.
ทัวร์ปีนัง (ไปเช้า- กลับเย็น) ราคา 800 บาท (ด่วน)

             

ทัวร์ปีนัง (ไปเช้า- กลับเย็น) ราคา 800 บาท (ด่วน)


จองทัวร์ที่ ซิลเวอร์เซาร์เทิร์นทัวร์ 075-222-140 / 085-384-0228 (กรุ๊ปส่นตัว 8 ท่านสามารถเดินทางได้ทุกวัน)

www.silversoutherntour.com

                                         ปีนัง “ไข่มุกแห่งตะวันออก” 1 วัน (ไปเช้า เย็นกลับ)

                                                      สะพานปีนัง เมืองจอร์จทาวน์ ป้อมปืนคอนวอลลิส หอนาฬิกาสมัย  

                                                   วิคตรอเรีย อนุสาวรีย์ ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรีจังโหลน

                                                            ถ่ายรูป คู่   เรือสตาร์ครูซ   + ช้อปห้างดัง

 

กำหนดการเดินทาง  เดินทางได้ทุกวัน / มีทัวร์จอยออกทุกวันเสาร์ / อาทิตย์ (โปรดโทรสอบถามก่อน)

ตรัง - หาดใหญ่ -  – ปีนัง Penang -  เมืองจอร์จทาวน์ -  วัดไทย - วัดพม่า – วัดเขาเต่า  - – ดิ้วติ้ฟรีจังโหลน

 

07.00 น.   เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับคณะ  ที่จุดนัดพบ จากนั้นสู่ประเทศมาเลเซีย ผ่านด่านสะเดาของประเทศไทย ทำการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง พิธีการทางศุลกากรของมาเลเซียที่ด่าน     บูกิตคายูอีตั้ม ผ่านจังโหลน จิตรา อลอสตาร์ สุไหงปัตตานี บัตเตอร์เวิร์ธ จากนั้นนำสู่ เกาะปีนัง Penang

12.00 น.     ä   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

บ่าย              นำเที่ยว เกาะปีนัง Penang Island หรือที่คนไทยรู้จักในนาม เกาะหมาก “ไข่มุกแห่งตะวันออก” ข้ามสะพานปีนัง เชื่อมโยงแผ่นดินใหญ่ ยาวเป็นอันดับ 3 ของโลก 13.5 กม. ชมความ พิเศษที่สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนจากลักษณะอาคารตึกรามบ้านช่องของตะวันและตะวันออก อันเป็นสมบัติที่ได้รับเป็นมรดกตกทอดสืบต่อกันมา ชม เมืองจอร์จทาวน์ ป้อมปืนคอนวอลลิส หอนาฬิกาสมัยวิคตรอเรีย อนุสาวรีย์ สงครามโลกครั้งที่ 1 CITI HALL ไหว้ เจ้าแม่กวนอิมที่ วัดเขาเต่า ชมเจดีย์หมื่นพระวัดไทยที่ใหญ่ที่สุดในปีนัง“วัดไชยมังคลาราม” นมัสการพระพุทธไสยาสน์ วัดพม่า ชมสถาปัตยกรรมอันวิจิตรตระการตา ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองอาทิเช่น ขนมเปี้ยะ , บะกุ๊ดแต๋ , น้ำมันนวดแก้ปวดเมื่อย เป็นต้น... ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรีจังโหลน จนถึงเวลานัดหมายผ่านพิธีการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางทั้งสองประเทศ

เย็น               เดินทางถึงหาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมทั้งรอยยิ้มและความประทับใจที่ดี  จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ จ.ตรังโดยสวัสดิภาพ

 

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการ

จำนวนผู้เดินทาง

ผู้ใหญ่

ผู้ใหญ่ 10  ท่าน  

 800.-

ผู้ใหญ่ 8-9 ท่าน 

900.-

ผู้ใหญ่ 6-7 ท่าน

1,100.-

ผู้ใหญ่ 4-5 ท่าน

1,500.-

เริ่มจาก จ.ตรัง เพิ่มท่านละ

400.-

 

 

อัตราค่าบริการรวม

ü    รถตู้ปรับอากาศ VIP. พร้อมพนักงาน Driver Guide

ü    อาหาร เที่ยง 1 มื้อ

ü    ซิตี้ทัวร์ + ค่าธรรมเนียม ตามรายการ

ü    ค่าประกันภัยการเดินทาง 1,000,000 บาท ต่อท่าน

อัตรานี้ไม่รวม

x                     ค่าทำหนังสือเดินทาง

x                     ค่าภาษีเดินทาง ( หากมีการประกาศใช้ )

x                     ภาษีมูลค่าเพิ่ม / ภาษีหักคืน ณ ที่จ่าย และภาษีอื่นๆ

x                     ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่มและอื่นๆ นอกเหนือรายการ

x                     ไม่รวมค่าทิป พนักงานขับรถ และมัคคุเทศก์

เอกสารประกอบการเดินทาง

-  หนังสือเดินทางมีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ในวันเดินทาง // และ เจ้าของกรุณาตรวจสอบ // และเป็นผู้รับผิดชอบเอง

-   ชำระเงิน มัดจำ 50 % ในวันที่ทำการจอง / ส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 7 วันพร้อมสำเนา หนังสือเดินทาง

-   จำนวนผู้เดินทางน้อยกว่าที่ตกลง ราคาจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่ม หรือลดตามจำนวนผู้รวมเดินทาง

เที่ยวปีนังง่ายๆ  ในวันหยุด กรุ๊ปครอบครัว / เพื่อน / สมาคม / อื่นๆ  จองทัวร์ที่ ซิลเวอร์เซาร์เทิร์นทัวร์  หรือ ทัวร์  เที่ยวไหนดี ? 075-222-140/085-384-0228

 


โดย.. ทัวร์เก็นติ้ง 58.147.52.157   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

21 มิ.ย.2553  เวลา 12:05 น.
โดย.. ทัวร์เก็นติ้ง 58.147.52.157  

ซิลเวอร์เซาร์เทิร์นทัวร์ 075-222-140 / 085-384-0228

www.silversoutherntour.com

 


 ความคิดเห็นที่ 2

21 มิ.ย.2553  เวลา 17:02 น.
โดย.. ทัวร์เก็นติ้ง 58.147.52.157  

ซิลเวอร์เซาร์เทิร์นทัวร์ (ตัวเมืองตรัง) 075-222-140/085-384-0228

www.silversoutherntour.com    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน