ท่าน ออกเดินทางได้ทุกวัน )

6,990.-

พม่า ย่างกุ้ง หงส์สาวดี พระธาตุอินแขวน 22-25 ก.ค. / 30 ก.ค.-2 ส.ค. / 11-14,20-23 ส.ค. 2553

15,900.-

เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน เดินทางวันที่ 24-29 มิ.ย./ 23-28 ก.ค.53

8,900.-

สิบสองปันนา โดยรถ (บินราคา 13,900)

10,900.-

เซี่ยงไฮ้ Expo 6 วัน 4 คืน ( MU542-547 ) เดินทางวันที่  7-12/14-19/21-26 ก.ค./ส.ค./ก.ย.53

24,900.-

เซี่ยงไฮ้ Expo 6 วัน  4 คืน   เดินทางทริปเดียวเท่านั้น  10 – 15 ก.ค นี้เท่านั้น

17,900.-

เซี่ยงไฮ้ Expo 6 วัน 4 คืน ( MU548-547)  เดินทางวันที่ 7-12/14-19/21-26 ก.ค./ส.ค./ก.ย.53

20,900.-

หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทร์ โดยรถ (บินราคา 16,900.-)

9,900.-

ปีนัง ล่องเรือสตาร์ครูซ ลังกาวี     เดินทางวันที่ 12 – 14 ส.ค. 53

5,900.-

สิงคโปร์ ยูนิเวอร์เซล  (บินจากหาดใหญ่ ) เดินทาง 25-27 ก.ค./ 30 ก.ค.-1 ส.ค./13-15ส.ค. 53

16,000.-

ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน  14-18 ,21-25  ก.ค./28 ก.ค. – 01 ส.ค.

15,900.-

โปรแกรมเที่ยวในประเทศ

เกาะพีพี One day Trip

1,500.-

เที่ยวกระบี่ 4 เกาะ One day Trip

   900.-

ทะเลหมอก ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ภูหลวง ภูเรือ เขาค้อ 4 วัน 3-6 / 9-12 ธ.ค.53 /30 ธ.ค.-2 ม.ค.54

8,200.-

แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง ทุ่งดอกบัวตอง 5 วัน เดินทาง 11 – 15 / 18 – 22 / 25 – 29 พ.ย. 53

8,800.-

ล่องแก่งถ้ำภูผาเพชร One day Trip

  950.-

เกาะปีนัง มาเลเซีย One day Trip

  800.-


 ความคิดเห็นที่ 4

30 มิ.ย.2553  เวลา 11:49 น.
โดย.. ทัวร์เก็นติ้ง 58.147.52.50  

รับจัดทัวร์กรุ๊ปเหมา  ท่องเที่ยว  สัมมนา  ศึกษาดูงาน  เส้นทางทั้งในและต่างประเทศ

384/80 ถนนห้วยยอด  ต.ทับเที่ยง  อ.เมือง  จ.ตรัง 92000  ใบอนุญาต ททท. เลขที่ 42-0151

โทรศัพท์   075-222-140    มือถือ 085-384-0228    โทรสาร. 075-214441

E-mail: virat-@hotmail.com   เว็บไซด์ http://www.silversoutherntour.com 

 ความคิดเห็นที่ 5

30 มิ.ย.2553  เวลา 11:53 น.
โดย.. ทัวร์เก็นติ้ง 58.147.52.50  
มาเก๊า จูไห่ The Venetian 3 วัน   อลังการโชว์หยวนหมิง ช้อปปิ้งจุใจ  จองทัวร์ที่ ซิลเวอร์เซาร์เทิร์นทัวร์ 075-222-140/085-384-0228  www.silversoutherntour.com
กำหนดการเดินทาง :
วันที่ 2 – 4 , 9 – 11 , 10 – 12 , 16 – 18 ก.ค. , 30 ก.ค. – 1 ส.ค. , 31 ก.ค. – 2 ส.ค. 53  

วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ  – มาเก๊า – วัดเจ้าแม่กวนอิม – วิหารเซนต์ปอล – เวเนเชี่ยน – จูไห่
05.00 น.
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ E สายการบินแอร์เอเชีย  โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสารในการเดินทาง
07.00 น.
เหินฟ้าสู่มาเก๊า โดยเที่ยวบินที่ FD3600
10.35 น.
ถึงมาเก๊า หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว   บริการอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร  หลังอาหาร พาท่านชม วัดเจ้าแม่กวนอิม ที่มีอายุกว่า 600 ปี ความเก่าแก่และความงดงามของสถานที่แห่งนี้ทำให้เกิดตำนานเล่าขานอยู่หลายเรื่องรวมถึงเกิดเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญขึ้นคือ การลงสนธิสัญญามิตรภาพระหว่างอเมริกาและจีน จากนั้นนำท่านชม วิหารเซนต์ปอล ซากโบสถ์ที่มีชื่อออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ด้านหลังของโบสถ์มีพิพิธภัณฑ์จัดแสดงประวัติของโบสถ์ ซึงโบสถ์เซนต์ปอลนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นอนุสาวรีย์แห่งศาสนาคริสต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในดินแดนตะวันออกไกล   จากนั้นพาท่านสัมผัสบรรยากาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย   THE VENETIAN ภายในพร้อมสรรพด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้ความบันเทิง และสถานที่ช้อปปิ้งที่แกรนด์ พบกับร้านค้าแบนด์เนมชื่อดังมากมายกว่า 350 ร้านที่เปิดพร้อมให้บริการแก่ท่าน ให้ท่านได้สัมผัสกับภัตตาคาร กว่า 30 แห่ง เพื่อลิ้มลองเมนูต่าง ๆ ที่ท่านชื่นชอบ พร้อมให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศการล่องเรือเวนิสที่อิตาลี สถาปัตยกรรมเวนิวสตรีทสเคปสีสันสดใส เดอะแกรนด์คาแนลช้อปส์ตั้งอยู่ใจกลางโรงแรมเดอะ เวเนเซียน มาเก๊า รีสอร์ท โอเต็ล ศูนย์การค้าในร่มสุดหรูพื้นที่กว้าง 1 ล้านตารางฟุตที่รวมเอาความสวยงามแบบเวนิส สะพานรูปโค้ง และลำคลองคดเคี้ยว  อิสระอาหารค่ำเพื่อสะดวกแก่ท่านสมควรแก่เวลาพาท่านข้ามด่านสู่ เมืองจูไห่  นำท่านเข้าที่พัก  Swan Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 2
หวี่หนี่ –  วัดไป๋หลิน–  พระราชวังหยวนหมิง – โชว์   
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านถ่ายรูปคู่กับ สัญลักษณ์เมืองจูไห่ “หวี่หนี่” เป็นรูปปั้นนางฟ้าถือไข่มุก ซึ่งยื่นออกไปในทะเล ให้ท่านชมถนนคู่รัก เป็นถนนซึ่งอยู่ริมชายหาด ที่ทางรัฐบาลจูไห่ได้ตกต่างภูมิทัศน์ ได้อย่างสวยงามเหมาะสำหรับพักผ่อน และที่ได้ชื่อว่าถนนคู่รัก เพราะว่าภายในบริเวณถนนริมชาดหาดแห่งน้ำได้มีการนำเก้าอี้ หรือ ม้านั่ง ซึ่งทำมาสำหรับ 2 คนนั่งเท่านั้น จึงตั้งชื่อว่าถนนคู่รัก  นำท่านกราบนมัสการสิ่งศักดิ์ที่ชาวเมืองจูไห่ให้ความนับถือ ณ วัดไป๋หลิน หรือวัดดอกบัวขาว กราบนมัสการเทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เทพเจ้ากวนอู , เจ้าแม่กวนอิม
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารด้วยเมนู เป๋าฮื้อ ซีฟู้ด หลังอาหารนำท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรจีน หรือบัวหิมะให้ท่านได้รับฟังการบรรยายถึงสรรพคุณของสมุนไพรจีน รวมทั้งให้ท่านได้รับบริการนวดฝ่าเท้าโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย สมควรแก่เวลานำท่านเข้าชม  พระราชวังหยวนหมิง  พระราชวังแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นแทนพระราชวังใหม่หยวนหมิง  ณ  กรุงปักกิ่ง พระราชวังแห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นใหม่อีกครั้ง ณ ใจกลางของ “ ภูเขาชิลิน ” ในเมือง “จูไห่” ทำให้สวนแห่งนี้โอบล้อมด้วยขุนเขาที่เขียวชอุ่ม และมีพื้นที่ครอบคลุมทะเลสาบขนาดมหึมา 80,000 ตารางเมตร   ซึ่งมีขนาดเท่ากับสวนเดิมในกรุงปักกิ่ง สิ่งที่ทำให้สวน  “ หยวน หมิง หยวน แห่งใหม่ ”   มีความแตกต่างกับสวนเก่าที่ปักกิ่ง  คือการเพิ่มเติมและตกแตกสวนที่เป็นศิลปะแบบตะวันตกผสมกับศิลปะจีน “  สวน หยวน หมิง หยวน ใหม่ ” จึงถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งจำลองมาจากสถานที่ในประวัติศาสตร์ มีคุณค่าทั้งในแง่วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และธรุกิจการท่องเที่ยว    สวนนี้ได้เปิดให้บุคคลเข้าชมตั้งแต่วันที่1 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1997  เป็นต้นมา มีภูเขาโอบรอบทั้ง 3 ด้าน ด้านหน้าเป็นพื้นที่ราบ  สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ สร้างขึ้นเท่าของจริงในอดีตทุกชิ้น มีมากกว่า 100 ชิ้น  อาทิ    เสาหินคู่ สะพานข้ามธารทอง ประตูต้ากง  ตำหนังเจิ้งต้ากวางหมิง  สะพานเก้าเลี้ยวพร้อมชมอลังการโชว์ระดับ V.I.P.   ซึ่งประกอบด้วยการแสดงชุดต่าง ๆ อาทิ  เฉียนหลงฮ่องเต้ท่องเจียงหนาน  พระราชพิธีปราบดาภิเษกและการละเล่นต่าง ๆ อีกมากมาย ทั้งสนุกสนานและได้รับความรู้ …
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านจบการแสดงนำท่านเข้าสู่ที่พัก  Swan Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 3
ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย - จูไห่ – มาเก๊า - กรุงเทพ ฯ    
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหาร ...พาท่านสู่ ตลาดก๊งเป่ย ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อของเมืองจูไห่ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า ฯลฯ อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกแก่ท่านสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
14.10 น.
เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3603
16.00 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพด้วยความประทับใจ...

อัตราค่าบริการ        
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กต่ำกว่า 12 ขวบ พักกับผู้ใหญ่มีเตียง เด็กต่ำกว่า 12 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ไม่มีเตียง พักเดี่ยว
 3 วัน 2 คืน  9,999.-  9,999.-  9,999.-  2,500.-

อัตราค่าบริการรวม
ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ ,ค่าวีซ่ากรุ๊ป ( เฉพาะพาสสปอตร์ไทย ในกรณีที่ลูกค้ามีวีซ่าแล้วไม่สามารถหักคืนค่าใช้จ่ายได้ )
ค่าเข้าชมสถานตามรายการ ,ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ ,  // ค่าโรงแรมที่พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า
ค่ารถนำเที่ยวตามรายการ

อัตรานี้ไม่รวม
- หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ นอกเหนือรายการ , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าบริการ 3%
ค่าทิปเจ้าหน้าบริกรของโรงแรม ประมาณใบละ 5 หยวน  // ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถตลอดเส้นทาง10หยวน/1วัน/1 คน  
ค่านำหนักส่วนเกินกว่าสายการบินกำหนด 15  ก.ก. , ค่าภาษีท่องเที่ยว (ถ้ามี)

 ความคิดเห็นที่ 6

30 มิ.ย.2553  เวลา 12:03 น.
โดย.. ทัวร์เก็นติ้ง 58.147.52.50  

ซิลเวอร์เซาร์เทิร์นทัวร์  เที่ยวไหนดี?  075 222 140 www.silversoutherntour.com

 


 ความคิดเห็นที่ 7

30 มิ.ย.2553  เวลา 12:23 น.
โดย.. ทัวร์เก็นติ้ง 58.147.52.50  

รับจัดทัวร์สิบสองปันนากรุ๊ปเหมา  ดูงาน   075-222-140 085-384-0228

กำหนดการเดินทาง 23-28 ก.ค.2553  วันที่ 11-16 ส.ค.2553 / 23-28 ก.ย. 2553

วันแรก          กรุงเทพฯ – เชียงราย

16.00 .            พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย (ปั๊มเอสโซ่ ถ.วิภาวดี-รังสิต ขาออก )  โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและเอกสารการเดินทาง

17.00 .            ออกเดินทางสู่ จ.เชียงราย ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง         เชียงของ –ห้วยทราย -  แขวงบ่อแก้ว - ห้วยทราย - หลวงน้ำทา-บ่อเต็น-   บ่อหาน (ชายแดนจีน)- เมืองหล้า(หนึ่งเมืองในสิบสองปันนา)

06.00 น.           เดินทางถึง อ.เชียงของ จังหวัดเชียงราย จากนั้นให้ท่านทำภาระกิจส่วนตัว ณ ร้านอาหาร  พร้อมชมบรรยากาศแม่น้ำโขงยามเช้า

เช้า                   บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร (1)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ด่านเชียงของ เพื่อทำพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านนั่งเรือข้ามแม่น้ำโขงต่อไปยัง ห้วยทราย นำท่านขึ้นรถปรับอากาศลาว ตามเส้นทางหมายเลข R3a ซึ่งเป็นถนนที่รัฐบาลจีนพยายามผลักดันให้เป็นเส้นทาง Logistics ในการลำเลียงสินค้าจีนสู่ประเทศไทย ลาว พม่า เวียดนาม โดยทางรัฐบาลลาวได้รับการสนับสนุนเงินจากธนาคารพัฒนาแห่งเอเซีย (ADB) ปัจจุบันได้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เปิดใช้เมื่อเดือนมีนาคม 2551 ที่ผ่าน  ผ่านเมืองสำคัญคือ เมืองเวียงภูคา สภาพเส้นทางในช่วงนี้  เป็นทางราบสลับกับขึ้นเขาเป็นบางช่วง ผ่านชมทิวทัศน์สองข้างทาง  ท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติของป่าอันอุดมสมบูรณ์ เขียวขจี ลัดเลาะไปตามไหล่เขา และวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบพื้นบ้านของชาวลาว ซึ่งย้อนอดีตของเมืองไทยเมื่อหลายสิบปีก่อน

เที่ยง                บริการอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร (หลวงน้ำทา) (2)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ด่านชายแดนลาวที่บ่อเต็น และด่านชายแดนจีนที่บ้านบ่อหาญ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรของลาวและจีนแล้ว หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว ออกเดินทางต่อไปยัง  เมืองหล้า ประตูสู่ เมืองสิบสองปันนา  เมืองผ่านของชาวไทลื้อสู่ประเทศไทย

ค่ำ                    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (3)

พักที่  JIN XIU HOTEL ( เมืองหล้า ) หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม        เมืองหล้า–ตลาดเช้าไทยลื้อเมืองหล้า –สวนป่าอรัญญา –ล่องเรือแม่น้ำลา-เทวโลกเมืองหยวน - ถ้ำควายขาว- หมู่บ้านไทลื้อ เมืองยวน –  กาารแสดงโชว์พาราณสี-เชียงรุ้ง

เช้า                   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (4)

จากนั้นอิสสระตามอัธยาศัยช็อปปิ้ง ตลาดเช้าไทลื้อ  เดินทางสู่เมืองหยวน ดินแดนมหัศจรรย์สวนอุทยานในสิบสองปันนาแห่งเขดป่าร้อนชื้น นำท่านชม สวนป่าอรัญญา (SKYTREE)  ซึ่งเป็นสวนป่าที่มีแนวทางเดิน อยู่บนกิ่งไม้ เราสามารถเดินไปมาโดยมีแนวสะพานเชือก เป็นตัวเชื่อมทาง และมีการแสดงของชนเผ่าต่างๆ    จากนั้น นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำลา  เขื่อนว่านเทียน (แม่น้ำ Nanla) ซึ่งเป็นแม่น้ำที่อยู่ในสวนป่าอรัญญา 

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน   ภัตตาคาร (5)

หลังอาหารนำท่านชม   สวนอุทยานแห่งชาติสิบสองปันนา แห่งเขตป่าร้อนชื้น ( ดินแดนมหัศจรรย์ เมืองหยวน ) เป็นบริษัทจํากัดที่ก่อตั่งโดยความร่วมมือระหว่างบริษัทสิบสองปันนาพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กับเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาธรรมขาติ แห่งสิบสองปันนา  เมืองหยวนตั่งอยู่ในวงอุทยานแห่งชาติ ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเม่งจี๊อ สูงจากระดับนํ้าทะเล 720 เมตร  เป็นแหล่งอนุบาลของสัตว์ป่าสายพันธ์ต่างๆ มีพี้นที่ทางธรรมชาติมากมายที่ได้รับการพัฒนา เช่น ถํ้าหินงอกหินย้อยลําธารสายเล็กที่อยู่ใต้พี้นดิน หินขรุขระ หินแหลม ถํ้าขนาดใหญ่และสภาพแวดล้อมแบบป่าร้อนชี้นเหล่านี้ถุกรวมเป็นอันหนี่งอันเดียวกัน คือ เมืองหยวน   เม็งหยวนประกอบด้วยถํ้ามากก่วา  24 ถํ้า1 ในที่ยาวที่สุดยาว   10 กิโลเมตร  ประกอบด้วยถํ้าหินงอกหินย้อย ถํ้าค่อนข้างเปิดโล่งและโอ่โถง  ปัจจบันที่แห่งนี้ได้รับการอนุมัติให้เป็นวนอุทยานเขตป่าร้อนชื้นแห่งชาติ นี่จึงเป็นที่มาของคําว่าดินแดนมหัศจรรย์ซึ่งจัดอันดับได้เป็นที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวโหวตให้ว่าเป็นระดับ 5ดาว  และเป็นที่ดึงดูดใจอย่างมาก     จากนั้นนำชม  “ หมู่บ้านไทลื้อเมืองหยวน ” ที่อุดมไปด้วยผัก-ผลไม้ เป็นหมู่บ้านไทยลื้อธรรมชาติที่เก่าแก่ของพี่น้องไทยปันนา (ไทลื้อ) ชมวิถึชีวิตชาวไทลื้อ

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (6)       พักที่ GOLDEN PHONIX HOTEL ( สิบสองปันนา ) หรือเทียบเท่า

 

วันที่สี่            เชียงรุ้ง-วัดหลวงเมืองลื้อ-สวนม่านทิง-สวนป่าดงดิบ-อาหารพื้นเมืองไทลื้อ  พร้อมโชว

                    ไทลื้อ- เชียงรุ้ง

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (7)

นำท่านเที่ยวชม  วัดหลวงเมืองลื้อและไปทำบุญในวัด  วัดหลวงเมืองลื้อ สิบสองปันนา ซึ่งบริษัทพัฒนาการท่องเที่ยวหยวนห้าว จำกัด สิบสองปันนา ยูนนาน ได้ทุ่มเงินลงทุนเองถึง 350 ล้านหยวน เพื่อสร้างวัดนิกายหินยานหรือเถรวาท และพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สุดในแถบนี้ มาตั้งแต่ปี 2548 สืบเนื่องจากตระหนักดีว่าศาสนาพุทธนิกายเถรวาทมีประวัติอันยาวนานในสิบสองปันนาพอๆ กับในแถบเอเชียอาคเนย์ เช่นไทย ลาว กัมพูชา พม่าสถานที่แห่งนี้นอกจากจะเป็นที่แสดงวัฒนธรรมทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมพื้นเมืองที่ตกทอดมาช้านานแล้ว ยังจะเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยศาสนาพุทธสิบสองปันนา เพื่อใช้เป็นที่ศึกษาวิจัยศาสนาพุทธนิกายเถรวาท และท้ายสุด จะเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมศาสนาพุทธนิกายเถรวาท อีกทั้งยังเป็นสถานที่ชาวไต หรือไทลื้อในแถบเอเชียอาคเนย์ได้สืบค้นเรื่องราวบรรพบุรุษของตัวเองได้

ที่ยง                บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8)

นำท่านชม  สวนม่านทิง   ซึ่งเป็นสวนที่สวยงามมากแห่งหนึ่งในสิบสองปันนา นำท่านนั่งรถกอล์ฟไฟฟ้า ชมสวนสาธรณะของชาวเชียงรุ้ง นำท่านชมเจดีย์ขาว , ชมเจดีย์ ชม เจดีย์แปดเหลี่ยม  ซึ่งสร้างขึ้นในปี คศ. 1701 เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานเข้ากันระหว่างไทยใหญ่กับเรา เป็นเครื่องพิสูจน์ว่า วัฒนธรรมของเผ่าไทยใหญ่ และชาวไทยใกล้ชิดกันมาก หลังจากนั้นชม วัดป่าเจ ซึ่งเป็นวิทยาลัยพุทธศาสนาของสิบสองปันนา สาขามณฑลยูนนาน   เดินทางสู่ สวนป่าดงดิบ   ซึ่งเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วย พืชพันธุ์นานาชนิด นำท่านชมการแสดงสัตว์แสนรู้ มากมาย ท่านสามารถสัมผัสกับธรรมชาติของสัตว์ ต่างๆ อาทิ เสือ หมี ลิง สุนัข ฯลฯและการแสดงพื้นเมืองของชาวเขาเผ่าต่าง ๆ และสาดน้ำกันเพื่อเป็นศิริมงคล ชมหมู่บ้านเก่าแก่ของเผ่าไอนี (อีก้อ) เย้า ฯลฯ และการสาธิตพิธีแต่งงาน ของเผ่าอีก้อ

ค่ำ                บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  พร้อมโชว์ไทลื้อ (9)

                      พักที่ GOLDEN PHONIX HOTEL ( สิบสองปันนา ) หรือเทียบเท่า

 

วันที่ห้า เชียงรุ้ง – ด่านเชียงของ – เชียงราย - กรุงเทพ

เช้า                   บริการอาหารเช้า     ห้องอาหารโรงแรม (10)

                        จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ด่านเชียงของ โดยเส้นทางเดิมสู่ บ่อเต็น ผ่านด่านเข้าสู่ประเทศลาว

เที่ยง                บริการอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร ( หลวงน้ำทา )(11)

                        จากนั้นนำท่านเดินทางถึงด่าน เมืองเชียงของ  หลังจากผ่านพิธีการผ่านแดนแล้ว  

ค่ำ                    บริการอาหารค่ำ ณ  ห้องอาหารโรงแรม (12)     หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ กรุงเทพฯ           

 

วันที่หก          กรุงเทพฯ

06.00 น.            เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ ....J

 

*******************************************

 

โปรดทราบ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้า   พื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ,หยก,ชา,นวดฝ่าเท้า,ไข่มุก ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น.

 

หมายเหตุ :      1. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเวลานัดหมายตามความเหมาะสมในช่วงวันหยุดเทศกาล โดยมิต้องแจ้ง

                               ให้ทราบล่วงหน้า

2. มิได้ระบุที่นั่งบนรถ ท่านที่มาถึงที่รถก่อน สามารถเลือกที่นั่งได้เลย

JJJJJJJJJJJ

 

อัตราค่าบริการสำหรับผู้ใหญ่เดินทาง 30 ท่านขึ้นไป

ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน)                                                     ท่านละ              10,900.-  บาท

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน                               ท่านละ              10,900.-  บาท

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)              ท่านละ              10,400.-  บาท

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)           ท่านละ               9,900.-  บาท

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม                                                                  ท่านละ                4,500.-  บาท

 

** กรณีผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถาม **

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม

R ค่ายานพาหนะนำเที่ยวตลอดโปรแกรมการเดินทาง

R ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน จำนวน 3 คืน(พักห้องละ 2 ท่าน) 

R อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

R ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

R ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน 1,100.- บาท

R ค่ามัคคุเทศก์จีนบรรยายไทย

R ค่าเอกสารข้ามด่าน ไทย + ลาว + จีน

R ค่าเรือข้ามฟาก ไทย-ลาว (ด่านเชียงของ+ห้วยทราย)

R ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) 

ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

R ค่าห้องที่โรงแรมน้ำโขงริเวอร์ไซด์ เช้า วันที่ 2 ( ให้อาบน้ำทำภาระกิจส่วนตัว ห้องละ 4 ท่าน)

 

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม

T ค่าพักห้องเดี่ยวเพิ่มตามอัตรา

Q ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ

Q ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ

     2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน