ท่องเรือสำราญระดับโลก...สตาร์ครูซกำหนดการเดินทาง   5 – 6  /  12 – 13  /  19 – 20  /  26 – 27  มิถุนายน ‘53

กรุ๊ปเหมาครบ 10 หรือ 20 หรือ 30 หรือ 40 ท่าน..สามารถกำหนดวันเดินทางเองได้ ค่ะ

วันที่แรก          ตรัง - หาดใหญ่ - เกาะปีนัง - เรือสำราญ Star Cruise               (  อาหาร -   / เที่ยง /  เย็น  )

06.00 . พร้อมกันที่สำนักงานเงือกทองทัวร์ ตรังตรวจเช็คเอกสาร พาสปอร์ต ก่อนออกเดินทาง มี

   พนักงานเงือกทองทัวร์คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้วยความอบอุ่น

09.00 . ถึงด่านสะเดา นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งด่านไทยและมาเลเซีย จากนั้นเดินทางมุ่ง

   หน้าสู่เกาะปีนัง  ผ่านอลอร์สตาร์ , บัตเตอร์เวิร์ต

12.00 . รับประทานอาหารกลางวันระดับเหลา ณ ภัตตาคาร  (1)  ที่เมืองบัตเตอร์เวิร์ต

   จากนั้นเดินทางสู่ปีนัง

14.00 . ข้ามสะพานเข้าเกาะปีนัง ความยาวทั้งหมด 13 กม. นำท่านเที่ยวชมเมืองสายวัฒนธรรม ซึ่งเกาะ

ปีนังได้รับการประกาศจากยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลก เที่ยวชมศาลากลางและที่ว่าการเมืองปีนัง เป็นต้นอาคารยุคอาณานิคม สมัยศตวรรษที่ 19 ข้างอาคารมีคิวสามล้อปั่นที่เป็นเอกลักษณ์ของเกาะปีนัง ชมกำแพงเมืองคอร์นวอลลิส  ริมทะเล   เป็นสถานที่ยกพลขึ้นบกครั้งแรกของ เซอร์ ฟรานซิส ไลทร์ ในปี ค..1786 ที่แห่งนี้เป็นป้อมปืน เพื่อป้องกันเมือง ในสมัยอดีต

15.30 . จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งห้างเกอนี่พลาซ่า ที่มีสินค้าจากทุกมุมโลก ทันสมัยที่สุดในเกาะปีนัง หรือ

   เลือกซื้อของใช้ส่วนตัว  เพื่อนำขึ้นเรือ

17.00 . ลงเรือ ณ ท่าเทียบเรือ Penang International Cruise Terminal แล้วอิสระ เตรียมพร้อมสู่ ความ

   บันเทิงต่างๆ ของเรือ Star Cruise

19.00 . ดินเนอร ์(2) ณ ห้องอาหารบนเรือ แสนโรแมนติก ณ ห้องอาหารมารีเน่อร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

 

 

 

วันที่สอง          ทัวร์เกาะปีนัง – หาดใหญ่ - ตรัง                                              ( อาหาร เช้า / เที่ยง  /  -  )

07.00 . รับประทานอาหารเช้า (3)  ณ ห้องอาหารมารีเน่อร์ อินเตอร์เนชั่นแนล บนเรือ

10.00 . เรือเข้าฝั่ง...จากนั้นนำท่าน  ชมหอนาฬิกาควีนวิคตอเรีย สร้างขึ้นเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพระ

   ชนม์มายุ 60 พรรษาของพระราชินีวิคตอเรีย แห่งอังกฤษ ในปี ค..1897 โดยมหาเศรษฐีชาว

   ปีนัง  ชื่อเซียะห์ เช็น อ็ก   หอนาฬิกาแห่งนี้สูง 60 ฟุต

   จากนั้นขึ้นรถ...นำท่านไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมและชมเจดีย์หมื่นพระ ที่วัดเก็กล๊กซี วัดพุทธที่ใหญ่

   ที่สุดในมาเลเซีย..และสวยงามระดับสุดยอดงานพุทธศิลป์ จากนั้นนำท่านนมัสการพระพุทธ

   ไสยาสน์ ณ วัดไชยมังคลาราม วัดไทยในปีนังและชมวัดพม่าที่อยู่ตรงข้าม

   จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง อาทิ ขนม  ช็อคโกเล็ตแท้ ฯลฯ

12.00 .  รับประทานอาหารกลางวันระดับเหลา ณ ภัตตาคาร (4)

13.00 . นำท่านเที่ยวย่านจอร์จทาวน์ สัมผัสเสน่ห์เมืองเก่าหลากวัฒนธรรม และช้อปปิ้งบริเวณคอมต้าร์

   หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า "อาคาร ตุน อับดุล ราซัค" (ชื่อบิดาของนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน)

   ซึ่งเป็นตึกที่สูงที่สุดในเกาะปีนัง 65 ชั้น

........จากนั้นเดินทางกลับประเทศไทย.......

18.00 . ถึง FREE ZONE ห้างสรรพสินค้าใหญ่ทันสมัยปลอดภาษี ติดชายแดน มีสินค้าจำหน่ายยอดนิยม

  และของฝากทุกชนิด อาทิ สุรา บุหรี่ นาฬิกา น้ำหอม ปากกา แว่นตา เสื้อผ้า อาหาร ขนม  ฯลฯ

.......จากนั้นเดินทางต่อ ถึงด่านสะเดา ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ประเทศไทย

20.00 . ถึงหาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจทุก ๆ ท่าน...จากนั้นเดินทางกลับสู่จังหวัดตรัง

 

อัตราค่าบริการ  ออกเดินทาง ไป-กลับ เริ่มจากตรัง

ผู้ใหญ่ท่านละ 3,200.- พักบนเรือห้องละ 2  ท่าน  

สนใจติดต่อ เงือกทองทัวร์ 075 - 226952 ,081-0939777 


โดย.. เงือกทอง 180.183.166.2   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน