ล่องเรือสตาร์ครูซ + เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน


กำหนดการเดินทาง : 18 – 20 มิ.ย. 53                                             

วันที่ 1 หาดใหญ่ – ปีนัง  – ป้อมปืน – เรือ Star Cruises      
05.30 น.         
ทุกท่านพร้อมกัน  ณ  จุดนัดพบ  (เมืองตรัง / พัทลุง / นครศรีฯ)
06.00 น.         
นำท่านเดินทางสู่ อ.หาดใหญ่  (พักผ่อนบนรถ)
 08.00 น.
เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับคณะ  ที่จุดนัดพบ อ.หาดใหญ่  โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ  ให้การต้อนรับ  พร้อมทั้งเช็คความพร้อมของหนังสือเดินทาง             
08.30 น.
นำท่านเดินทางสู่ เกาะปีนัง ประเทศมาเลเซีย ผ่านด่านสะเดาของประเทศไทย  ทำการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง พิธีการทางศุลกากรของมาเลเซียที่ด่านบูกิตคายูอีตั้ม ผ่านจังโหลน  จิตรา อลอสตาร์  สุไหงปัตตานี  บัตเตอร์เวิร์ธ  จากนั้นนำท่านสู่เกาะปีนัง 
     (เวลาประเทศมาเลเซีย เร็วกว่า ประเทศไทย 1 ชั่วโมง) 
12.00 น.
ถึง เกาะปีนัง เมืองที่ได้รับการขนานนามว่า “ ไข่มุกแห่งโลกตะวันออก ” นครที่รวบรวมความพิเศษที่ผสมผสานโลกตะวันตกและตะวันออกกันได้อย่างกลมกลืน  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  (1)
บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ วัดเขาเต่า นมัสการไหว้เจ้าแม่กวนอิมที่ “ วัดเขาเต่า “ ชมเจดีย์หมื่นพระ อันเป็นพุทธศิลป์ที่รวมความงามของสามประเทศเข้าไว้ด้วยกัน      อันได้แก่ ไทย จีน และพม่า จากนั้นชม ป้อมปืนปราการฟอร์ทคอนวาลิส  ซึ่งเป็นสถานที่ยกพลขึ้นบกคั้งแรกของ เซอร์ ฟรานซิลไลทร์  ในปี ค.ศ. 1786  ที่แห่งนี้เป็นป้อมปืน  เพื่อป้องกันเมือง ในสมัยอดีต ของเกาะปีนัง 
หมายเหตุ:
นำท่านไปซื้อขนม  และช็อกโกเลต  ณ  ร้านที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยวโดยทั่วไปว่าเป็น ของแท้แน่นอน   จากนั้น เดินทางสู่ท่าเรือ  SWETTENHAM PIER CRUISE TERMINAL เพื่อนำท่าน ล่องเรือสตาร์ครูซ ซึ่งเป็นเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลก พร้อมชมบรรยากาศของทะเลปีนัง  และน่านน้ำสากลประเทศสิงคโปร์  หลังจากเรือออกจากฝั่ง เชิญทุกท่านสัมผัสกับความบันเทิงต่างๆ อาทิ ห้องคาราโอเกะ ,ห้องดูหนัง ,ห้องนวด ,ห้องตัดผม ,และห้องคาสิโนสำหรับท่านที่ชอบเสี่ยงโชค เชิญท่านตามอัธยาศัย
18.30 น.
บริการอาหารค่ำ แบบปุฟเฟ่ร์ (2)  ณ ห้องอาหารบนเรือ Star Cruises  จากนั้นให้ท่านอิสระในการใช้บริการต่างๆ บนเรือเรือสตาร์ครูซ  (ไม่ร่วมในราคาทัวร์)  หรือจากเลือกพักผ่อนในมุมต่างๆ  บนเรือ

วันที่ 2 เรือ Star Cruises – วัดไทย – วัดพม่า – วัดเขาเต่า – เก็นติ้ง                  
07.00 น.           บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารบน เรือStar Cruises (3)
09.00 น.
นำท่านชมวัดไทยที่ใหญ่ที่สุดในปีนัง “ วัดไชยมังคลาราม ” ซึ่งมีพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ที่สุดในมาเลเซีย   ตรงข้ามกันให้ท่านได้ชม วัดพม่า ชมสถาปัตยกรรมอันวิจิตรตระการตา 
สมควรแก่เวลา  นำท่านเดินทางสู่ เก็นติ้งฯ  ส่วนสนุกที่สูงที่สุดในโลก            
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน  ณ  ร้านอาหาร  (4)   หลังจากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ สวนสนุกเก็นติ้งฯ  ซึ่งมีร้านค้ามากมายให้ท่านได้สนุกสนานเพลิดเพลินกับสวนสนุกกันต่อทั้งกลางแจ้งและในร่มภายในโรงแรมเฟิสต์เวิลด์ ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งสินค้า ณ ห้างสรรพสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำต่าง ๆ หรือเลือกพักผ่อนหย่อนใจโดยการนั่งฟังเพลงเพราะๆ บริเวณโรงแรม ท่ามกลางบรรยากาศอันเย็นสบาย
18.00 น.
บริการอาหารค่ำ  ณ  ภัตตราคาร  (5) หลังอาหารนำท่านเข้าบ่อนคาสิโนสนุกสนานกับการเสี่ยงโชคหรือสนุกสนานกับเครื่องเล่นเกมต่าง ๆ มากมาย และร้านค้ามากมายช้อปปิ้งฯ เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3  เก็นติ้งไฮแลนด์ – กัวลาลัมเปอร์ – ซิตี้ทัวร์ – ช้อปปิ้งฯ - ปุตราจาย่า – หาดใหญ่                     
07.00 น.
บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม (6)  หลังจากนั้นนำท่านอำลายอดเขาเก็นติ้งฯนำท่านมุ่งสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์  ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย “ นครที่ห้อมล้อมด้วยสวนไม้ดอก” ประดับไปด้วยต้นไม้และพุ่มไม้ที่สวยงามตระการการตามเส้นทางแวะร้านนาฬิกาปลอดภาษี,จากนั้นนำท่านชมจตุรัสเมอเดก้าศูนย์กลางของกรุงกัวลาลัมเปอร์ชมเสาธงที่สูงที่สุดในโลกประมาณ 100 เมตร ชมความงามของสถาปัตยกรรมอาคารสุลต่าลอับดุลซาหมัด,ชมพระราชวังแห่งชาติพร้อมทหารม้า ทหารราบประจำพระองค์ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกผ่านชมทัศนียภาพของเมืองหลวง ตึกรัฐสภา มัสยิดหินอ่อน สถานีรถไฟที่เก่าแก่ KL TOWER หอคอยที่สูงเป็นอันดับสี่ของโลก TWIN TOWER ตึกคู่แฝดที่สูงเป็นที่ 2 ของโลก (ปิโตนาส 452 ม.)
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตราคาร (7)   แวะร้านช็อกโก้แลต แวะนำท่านถ่ายภาพคู่ตึกคู่แฝด( TWIN TOWER )เก็บไว้เป็นที่ระลึกหลังจากนั้นมุ่งสู่ “เมืองใหม่ (PUTRA JAYA)” ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองของรัฐบาลนำท่านชมสำนักนายกรัฐมนตรี(ท่านดร.มหาธีร์) ชมมัสยิดสีชมพูซึ่งเป็นมัสยิดที่มีขนาดใหญ่มากมายในของมัสยิดตกแต่งอย่างงดงามตระการตาผ่านชมกระทรวงต่าง ๆ ผ่านบ้านพักของท่านนายกรัฐมนตรีของท่านดร.มหาธีร์มูฮัมหมัด ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขากลางทะเลสาบที่สวยงาม เชิญท่านถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก
16.00 น.
ถึงด่านจังโหลน เพื่อแวะช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ดิวตี้ฟรีจนถึงเวลานัดหมายผ่านพิธีการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางทั้งสองประเทศ
18.30 น.
ถึงหาดใหญ่ จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ จังหวัดของท่านโดยสวัสดิภาพ         
20.30 น.
ถึง จังหวัดของท่านโดยสวัสดิภาพพร้อมทั้งรอยยิ้มและความประทับใจ

อัตราค่าบริการ        
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กต่ำกว่า 12 ขวบ พักกับผู้ใหญ่มีเตียง เด็กต่ำกว่า 12 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ไม่มีเตียง พักเดี่ยว
 3 วัน 2 คืน  ตรัง  6,990.-  6,990.- 90%  2,500.-
 
หญ.  6,690.-
6,690.-
90%
2,500.-

อัตราค่าบริการรวม
ü    ค่ารถตู้/โค้ชปรับอากาศ (VIP)  นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
ü    ค่าเรือสตาร์ครูซ ชมบรรยากาศทะเลปีนัง สิงคโปร์ (พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแล 2 ท่าน)
ü    ค่าที่พักในเรือสตาร์ครูซ  1 คืน ตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว  (พักห้องละ 2 ท่าน)
ü    ค่าที่พักบนยอดเขาเก็นติ้ง 1 คืน  (พักห้องละ 2 ท่าน)
ü    ค่าภาษีขึ้นเรือ
ü    ค่าอาหาร 7 มื้อตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว
ü    ค่าขนม ขนมขบเคี้ยว บริการระหว่างการเดินทาง
ü    ค่าธรรมเนียมการเข้าชม  สถานที่ต่างๆ  ตามที่ระบุในรายการ
ü    ค่าประกันภัยในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 500,000 บาท
ü    ค่าเจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  (กรณีคณะเดินทาง 20 ท่านขึ้นไป) 
ü    แจกฟรี  หมวกซิลเวอร์เซาว์เทิร์นทัวร์ 

อัตรานี้ไม่รวม
x         ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการนำเที่ยว  อาทิ  ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด  ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่เรียกสั่งเอง  เป็นต้น
x         ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
x         ค่าหนังสือเดินทาง ( ต้องพาสปอร์ตเท่านั้น) และมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน

โดย.. ทัวร์เก็นติ้ง 124.157.205.112   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

19 เม.ย.2553  เวลา 15:36 น.
โดย.. ทัวร์เก็นติ้ง 124.157.205.112  

ซิลเวอร์เซาว์เทิร์นทัวร์ 075-222-140

www.silversoutherntour.com


 ความคิดเห็นที่ 2

19 เม.ย.2553  เวลา 15:41 น.
โดย.. ทัวร์เก็นติ้ง 124.157.205.112  

 ซิลเวอร์เซาว์เทิร์นทัวร์ 075-222-140

www.silversoutherntour.com


 ความคิดเห็นที่ 3

19 เม.ย.2553  เวลา 15:41 น.
โดย.. ทัวร์เก็นติ้ง 124.157.205.112  
กำหนดการเดินทาง 27 - 28  เม.ย. /4-5 / 29-30 พ.ค. 53  หรือกรุ๊ปส่วนตัว 10 ท่านขึ้นไปสามารถเดินทางได้ทุกวัน

วันแรก  หาดใหญ่ – ปีนัง  – ป้อมปืน – เรือ Star Cruises
06.00 น.
เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับคณะที่จุดนัดพบ ในตัวเมือง จ.ตรัง/สตูล/นครศรีฯ/พัทลุง/กระบี่  โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ  ให้การต้อนรับ  พร้อมทั้งเช็กความพร้อมของหนังสือเดินทาง
08.00 น.
ถึง อ. หาดใหญ่   (บริการอาหารเช้าแบบปุฟเฟ่ต์  ณ  ห้องอาหารของโรงแรมไดมอลพลาซ่า) (1)เปลี่ยนรถเป็นรถปรับอากาศ VIP  ของประเทศมาเลเซีย เพื่อที่จะเดินทางสู่ เกาะปีนัง ประเทศมาเลเซีย ผ่านด่านสะเดาของประเทศไทย  ทำการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง พิธีการทางศุลกากรของมาเลเซียที่ด่านบูกิตคายูอีตั้ม ผ่านจังโหลน  จิตรา อลอสตาร์  สุไหงปัตตานี  บัตเตอร์เวิร์ธ  จากนั้นนำท่านสู่เกาะปีนัง  (เวลาประเทศมาเลเซีย เร็วกว่า ประเทศไทย 1 ชั่วโมง) 
12.00 น.
ถึง เกาะปีนัง เมืองที่ได้รับการขนานนามว่า “ ไข่มุกแห่งโลกตะวันออก ” นครที่รวบรวมความพิเศษที่ผสมผสานโลกตะวันตกและตะวันออกกันได้อย่างกลมกลืน ä บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  (2)
บ่าย
นำท่านชม ป้อมปืนปราการฟอร์ทคอนวาลิส  ซึ่งเป็นสถานที่ยกพลขึ้นบกคั้งแรกของ เซอร์ ฟรานซิลไลทร์  ในปี ค.ศ. 1786  ที่แห่งนี้เป็นป้อมปืน  เพื่อป้องกันเมือง ในสมัยอดีต ของเกาะปีนัง 
หมายเหตุ
นำท่านไปซื้อขนม  และช็อกโกเลต  ณ  ร้านที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยวโดยทั่วไปว่าเป็น ของแท้แน่นอน   จากนั้น เดินทางสู่ท่าเรือ  SWETTENHAM PIER CRUISE TERMINAL เพื่อนำท่าน ล่องเรือสตาร์ครูซ ซึ่งเป็นเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลก พร้อมชมบรรยากาศของทะเลปีนัง  และน่านน้ำสากลประเทศสิงคโปร์  หลังจากเรือออกจากฝั่ง เชิญทุกท่านสัมผัสกับความบันเทิงต่างๆ อาทิ ห้องคาราโอเกะ ,ห้องดูหนัง ,ห้องนวด ,ห้องตัดผม ,และห้องคาสิโนสำหรับท่านที่ชอบเสี่ยงโชค เชิญท่านตามอัธยาศัย
18.00 น.
บริการอาหารค่ำ แบบปุฟเฟ่ร์ (3)  ณ ห้องอาหารบนเรือ Star Cruises  จากนั้นให้ท่านอิสระในการใช้บริการต่างๆ บนเรือเรือสตาร์ครูซ  (ไม่ร่วมในราคาทัวร์)  หรือจากเลือกพักผ่อนในมุมต่างๆ  บนเรือ
 
 
วันที่สอง
เรือ Star Cruises – วัดไทย – วัดพม่า – วัดเขาเต่า – ดิวตี้ฟรี - หาดใหญ่                           
07.00 น.
บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารบนเรือStar Cruises (3)
08.00 น.
นำท่านเดินทางสู่ วัดเขาเต่า นมัสการไหว้เจ้าแม่กวนอิมที่ “ วัดเขาเต่า “ ชมเจดีย์หมื่นพระ อันเป็นพุทธศิลป์ที่รวมความงามของสามประเทศเข้าไว้ด้วยกัน      อันได้แก่ ไทย จีน และพม่า และชมวัดไทยที่ใหญ่ที่สุดในปีนัง “ วัดไชยมังคลาราม ” ซึ่งมีพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ที่สุดในมาเลเซีย   ตรงข้ามกันให้ท่านได้ชม วัดพม่า ชมสถาปัตยกรรมอันวิจิตรตระการตา และแวะช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง อาทิ เช่น ขนมเปี๊ยะ บะกุ๊ดแต๋ โสมจีน และร้านช็อคโกแลต ที่มีชื่อเสียงในมาเลเซีย หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับหาดใหญ่
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน  ณ  ร้านอาหาร  (5)   หลังอาหารเที่ยงนำท่านเดินทางกลับสู้ ประเทศไทย
จากนั้น
ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรีจังโหลน จากนั้นผ่านพิธีการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางทั้ง สองประเทศ
เย็น
เดินทางถึงหาดใหญ่  และนำท่านเดินทางกลับ จ.หวัดของท่าน โดยสวัสดิภาพ  พร้อมทั้งรอยยิ้มและความประทับใจ

อัตราค่าบริการ  (ห้องพักที่ใช้คือ ห้องอินไซด์สเตทรูม) พักห้องละ 2 ท่าน
จ.ที่เริ่มต้น  และสิ้นสุด
ราคา / ท่าน                                    
อ.หาดใหญ่
4,299.-                                                             
จ.ตรัง
4,599.-                                                                  
จ.นครศรีธรรมราช
4,900.-                                                                   
จ.สตูล
4,599.-                                                                
จ.พัทลุง
4,599.-                                                                
จ.กระบี่
5,700.-                                                              
หมายเหตุ:
กรณีต้องการพักแบบ  ห้องดีลักสเตทรูม  (มีหน้าต่าง)  เพิ่มท่านละ 900 บาท
 
กรณีต้องการพักแบบ  เอ็กเซ็กคูทีฟ สวีท / จูเนียร์สวีท  เพิ่มท่านละ 1,700 บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม  
ü    ค่ารถตู้/โค้ชปรับอากาศ (VIP)  นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
ü    ค่าเรือสตาร์ครูซ ชมบรรยากาศทะเลปีนัง สิงคโปร์
ü    ค่าที่พักในเรือสตาร์ครูซ  1 คืน ตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว  (พักห้องละ 2 ท่าน)
ü    ค่าภาษีขึ้นเรือ
ü    ค่าอาหาร 5 มื้อตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว
ü    ค่าขนม ขนมขบเคี้ยว บริการระหว่างการเดินทาง
ü    ค่าธรรมเนียมการเข้าชม  สถานที่ต่างๆ  ตามที่ระบุในรายการ
ü    ค่าประกันภัยในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 500,000 บาท
ü    ค่าเจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  (กรณีคณะเดินทาง 20 ท่านขึ้นไป) 
ü    แจกฟรี  หมวกซิลเวอร์เซาว์เทิร์นทัวร์ 

อัตรานี้ไม่รวม
x         ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการนำเที่ยว  อาทิ  ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด  ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่เรียกสั่งเอง  เป็นต้น
x         ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
x         ค่าหนังสือเดินทาง ( ต้องพาสปอร์ตเท่านั้น) และมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน

 ความคิดเห็นที่ 4

19 เม.ย.2553  เวลา 15:47 น.
โดย.. ทัวร์เก็นติ้ง 124.157.205.112  

กำหนดการเดินทาง :
1-3 พ.ค. 53

วันที่ 1 หาดใหญ่ – มาเลเซีย – SKY WAY -  เก็นติ้ง – คาสิโน                                      
04.30 น
ทุกท่านพร้อมกัน   ณ  จุกนัดพบ  โดยมีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ  ให้การต้อนรับและอำนวย
ความสะดวกแก่ทุกท่านในการจัดเก็บสัมภาระขึ้นรถ     
05.00 น.     
นำท่านเดินทางสู่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  ระหว่างทางให้ท่านรับฟังเรื่องราวของประเทศมาเลเซีย  และประเทศสิงคโปร์จากมัคคุเทศก์  หรือจะเลือกพักผ่อนบนรถได้ตามอัธยาศัย
07.00 น.                
ถึง อ.หาดใหญ่   บริการอาหารเช้า (1)  (แบบกล่องกับข้าว 3 อย่าง + ผลไม้ + น้ำ)   (บนรถ) 
นำท่านเดินทางต่อสู่  ด่านจังโหลน ประเทศมาเลเซียประทับตราหนังสือเดินทางและผ่านพิธีการตรวจคน เข้าเมืองของประเทศมาเลเซียที่ ด่านบูกิตคาอีตั๊ม  ก่อนนำท่านเดินทางผ่านเมือง และรัฐต่างๆ ของประเทศมาเลเซีย  เช่น จังโหลน จิตรา อลอสตาร์ สุไหงปัตตานี บัตเตอร์เวิร์ธ ไท้ผิง อีโปร์ตันหยงมาลิม  ซึ่งทางผ่านท่านสามารถชมทัศนียภาพอันร่มรื่นสอง ข้างทางของประเทศมาเลเซีย  หรือจะเลือกพักผ่อนบนรถได้ตามอัธยาศัย
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน  ณ ร้านอาหาร (2)  (แบบเซ็ดโต๊ะ  นั่งโต๊ะละ 10 ท่าน  กับข้าว 7 อย่าง + ผลไม้)
13.00 น.     
จากนั้นนำท่านมุ่งสู่ “เก็นติ้งไฮแลนด์ถึงยอดเขาเก็นติ้งไฮแลนด์ท่านจะได้สนุกสนานกับการนั่ง  กระเช้าลอยฟ้า (SKY WAYซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสามารถวิ่งได้ 6 เมตรต่อวินาทีจากสถานีถึงโรงแรมระยะทาง 3.4 .. ซึ่งยาวที่สุดในเอเซียระหว่างนั่งกระเช้าท่านจะได้สัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุทธิ์อันสดชื่น
17.30 น.
นำท่านเข้าที่พัก   โรงแรมเฟิสต์เวิลด์  หรือเทียบเท่า  
18.30 น.
บริการอาหารค่ำ  ณ ร้านอาหาร (3)  (แบบเซ็ดโต๊ะ  นั่งโต๊ะละ 10 ท่าน  กับข้าว 7 อย่าง + ผลไม้) 
หลังจากนั้นมัคคุเทศก์จะนำท่านเข้าชม สถานคาสิโน ระดับชาติที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย (อิสระ) เชิญท่านสนุกสนานกับการเสี่ยงโชคต่าง ๆ อาทิเช่น สล็อตแมชชีน แบล็คแจ็ค รูเล็ต    บัตคาร่า   ฯลฯ   เป็นต้น  หรือจะเลือกเล่นเครื่องเล่นต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย  ( ค่าเครื่องเล่นไม่รวมในราคาทัวร์ )

วันที่ 2 เก็นติ้ง – สวนสนุกกลางแจ้ง – สวนสนุกในร่ม – คาสิโน                                  
07.00 น. บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารมัคคุเทศก์จะพาท่านได้เพลิดเพลินกับการเที่ยวชมสวนสนุกทั้งกลางแจ้งและในร่ม สนุกกับเครื่องเล่นมากมายอาทิ รถไฟเหาะตีลังกา รถแข่งโกล์คาร์ต สกายเรนเจอร์ บ้านผีสิงและร้านค้าอื่น ๆ อีกมากมายซึ่งเหมาะสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ทุกเพศทุกวัยให้ท่านได้ถ่ายรูปภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก
12.00 น
บริการอาหารกลางวัน  ณ ร้านอาหาร (5)  (แบบเซ็ดโต๊ะ  นั่งโต๊ะละ 10 ท่าน  กับข้าว 7 อย่าง + ผลไม้)   หลังจากนั้นนำท่านในสวนสนุกเก็นติ้งฯต่อซึ่งมีร้านค้ามากมายให้ท่านได้สนุกสนานเพลิดเพลินกับสวนสนุกกันต่อทั้งกลางแจ้งและในร่มภายในโรงแรมเฟิสต์เวิลด์ ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งสินค้า ณ ห้างสรรพสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำต่าง ๆ หรือเลือกพักผ่อนหย่อนใจโดยการนั่งฟังเพลงเพราะๆ บริเวณโรงแรม ท่ามกลางบรรยากาศอันเย็นสบาย
18.00 น.
บริการอาหารค่ำ  ณ ร้านอาหาร (6)  (แบบเซ็ดโต๊ะ  นั่งโต๊ะละ 10 ท่าน  กับข้าว 7 อย่าง + ผลไม้)  
หลังอาหารนำท่านเข้าบ่อนคาสิโนสนุกสนานกับการเสี่ยงโชคหรือสนุกสนานกับเครื่องเล่นเกมต่าง ๆ มากมาย และร้านค้ามากมายช้อปปิ้งฯ เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3  เก็นติ้งไฮแลนด์ – กัวลาลัมเปอร์ – ซิตี้ทัวร์ – ช้อปปิ้งฯ - ปุตราจาย่า – หาดใหญ่                                      
07.00 น.
บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ (7) ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนั้นนำท่านอำลายอดเขาเก็นติ้งฯนำท่านมุ่งสู่   กรุงกัวลาลัมเปอร์  ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย “ นครที่ห้อมล้อมด้วยสวนไม้ดอก” ประดับไปด้วยต้นไม้และพุ่มไม้ที่สวยงามตระการการตามเส้นทางแวะร้านนาฬิกาปลอดภาษี,จากนั้นนำท่านชมจตุรัสเมอเดก้าศูนย์กลางของกรุงกัวลาลัมเปอร์ชมเสาธงที่สูงที่สุดในโลกประมาณ 100 เมตร ชมความงามของสถาปัตยกรรมอาคารสุลต่าลอับดุลซาหมัด,ชมพระราชวังแห่งชาติพร้อมทหารม้า ทหารราบประจำพระองค์ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกผ่านชมทัศนียภาพของเมืองหลวง ตึกรัฐสภา มัสยิดหินอ่อน สถานีรถไฟที่เก่าแก่ KL TOWER หอคอยที่สูงเป็นอันดับสี่ของโลก TWIN TOWER ตึกคู่แฝดที่สูงเป็นที่ 2 ของโลก (ปิโตนาส 452 ม.)
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน  ณ ร้านอาหาร (8)  (แบบเซ็ดโต๊ะ  นั่งโต๊ะละ 10 ท่าน  กับข้าว 7 อย่าง + ผลไม้)   แวะร้านช็อกโก้แลต แวะนำท่านถ่ายภาพคู่ตึกคู่แฝด ( TWIN TOWER )เก็บไว้เป็นที่ระลึกหลังจากนั้นมุ่งสู่ “เมืองใหม่ (PUTRA JAYA)” ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองของรัฐบาลนำท่านชมสำนักนายกรัฐมนตรี(ท่านดร.มหาธีร์) ชมมัสยิดสีชมพูซึ่งเป็นมัสยิดที่มีขนาดใหญ่มากมายในของมัสยิดตกแต่งอย่างงดงามตระการตาผ่านชมกระทรวงต่าง ๆ ผ่านบ้านพักของท่านนายกรัฐมนตรีของท่านดร.มหาธีร์มูฮัมหมัด ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขากลางทะเลสาบที่สวยงาม เชิญท่านถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก
17.00 น
ถึงด่านจังโหลน เพื่อแวะช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ดิวตี้ฟรีจนถึงเวลานัดหมายผ่านพิธีการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางทั้งสองประเทศ
18.30 น.               
บริการอาหารค่ำ  ณ ร้านอาหาร (9)  (แบบเซ็ดโต๊ะ  นั่งโต๊ะละ 10 ท่าน  กับข้าว 7 อย่าง + ผลไม้) 
จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่  จ.ตรัง โดยรถตู้  หรือรถโค้ชปรับอากาศ VIP
21.00 น.
ถึงจังหวัดของท่านโดยสวัสดิภาพ  พร้อมทั้งร้อยยิ้มและความประทับใจ

  โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ      
กำหนดการ

ราคาเริ่มต้นที่ อ.หาดใหญ่

ราคาเริ่มต้นจ.ตรัง

พักเดี่ยวเพิ่ม

 1- 3 พ.ค. 53

 4,500.-

 4,900.-

 2,500.-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ขวบ
2,300.-
3,500.-
2,500.-

อัตราค่าบริการรวม
-          ค่ายานพาหนะ รถตู้ commuter  หรือรถบัสปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
-          ค่าที่พัก  2 คืน ตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว  (พักห้องละ 2 ท่าน)
-          ค่าอาหารเช้า 9 มื้อตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว
-          ค่าธรรมเนียมการเข้าชม  และใช้บริการ  สถานที่ต่างๆ  ตามที่ระบุในรายการ
-          ค่าประกันภัยในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 100,000 บาท
-          ค่าเจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  (กรณีคณะเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน จะไม่มี 
           มัคคุเทศก์เดินทางไปด้วย  แต่จะมี Diver Guide  ที่นำเที่ยวด้วยและบรรยายให้ข้อมูลด้วย  บริการท่านตลอด
           การเดินทาง)

อัตรานี้ไม่รวม
-   ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการนำเที่ยว  อาทิ  ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด  ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่
    เรียกสั่งเอง  เป็นต้น
-   ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
-   ค่าบัตรเครื่องเล่นสวนสนุกและโชว์ต่าง ๆ  ที่เรียกใช้บริการพิเศษ
-   ค่าหนังสือเดินทาง ( ต้องพาสปอร์ตเท่านั้น) และมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน