ล่องเรือสตาร์ครูซ + เที่ยวเก็นติ้ง 3 วัน 2 คืนกำหนดการเดินทาง     18 – 20 มิ.ย. 53

 

วันแรก      หาดใหญ่ – ปีนัง  – ป้อมปืน – เรือ Star Cruises                                               (--/ L / D)

05.30 น     ทุกท่านพร้อมกัน    จุดนัดพบ  (เมืองตรัง / พัทลุง / นครศรีฯ)

06.00 น.    นำท่านเดินทางสู่ อ.หาดใหญ่  (พักผ่อนบนรถ)

08.00 น.     เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับคณะ v ที่จุดนัดพบ อ.หาดใหญ่  โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ  ให้การต้อนรับ  พร้อมทั้งเช็คความพร้อมของหนังสือเดินทาง                     

08.30 น.    นำท่านเดินทางสู่ เกาะปีนัง ประเทศมาเลเซีย ผ่านด่านสะเดาของประเทศไทย  ทำการตรวจประทับตรา

                 หนังสือเดินทางและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง พิธีการทางศุลกากรของมาเลเซียที่ด่านบูกิตคายูอีตั้ม ผ่านจัง

                 โหลน  จิตรา อลอสตาร์  สุไหงปัตตานี  บัตเตอร์เวิร์ธ  จากนั้นนำท่านสู่เกาะปีนัง 

     (เวลาประเทศมาเลเซีย เร็วกว่า ประเทศไทย 1 ชั่วโมง) 

 

12.00 น.     ถึง เกาะปีนัง เมืองที่ได้รับการขนานนามว่า “ ไข่มุกแห่งโลกตะวันออก ” นครที่รวบรวมความพิเศษที่ผสมผสานโลกตะวันตกและตะวันออกกันได้อย่างกลมกลืน ä บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  (1)

บ่าย            นำท่านเดินทางสู่ วัดเขาเต่า นมัสการไหว้เจ้าแม่กวนอิมที่ “ วัดเขาเต่า “ ชมเจดีย์หมื่นพระ อันเป็นพุทธศิลป์ที่รวมความงามของสามประเทศเข้าไว้ด้วยกัน      อันได้แก่ ไทย จีน และพม่า จากนั้นชม ป้อมปืนปราการฟอร์ทคอนวาลิส  ซึ่งเป็นสถานที่ยกพลขึ้นบกคั้งแรกของ เซอร์ ฟรานซิลไลทร์  ในปี ค.ศ. 1786  ที่แห่งนี้เป็นป้อมปืน  เพื่อป้องกันเมือง ในสมัยอดีต ของเกาะปีนัง 

หมายเหตุ:  นำท่านไปซื้อขนม  และช็อกโกเลต    ร้านที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยวโดยทั่วไปว่าเป็น ของแท้แน่นอน   จากนั้น เดินทางสู่ท่าเรือ  SWETTENHAM PIER CRUISE TERMINAL เพื่อนำท่าน ล่องเรือสตาร์ครูซ ซึ่งเป็นเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลก พร้อมชมบรรยากาศของทะเลปีนัง  และน่านน้ำสากลประเทศสิงคโปร์  หลังจากเรือออกจากฝั่ง เชิญทุกท่านสัมผัสกับความบันเทิงต่างๆ อาทิ ห้องคาราโอเกะ ,ห้องดูหนัง ,ห้องนวด ,ห้องตัดผม ,และห้องคาสิโนสำหรับท่านที่ชอบเสี่ยงโชค เชิญท่านตามอัธยาศัย

18.00 น.    äบริการอาหารค่ำ แบบปุฟเฟ่ร์ (2)  ณ ห้องอาหารบนเรือ Star Cruises  จากนั้นให้ท่านอิสระในการใช้บริการต่างๆ บนเรือเรือสตาร์ครูซ  (ไม่ร่วมในราคาทัวร์)  หรือจากเลือกพักผ่อนในมุมต่างๆ  บนเรือ

วันที่สอง   เรือ Star Cruises – วัดไทย – วัดพม่า – วัดเขาเต่า – เก็นติ้ง                                 (B /  L  / D)                                        

07.00 น.     ä บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารบน เรือStar Cruises (3)

09.00 น.     นำท่านชมวัดไทยที่ใหญ่ที่สุดในปีนัง “ วัดไชยมังคลาราม ” ซึ่งมีพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ที่สุดในมาเลเซีย   ตรงข้ามกันให้ท่านได้ชม วัดพม่า ชมสถาปัตยกรรมอันวิจิตรตระการตา

10.00 น.     สมควรแก่เวลา  นำท่านเดินทางสู่ เก็นติ้งฯ  ส่วนสนุกที่สูงที่สุดในโลก 

12.00 น.     ä บริการอาหารกลางวัน    ร้านอาหาร  (4)   หลังจากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ สวนสนุกเก็นติ้งฯ  ซึ่งมีร้านค้ามากมายให้ท่านได้สนุกสนานเพลิดเพลินกับสวนสนุกกันต่อทั้งกลางแจ้งและในร่มภายในโรงแรมเฟิสต์เวิลด์ ให้ท่านได้เลือก

ช้อปปิ้งสินค้า ห้างสรรพสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำต่าง หรือเลือกพักผ่อนหย่อนใจโดยการนั่งฟังเพลงเพราะๆ บริเวณโรงแรม ท่ามกลางบรรยากาศอันเย็นสบาย

18.00 .     ä บริการอาหารค่ำ    ภัตตราคาร  (5) หลังอาหารนำท่านเข้าบ่อนคาสิโนสนุกสนานกับการเสี่ยงโชคหรือสนุกสนานกับ

                      เครื่องเล่นเกมต่าง มากมาย และร้านค้ามากมายช้อปปิ้งฯ เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

 

 

 

 

วันที่สาม:      เก็นติ้งไฮแลนด์ – กัวลาลัมเปอร์ – ซิตี้ทัวร์ – ช้อปปิ้งฯ - ปุตราจาย่า – หาดใหญ่                     ( B ,L,--)                                        

07.00 น.                                ä บริการอาหารเช้า    ห้องอาหารของโรงแรม (6)  หลังจากนั้นนำท่านอำลายอดเขาเก็นติ้งฯนำท่านมุ่งสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์  ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย “ นครที่ห้อมล้อมด้วยสวนไม้ดอก” ประดับไปด้วยต้นไม้และพุ่มไม้ที่สวยงามตระการการตามเส้นทางแวะร้านนาฬิกาปลอดภาษี,จากนั้นนำท่านชมจตุรัสเมอเดก้าศูนย์กลางของกรุงกัวลาลัมเปอร์ชมเสาธงที่สูงที่สุดในโลกประมาณ 100 เมตร ชมความงามของสถาปัตยกรรมอาคารสุลต่าลอับดุลซาหมัด,ชมพระราชวังแห่งชาติพร้อมทหารม้า ทหารราบประจำพระองค์ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกผ่านชมทัศนียภาพของเมืองหลวง ตึกรัฐสภา มัสยิดหินอ่อน สถานีรถไฟที่เก่าแก่ KL TOWER หอคอยที่สูงเป็นอันดับสี่ของโลก TWIN TOWER ตึกคู่แฝดที่สูงเป็นที่ 2 ของโลก (ปิโตนาส 452 .)

 

12.00 .                ä บริการอาหารกลางวัน    ภัตตราคาร (7)   แวะร้านช็อกโก้แลต แวะนำท่านถ่ายภาพคู่ตึกคู่แฝด

( TWIN TOWER )เก็บไว้เป็นที่ระลึกหลังจากนั้นมุ่งสู่ “เมืองใหม่ (PUTRA JAYA)” ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองของรัฐบาลนำท่านชมสำนักนายกรัฐมนตรี(ท่านดร.มหาธีร์) ชมมัสยิดสีชมพูซึ่งเป็นมัสยิดที่มีขนาดใหญ่มากมายในของมัสยิดตกแต่งอย่างงดงามตระการตาผ่านชมกระทรวงต่าง ๆ ผ่านบ้านพักของท่านนายกรัฐมนตรีของท่านดร.มหาธีร์มูฮัมหมัด ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขากลางทะเลสาบที่สวยงาม เชิญท่านถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก

16.00 .                ถึงด่านจังโหลน เพื่อแวะช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ดิวตี้ฟรีจนถึงเวลานัดหมายผ่านพิธีการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางทั้งสองประเทศ

18.30 น.                  ถึงหาดใหญ่ จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ จังหวัดของท่านโดยสวัสดิภาพ

20.30 น.                  ถึง จังหวัดของท่านโดยสวัสดิภาพพร้อมทั้งรอยยิ้มและความประทับใจ

 

+++++++++++++++++++++ สิ้นสุดรายการนำเที่ยว ++++++++++++++++++++


โดย.. ทัวร์เก็นติ้ง 124.157.205.112   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

14 เม.ย.2553  เวลา 12:03 น.
โดย.. ทัวร์เก็นติ้ง 124.157.205.112  

ซิลเวอร์เซาว์เทิร์นทัวร์ 075-222-140    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน