เซี่ยงไฮ้ EXPO ที่สุดแห่งงานแสดงสินค้าของโลก


จองทัวร์ที่ ซิลเวอร์เซาร์เทิร์นทัวร์ (เมืองตรัง)  075 222 140 / 085 384  0228

คลิ๊กเว็บเดียวเที่ยวทั่วโลก  www.silversoutherntour.com

งานที่คนไทยทุกคนไม่ควรพลาด....... ยิ่งใหญ่และอลังการที่สุดในโลก  ตื่นตาตื่นใจกับ นวัตกรรม

ลํ้าสมัย จากกว่า 200 ประเทศ  ที่จะมาเนรมิตมหานครเซี่ยงไฮ้ ให้กลายเป็นดินแดนที่ โลกต้องตะลึง!  World Expo 2010 รวมที่สุดของที่สุดไว้ในที่เดียวกัน ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์

บนเนื้อที่กว่า 5.28 ตร.กม. งบประมาณมากที่สุด เป็นประวัติการณ์ และใกล้ที่สุด สําหรับคนไทย

พร้อมที่เที่ยวแห่งใหม่ เมืองหังโจว ถ้ำวิสูตร นั่งรถไฟลอยน้ำ ล่องเรือภายในถ้ำ

เมืองอู๋ซิ โรงถ่ายภาพยนตร์ชุดมังกรหยก “สุ่ยสวีเฉิง” ใหญ่กว่าสามก๊ก สปาในโรงแรมระดับ 5 ดาว

หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ หรือ ไหว้ธานโฉมใหม่ต้อนรับเวิลด์เอ็กซ์โปร 2010

บุฟเฟต์ 6 ดาว โกลเด้นท์จากัวร์ ไม่อั้นกับเมนูกว่า 200 ชนิด

รับกระเป๋าเป้สะพายหลัง SAMSONITE  ฟรีสำหรับผู้ใหญ่ ท่านละ 1 ใบ

เดินทางวันที่                  7 - 12, 14 - 19, 21 - 26 ก.ค.,                                                                                                (6 วัน 4 คืน)   

4 - 9, 11 - 16, 18 - 23, 25 - 30 ส.ค.

1 - 6, 8 - 13, 15 - 20, 22 - 27 ก.ย.     

วันแรก                                     ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

23.00 น.         คณะเดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 9 เคาเตอร์ U สายการบินไชน่า อีสเทริน์ แอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่ ของบริษัทคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแกท่าน

วันที่สอง                      สุวรรณภูมิ  -  เซี่ยงไฮ้ v หังโจว – เหมาเรือล่องทะเลสาบซีหู – สวนชาบ่อน้ำมังกร –

                                    WEST LAKE NIGHT SHOW

                                                 机场 – 上海 v 杭州 – 包船游西湖 – 龙井茶 – 西湖之夜表演

02.00 น.         ออกเดินทางสู่ เซี่ยงไฮ้ โดย สายการบินไชน่า อีสเทริน์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่   MU 548

07.00 .         ถึง ท่าอากาศยานเมืองเซี่ยงไฮ้ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมือง หังโจว เมืองเอกของมณฑลเจ๋อเจียง และเป็น 1 ใน 6 เมืองหลวงโบราณของจีน และได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งสวรรค์บนดิน

เที่ยง               บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ด้วยเมนูอาหารเสฉวน หลังอาหารนำท่าน เหมาเรือล่องทะเลสาบซีหู ชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก มีเนื้อที่ 5.66 ตร.กม. ความยาวโดยประมาณ 15 กม. น้ำลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร ทะเลสาบนี้มีความแปลกคือมีเกาะอยู่ในทะเลสาบอีก 3 เกาะด้วยกัน ชมเจดีย์ 3 ดวงสะท้อนดวงจันทร์ สมควรแก่เวลานำท่านชม สวนชาเขียว ซึ่งเป็นชาเขียวที่มีชื่อที่สุดของประเทศจีน ให้ท่านได้ชิมชาเขียวเพื่อสุขภาพ

ค่ำ                   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ด้วยเมนูไก่ขอทาน หมูตงโพ หลังอาหารนำท่านชมการแสดง WEST LAKE NIGHT SHOW โชว์แสงสี ตระการตาบริเวณทะเลสาบซีหู จบการแสดงนำท่านเข้าสู่ที่พัก THE JOY HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม                      หังโจว – ถ้ำวิสูตร – รถไฟลอยน้ำ – ล่องเรือภายในถ้ำ v อู๋ซิ สปา

                                锦绣水帘风水洞,水上火车  +  洞中游船 –玉器店  v 无锡 SPA

เช้า                  บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านชมสถานที่ท่องเทียวแห่งใหม่ของหังโจว ถ้ำวิสูตร เป็นถ้ำที่มีน้ำตกไหลลง มาเปรียบเสมือนผ้าม่านผืนใหญ่ที่ไหลลงมา ภายในถ้ำสามารถนั่งรถไฟลอยน้ำ และให้ท่านได้นั่งเรือล่องภายในถ้ำได้ด้วย สมควรแก่เวลานำท่านชมอัญมณีล้ำค่า หยก เป็นเครื่องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลายเพราะเชื่อว่าใส่แล้วจะช่วยป้องกันอันตรายได้

เที่ยง               บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซิ หรือมีฉายาว่า เซี่ยงไฮ้น้อย ตั้งอยู่ในมณฑลเจียงซู เมืองโบราณที่สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 2,000 ปีก่อน นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม รามาด้า พลาซ่า ให้ท่านได้อาบน้ำแร่หรือสปาภายในโรงแรมตามอัธยาศัย

ค่ำ                   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย  RAMADA PLAZAHOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่                          อู๋ซิ – ไข่มุกน้ำจืด – โรงถ่าย SHUI XU CHENG – ซูโจว – วัดฉงหยวน – ผ้าไหม – เซี่ยงไฮ้

                              无锡,珍珠, 水浒城(观《铁血丹心》演出 v苏州,重元寺+观光车,

                              丝绸 v上海

 เช้า                 บริการอาหารเข้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านชมผลิตภัณฑ์จากไข่มุกน้ำจืดไม่ว่าจะเป็นครีมไข่มุก หรือเครื่องประดับต่าง ๆ  สมควรแก่เวลานำท่านชม โรงถ่ายสุ่ยสวีเฉิง เป็นโรงถ่ายภาพยนตร์ชุดมังกรหยก มีเนื้อที่ใหญ่กว่าโรงถ่าย สามก๊ก 30 เปอร์เซ็นต์

เที่ยง               บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ด้วยเมนูกระดูกหมูอู๋ซิ หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองซูโจว เป็นเมืองที่มีความสวยงามไม่น้อยกว่าเมืองหังโจว ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 2,500 ปี และได้รับสมญานามว่า “เมืองแห่งสาวงาม ” ซึ่งอดีตในแถบนี้ได้ชื่อว่า “เจียงหนาน” อุดมไปด้วยพืชพรรณธัญญาหารและสาวเจียงหนานที่มีความสวยงามเป็นเลิศ นำท่านชม วัดฉงหยวน โดยนั่งรถกอล์ฟ เป็นวัดที่มีสร้างขึ้นใหม่ อยู่ในเขตเมืองใหม่ซูโจว ภายในวัดมีเนื้อที่กว้างใหญ่มาก มีตำหนักและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ มากมาย อุโบสถที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนในปัจจุบัน ให้ท่านได้นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิม ปิดทอง มีความสูงถึง 33 เมตร ถือว่าเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมทรงยืนที่อยูในตำหนักที่สูงทีสุดในจีน จากนั้นนำท่านชมการผลิตผ้านวมจากรังไหม และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไหม ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า ผ้าพันคอ ฯลฯ สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้

ค่ำ                   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร GOLDEN JAGUAR ระดับ 6 ดาว อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติระดับ 6 ดาว ที่อยู่ย่านช้อปปิ้งชื่อดัง เพื่อให้ท่านจะได้ชิมอาหารกว่า 200 ชนิด อาทิ หูฉลามรังนก หอยนางรม ปลาดิบ สเต๊กเนื้อ เป็ด ไก่งวง แพะย่าง กุ้งทอด ติ่มซำ รวมถึงเค็กหลากหลายชนิด พิเศษ!! เครื่องดื่มไม่อั้น เช่น ชาเขียวหลงจิ่ง ชาอวู่หลง น้ำผลไม้ เบียร์ท้องถิ่น ไวน์แดงท้องถิ่น และ ไอศกรีม ยี่ห้อ Haagen Dazs นำท่านเข้าสู่ที่พัก  EASTERN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า             เซี่ยงไฮ้   ชมงาน Shanghai  Expro  2010   全天参观2010世博园

เช้า                  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่งาน  WORLD EXPO 2010 (www.thailandexpo2010)   ฝั่งเมืองใหม่ผู่ตง แล้วได้เห็น ตึกสูงมากมายที่เบียดเสียดกันอยู่แสดงถึงความเจริญของเมืองที่เติบโตอย่างรวดเร็วบนฝั่งผู่ตง

10.00 .         นาท่านเข้าชมงานในส่วนของ Thailand Pavilion สู่ความประทับใจและความภาคภูมิใจของคนไทยกับอาคารศาลาไทย ตื่นตาตื่นใจกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ชมความอลังการของห้องจัดนิทรรศการต่างๆ และท่านจะได้พบกับ “น้องไท” โรบอทยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ไทยของงานนี้ เพลิดเพลินดูนิทัศการของท่าน จะได้พบกับภัตตาคารร้านอาหารมากมาย ตระการตา ให้ได้เลือกรับประทานอย่างจุใจ อาทิ เช่น ครัวการบินไทย และร้านอาหารที่ขึ้นชื่ออื่นๆ อีกมากมาย หลังอาหารนำท่านชมงานภายใน Thailand Pavilion ต่อ กับพื้นที่กว่า สองไร่ ที่สรรค์สร้างงานและ เผยแพร่วัฒนธรรม ให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกที่มาเยือนชมงานมหกรรม ณ นครเซี่ยงไฮ้นี้    

(อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำ) ภายในบริเวณงานมีร้านอาหารจำหน่าย

20.00 น.         คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

วันที่หก             ไหว้ธานโฉมใหม่ - อุโมงค์เลเซอร์ - บัวหิมะ – ตลาดหลงหัว – รถไฟแม่เหล็ก - กรุงเทพฯ

     新外滩、观光隧道、宝树堂(保健足浴)、龙华市场、磁悬浮列-曼谷

เช้า                  บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก จากนั้นนำท่านชม หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้โฉมใหม่ (หาดไว่ทัน) ต้นกำเนิดอันลือชื่อของตำนานเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ เป็นถนนที่สวยงามอันดับหนึ่งของเมืองเซี่ยงไฮ้ ระหว่างทางผ่านเขตเช่าของประเทศต่างๆในสมัยอาณานิคมพร้อมชมอาคารสูงตระหง่าน ซึ่งเป็นศิลปกรรม สไตล์ยุโรป จากนั้นนำท่านท่านลอดอุโมงค์เลเซอร์ใต้แม่น้ำหวงผู่ ลงไป 50 เมตร ภายในอุโมงค์ตกแต่งด้วยเสงเลเซอร์ เป็นรูปต่างๆ ตื่นตาตื่นใจ จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ ให้ท่านได้รับผังการบรรยายถึงสรรพคุณสมุนไพรจีน พร้อมรับบริการนวดฝ่าเท้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เที่ยง               บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านสู่ ตลาดหลงหัว ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า นาฬิกา ฯลฯ  

ค่ำ                   บริการอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินโดย  รถไฟแม่เหล็ก ความเร็วสูง 431 กม.ต่อชั่วโมงใช้เวลาเพียง 7 นาที เดินทางถึงสนามบิน

21.4 0 น.        นำท่านเหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไชน่าอิสเทริน์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU547

01.00 .         เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการ             ผู้ใหญ่                                                                                     ท่านละ           24,900.-บาท

                                    เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี เสริมเตียง                  ท่านละ           24,900.-บาท

                                    เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่เสริมเตียง             ท่านละ           23,900.-บาท

                                    พักเดี่ยวเพิ่ม                                                              ท่านละ           3,500.-บาท

อัตรานี้รวม

·   ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ

·   ค่าภาษีสนามบิน

·    ค่าโรงแรมที่พัก 4 คืน

·   ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน 4 วันทำการปกติ (หนังสือเดินทางไทย)

·   ค่าอาหารตามรายการ

·   ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ

·   ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ (กรณีวันเข้างานอาจจะต้องรวมกับคณะอื่น)

·   ค่าบัตรเข้าชมงาน EXPO 2010 เข้างาน 1 วัน

·   ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

·   ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์ อาหาร-เครื่องดื่มสั่งพิเศษ ค่าซักรีด

·   ค่าวีซ่าสําหรับชาวต่างชาติ, ค่าวีซ่าด่วน 2-3 วันทำการ (เพิ่มท่านละ 1,000 บาท)

·   ค่านํ้าหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม  

·   ค่าภาษีบริการ 3%, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

·   ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ วันละ 10 หยวน ต่อวันต่อคน

ซิลเวอร์เซาร์เทิร์นทัวร์  มีทัวร์จอง  และกรุ๊ปส่วนตัว  ออกเดินทางทุกเดือน  จนถึง 31 ตุลาคม 53


โดย.. ทัวร์เก็นติ้ง 58.147.52.82   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

28 มิ.ย.2553  เวลา 16:10 น.
โดย.. ทัวร์เก็นติ้ง 58.147.52.141  

ทัวร์ มาเก๊า จูไห่ The Venetian 3 วัน  จองทัวร์ที่ ซิลเวอร์เซาร์เทิร์นทัวร์ 075 222 140 (ทัวร์เมืองตรังที่รับทำทัวร์ครบวงจร  ทั้งในและต่างประเทศ ) www.silversoutherntour.com


กำหนดการเดินทาง :
วันที่ 2 – 4 , 9 – 11 , 10 – 12 , 16 – 18 ก.ค. , 30 ก.ค. – 1 ส.ค. , 31 ก.ค. – 2 ส.ค. 53  

วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ  – มาเก๊า – วัดเจ้าแม่กวนอิม – วิหารเซนต์ปอล – เวเนเชี่ยน – จูไห่
05.00 น.
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ E สายการบินแอร์เอเชีย  โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสารในการเดินทาง
07.00 น.
เหินฟ้าสู่มาเก๊า โดยเที่ยวบินที่ FD3600
10.35 น.
ถึงมาเก๊า หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว   บริการอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร  หลังอาหาร พาท่านชม วัดเจ้าแม่กวนอิม ที่มีอายุกว่า 600 ปี ความเก่าแก่และความงดงามของสถานที่แห่งนี้ทำให้เกิดตำนานเล่าขานอยู่หลายเรื่องรวมถึงเกิดเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญขึ้นคือ การลงสนธิสัญญามิตรภาพระหว่างอเมริกาและจีน จากนั้นนำท่านชม วิหารเซนต์ปอล ซากโบสถ์ที่มีชื่อออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ด้านหลังของโบสถ์มีพิพิธภัณฑ์จัดแสดงประวัติของโบสถ์ ซึงโบสถ์เซนต์ปอลนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นอนุสาวรีย์แห่งศาสนาคริสต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในดินแดนตะวันออกไกล   จากนั้นพาท่านสัมผัสบรรยากาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย   THE VENETIAN ภายในพร้อมสรรพด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้ความบันเทิง และสถานที่ช้อปปิ้งที่แกรนด์ พบกับร้านค้าแบนด์เนมชื่อดังมากมายกว่า 350 ร้านที่เปิดพร้อมให้บริการแก่ท่าน ให้ท่านได้สัมผัสกับภัตตาคาร กว่า 30 แห่ง เพื่อลิ้มลองเมนูต่าง ๆ ที่ท่านชื่นชอบ พร้อมให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศการล่องเรือเวนิสที่อิตาลี สถาปัตยกรรมเวนิวสตรีทสเคปสีสันสดใส เดอะแกรนด์คาแนลช้อปส์ตั้งอยู่ใจกลางโรงแรมเดอะ เวเนเซียน มาเก๊า รีสอร์ท โอเต็ล ศูนย์การค้าในร่มสุดหรูพื้นที่กว้าง 1 ล้านตารางฟุตที่รวมเอาความสวยงามแบบเวนิส สะพานรูปโค้ง และลำคลองคดเคี้ยว  อิสระอาหารค่ำเพื่อสะดวกแก่ท่านสมควรแก่เวลาพาท่านข้ามด่านสู่ เมืองจูไห่  นำท่านเข้าที่พัก  Swan Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 2
หวี่หนี่ –  วัดไป๋หลิน–  พระราชวังหยวนหมิง – โชว์   
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านถ่ายรูปคู่กับ สัญลักษณ์เมืองจูไห่ “หวี่หนี่” เป็นรูปปั้นนางฟ้าถือไข่มุก ซึ่งยื่นออกไปในทะเล ให้ท่านชมถนนคู่รัก เป็นถนนซึ่งอยู่ริมชายหาด ที่ทางรัฐบาลจูไห่ได้ตกต่างภูมิทัศน์ ได้อย่างสวยงามเหมาะสำหรับพักผ่อน และที่ได้ชื่อว่าถนนคู่รัก เพราะว่าภายในบริเวณถนนริมชาดหาดแห่งน้ำได้มีการนำเก้าอี้ หรือ ม้านั่ง ซึ่งทำมาสำหรับ 2 คนนั่งเท่านั้น จึงตั้งชื่อว่าถนนคู่รัก  นำท่านกราบนมัสการสิ่งศักดิ์ที่ชาวเมืองจูไห่ให้ความนับถือ ณ วัดไป๋หลิน หรือวัดดอกบัวขาว กราบนมัสการเทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เทพเจ้ากวนอู , เจ้าแม่กวนอิม
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารด้วยเมนู เป๋าฮื้อ ซีฟู้ด หลังอาหารนำท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรจีน หรือบัวหิมะให้ท่านได้รับฟังการบรรยายถึงสรรพคุณของสมุนไพรจีน รวมทั้งให้ท่านได้รับบริการนวดฝ่าเท้าโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย สมควรแก่เวลานำท่านเข้าชม  พระราชวังหยวนหมิง  พระราชวังแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นแทนพระราชวังใหม่หยวนหมิง  ณ  กรุงปักกิ่ง พระราชวังแห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นใหม่อีกครั้ง ณ ใจกลางของ “ ภูเขาชิลิน ” ในเมือง “จูไห่” ทำให้สวนแห่งนี้โอบล้อมด้วยขุนเขาที่เขียวชอุ่ม และมีพื้นที่ครอบคลุมทะเลสาบขนาดมหึมา 80,000 ตารางเมตร   ซึ่งมีขนาดเท่ากับสวนเดิมในกรุงปักกิ่ง สิ่งที่ทำให้สวน  “ หยวน หมิง หยวน แห่งใหม่ ”   มีความแตกต่างกับสวนเก่าที่ปักกิ่ง  คือการเพิ่มเติมและตกแตกสวนที่เป็นศิลปะแบบตะวันตกผสมกับศิลปะจีน “  สวน หยวน หมิง หยวน ใหม่ ” จึงถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งจำลองมาจากสถานที่ในประวัติศาสตร์ มีคุณค่าทั้งในแง่วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และธรุกิจการท่องเที่ยว    สวนนี้ได้เปิดให้บุคคลเข้าชมตั้งแต่วันที่1 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1997  เป็นต้นมา มีภูเขาโอบรอบทั้ง 3 ด้าน ด้านหน้าเป็นพื้นที่ราบ  สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ สร้างขึ้นเท่าของจริงในอดีตทุกชิ้น มีมากกว่า 100 ชิ้น  อาทิ    เสาหินคู่ สะพานข้ามธารทอง ประตูต้ากง  ตำหนังเจิ้งต้ากวางหมิง  สะพานเก้าเลี้ยวพร้อมชมอลังการโชว์ระดับ V.I.P.   ซึ่งประกอบด้วยการแสดงชุดต่าง ๆ อาทิ  เฉียนหลงฮ่องเต้ท่องเจียงหนาน  พระราชพิธีปราบดาภิเษกและการละเล่นต่าง ๆ อีกมากมาย ทั้งสนุกสนานและได้รับความรู้ …
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านจบการแสดงนำท่านเข้าสู่ที่พัก  Swan Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 3
ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย - จูไห่ – มาเก๊า - กรุงเทพ ฯ    
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหาร ...พาท่านสู่ ตลาดก๊งเป่ย ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อของเมืองจูไห่ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า ฯลฯ อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกแก่ท่านสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
14.10 น.
เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3603
16.00 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพด้วยความประทับใจ...

อัตราค่าบริการ        
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กต่ำกว่า 12 ขวบ พักกับผู้ใหญ่มีเตียง เด็กต่ำกว่า 12 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ไม่มีเตียง พักเดี่ยว
 3 วัน 2 คืน  9,999.-  9,999.-  9,999.-  2,500.-

อัตราค่าบริการรวม
ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ ,ค่าวีซ่ากรุ๊ป ( เฉพาะพาสสปอตร์ไทย ในกรณีที่ลูกค้ามีวีซ่าแล้วไม่สามารถหักคืนค่าใช้จ่ายได้ )
ค่าเข้าชมสถานตามรายการ ,ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ ,  // ค่าโรงแรมที่พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า
ค่ารถนำเที่ยวตามรายการ

อัตรานี้ไม่รวม
- หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ นอกเหนือรายการ , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าบริการ 3%
ค่าทิปเจ้าหน้าบริกรของโรงแรม ประมาณใบละ 5 หยวน  // ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถตลอดเส้นทาง10หยวน/1วัน/1 คน  
ค่านำหนักส่วนเกินกว่าสายการบินกำหนด 15  ก.ก. , ค่าภาษีท่องเที่ยว (ถ้ามี)
 
เที่ยวไหนดี?  คือเอกลักษณ์  ของทีมงาน Silver ฯ


 ความคิดเห็นที่ 2

28 มิ.ย.2553  เวลา 16:14 น.
โดย.. ทัวร์เก็นติ้ง 58.147.52.141  
ทัวร์ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน ราคาประหยัด พักระดับ 4 ดาว  ชมกายกรรม - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังฤดูร้อน- ตลาดรัสเซีย
จองทัวร์ที่ เที่ยวไหนดี?   075-222-140 / 085-384-0228 www.silversoutherntour.com
กำหนดการเดินทาง :
21-25  ก.ค.53  วันที่  28 ก.ค. – 01 ส.ค.53

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
23.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 10 เคาน์เตอร์ U สายการบินแอร์ ไชน่า (CA)   โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่อง

วันที่ 2 จัตุรัสเทียนอันเหมิน - วังโบราณกู้กง – ผ่านชม CCTV – ผ่านชมโรงละครแห่งชาติ  -  ชมกายกรรมปักกิ่ง
00.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงปักกิ่ง โดยเที่ยวบินที่ CA 980  บริการอาหารและเครื่องดื่ม บนเครื่อง
06.30 น. เดินทางถึงสนามบิน กรุงปักกิ่ง  สนามบินนี้ได้เปิดส่วนขยายแห่งใหม่ เพื่อเปิดให้บริการต้อนรับกีฬาโอลิมปิค  2008  คาดว่าสามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง  55  ล้านคนในปี 2015  สนามบินมีขนาดใหญ่กว่าแพนตากอนของ สหรัฐอเมริกา ออกแบบโดย Foster & Partners สถาปนิกนักเดินทางที่เข้าถึงจิตใจผู้โดยสาร ด้วยการออกแบบให้แบ่งเป็น 2 ข้าง ทอดตัวจากทิศใต้ไปสู่ทิศตะวันออกเพื่อช่วยลดไอร้อนจากแสงอาทิตย์แต่ติดสกายไลท์ให้แสงแดดได้ และใช้นวัตกรรมใหม่ที่ช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนภายในตัวอาคาร จากนั้นนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
เช้า
บริการอาหารเช้าแบบติ๋มซำ นำท่านสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่สถานที่จัดงานพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ ผ่านชมอนุสาวรีย์วีรชน ศาลาประชาคมและหอระลึกประธานเหมาเจ๋อตุง นำท่านผ่านประตูเข้าสู่ พระราชวังต้องห้าม กู้กง สถานที่ว่าราชการและที่ประทับของจักรพรรดิ์  24 พระองค์ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง นำชมโบราณสถานและสิ่งก่อสร้างที่คงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นบนพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร นำชมหมู่อาคารเครื่องไม้ที่ประกอบด้วยห้องหับต่างๆถึง 9,999 ห้อง ชมพระตำหนักว่าราชการ พระตำหนักชั้นใน ห้องบรรทมของจักรพรรดิ์ และห้องว่าราชการหลังมู่ลี่ไม้ไผ่ของพระนางซูสีไทเฮา
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย
นำท่าน ผ่านชมสถานีโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งชาติ CCTV อาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของสถานีโทรทัศน์ซีซีทีวี มีรูปลักษณ์ที่แหวกแนวไปจากตึกระฟ้าทั่วไป เกิดจากสองอาคารที่ตั้งมุมฉากต่อเข้าหากัน มองดูเหมือนอุโมงค์ขนาดใหญ่ ซึ่งช่วยกระจายแรงลมที่ปะทะกับตึกได้เป็นอย่างดี ตึกใหม่นี้ออกแบบโดย Rem Koolhass และ Ole Scheeren ส่วนวิศวกรผู้คุมงานก่อสร้างคือ Ove Arup จากนั้นนำท่าน ผ่านชมโรงละครแห่งชาติ  มีเนื้อที่ 490,485 ตารางฟุต โครงสร้างภายนอกประกอบขึ้นจากกระจกผสมไทเทเนียม ผู้ออกแบบชาวฝรั่งเศส พอลอังโตร จงใจให้สถาปัตยกรรมดูโดดเด่นขึ้นมาท่ามกลางถนน และตึกแบบโบราณโรงละครแห่งชาติแห่งนี้แบ่งพื้นที่เป็นโรงโอเปร่า 2,416 ที่นั่ง  คอนเสิร์ตฮอล 2,017 ที่นั่ง  และโรงภาพยนต์  1,040 ที่นั่ง  พื้นผิวของผนังที่กึ่งโปร่งแสงจะทำให้ผู้คนที่เดินผ่านไปมาในตอนกลางคืนจะมองเห็นการแสดงด้านในวับๆ แวมๆ ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของสถาปัตยกรรมแห่งนี้ 
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านชม กายกรรมปักกิ่ง สุดยอดกายกรรมชื่อก้องโลก ท่านจะประทับใจกับการแสดงไม่รู้ลืม
ที่พัก  HOLIDAY INN HOTEL ระดับ 4 ดาว   หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 พระราชวังฤดูร้อน–ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ–หอฟ้าเทียนถาน –โรงงานไข่มุก -ลองลิ้มชิมรสเป็ดปักกิ่งต้นตำรับ- ช้อปปิ้ง The Place
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม  จากนั้นนำท่านชม พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน อุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน สร้างขึ้นเมื่อประมาณ800 ปีก่อน ชมทะเลสาบคุนหมิงที่ขุดขึ้นด้วยแรงงานคนล้วน ชมที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮาและจักรพรรดิกวางสูชมระเบียงกตัญญู จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านชม หอบูชาเทียนถาน  ซึ่งก่อสร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมที่สง่างาม มีความสูง 38 เมตร และมีเส้นผ่าศูนย์กลางกว้าง 30 เมตร ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1420 ช่วงเวลาเดียวกันกับพระราชวังต้องห้ามและใช้เวลาในการสร้างถึง14 ปี ที่นี่เคยถูกใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีบวงสรวง เทพยดาฟ้าดินของจักรพรรดิในสมัยโบราณ เพื่อคุ้มครองเหล่าปวงประชาชาวจีนให้มีความสมบูรณ์ทางพืชพันธุ์ธัญญาหาร จากนั้นนำท่านชม โรงงานไข่มุกน้ำจืด ชมสร้อยมุก และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไข่มุกให้ท่านได้เลือกซื้อ เลือกชมสินค้า
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร !!!ลองลิ้มชิมรสเป็ดปักกิ่งต้นตำรับ!!!                 
จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ย่าน THE PLACE แหล่งช้อปแห่งใหม่ในปักกิ่ง  ภาษาจีนเรียกว่า "shi mao tian jie" The Place ตั้งอยู่บนถนน Dong Da Qiao Lu หรืออยู่ทิศเหนือของ Silk market มีของแบรนด์เนมให้เลือกช้อปอย่างเช่น ZARA, MNG, PROMOD, Mexx เป็นต้นห้างนี้เปิดได้ไม่นาน และยิ่งใหญ่สไตล์จีน(อีกแล้ว)เพราะมีจอ LCD ขนาดใหญ่ยักษ์ 6,000 ตารางเมตร 
ที่พัก  HOLIDAY INN HOTEL ระดับ 4 ดาว   หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 โรงงานหยก - กำแพงเมืองจีน – บัวหิมะ – ตลาดรัสเซีย - ถนนหวังฟู่จิ่ง
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านได้เยี่ยมชม โรงงานผลิตหยก ที่ขึ้นชื่อของชาวจีน ที่มีความเชื่อว่า มีหยกไว้เป็นสิ่งที่ให้ความคุ้มครองนำท่านเดินทางสู่ กำแพงเมืองจีน ท่านจะได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกในยุคกลาง ที่สร้างขึ้นด้วยแรงงานของคนนับหมื่นคน มีความยาวกว่า 6,350 ก.ม. ก่อสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณกว่า 2,000 ปีก่อน โดยเมืองต่างๆ แต่เมื่อจักรพรรดิ์จิ๋นซี ผู้รวบรวมประเทศจีนให้เป็นปึกแผ่นได้ครองแผ่นดิน จึงสั่งให้เชื่อมกำแพงเมืองต่างๆเข้าด้วยกัน ตัวกำแพงสูง 7 เมตร กว้าง 6 เมตร ว่ากันว่าถ้านำวัสดุที่ใช้ก่อสร้างกำแพงแห่งนี้มาสร้างกำแพงที่มีความหนา1 เมตร สูง 5 เมตร จะได้กำแพงที่มีความยาวรอบโลก นำท่านชมการสาธิตการรักษาแผลจากไฟไหม้ของโรงงานเป่าฝู่ถังผลิตยา บัวหิมะ ที่ขึ้นชื่อที่สุดของเมืองจีน
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านช้อบปิ้งที่ ตลาดรัสเซีย เพื่อเลือกซื้อสินค้าขายส่งราคาถูก อาทิเช่น ผ้าไหม ถุงเท้า รองเท้า นาฬิกา เป็นต้น
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านสู่ ถนนหวังฟูจิ่ง ซึ่งเป็นศูนย์กลางสำหรับการช้อปปิ้งที่คึกคักมากที่สุดของเมืองหลวงปักกิ่ง รวมทั้งห้างสรรพสินค้าชื่อดังต่างๆ และร้านค้า ร้านอาหาร ศูนย์กลางความบันเทิงมากมายที่จะสร้างสีสันให้กับผู้ที่มาจับจ่ายบนถนนคนเดินแห่งนี้ เชิญท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก
ที่พัก  HOLIDAY INN HOTEL ระดับ 4 ดาว   หรือเทียบเท่า
 
 
วันที่ 5
ประตูชัย-ผ่านชมสนามกีฬารังนก-ผ่านชมสระว่ายน้ำ-ศูนย์ใบชา-วัดลามะ- กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 
จากนั้นนำท่านสู่ ประตูชัย เรียกเป็นภาษาจีนว่าประตู "เต๋อเซิ่งเหมิน" ประตูนี้เมื่อก่อนใช้เวลาฮ่องเต้เสด็จไปสงครามก็จะออกจากเมืองโดยใช้ประตูแห่งนี้ สร้างในสมัยราชวงศ์หมิง ซึ่งมีอายุ 500 กว่าปี นำท่าน ผ่านชมและถ่ายรูปหน้าสนามกีฬาโอลิมปิครังนก สนามกีฬาโอลิมปิครังนกออกแบบโดยสถาปนิกชาวสวิสเซอร์แลนด์ Herzog & de Meuron  เดินตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลก “โคลอสเซี่ยม” พยายามให้เอื้ออำนวยต่อสิ่งแวดล้อม ในสนามจุได้ 91,000 ที่นั่ง ใช้จัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันโอลิมปิก 2008 มีลักษณะภายนอกคล้ายกับ ”รังนก” ที่มีโครงตาข่ายเหล็กเหมือนกิ่งไม้ เพดานและผนังอาคารที่ทำด้วยวัสดุโปร่งใส อัฒจันทร์มีลักษณะรูปทรงชามสีแดง ดูคล้ายกับพระราชวังต้องห้ามของจีน ซึ่งให้กลิ่นอายงดงามแบบตะวันออก จากนั้นพาท่านผ่านชมสระว่ายน้ำแห่งชาติ สระว่ายน้ำแห่งชาติ สร้างขึ้นเหนือจินตนาการคล้าย “ก้อนน้ำสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่” ซึ่ง PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใช้วัสดุเทฟลอนทำเป็นโครงร่าง เน้นใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อให้ดูเหมือนน้ำที่สุด และใช้เทคโนโลยีจากงานวิจัยของนักฟิสิกส์จาก Dublin’s Trinity College ที่ทำให้กำแพงอาคารดูเหมือนฟองน้ำที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา สามารถต้านทานแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้  
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์ใบชา ชิมชาอวู่หลงของปักกิ่ง และชาที่มีชื่อเสียงเช่น ชาแดง ชาผลไม้ ชามะลิ ชากุหลาบ ฯลฯ  นำท่านชม วัดลามะ ยงเหอกง สถานที่มีความวิจิตรและได้รับการบูรณะอย่างยอดเยี่ยมที่สุดในปักกิ่ง สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1694 แต่เดิมเคยเป็นตำหนักที่ประทับของจักรพรรดิหย่งเจิ้น หรือองค์ชายสี่ผู้เป็นพระราชบิดาของจักรพรรดิเฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิง ต่อมาตั้งแต่ช่วงกลางศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมา ที่นี่ได้กลายป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธนิกายมหายาน และศิลปะแบบธิเบต นมัสการพระศรีอารยเมตไตรที่งดงามและสูงถึง 23 เมตร โดยเชื่อกันว่าเป็นงานแกะสลักจากไม้จันทน์เพียงชิ้นเดียว ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในศาลาหมื่นสุข ว่านฟู่เก๋อจากนั้น นำท่านเดินทางไปสนามบิน
19.40 น.
อำลากรุงปักกิ่ง เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CA 979 บริการอาหารและเครื่องดื่ม บนเครื่อง
23.45 น.
เดินทางกลับถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ วันรุ่งขึ้น โดยสวัสดิภาพ


อัตราค่าบริการ        
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กต่ำกว่า 12 ขวบ พักกับผู้ใหญ่มีเตียง เด็กต่ำกว่า 12 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ไม่มีเตียง พักเดี่ยว
 5 วัน 3 คืน  15,900 .-  15,900.-  15,900.- 3,500.- 

อัตราค่าบริการรวม
1.          ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2.          ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
3.          ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
4.          ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
5.          ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6.          ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
7.          ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน 4 วันทำการ (1,000 บาท)
8.          ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

อัตรานี้ไม่รวม
1.          กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท
2.          ค่าทำหนังสือเดินทาง
3.          ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
4.          ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
5.          ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
6.          ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
7.          กระเป๋าเดินทาง
8.           ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 50 หยวน , คนขับรถ  50 หยวน (รวมประมาณ  500  บาท) / ต่อท่าน /ทริปการเดินทางนี
 
เรามีโปรแกรมทัวร์มากมาย  ตามความต้องการของท่าน  โปรแกรมทัวร์จะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดทุกเดือน  ที่ www.silversoutherntour.com  (เราขายทัวร์เน้นคุณภาพ  ไม่เน้นราคาเป็นหลัก)  โทร.หาเราที่ 074 222 140  ต้องการตั๋วเครื่องบินรวดเร็ว  พร้อมรถรับส่งท่านถึงสนามบินโทรหาเราที่ 075-222-140


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน