ทัวร์เกาะลังกาวร 2 วัน 1 คืนเบิดจองแล้ว ที่ 075-222-140

ซิลเวอร์เซาว์เทิร์นทัวร์


โดย.. ทัวร์เก็นติ้ง 124.157.204.239   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

25 มี.ค.2553  เวลา 10:51 น.
โดย.. ทัวร์เก็นติ้ง 124.157.204.239  
กำหนดการเดินทาง : 2 -3 พ.ค 53 หรือคณะครบ 8 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน

วันที่ 1 ท่าเรือตำมะลัง  -  ลังกาวี – สุสานพระนางเลือดขาว - พิพิธภัณฑ์ ดร.มหาธีร์                                                  
05.30 น.  เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ  ให้การต้อนรับท่าน ณ  จุดนัดพบ  (หน้าโตโยต้าเมืองตรัง)
06.00 น. นำท่านเดินทางสู่ จ.สตูล  (พักผ่อนตามอัธยาศัย)
08.00 น.
ถึงท่าเทียบเรือตำมะลัง จ.สตูล นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง (ฝั่งไทย) 
09.30 น.
นำท่านมุ่งหน้าสู่หมู่เกาะแห่งมนต์ขลัง “เกาะลังกาวี” โดยเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศ  ระหว่านั่งเรือรับฟังบรรยายจากทีมงานมัคคุเทศก์และกิจกรรมนันทนาการ
10.30 น.
ถึงเกาะลังกาวี ตรวจหนังสือเดินทาง จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม
- สุสานพระนางมัสสุรี ผู้สาปเกาะลังกาวีไว้ 7 ชั่วอายุคน
- พิพิธภัณฑ์ดร.มหาธีร์  มูฮัมหมัด ชมของที่ระลึกที่นานาประเทศมอบไว้ให้แก่อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นจำนวนมาก อาทิ เครื่องแก้วคริสตัล รถยนต์  ผ้าไหม ฯลฯ
12.00 น.
บริการอาหารเที่ยง (1) ณ. ภัตตาคาร  
 
 - จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ Cable Car นั่งกระเช้าลอยฟ้าที่ทันสมัย ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลกว่า 700 เมตร  ชมทัศนียภาพบนยอดเขา Mat Clncang ภายในอ้อมกอดธรรมชาติที่เงียบสงบของเกาะลังกาวี และทัศนียภาพของเกาะตะรุเตาของฝั่งทะเลอ่าวไทย จากยอดเขาสูง รื่นรมย์ไปกับธรรมชาติ สายลม ท้องทะเลสีคราม
- จากนั้นนำท่านเดินทาง ช้อปปิ้งที่ ตลาดกัวฮ์  ให้ท่านได้เลือกสินค้าปลอดภาษีได้อย่างจุใจ อาทิ เหล้า บุหรี่ โรตี เครื่องสำอาง น้ำหอม ช้อคโกแลต เสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องครัวนานาชนิด ฯลฯ
18.30 น.
บริการอาหารค่ำ  (2) ณ. ภัตตาคาร จากนั้น เช็คอินเข้าโรงแรม ให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยพัก  
 
ณ โรงแรมเบลล่า วิสต้า (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 ตลาดกัวฮ์ –ดาตารันลัง (พญานกเหยี่ยวสัญลักษณ์ของเกาะลังกาวี) – ท่าเทียบเรือตำมะลัง              
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   (3)   จากนั้นนำ คณะเดินทางสู่ ท่าเรือกัวฮ์ เพลิดเพลินกับบรรยากาศอันร่มรื่น พร้อมถ่ายภาพคู่กับ "ดาตารันลัง” พญานกเหยี่ยวสัญลักษณ์ของเกาะลังกาวีไว้เป็นที่ระลึก หรือจะเพลิดเพลินกับการซื้อสินค้าปลอดภาษี บริเวณท่าเรือกัวฮ์ ซึ่งมีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้
09.00 น. จากนั้นนำท่านเดินทางกลับโดยเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศ (VIP)  พร้อมอุปกรณ์นิรภัย เช่น สื้อชูชีพ เป็นต้น
12.00 น.
เดินทางกลับถึงท่าเทียบเรือตำมะลังโดยสวัสดิภาพ
 
(ให้ท่านอิสระรับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ร้านอาหารบริเวณท่าเทียบเรือ) 
16.00 น.
นำท่านเดินทางถึง จ. ตรังโดยสวัสดิภาพพร้อมทั้งรอยยิ้มและความประทับใจ

อัตราค่าบริการ        
กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กต่ำกว่า 10 ขวบ พักกับผู้ใหญ่มีเตียง เด็กต่ำกว่า 10 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

  2 - 3 พ.ค. 53
3,490.-
80%
70%
600.-

หมายเหตุ:  กรณีเริ่มต้นที่ จังหวัดอื่นๆ
-          จังหวัดนครศรีธรรมราช  ท่านละ   3,900  บาท
-          จังหวัดพัทลุง                   ท่านละ   3,490  บาท
-          จังหวัดกระบี่                    ท่านละ   3,900  บาท
-          จังหวัดสงขลา                 ท่านละ   3,700  บาท 
อัตราค่าบริการรวม
-          ค่าเรือเฟอร์รี่ (สตูล – เกาะลังกาวี – สตูล)
-          ค่ารถ (รับ - ส่ง)  ตรัง – สตูล - ตรัง
-          ค่าที่พักระดับ 3  ดาว  1  คืน ตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว  (พักห้องละ 2 ท่าน)
-          ค่ารถบัสปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
-          ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว  (3 มื้อ)
-          ค่าธรรมเนียมการเข้าชม  และใช้บริการต่างๆตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว
-          ค่าประกันภัยในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 500,000 บาท
-          ค่าเจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   
-          ค่ายาเวชภัณฑ์ สามัญประจำบ้านเบื้องต้น
-          ค่าบริการจัดนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

อัตรานี้ไม่รวม
- หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
- อาหารเครื่องดื่มที่ท่านสั่งเองนอกเหนือจากรายการ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% กรณีต้องการใบเสร็จ และ 3% หัก ณ ที่จ่าย
- Service Charge และ ค่าห้องช่วงเทศกาลมาเลเซีย และปิดเทอมมาเลเซีย 200 บาทต่อท่าน

 ความคิดเห็นที่ 2

25 มี.ค.2553  เวลา 10:55 น.
โดย.. ทัวร์เก็นติ้ง 124.157.204.239  

จองด่วนที่ 075-222-140

www.silversoutherntour.com


 ความคิดเห็นที่ 3

25 มี.ค.2553  เวลา 10:55 น.
โดย.. ทัวร์เก็นติ้ง 124.157.204.239  
กำหนดการเดินทาง : 13-16 เม.ย. 53                                                       

วันที่ 1 ภูเก็ต (สนามบินภูเก็ต)
23.00 น.         
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินภูเก็ต อาคารผู้โดยสารขาออก  พร้อมสัมภาระและพบเจ้าหน้าที่บริษัทฯอำนวยความสะดวกและเดินทางสู่ประเทศเกาหลี โดยสายการบินเอเชียน่า แอร์ไลน์  เที่ยวบินที่ OZ 7483
01.45 น.         
คณะออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลี ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมงครึ่ง ( บริการภาพยนตร์ อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง )
 
ข้อแนะนำ  เตรียมสัมภาระขนาดกลาง เนื่องจากโรงแรมที่พักในเกาหลี จะมีบริกรน้อยมาก ต่างจังหวัดไม่มีบริกร ของเหลวที่นำใส่กระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่องจะต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตร บรรจุภัณฑ์ดังกล่าวควรใส่ในถุงที่โปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดได้ด้วย ให้นำถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่านั้น การนำผลิตภัณฑ์ของสดที่ทำจากสัตว์ไม่ว่าเนื้อหมู เนื้อวัว ผัก ผลไม้สด ไม่อนุญาตให้นำเข้าประเทศเกาหลี เพื่อป้องกันโรคต่าง ๆ และหากศุลกากรตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับ 

วันที่ 2 ENGLISH  VILLAGE (F4 Theme Park)  - เกาะนามิ (Winter Love Song )
09.30 น.           คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาติอินชอน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ( กรุณาปรับนาฬิกาของท่านให้เป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อสะดวกในการนัดหมายเวลา ประเทศเกาหลีจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง )
นำท่านเดินทางสู่ Gyeonggi English Village Yangpyeong สถานที่ถ่ายทำซีรี่ส์ F4 ซึ่งใช้เป็นฉากของโรงเรียนมัธยมชินฮวา ของเหล่าพระเอง F4 เรียนนั้นเอง    กูจุนพโย ที่รับบทโดย อีมินโฮ (Lee Min Ho), ยุนจีฮู รับ บทโดย คิมฮยอนจุง (Kim Hyeon Joong) , โซอีจอง รับบทโดยคิมบอม (Kim Bum) และ ซงอูบิน รับบทโดย คิมจุน (Kim Joon) เคยเดินอยู่ตามทางเดินในตัวอาคาร Gyeonggi English Village Yangpyeong เปิดตั้งแต่เดือนเมษายน ปี 2008  ที่ผ่านมาโดยสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมของเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา ที่ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในสถานที่ต้นแบบมาก ๆ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ อย่างเช่น ห้อง Fitness, หอพักนักศึกษาแบบ Condominium , สระว่ายน้ำ, โรงกีฬา และ หอดูดาวเป็นต้นโรงเรียนมัธยมชินฮวา : ตึกแบบยุโรปใน Gyeonggi English Village Yangpyeong (www.yea.or.kr) ติดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีความสวยงามอีกด้วย
เที่ยง
บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร( ทัคคาลบี หรือ ไก่ผัดซอสบาร์บีคิวเกาหลี ซึ่งนำไก่และผักต่าง ๆ มาผัดกับซอสบาร์บีคิวเกาหลีในกระทะแบนเสริ์ฟพร้อมเครื่องเคียง เช่น กิมจิ, อูดุ้งปรุงรส, ผักกาดหอมสดและน้ำซุปสาหร่ายร้อน ๆ )
นำท่านเข้าสู่ที่พัก  RISATA HOTEL หรือเทียบเท่า              
บ่าย
นำคณะสู่ท่าเรือของ  เกาะนามิ  เกาะรูปใบไม้กลางทะเลสาบ ลงเรือเฟอร์รี่ใช้เวลานั่งเรือเพียง 10 นาที เพื่อข้ามไปยังเกาะส่วนตัวซึ่งบรรยากาศแสนโรแมนติก สถานที่ถ่ายละครดังเรื่อง Winter Love Song หรือ เพลงรักในสายลมหนาว อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจและสัมผัสความงดงามของทิวต้นสนและทิวต้นเกาลัดได้ตามอัธยาศัย จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ เมืองซกโช ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  2 -3 ชั่วโมง 
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร  (พุลโกกิ เนื้อหมูหมักกับซอสเกาหลีผัดบนกระทะ นำไปคลุกเคล้ากับผักต่างๆ เสิร์ฟพร้อมกับข้าวสวยและเครื่องเคียง)     
นำคณะเข้าสู่ที่พัก  Hyundai Sungwoo Resort  หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 

วันที่ 3  ตึก 63 ชั้น –  ชมดอกซากุระบานที่ยออิโด – ศูนย์โสมรัฐบาล  - ตลาดทงแดมุน - คลองชองเกชอน  ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตึก 63 ชั้น หรือ KLI 63 Building ซึ่งเป็นตึกที่สูงที่สุดในเกาหลี และเป็นศูนย์กลางแหล่งบันเทิงที่มีระดับ มีหอดูดาว, โรงหนัง MAX , Aquarium ศูนย์การค้า ช้อปปิ้งมอลล์ และร้านอาหารเมนูเลิศหรูนานาชาติ ชมแม่น้ำฮั่น ไหลผ่านใจกลางเมืองหลวงของกรุงโซล ตึกรามบ้านช่องอันทันสมัยผสมอารยธรรมอันเก่าแก่เมื่อ 5,000 ปี ที่แล้ว จากนั้นนำท่านชม ถนนซากุระแห่งกรุงโซล หรือ ถนนยูอิโดะ ( Yeouido’s Streets ) ที่ มีต้นซากุระกว่า 1,400 ต้นในบริเวณนี้ ซึ่งในเดือนเมษายนในแต่ละปีจะมีการจัดเทศกาลดอกซากุระ ใครที่พลาดชมซากุระที่ประเทศญี่ปุ่น ท่านยังมีโอกาสที่จะได้สัมผัสสีสันแห่งดอกซากุระ ณ ถนนสายนี้ พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกในบรรยากาศสุดโรแมนติค ในยามเย็นถนนสายนี้ก็จะยิ่งคึกคัก มีกิจกรรมรื่นเริงหลากหลาย และมีดวงไฟประดับประดาตัดกับสีขาวอมชมพูของดอกซากุระสวยงาม
เที่ยง
บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  (ซัมแกทัง  หรือ ไก่ตุ๋นโสมเกาหลี อาหารยอดนิยมตำหรับชาววัง นำไก่ทั้งตัวมาตุ๋นรวมกับโสม และสมุนไพรต่างๆ เสิร์ฟพร้อมกับเหล้าโสมและเครื่องเคียงต่างๆ)
บ่าย
นำคณะช้อปปิ้งที่ ศูนย์โสมรัฐบาล ได้รับการรับรองจากรัฐบาลเกาหลีว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดของประเทศ และรับฟังข้อมูลความรู้จากผู้เชี่ยวชาญซึ่งจะเปิดเผยเคล็ดลับให้กับผู้มาเยือนเท่านั้น ปัจจุบันโสมเป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของประเทศเกาหลีได้รับการยอมรับและพิสูจน์แล้วว่ามีคุณค่าทางโภชนาการสูงอุดมไปด้วยสารอาหารธรรมชาติที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและที่สำคัญที่สุดราคาโสมที่ประเทศเกาหลีถูกกว่าประเทศไทยถึง 2 เท่า จากนั้น อิสระช้อปปิ้ง ณ ตลาดทงแดมุน ตลาดสินค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย สินค้าขึ้นชื่อที่นี่ คือ เครื่องแต่งกาย เสื้อผ้า และอื่นๆ (ตลาดนี้มีชื่อเสียงในเรื่องสินค้า เนื่องจากเสื้อผ้าที่ขายที่นี้นั้นเหมือนกับสินค้าในห้างดังแต่ราคาถูกกว่า)  นำท่านชม คลองชองเกชอน ซึ่งเดิมเป็นคลองเก่าแก่ในอดีตมีอายุกว่า 600 ปี ที่ทอดผ่านใจกลางเมืองหลวง แต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนา และบูรณะคลองแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ ทำให้กรุงโซลมีคลองที่ยาวกว่า 6 กิโลเมตร ที่มีแต่น้ำใส จนสามารถมองเห็นตัวปลาหลากพันธุ์ที่กำลังแหวกว่ายไปมา ปัจจุบันโครงการชองเกชอนได้กลายเป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ งานแสดงศิลปะต่างๆ งานดนตรี นิทรรศการดอกไม้ ฯลฯ และมีสวนสาธารณะทั้งสองฝั่งคลอง ที่ในยามค่ำคืนจะเต็มไปด้วยแสงสีสวยงามน่าชม
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ( คาลบี  เนื้อซี่โครงหมูหมักได้ที่ย่างบนเตาร้อนๆ เป็นอาหารยอดนิยมของคนเกาหลี เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยและเครื่องเคียงต่างๆ)      นำท่านช้อปปิ้งย่าน เมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี หากท่านต้องการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลีเป็นอย่างไร ก้าวล้ำนำสมัยเพียงใดท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี้พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้าบุรุษ-สตรี เครื่องสำอางค์ดังๆของเกาหลี พบกับความแปลกใหม่ในการช้อปปิ้งอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเมียงดงแห่งนี้จะมีวัยรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกันที่นี่กว่าล้านคนในแต่ละวัน เชิญท่านเลือกซื้อหาสินค้าตามอัธยาศัย หรือจะเลือกลองนั่งดื่มกาแฟในคอฟฟี่ช้อปสไตล์เกาหลีได้ที่นี่เช่นกันสมควรแก่เวลานำท่านสู่ที่พัก  Best  Western Songdo Park  หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน             

วันที่ 4 พระราชวังถ๊อกซูกุง – พิพิธภัณฑ์เท็ดดี้แบร์– สวนสาธารณะนัม-ซาน-Duty free ( Cosmetic ) – ศูนย์อัญมณีพลอยสีม่วง - ซุปเปอร์มาร์เก็ต
เช้า
บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นนำท่านชม “ พระราชวังถ็อกซูกุง”  หนึ่งในห้าพระราชวังของราชวงศ์โชซอน เป็นที่ประทับของเจ้าชายวอลซาน ซึ่งเป็นพระเชษฐาของกษัตริย์ซองจอง แต่ในรัชสมัยของกษัตริย์องค์ถัดมาได้ใช้พระราชวังหลัก โดยเฉพาะในสมัยของกษัตริย์โกจอง ซึ่งเป็นกษัตริย์องค์ก่อนสุดท้ายของราชวงศ์โชซอน ทรงประทับที่พระราชวังแห่งนี้ แม้จะทรงถูกบังคับให้สละราชสมบัติโดยญี่ปุ่นในปี ค.ศ. 1907 พระองค์ประทับอยู่ที่พระราชวังนี้จนสิ้นพระชนม์ในปี ค.ศ. 1919 กษัตริย์ซุนจองซึ่งเป็นกษัตริย์ลำดับสุดท้ายของราชวงศ์โชซอนได้พระราชทานนามพระราชวังนี้ซึ่งเรียกขานจนถึงปัจจุบันว่า พระราชวังถ็อกซูกุง แปลว่า พระราชวังอายุยืนยาวและมั่นคง ด้วยความหวังว่าพระราชบิดาจะทรงพระชนม์ยืนยาวที่นี่  
จากนั้น
นำคณะเดินทางต่อสู่ สวนสาธารณะนัมซาน ซึ่งอยู่บนเนินเขานัมซานอันเป็นที่ตั้งของหอคอยแห่งกรุงโซลชมทิวทัศน์รอบๆ เป็นที่พักผ่อนของคนเกาหลีที่มีสวนหย่อม สถาปัตยกรรมต่างๆ รูปปั้น และอื่นๆ อีกทั้งยังได้ชมดอกไม้นานาชนิดที่บานสะพรั่งทั่วทั้งสวนสาธารณะแห่งนี้ และไม่ควรพลาดสำหรับท่านที่ชื่นชอบซีรี่ส์เกาหลีพบ
กับฉากจบอันน่าประทับใจจากชอบละครดัง My name is Kim Sam Soon ซึ่งมีฉากถ่ายทำที่เขานัมซาน นำชมความน่ารักของ Teddy  Bear  Museum เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเทดดี้แบร์  ที่ผูกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และเหตุการณ์ครั้งสำคัญๆ  รวมทั้งความทรงจำของอดีตจนถึงปัจจุบันของเมืองหลวงกรุงโซลได้อย่างน่ารักและน่าประทับใจจากเจ้าหมีน้อยทั้งหลาย
เที่ยง
บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
บ่าย
จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง สินค้าปลอดภาษีที่ห้าง Duty Free นำท่านชม Cosmetic Shop ศูนย์รวมเครื่องสำอางชื่อดังของเกาหลี เช่น Rojukiss , Missha เป็นต้น นำท่านเดินทางสู่ โรงงานอเมทิส หรือ พลอยสีม่วง ที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี ซึ่งชาวโสมเชื่อว่า ถ้าได้มีพลอยชนิดนี้ติดตัวไว้จะทำให้มีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิต  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติอินชอน เพื่อนำท่านเดินทางกลับสู่ ภูเก็ตโดยระหว่างทางแวะช้อปปิ้งที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต (เพื่อละลายเงินวอน) มีสินค้าต่างๆมากมายให้เลือกซื้อหาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคี้ยว ลูกอม ผลไม้ตามฤดูกาล และของที่ระลึกต่างๆ  
ในราคาพิเศษซื้อ 5 แถม 1  พร้อมบริการแพ็คสัมภาระฟรี!!
18.00 น.
คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาติอินชอน  
20.00 น.
คณะออกเดินทางจาก สนามบินนานาชาติอินชอน โดย สายการบินเอเชียน่า แอร์ไลน์  
เที่ยวบินที่ OZ 7473  ( เสิร์ฟอาหารบนเครื่อง) 
00.40 น.
คณะเดินทางถึง สนามบินภูเก็ต โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ


อัตราค่าบริการ        
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กต่ำกว่า 12 ขวบ พักกับผู้ใหญ่มีเตียง เด็กต่ำกว่า 12 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ไม่มีเตียง พักเดี่ยว
 4 วัน 3 คืน  25,900.-  24,900.-  22,900  5,000.-

อัตราค่าบริการรวม
- ** รวมภาษี สนามบินและภาษีน้ำมันไว้เรียบร้อยแล้ว** 
ค่าบัตรโดยสารชั้นทัศนาจรไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) 
-  ค่าที่พัก 2 คืน ห้องละ 2-3 ท่าน
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
- หัวหน้าทัวร์ และหรือไกด์ของบริษัททัวร์ Land Operator ที่เกาหลี ผู้ชำนาญเส้นทาง   
( เดินทาง 10 คนขึ้นไป )
-  ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
-  สัมภาระน้ำหนักไม่เกินท่านละ 20 กก. 
-   น้ำดื่มบริการวันละ 1 ขวด ต่อท่าน 

อัตรานี้ไม่รวม
-     กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ/ภูเก็ต และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้า   
     ประเทศที่บริษัทฯระบุในรายการเดินทาง  บริษัทของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ
-    บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวเกาหลีเท่านั้น      
-    ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้   
      ทราบล่วงหน้า
    ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
-    เมื่อตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ  
      ในเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 

 ความคิดเห็นที่ 4

25 มี.ค.2553  เวลา 11:00 น.
โดย.. ทัวร์เก็นติ้ง 124.157.204.239  

 

จองด่วนที่ 075-222-140

www.silversoutherntour.com


 ความคิดเห็นที่ 5

25 มี.ค.2553  เวลา 11:00 น.
โดย.. ทัวร์เก็นติ้ง 124.157.204.239  
กำหนดการเดินทาง :
1-3 พ.ค. 53

วันที่ 1 หาดใหญ่ – มาเลเซีย – SKY WAY -  เก็นติ้ง – คาสิโน                                      
04.30 น
ทุกท่านพร้อมกัน   ณ  จุกนัดพบ  โดยมีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ  ให้การต้อนรับและอำนวย
ความสะดวกแก่ทุกท่านในการจัดเก็บสัมภาระขึ้นรถ     
05.00 น.     
นำท่านเดินทางสู่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  ระหว่างทางให้ท่านรับฟังเรื่องราวของประเทศมาเลเซีย  และประเทศสิงคโปร์จากมัคคุเทศก์  หรือจะเลือกพักผ่อนบนรถได้ตามอัธยาศัย
07.00 น.                
ถึง อ.หาดใหญ่   บริการอาหารเช้า (1)  (แบบกล่องกับข้าว 3 อย่าง + ผลไม้ + น้ำ)   (บนรถ) 
นำท่านเดินทางต่อสู่  ด่านจังโหลน ประเทศมาเลเซียประทับตราหนังสือเดินทางและผ่านพิธีการตรวจคน เข้าเมืองของประเทศมาเลเซียที่ ด่านบูกิตคาอีตั๊ม  ก่อนนำท่านเดินทางผ่านเมือง และรัฐต่างๆ ของประเทศมาเลเซีย  เช่น จังโหลน จิตรา อลอสตาร์ สุไหงปัตตานี บัตเตอร์เวิร์ธ ไท้ผิง อีโปร์ตันหยงมาลิม  ซึ่งทางผ่านท่านสามารถชมทัศนียภาพอันร่มรื่นสอง ข้างทางของประเทศมาเลเซีย  หรือจะเลือกพักผ่อนบนรถได้ตามอัธยาศัย
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน  ณ ร้านอาหาร (2)  (แบบเซ็ดโต๊ะ  นั่งโต๊ะละ 10 ท่าน  กับข้าว 7 อย่าง + ผลไม้)
13.00 น.     
จากนั้นนำท่านมุ่งสู่ “เก็นติ้งไฮแลนด์ถึงยอดเขาเก็นติ้งไฮแลนด์ท่านจะได้สนุกสนานกับการนั่ง  กระเช้าลอยฟ้า (SKY WAYซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสามารถวิ่งได้ 6 เมตรต่อวินาทีจากสถานีถึงโรงแรมระยะทาง 3.4 .. ซึ่งยาวที่สุดในเอเซียระหว่างนั่งกระเช้าท่านจะได้สัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุทธิ์อันสดชื่น
17.30 น.
นำท่านเข้าที่พัก   โรงแรมเฟิสต์เวิลด์  หรือเทียบเท่า  
18.30 น.
บริการอาหารค่ำ  ณ ร้านอาหาร (3)  (แบบเซ็ดโต๊ะ  นั่งโต๊ะละ 10 ท่าน  กับข้าว 7 อย่าง + ผลไม้) 
หลังจากนั้นมัคคุเทศก์จะนำท่านเข้าชม สถานคาสิโน ระดับชาติที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย (อิสระ) เชิญท่านสนุกสนานกับการเสี่ยงโชคต่าง ๆ อาทิเช่น สล็อตแมชชีน แบล็คแจ็ค รูเล็ต    บัตคาร่า   ฯลฯ   เป็นต้น  หรือจะเลือกเล่นเครื่องเล่นต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย  ( ค่าเครื่องเล่นไม่รวมในราคาทัวร์ )

วันที่ 2 เก็นติ้ง – สวนสนุกกลางแจ้ง – สวนสนุกในร่ม – คาสิโน                                  
07.00 น. บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารมัคคุเทศก์จะพาท่านได้เพลิดเพลินกับการเที่ยวชมสวนสนุกทั้งกลางแจ้งและในร่ม สนุกกับเครื่องเล่นมากมายอาทิ รถไฟเหาะตีลังกา รถแข่งโกล์คาร์ต สกายเรนเจอร์ บ้านผีสิงและร้านค้าอื่น ๆ อีกมากมายซึ่งเหมาะสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ทุกเพศทุกวัยให้ท่านได้ถ่ายรูปภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก
12.00 น
บริการอาหารกลางวัน  ณ ร้านอาหาร (5)  (แบบเซ็ดโต๊ะ  นั่งโต๊ะละ 10 ท่าน  กับข้าว 7 อย่าง + ผลไม้)   หลังจากนั้นนำท่านในสวนสนุกเก็นติ้งฯต่อซึ่งมีร้านค้ามากมายให้ท่านได้สนุกสนานเพลิดเพลินกับสวนสนุกกันต่อทั้งกลางแจ้งและในร่มภายในโรงแรมเฟิสต์เวิลด์ ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งสินค้า ณ ห้างสรรพสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำต่าง ๆ หรือเลือกพักผ่อนหย่อนใจโดยการนั่งฟังเพลงเพราะๆ บริเวณโรงแรม ท่ามกลางบรรยากาศอันเย็นสบาย
18.00 น.
บริการอาหารค่ำ  ณ ร้านอาหาร (6)  (แบบเซ็ดโต๊ะ  นั่งโต๊ะละ 10 ท่าน  กับข้าว 7 อย่าง + ผลไม้)  
หลังอาหารนำท่านเข้าบ่อนคาสิโนสนุกสนานกับการเสี่ยงโชคหรือสนุกสนานกับเครื่องเล่นเกมต่าง ๆ มากมาย และร้านค้ามากมายช้อปปิ้งฯ เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3  เก็นติ้งไฮแลนด์ – กัวลาลัมเปอร์ – ซิตี้ทัวร์ – ช้อปปิ้งฯ - ปุตราจาย่า – หาดใหญ่                                      
07.00 น.
บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ (7) ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนั้นนำท่านอำลายอดเขาเก็นติ้งฯนำท่านมุ่งสู่   กรุงกัวลาลัมเปอร์  ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย “ นครที่ห้อมล้อมด้วยสวนไม้ดอก” ประดับไปด้วยต้นไม้และพุ่มไม้ที่สวยงามตระการการตามเส้นทางแวะร้านนาฬิกาปลอดภาษี,จากนั้นนำท่านชมจตุรัสเมอเดก้าศูนย์กลางของกรุงกัวลาลัมเปอร์ชมเสาธงที่สูงที่สุดในโลกประมาณ 100 เมตร ชมความงามของสถาปัตยกรรมอาคารสุลต่าลอับดุลซาหมัด,ชมพระราชวังแห่งชาติพร้อมทหารม้า ทหารราบประจำพระองค์ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกผ่านชมทัศนียภาพของเมืองหลวง ตึกรัฐสภา มัสยิดหินอ่อน สถานีรถไฟที่เก่าแก่ KL TOWER หอคอยที่สูงเป็นอันดับสี่ของโลก TWIN TOWER ตึกคู่แฝดที่สูงเป็นที่ 2 ของโลก (ปิโตนาส 452 ม.)
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน  ณ ร้านอาหาร (8)  (แบบเซ็ดโต๊ะ  นั่งโต๊ะละ 10 ท่าน  กับข้าว 7 อย่าง + ผลไม้)   แวะร้านช็อกโก้แลต แวะนำท่านถ่ายภาพคู่ตึกคู่แฝด ( TWIN TOWER )เก็บไว้เป็นที่ระลึกหลังจากนั้นมุ่งสู่ “เมืองใหม่ (PUTRA JAYA)” ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองของรัฐบาลนำท่านชมสำนักนายกรัฐมนตรี(ท่านดร.มหาธีร์) ชมมัสยิดสีชมพูซึ่งเป็นมัสยิดที่มีขนาดใหญ่มากมายในของมัสยิดตกแต่งอย่างงดงามตระการตาผ่านชมกระทรวงต่าง ๆ ผ่านบ้านพักของท่านนายกรัฐมนตรีของท่านดร.มหาธีร์มูฮัมหมัด ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขากลางทะเลสาบที่สวยงาม เชิญท่านถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก
17.00 น
ถึงด่านจังโหลน เพื่อแวะช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ดิวตี้ฟรีจนถึงเวลานัดหมายผ่านพิธีการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางทั้งสองประเทศ
18.30 น.               
บริการอาหารค่ำ  ณ ร้านอาหาร (9)  (แบบเซ็ดโต๊ะ  นั่งโต๊ะละ 10 ท่าน  กับข้าว 7 อย่าง + ผลไม้) 
จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่  จ.ตรัง โดยรถตู้  หรือรถโค้ชปรับอากาศ VIP
21.00 น.
ถึงจังหวัดของท่านโดยสวัสดิภาพ  พร้อมทั้งร้อยยิ้มและความประทับใจ

  โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ      
กำหนดการ

ราคาเริ่มต้นที่ อ.หาดใหญ่

ราคาเริ่มต้นจ.ตรัง

พักเดี่ยวเพิ่ม

 1- 3 พ.ค. 53

 4,500.-

 4,900.-

 2,500.-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ขวบ
2,300.-
3,500.-
2,500.-

อัตราค่าบริการรวม
-          ค่ายานพาหนะ รถตู้ commuter  หรือรถบัสปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
-          ค่าที่พัก  2 คืน ตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว  (พักห้องละ 2 ท่าน)
-          ค่าอาหารเช้า 9 มื้อตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว
-          ค่าธรรมเนียมการเข้าชม  และใช้บริการ  สถานที่ต่างๆ  ตามที่ระบุในรายการ
-          ค่าประกันภัยในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 100,000 บาท
-          ค่าเจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  (กรณีคณะเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน จะไม่มี 
           มัคคุเทศก์เดินทางไปด้วย  แต่จะมี Diver Guide  ที่นำเที่ยวด้วยและบรรยายให้ข้อมูลด้วย  บริการท่านตลอด
           การเดินทาง)

อัตรานี้ไม่รวม
-   ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการนำเที่ยว  อาทิ  ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด  ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่
    เรียกสั่งเอง  เป็นต้น
-   ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
-   ค่าบัตรเครื่องเล่นสวนสนุกและโชว์ต่าง ๆ  ที่เรียกใช้บริการพิเศษ
-   ค่าหนังสือเดินทาง ( ต้องพาสปอร์ตเท่านั้น) และมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน

 ความคิดเห็นที่ 6

25 มี.ค.2553  เวลา 11:04 น.
โดย.. ทัวร์เก็นติ้ง 124.157.204.239  

กำหนดการเดินทาง 27 - 28  เม.ย. /4-5 พ.ค. 53  หรือกรุ๊ปส่วนตัว 10 ท่านขึ้นไปสามารถเดินทางได้ทุกวัน

วันแรก  หาดใหญ่ – ปีนัง  – ป้อมปืน – เรือ Star Cruises
06.00 น.
เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับคณะที่จุดนัดพบ ในตัวเมือง จ.ตรัง/สตูล/นครศรีฯ/พัทลุง/กระบี่  โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ  ให้การต้อนรับ  พร้อมทั้งเช็กความพร้อมของหนังสือเดินทาง
08.00 น.
ถึง อ. หาดใหญ่   (บริการอาหารเช้าแบบปุฟเฟ่ต์  ณ  ห้องอาหารของโรงแรมไดมอลพลาซ่า) (1)เปลี่ยนรถเป็นรถปรับอากาศ VIP  ของประเทศมาเลเซีย เพื่อที่จะเดินทางสู่ เกาะปีนัง ประเทศมาเลเซีย ผ่านด่านสะเดาของประเทศไทย  ทำการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง พิธีการทางศุลกากรของมาเลเซียที่ด่านบูกิตคายูอีตั้ม ผ่านจังโหลน  จิตรา อลอสตาร์  สุไหงปัตตานี  บัตเตอร์เวิร์ธ  จากนั้นนำท่านสู่เกาะปีนัง  (เวลาประเทศมาเลเซีย เร็วกว่า ประเทศไทย 1 ชั่วโมง) 
12.00 น.
ถึง เกาะปีนัง เมืองที่ได้รับการขนานนามว่า “ ไข่มุกแห่งโลกตะวันออก ” นครที่รวบรวมความพิเศษที่ผสมผสานโลกตะวันตกและตะวันออกกันได้อย่างกลมกลืน ä บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  (2)
บ่าย
นำท่านชม ป้อมปืนปราการฟอร์ทคอนวาลิส  ซึ่งเป็นสถานที่ยกพลขึ้นบกคั้งแรกของ เซอร์ ฟรานซิลไลทร์  ในปี ค.ศ. 1786  ที่แห่งนี้เป็นป้อมปืน  เพื่อป้องกันเมือง ในสมัยอดีต ของเกาะปีนัง 
หมายเหตุ
นำท่านไปซื้อขนม  และช็อกโกเลต  ณ  ร้านที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยวโดยทั่วไปว่าเป็น ของแท้แน่นอน   จากนั้น เดินทางสู่ท่าเรือ  SWETTENHAM PIER CRUISE TERMINAL เพื่อนำท่าน ล่องเรือสตาร์ครูซ ซึ่งเป็นเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลก พร้อมชมบรรยากาศของทะเลปีนัง  และน่านน้ำสากลประเทศสิงคโปร์  หลังจากเรือออกจากฝั่ง เชิญทุกท่านสัมผัสกับความบันเทิงต่างๆ อาทิ ห้องคาราโอเกะ ,ห้องดูหนัง ,ห้องนวด ,ห้องตัดผม ,และห้องคาสิโนสำหรับท่านที่ชอบเสี่ยงโชค เชิญท่านตามอัธยาศัย
18.00 น.
บริการอาหารค่ำ แบบปุฟเฟ่ร์ (3)  ณ ห้องอาหารบนเรือ Star Cruises  จากนั้นให้ท่านอิสระในการใช้บริการต่างๆ บนเรือเรือสตาร์ครูซ  (ไม่ร่วมในราคาทัวร์)  หรือจากเลือกพักผ่อนในมุมต่างๆ  บนเรือ
 
 
วันที่สอง
เรือ Star Cruises – วัดไทย – วัดพม่า – วัดเขาเต่า – ดิวตี้ฟรี - หาดใหญ่                           
07.00 น.
บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารบนเรือStar Cruises (3)
08.00 น.
นำท่านเดินทางสู่ วัดเขาเต่า นมัสการไหว้เจ้าแม่กวนอิมที่ “ วัดเขาเต่า “ ชมเจดีย์หมื่นพระ อันเป็นพุทธศิลป์ที่รวมความงามของสามประเทศเข้าไว้ด้วยกัน      อันได้แก่ ไทย จีน และพม่า และชมวัดไทยที่ใหญ่ที่สุดในปีนัง “ วัดไชยมังคลาราม ” ซึ่งมีพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ที่สุดในมาเลเซีย   ตรงข้ามกันให้ท่านได้ชม วัดพม่า ชมสถาปัตยกรรมอันวิจิตรตระการตา และแวะช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง อาทิ เช่น ขนมเปี๊ยะ บะกุ๊ดแต๋ โสมจีน และร้านช็อคโกแลต ที่มีชื่อเสียงในมาเลเซีย หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับหาดใหญ่
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน  ณ  ร้านอาหาร  (5)   หลังอาหารเที่ยงนำท่านเดินทางกลับสู้ ประเทศไทย
จากนั้น
ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรีจังโหลน จากนั้นผ่านพิธีการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางทั้ง สองประเทศ
เย็น
เดินทางถึงหาดใหญ่  และนำท่านเดินทางกลับ จ.หวัดของท่าน โดยสวัสดิภาพ  พร้อมทั้งรอยยิ้มและความประทับใจ

อัตราค่าบริการ  (ห้องพักที่ใช้คือ ห้องอินไซด์สเตทรูม) พักห้องละ 2 ท่าน
จ.ที่เริ่มต้น  และสิ้นสุด
ราคา / ท่าน                                    
อ.หาดใหญ่
4,299.-                                                             
จ.ตรัง
4,599.-                                                                  
จ.นครศรีธรรมราช
4,900.-                                                                   
จ.สตูล
4,599.-                                                                
จ.พัทลุง
4,599.-                                                                
จ.กระบี่
5,700.-                                                              
หมายเหตุ:
กรณีต้องการพักแบบ  ห้องดีลักสเตทรูม  (มีหน้าต่าง)  เพิ่มท่านละ 900 บาท
 
กรณีต้องการพักแบบ  เอ็กเซ็กคูทีฟ สวีท / จูเนียร์สวีท  เพิ่มท่านละ 1,700 บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม  
ü    ค่ารถตู้/โค้ชปรับอากาศ (VIP)  นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
ü    ค่าเรือสตาร์ครูซ ชมบรรยากาศทะเลปีนัง สิงคโปร์
ü    ค่าที่พักในเรือสตาร์ครูซ  1 คืน ตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว  (พักห้องละ 2 ท่าน)
ü    ค่าภาษีขึ้นเรือ
ü    ค่าอาหาร 5 มื้อตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว
ü    ค่าขนม ขนมขบเคี้ยว บริการระหว่างการเดินทาง
ü    ค่าธรรมเนียมการเข้าชม  สถานที่ต่างๆ  ตามที่ระบุในรายการ
ü    ค่าประกันภัยในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 500,000 บาท
ü    ค่าเจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  (กรณีคณะเดินทาง 20 ท่านขึ้นไป) 
ü    แจกฟรี  หมวกซิลเวอร์เซาว์เทิร์นทัวร์ 

อัตรานี้ไม่รวม
x         ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการนำเที่ยว  อาทิ  ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด  ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่เรียกสั่งเอง  เป็นต้น
x         ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
x         ค่าหนังสือเดินทาง ( ต้องพาสปอร์ตเท่านั้น) และมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน