ล่องเรือสตาร์ครูซ (เปิดจองแล้ว)ล่องเรือสตาร์ครูซ กับ ซิลเวอร์เซาว์เทิร์นทัวร์เปิดจองรอบใหม่แล้ว เดินทางช่วง 27-28 เม.ย. / 4-5 พ.ค. 53

จองด่วนที่ 075-222-140

www.silversoutherntour.com


โดย.. ทัวร์เก็นติ้ง 124.157.160.185   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

23 มี.ค.2553  เวลา 11:52 น.
โดย.. ทัวร์เก็นติ้ง 124.157.160.185  

ล่องเรือสตาร์ครูซ กับ ซิลเวอร์เซาว์เทิร์นทัวร์เปิดจองรอบใหม่แล้ว เดินทางช่วง 27-28 เม.ย. / 4-5 พ.ค. 53

จองด่วนที่ 075-222-140

www.silversoutherntour.com


 ความคิดเห็นที่ 2

23 มี.ค.2553  เวลา 11:53 น.
โดย.. ทัวร์เก็นติ้ง 124.157.160.185  

ล่องเรือสตาร์ครูซ กับ ซิลเวอร์เซาว์เทิร์นทัวร์เปิดจองรอบใหม่แล้ว เดินทางช่วง 27-28 เม.ย. / 4-5 พ.ค. 53

จองด่วนที่ 075-222-140

www.silversoutherntour.com


 ความคิดเห็นที่ 3

23 มี.ค.2553  เวลา 15:58 น.
โดย.. ทัวร์เก็นติ้ง 124.157.160.185  

 

กำหนดการเดินทาง :

จองด่วนที่ ซิลเวอร์เซาร์เทิร์นทัวร์ 075-222-140

วันที่  14 – 17 , 15 – 18  เม.ย. 53  (4 วัน 3 คืน)


วันที่ 1 กรุงเทพฯ – มาเก๊า – วิหารเซนต์พอล-วัดเจ้าแม่กวนอิม – ช้อปปิ้งเซนาโด้ – จูไห่
08.00 น.
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ E สายการบินแอร์เอเชียโดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระ
10.15 น.
เหินฟ้าสู่มาเก๊า โดยเที่ยวบินที่ FD3602  (มีระบุที่นั่งบนเครื่อง)
13.35 น.
ถึงมาเก๊า ตั้งอยู่ในเขตมณฑลกวางตุ้ง บนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ล มีอาณาเขตติดกับตำบลก๊งเป๋ยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเก๊า มีเนื้อที่ทั้งหมด 25.8 ตร.กม. ประกอบไปด้วยคาบสมุทร มาเก๊า, เกาะไทป,เกาะโคโลอาน และโคไท ระหว่างคาบสมุทรมาเก๊ากับเกาะไทปาจะเชื่อมถึงกันด้วยสะพาน 3 สะพาน คือสะพานมาเก๊า-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมิตรภาพที่มีระยะทาง 4.5 กม. หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว 
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารพาท่านเที่ยวรอบเกาะมาเก๊า พาชมวิหารเซนต์พอล ซากโบสถ์ที่มีชื่อออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ด้านหลังของโบสถ์มีพิพิธภัณฑ์จัดแสดงประวัติของโบสถ์ ซึ่งโบสถ์เซนต์พอลนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นอนุสาวรีย์แห่งศาสนาคริสต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในดินแดนตะวันออกไกล จากนั้นพาท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่วัดเจ้าแม่กวนอิม ที่มีอายุกว่า 600 ปี ความเก่าแก่และความงดงามของสถานที่แห่งนี้ทำให้เกิดตำนานเล่าขานอยู่หลายเรื่อง อิสระให้ท่าน ช้อปปิ้งเซนาโด้แสควร์ แหล่งช้อปปิ้งหรือย่านการค้าที่มีชื่อเสียงที่สุดในเกาะมาเก๊า มีร้านค้าและสินค้าให้เลือกซื้อมากมายพาท่านแวะร้านค้าปลอดภาษีของเกาะมาเก๊า ซึ่งมีทั้งเสื้อผ้า และเครื่องประดับ ฯลฯสมควรแก่เวลาพาท่านเดินทางข้ามด่านสู่เมืองจูไห่  เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน “จูไห่” ได้รับการยกย่องจากสหประชาชาติให้เป็น “เมืองมหัศจรรย์ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน” (Amazing City in China)  ผ่านทางประตูบอกเขต หรือประตูพรมแดนระหว่างจีนและโปตุเกส (มาเก๊า) ซึ่งใช้เป็นด่านพรมแดนสู่ประเทศจีนสร้างในปี ค.ศ. 1849 ผ่านเข้าสู่จีนแผ่นดินใหญ่
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก  SWAN HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันที่ 2 จูไห่ – กวางเจา – งานแสดงสินค้ากวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองกวางเจา พาท่านเข้าสู่งาน กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 107 www.cantonfair.org.cn/cn/attend/invitation/indes.htmชมงานแฟร์ และพบปะแลกเปลี่ยนกับผู้ผลิต เพื่อมองหาช่องทางธุรกิจ ซึ่งงานนี้ได้รวบรวมผู้ประกอบการทั่วประเทศจีนกว่า 5,000 ราย และได้รับความ สนใจจากนักธุรกิจทั่วโลกที่มารวมกันและจีนซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดในโลก มีสินค้าทั้งเทคโนโลยี การเกษตร เครื่องไม้เครื่องมือ ฯลฯ อุตสาหกรรมหนัก และ เบาต่างๆ มารวมกันที่งานนี้  ให้ท่านได้ชมและติดต่องานตามความประสงค์ (อาหารเที่ยงอิสระเพื่อความสะดวกในการติดต่อและเที่ยวชมงาน)
17.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ (กรุณาตรงต่อเวลา)  
ค่ำ บริการอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร พร้อมเมนู กุ้งมังกร , หมูหัน  หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก WHWH HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว  

วันที่ 3 งานแสดงสินค้ากวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 107
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่งาน กวางเจาเทรดแฟร์   ครั้งที่ 107 อิสระตามอัธยาศัย (อาหารเที่ยงอิสระเพื่อความสะดวกในการติดต่อและ เที่ยวชมงาน)
17.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ (กรุณาตรงต่อเวลา)  
ค่ำ บริการอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก WHWH HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว   

วันที่ 4 กวางเจา – จูไห่ – ช้อปปิ้งก๊กเป๋ย - มาเก๊า – เต็มอิ่มกับ THE VENETIAN – กทม.
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารพาท่านเดินทางกลับสู่มาเก๊า ระหว่างทางแวะเมืองจูไห่พาท่านช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย มีสินค้าอาทิ เสื้อผ้า ,รองเท้า , กระเป๋า , สินค้าที่ระลึก ฯลฯ  
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ พร้อมเมนูเป๋าฮือ ซีฟู๊ด ณ เมืองจูไห่ หลังอาหารพาท่านข้ามด่านกลับสู่มาเก๊า พาท่านเดินทางสู่ THE VENETIAN RESORT AND HOTEL  ด้วยเนื้อที่ที่ใหญ่เป็นสองเท่าของโรงแรมแม่ที่ลาสเวกัส เนื้อที่ 10.5 ล้านตารางฟุต ภายในประกอบด้วย คาสิโนบนพื้นที่เกมส์ที่กว้าง 546,000 ตารางฟุต ร้านค้าปลีก 350 ร้าน ภัตตาคารหรู 30 แห่ง คลองจำลองจาก เวนิสอิตาลี 3 สาย กว้าง 490 ฟุต ภายในพร้อมสรรพด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้ความบันเทิง และสถานที่ช้อปปิ้งที่แกรนด์ พบกับร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมายกว่า 300 ร้านที่เปิดพร้อมให้บริการแก่ท่าน …สำหรับท่านที่สนใจ ล่องเรือกอนโดล่า (ค่าใช้จ่ายท่านละ 150 ดอลล่าร์ฮ่องกง ไม่รวมในราคาทัวร์ ) เพื่อสัมผัสบรรยายกาศเวนิสที่อิตาลี  ภายในสวนน้ำเวนิส ซึ่งจำลองมาจากอิตาลี ซึ่งท่านจะได้ชมบรรยากาศของสองฝั่งน้ำ พร้อมท้องฟ้าที่สดใสสวยงาม และเสียงเพลงตลอดการล่องเรือ (อิสระอาหารค่ำ)
21.35 น.
เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3607 มีระบุที่นั่งบนเครื่อง
23.25 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพด้วยความประทับใจ...


อัตราค่าบริการ        
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กต่ำกว่า 12 ขวบ พักกับผู้ใหญ่มีเตียง เด็กต่ำกว่า 12 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ไม่มีเตียง พักเดี่ยว
 14-17/15-18 เม.ย.  19,900.-  19,900.-  18,900.-  5,000

อัตรานี้รวม
- ค่าบัตรเข้าชมงานแฟร์ (สำหรับท่านที่มีบัตรเชิญแล้วไม่สามารถหักคืนได้)
- ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไป-กลับไม่สามารถเลื่อนได้
- ค่าธรรมเนียมวีซ่ากรุ๊ป สำหรับหนังสือเดินทางไทย (ไม่สามารถหักคืนได้ในกรณีมีวีซ่า)
- ภาษีสนามบินไทย/จีน 
- ค่าที่พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่  
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ  
- ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการ
- ค่าน้ำหนักกระเป๋าท่านละไม่เกิน 15 กิโลกรัม  (ตามสายการบินกำหนด) **หากน้ำหนักเกินท่านรับผิดชอบเอง
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง  1,000,000 บาท (ตามข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทประกัน) 

อัตราค่าบริการนี้ไมรวม
- ค่าหนังสือเดินทาง  และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ  อาทิเช่น, เครื่องดื่ม,  ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  7%
- ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ทิปคนขับรถ วันละประมาณ 10 หยวน/คน/วัน   


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน