ไหว้ 7 พระธาตุปีเกิด+4 วัดเสริมสิริมงคล


ไหว้พระทำบุญทำจิตใจให้สงบ “วิสาขบูชา”

ไหว้ 7 พระธาตุปีเกิดล้านนา – 4 วัดเสริมสิริมงคล

นพบุรีศรีนครพิงค์ : เชียงใหม่-เชียงราย

...โปรแกรม 4วัน 3คืน กับเส้นทางบุญ...

 (ธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม)

          ...ชาวล้านนาเชื่อต่อกันมาว่า มนุษย์เราเกิดและดับ ณ พระธาตุปีเกิดของตน ใครเกิดปีใดก็ให้ไปสักการะขอพร ณ พระธาตุองค์นั้นเพื่อว่า ณ วันใดที่เราจากไปจะได้รับผลอานิสงค์ของการไหว้พระธาตุปีเกิด Silver จึงได้จัดโปรแกรมท่องเที่ยวสักการะพระธาตุปีเกิดสำหรับทุกท่านจะได้รับผลบุญในครั้งนี้ด้วยกัน...

กำหนดการเดินทาง      วันที่ 27-30 พฤษภาคม 53  ...โดยรถโค้ชปรับอากาศ vip.

27 พ.ค.         กรุงเทพฯ – นครสวรรค์

18.30น.           เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับท่าน ณ ปั๊ม ปตท.วิภาวดีรังสิต (ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย) ...vรถโค้ชปรับอากาศ vip.2ชั้น 8ล้อ พร้อมรอรับคณะ จัดเก็บสัมภาระ นำท่านเดินทางสู่จังหวัดเชียงราย ระหว่างการเดินทางสนุกสนานกับกิจกรรมสันทนาการของทีมมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่ทัวร์ที่คอยบริการตลอดการเดินทาง …(Silver Southern Tour  มีของรางวัลสันทนาการ และเครื่องดื่มบนรถ) …

22.45น.           นำท่านรับประทานอาหารรอบดึก ä(มื้อที่ 1) โรงแรมพิมานนครสวรรค์ หลังอาหารให้คณะได้พักผ่อนตามอัธยาศัย    พักผ่อนบนรถ   *** สิ้นสุดโปรแกรมวันที่ 1***

 

28 พ.ค.         เชียงราย – พระธาตุดอยตุง – พระธาตุผาเงา – ช้อปปิ้งแม่สาย – วัดร่องขุ่น – วัดพระแก้ว

06.30น.           นำคณะเดินทางถึงจังหวัดเชียงราย โดยสวัสดิภาพ เข้าสู่โรงแรมฯ ที่พัก H“ลาลูน่า รีสอร์ท” รับเครื่องดื่มต้อนรับ (Welcome Drink) ให้ท่านทำกิจธุระส่วนตัว ผลัดเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย และรับประทานอาหารเช้า ä(มื้อที่ 2) ณ ห้องอาหารรีสอร์ท

09.00น.           นำท่านเดินทางขึ้นสู่ P“พระธาตุดอยดุง” พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ของผู้เกิดนักษัตรกุน (หมู) ให้ท่านได้สักการะขอพร เป็นที่บรรจุพระรากขวัญเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้า ถือว่าเป็นพระธาตุที่สร้างเป็นคู่ไม่เหมือนที่ใดและนำคณะเดินทางสู่ Q“วัดพระธาตุผาเงา” ชมความสวยงามของพระธาตุสมัยเชียงแสน สักการะพระประธานเก่าแก่ตั้งอยู่บนโขดหินใหญ่ ชมทิวทัศน์อันสวยงามของแม่น้ำโขงและเมืองเชียงแสน

12.30น.           พักรับประทานอาหารกลางวัน ä(มื้อที่ 3) ณ ห้องอาหาร

ช่วงบ่าย             หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ P“ตลาดแม่สาย” แหล่งช้อปปิ้งขึ้นชื่อของเมืองเชียงรายให้คณะได้ซื้อของมากมาย เช่น ผ้าลายสวย , ผลไม้นานาชนิด ฯลฯ ได้เวลา

 

                        พอสมควรนำคณะเดินทางสู่ Q“วัดร่องขุ่น” วัดที่สร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ที่ได้สร้างงานพุทธศิลป์ได้อย่างสวยงามยิ่ง เลือกซื้องาน ศิลปต่าง ๆ ที่อาจารย์ได้นำเงินมาบูรณะวัดแห่งนี้ให้เป็นถาวรวัตถุต่อไป และนำคณะเดินทางกลับสู่ตัวเมืองเชียงรายเพื่อแวะ Q“วัดพระแก้ว” เป็นสถานที่ค้นพบพระแก้วมรกตซึ่งปัจจุบันประดิษฐานอยู่ ณ วัดพระแก้ว กรุงเทพฯ ซึ่งค้นพบโดยบังเอิญเมื่อปี พ.ศ.1897 และมีการย้ายที่ประดิษฐานไปหลายแห่ง หลายหัวเมือง ได้มีการสร้างพระแก้วองค์จำลองประดิษฐานไว้บนฐานชุกชีสวยงาม

18.30น.           รับประทานอาหารค่ำ ä(มื้อที่ 4) ร้านเอกโอชา อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชนิดมากมาย หลังอาหารนำท่านกลับสู่รีสอร์ทที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

ãâพักที่ “ลาลูน่า รีสอร์ท” …(www.lalunaresortchiangrai.com)

ที่อยู่ : 160 หมู่ 14 ถนนสนามบิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

*** สิ้นสุดโปรแกรมวันที่ 1 ***

29 พ.ค.         เชียงราย – เชียงใหม่ – วัดเจ็ดยอด – วัดพระสิงห์ – วัดพระธาตุศรีจอมทอง – ถนนคนเดิน

06.00น.           อรุณสวัสดิ์ยามเช้าในบรรยากาศสบาย ๆ ให้ท่านทำกิจธุระส่วนตัว และเก็บสัมภาระของท่านเตรียมเช็คเอาท์ รับประทานอาหารเช้าä (มื้อที่ 5) ณ ห้องอาหารรีสอร์ท หลังอาหารให้คณะเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางวันนี้

08.00น.           อำลา H“ลาลูน่า รีสอร์ท” นำคณะเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ สักการะพระธาตุปีเกิดของผู้ที่เกิดนักษัตร “มะเส็ง” ขอพรจากเจดีย์พุทธคยาที่ได้รับรูปแบบการก่อสร้างจากประเทศอินเดีย และค้ำชูต้นโพธิ์ที่เชื่อกันว่าหากได้นำไม้มาค้ำแล้วจะหนุนชีวิตของผู้มาสักการะมีคนเกื้อหนุน อุมชูตลอด และนำคณะเดินทางสู่ Q“วัดพระสิงห์วรวิหาร” ให้คณะได้สักการะพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ และขอพรจากพระบรมสารีริกธาตุบริเวณพระเจดีย์ของผู้ที่เกิดประจำปี “มะโรง”

 

12.30น. พักรับประทานอาหารกลางวันä (มื้อที่ 6) ภัตตาคารเจี่ยท้งเฮง อิ่มอร่อยกับอาหารจีนเลิศรส

ช่วงบ่าย             หลังอาหารนำคณะเดินทางสู่ อ.จอมทอง เพื่อสักการะพระธาตุประจำปีเกิดนักษัตร “ชวด” ภายใน Q“วัดพระบรมธาตุศรีจอมทองวรวิหาร” ถือได้ว่าเป็นพระบรมธาตุที่มีความศักดิ์สิทธิ์และมีเรื่องราวของความอัศจรรย์มากมาย และนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเชียงใหม่ สักการะพระธาตุปีเกิด “จอ”Qวัดเกตุการาม เป็นพระธาตุองค์แทนพระธาตุเกตุแก้วจุฬามณีที่สถิตย์ ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ และให้ท่านได้รำลึกถึงพระธาตุศักดิ์สิทธิ์องค์นี้ที่ถือว่าเป็นองค์เดียวที่ไม่สถิตย์ ณ โลกมนุษย์แห่งนี้

18.30น.           รับประทานอาหารค่ำ ä(มื้อที่ 7) ตัวเมืองเชียงใหม่ หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่โรงแรมฯ ที่พัก ณ H“โรงแรม    สุรวงศ์” ใจกลางเมืองเชียงใหม่ รับเครื่องดื่มต้อนรับ (Welcome Drink) และเช็คอินเข้าสู่ห้องพักของท่าน อิสระกับการเดินบนถนนย่าน ช้อปปิ้ง e“ตลาดไนท์บาซาร์ และ ถนนคนเดินเชียงใหม่”

Hพักที่ “โรงแรมสุริวงศ์ เชียงใหม่” …(www.suriwongsehotels.com)

                   ที่อยู่ : 110 ถนนช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

*** สิ้นสุดโปรแกรมวันที่ 3 ***

30 พ.ค.         เชียงใหม่ – พระธาตุหริภุญชัย – พระธาตุลำปางหลวง – กำแพงเพชร – นครสวรรค์ – กรุงเทพฯ

06.00น.           อรุณสวัสดิ์ยามเช้าให้ท่านทำกิจธุระส่วนตัว และเก็บสัมภาระของท่านเตรียมเช็คเอาท์ และรับประทานอาหารเช้า ä(มื้อที่ 8) ณ ห้องอาหารโรงแรมฯ หลังอาหารให้คณะได้เตรียมพร้อมสำหรับโปรแกรมเดินทางวันนี้

08.00


โดย.. ทัวร์เก็นติ้ง 124.157.205.112   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

22 เม.ย.2553  เวลา 12:57 น.
โดย.. ทัวร์เก็นติ้ง 124.157.205.112  

30 พ.ค.         เชียงใหม่ – พระธาตุหริภุญชัย – พระธาตุลำปางหลวง – กำแพงเพชร – นครสวรรค์ – กรุงเทพฯ

06.00น.           อรุณสวัสดิ์ยามเช้าให้ท่านทำกิจธุระส่วนตัว และเก็บสัมภาระของท่านเตรียมเช็คเอาท์ และรับประทานอาหารเช้า ä(มื้อที่ 8) ณ ห้องอาหารโรงแรมฯ หลังอาหารให้คณะได้เตรียมพร้อมสำหรับโปรแกรมเดินทางวันนี้

08.00น.           อำลา H“โรงแรมสุริวงศ์ เชียงใหม่” นำท่านเดินทางสู่จังหวัดลำพูนซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเชียงใหม่ สักการะพระธาตุประจำปีเกิดนักษัตรระกา (ไก่) ภายใน H“วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร” สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.1651 ในรัชสมัยพระเจ้าอาทิตยราช สักการะขอพรจากองค์พระธาตุ และเดินทางต่อไปยังจังหวัดลำปางนำท่านสักการะขอพรจากพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ของผู้ที่เกิดปีนักษัตร “ฉลู” ภายใน Q“วัดพระธาตุลำปางหลวง” แห่งนี้ และสัมผัสกับความมหัศจรรย์ของพระธาตุหัวกลับ 1 ใน Unseen in Thailand ที่เงาขององค์พระธาตุกลับหัวลง

12.45น.           พักรับประทานอาหารกลางวันä (มื้อที่ 9) โรงแรมลำปางเวียงทอง

ช่วงบ่าย             หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่จังหวัดกำแพงเพชร ระหว่างทางสนุกสนานกับกิจกรรมสันทนาการของทีมมัคคุเทศก์ และนำท่านสักการะ Q“หลวงพ่ออุโมงค์” ภายในวัดสว่างอารมณ์ เป็นพระพุทธรูปแบบเชียงแสนขนาดใหญ่ มีความงดงามยิ่ง ให้ท่านสักการะขอพร ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ระหว่างทางให้ท่านได้แวะซื้อของฝาก ๆ คนที่รักทางบ้าน ณ จังหวัดนครสวรรค์ และอิสระสำหรับอาหารค่ำ

22.30น.           นำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ … พร้อมกับความประทับใจ.

*** สิ้นสุดโปรแกรมการเดินทาง ***

หมายเหตุ : - โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับความปลอดภัย และผลประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ.

-         บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนยานพาหนะเป็นรถตู้ vip. กรณีที่จำนวนผู้เดินทางไม่ครบตามกำหนด

 

อัตราค่าบริการค่าบริการ....จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 32ท่าน...(คณะเดียวเท่านั้น)

                        Jผู้ใหญ่ (พักคู่)                                           ท่านละ           4,900.-บาท

                        Jเด็ก (3-11ปีพักกับผู้ใหญ่ไม่เสริมเตียง)       ท่านละ           3,400.-บาท

*** Silver Southern Tour อภินันทนาการของที่ระลึกให้กับผู้เดินทางทุก ๆ ท่าน...ฟรี ***

 

þอัตราค่าบริการดังกล่าวรวมรายการดังต่อไปนี้: -

1.      รถโค้ช vip. 2ชั้น 8 ล้อ จำนวน 1คัน พร้อมทีวี , วิทยุ , วีซีดี และสุขภัณฑ์ เดินทางตามโปรแกรมการเดินทาง

2.     รถท้องถิ่นสำหรับขึ้นสู่ “ดอยตุง” เพื่อสักการะพระธาตุฯ

3. โรงแรมฯ ที่พัก 2 คืน / คืนแรก พักที่ “ลาลูน่า รีสอร์ท” …(www.lalunaresortchiangrai.com)

                                             คืนสอง พักที่ “โรงแรมสุริวงศ์ เชียงใหม่” …(www.suriwongsehotels.com)

4.อาหาร 9 มื้อ (เช้า 3, กลางวัน 3,เย็น 3มื้อ ) ตามโปรแกรมการเดินทาง

5.ลูกอม , น้ำดื่ม , น้ำอัดลม , ขนมขบเคี้ยว บริการบนรถระหว่างการเดินทาง        

6.ยารักษาโรคพื้นฐานต่าง กรณีเกิดประสบเหตุเบื้องต้น

7.ค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่ต่าง และอุทยานแห่งชาติ (กรณีที่ถือสัญชาติไทยเท่านั้น)

8.มัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก และบริการท่านตลอดการเดินทาง

9.ค่าประกันภัยในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000.-บาท และค่ารักษาพยาบาลท่านละ 500,000.-บาท

 ýอัตราค่าบริการนี้ไม่รวมรายการดังนี้ :-

                - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ที่จ่าย 3%      

-         ค่าอาหารและเครื่องดื่มพิเศษนอกรายการ หรือสั่งทานเอง

 

Éจองทัวร์ภายในประเทศ: โทร.075 – 222-140 ,085-384-0228 ด้กับคุณใหม่/คุณนัท


 ความคิดเห็นที่ 2

22 เม.ย.2553  เวลา 13:08 น.
โดย.. ทัวร์เก็นติ้ง 124.157.205.112  

เริ่มจากจังหวัดตรัง คิดเพิ่มท่าน 2,200.-


 ความคิดเห็นที่ 3

22 เม.ย.2553  เวลา 13:46 น.
โดย.. ทัวร์เก็นติ้ง 124.157.205.112  

เริ่มจากจังหวัดตรัง คิดเพิ่มท่าน 2,200.-    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 
sisli escort mecidiyekoy escort taksim escort umraniye escort istanbul escort besiktas escort bomonti escort istanbul escort maslak escort atakoy escort bakirkoy escort beylikduzu escort atasehir escort kadikoy escort bishkek escorts tuzla escort bagcilar escort beykoz escort turbanli escort kartal escort maltepe escort bebek escort levent escort pendik escort sisli escort istanbul escort isitme cihazi umraniye escort erotik shop sex shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop