เที่ยวเวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 6 วัน


กำหนดการเดินทาง     28 เม.ย. -  3 พ.ค. 53

วันที่ 28 เม.ย. นครศรีฯ  – กทม – มุกดาหาร                                                                      (--/L/D)

06.00 น.       ออกจากใต้

06.30  น.       นำท่านเดินทางสู่ กทม.โดยรถโค้ชปรับอากาศ  2  ชั้น 8 ล้อ VIP

12.00  น.       ä รับประทานอาหารเที่ยง    ร้านอาหาร  (1)

บ่าย              นำท่านเดินทางต่อ สู่  กทม.

ค่ำ                ä รับประทานอาหารค่ำ    ภัตราคาร (2)

20.00 น.       นำท่านเดินทางต่อสู่ จ.มุกดาหาร  (พักผ่อนบนรถ)

 

 

วัน 29 เม.ย.   มุกดาหาร – สะหวันนะเขต – เมืองพิน – ด่านแดนสวรรค์ – ลาวบาว – เว้                  (B/L/D)

04.00 น.           นำท่านเข้า  พัก    โรงแรมพลอย  พาเลซ  (ให้ท่านมีเวลาพักผ่อน + ทำภารกิจส่วนตัว)

07.00 น.       รับประทานอาหารเช้า    ห้องอาหารของโรงแรม  (3)

จากนั้นเดินทางสู่สะพานมิตรภาพไทย–ลาว แห่งที่ 2 ผ่านขั้นตอนพิธีการตรวจคนเข้า–ออกเมือง

08.00 น.       นำท่านข้ามเข้าสู่ สะหวันนะเขต ดินแดนแห่งอาณาจักรล้านช้าง เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุด เพราะเป็นกึ่งกลางระหว่างประตูสู่อีสานของไทยและออกไปสู่ทะเลจีนใต้ของเวียดนาม จากนั้นออกเดินตามเส้นทางหมายเลข 9 สู่ลาวบาว ทางหลวงแห่งนี้ใช้มาตั้งแต่สมัยฝรั่งเศสมาเป็นเจ้าเข้าครอง ใช้เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าจาก ไทย-ลาว ออกสู่ทะเลจีนใต้

13.00 น.       ä  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร(เมืองพิน ประเทศลาว)  (4)

14.00 น.       ออกเดินทางข้ามด่าน ลาวบาว พรมแดนระหว่างประเทศลาวและประเทศเวียดนาม

16.00 น.       นำท่านชม อุโมงค์วินห์ม๊อก นับเป็นอุโมงค์ดินที่คนทั้งหมู่บ้านอาศัยอยู่เป็นเวลาหลายปีเพื่อหลบภัยจากการทิ้งระเบิดอย่างต่อเนื่องในสมัยสงครามเวียดนาม แม้ว่าคนส่วนใหญ่จะพากันอพยพไปอยู่ในส่วนอื่น ๆ ของประเทศ แต่ก็มีชาวบ้านจำนวนกว่า 300 คนที่ยังคงอาศัยกันอยู่ภายในอุโมงค์คนรูแห่งนี้เป็นเวลากว่า 5 ปี นับจากปี พ.ศ. 2509 – 2514

17.30 น.       เดินทางต่อเข้าสู่ เมืองเว้ (ระยะทาง 80 กม.) เว้เป็นเมืองประวัติศาสตร์ใจกลางเวียดนาม เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ แม้ว่าจะโดนพิษของสงครามไปบ้าง แต่ก็ยังคงหลงเหลือร่องรอยแห่งความรุ่งเรืองสมกับเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่ไม่ควรพลาดการมาเยือน

19.30 น.       ä  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5)

                   นำท่านเข้าสู่ที่พัก  Duy Tan Hotel ระดับ 3 ดาว (เมืองเว้) หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 30 เม.ย. เว้ – ดานัง – ฮฮยอัน                                                                                      (B/L/D)

07.00 น.             ä    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก  (6)

08.00 น.       ชม วัดเทียนมู หรือวัดเทพธิดาราม สร้างในศตวรรษที่ 14 ชมเจดีย์เก่าแก่สูง 7 ชั้น แต่ละชั้นมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ ภายในวัดมีระฆังยักษ์โบราณเก่าแก่หล่อด้วยทองแดง และมีแผ่นจารึกตั้งอยู่บนหลังเต่าขนาดใหญ่ ชมรถเก๋งประวัติศาสตร์ที่เจ้าอาวาสวัดเทียนมูใช้เป็นยานพาหนะเดินทางสู่เมืองไซ่ง่อน เพื่อไปประท้วงประธานาธิบดีโงห์ดินห์เดียม ที่ทำเนียบรัฐบาลสมัยนั้นที่ไม่ใส่ใจในพระพุทธศาสนา จากนั้นชม นครจักรพรรดิ (พระราชวังเก่า) เป็นมรดกตกทอดอันยิ่งใหญ่และงดงามของราชวงศ์เหวียน ชมความงดงามของพระราชวังไทฮว่า อันเป็นวังที่สำคัญที่สุดในนครจักรพรรดิ ใช้สำหรับต้อนรับเชื้อพระวงศ์ระดับสูง และนักการทูตจากต่างประเทศภายในนครจักรพรรดิ ภายในนครแห่งนี้ยังประกอบไปด้วยวัดวาอารามต่าง ๆ สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับขุนนางทั้งหลาย ชม สุสานไคดินห์ กล่าวกันว่าเป็นสุสานที่ตั้งอยู่แบบสถาปัตยกรรมที่แตกต่างไปจากสุสานของจักรพรรดิองค์อื่นๆ โดยใช้ศิลปะตะวันตกกับตะวันออกผสมผสานเข้าด้วยกัน

12.00 น.         ä  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมืองเว้)  (7)

13.00 น.       จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง ผ่านเส้นทาง ไฮหวัน ซึ่งแปลว่า  “ช่องเขาแห่งเมฆหมอก” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทิวเขาเตรืองเซินเป็นพรมแดนธรรมชาติกันระหว่างเวียดนามและลาวทางตะวันตก ผ่านช่องอุโมงค์ไฮหวัน

15.00 น.       นำคณะ ดูงาน    มหาวิทยาลัยดานังยูนิเวอร์ซิตี้ 

18.00 น.       เดินทางถึง เมืองฮอยอัน ตั้งอยู่ริมแม่น้ำทูโบน ครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากและปรากฏอยู่ในแวดวงชองนักเดินทางตะวันตก ในศตวรรษที่ 17 และ 18 ในชื่อไฟโฟและไฮโป แรกเริ่มเมืองฮอยอันเคยเป็นเมืองท่าชายทะเลในอาณาจักรจามปา ที่เรียกกันว่า “ได๋เจียน”

ค่ำ                           ä   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   (8)

                                นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hoi an Indochine Hotel ระดับ 3 ดาว (เมืองฮอยอัน) หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 1 พ.ค.    ฮอยอัน – ดานัง – เว้                                                                                 (B/L/D)

07.00 น.             ( รับประทานอาหาราเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก (9)

08.00 น.                 นำท่านชมย่านเมืองเก่า ฮอยอัน ได้รับการประกาศจาก องค์การยูเนสโก้ ให้ฮอยอันเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม เพราะความงดงามและเก่าแก่ของบ้านเมือง รวมทั้งเอกลักษณ์อันโดดเด่นที่ยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ฮอยอันเป็นชุมชนเล็กที่สามารถเดินเที่ยวได้ทั่วภายในวันเดียว เนื่องจากภายในเมืองมีถนนสายหลักเพียงไม่กี่เส้น และทุกเส้นก็เชื่อมต่อกันหมด สถาปัตยกรรมที่โดดเด่นทางประวัติศาสตร์ อาทิเช่น ศาลเจ้าจั่วฟุกเกี๋ยน ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัย พ.ศ. 2435 สำหรับนัดพบปะของชุมชนชาวจีนจากฟุกเกี๋ยน ด้วยกัน จากนั้น ชม บ้านโบราณบนถนนเหวียนไทฮ็อก บ้านโบราณเลขที่ 101 ของชาวจีนในตระกูล Tan ky ที่สร้างขึ้นเมื่อ 75 ปีที่แล้วและอยู่กันมา 5 ชั่วอายุคน ชม สะพานญี่ปุ่น สัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองฮอยอันที่ได้รับการก่อสร้างโดยชุมชนชาวญี่ปุ่นเมื่อ 400 กว่าปีที่แล้ว ซึ่งเชื่อมต่อเขตกามโฝและมิงห์เฮีองเข้าไว้ ระหว่างทางท่านจะพบกับสินค้าหัตถกรรมต่าง ๆ ตลอดสองฟากถนน

10.00 น.                 จากนั้นเดินทางสู่ เมืองเว้ ผ่านเส้นทางไหเวินพาส เชิญท่านเพลิดเพลินกับทัศนียภาพสองข้างทางผ่านเส้นทางประวัติศาสตร์และชายหาดที่ทอดยาวตลอดเส้นทางแวะพักที่จุดชมวิวบริเวณสูงสุดของยอดเขาให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก

12.30 น.                 (  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ริมชายหาดเมืองลังโก) (10)

15.30 น.                 อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าได้ที่ ตลาดดงบา ย่านการค้าที่ใหญ่ที่สุดใจกลางเมืองเว้

ค่ำ                           (  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เมืองเว้)  (11)

นำท่านลงเรือมังกรเสมือเรือพระที่นั่งในอดีต ล่องเรือแม่น้ำเฮืองยาง (แม่น้ำหอม) ผ่านสะพานประวัติศาสตร์สมัยสงครามยามราตรีแสงสีสองฟากฝั่งพร้อมดนตรีพื้นเมืองขับกล่อม

                   นำท่านเข้าสู่ที่พัก  Duy Tan Hotel ระดับ 3 ดาว (เมืองเว้) หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 2 พ.ค.                    เว้ – ลาวบาว - สะหวันนะเขต - มุกดาหาร                                                                       (B/L/--)

06.00 น.       ä รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  (12)

07.00 น.       ออกเดินทางสู่ ด่านลาวบาว ตามเส้นทางเดิม

11.00 น.       เดินทางถึง ด่านลาวบาว นำท่านทำพิธีการตรวจคน เข้า-ออกเมือง ทั้งฝั่ง ลาว และ เวียดนาม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ ร้านค้าปลอดภาษี Duty Fee ที่ด่านฝั่งลาว

12.00 น.         ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น (เมืองพิน ประเทศลาว) (13)

15.30 น.       เดินทางถึง แขวงสะหวันนะเขต ผ่านขั้นตอนพิธีการตรวจคนเข้าออกเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

16.30 น.                ให้ท่านอิสระรับประทานอาหารค่ำ  พร้อมทั้งเลือกซื้อของฝาก    ตลาดอินโดจีน (ตามอัธยาศัย)

 

19.00 น.       นำท่านเดินทางต่อสู่  กทม.  จากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อนบนรถ

พักผ่อนบนรถ

 

วันที่ 3 พ.ค.   กทม.   – วัดห้วยมงคล - นครศรีธรรมราช                                                  (B/L/--)

06.00 น.       ถึง กทม.  นำท่านเลี่ยนเครื่องแต่งกาย  และทำภารกิจส่วนตัว ณ  ปั๊ม ปตท.

07.00 น.       บริการอาหารเช้า    ร้านอาหาร  (14)

08.00 น.        นำท่านเดินทางกลับ นครศรีฯ

10.30 น.       ระหว่างทางแวะสักการะ  หลวงพ่อทวด    วัดห้วยมงคล

12.00 น.       บริการอาหารเที่ยง    ร้านอาหาร  (15)

บ่าย              นำท่านเดินทางต่อสู่  จ.นครศรีฯ

                        อิสระแวะให้รับประทานอาหารค่ำ  (ตามอัธยาศัย)

19.00 น.       ถึง จ. นครศรีฯ  โดยสวัสดิภาพพร้อมทั้งรอยยิ้มและความประทับใจ


โดย.. ทัวร์เก็นติ้ง 124.157.205.112   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

8 เม.ย.2553  เวลา 12:38 น.
โดย.. ทัวร์เก็นติ้ง 124.157.205.112  

จองทัวร์ที่ 075-222-140

ซิลเวิอร์เซาว์เทิร์นทัวร์

www.silversoutherntour.com    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน