ทัวร์เก็นติ้ง - ตึกปิโตนัส - คาเมร่อน 3,900.-จองทัวร์ด่วนที่ 075-222-140 หรือ www.silversoutherntour.com

กำหนดการเดินทาง 12 - 14 / 27ก.พ. - 1 มี.ค. 53 /  19 -21 มี.ค./13 -15 / 14 - 16  เม.ย. 53

วันแรก:  หาดใหญ่ – เก็นติ้ง ไฮแลนด์ Genting Highland s           

05.00 น.  ทุกท่านพร้อมกัน    จุดนัดพบ   (ตัวเมืองตรัง)   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่

                   อ.หาดใหญ่

07.00 น.   ถึง อ.หาดใหญ่  เดินทางสู่ เก็นติ้งไฮแลนด์ ประเทศมาเลเซีย ผ่านด่านสะเดาของ

                   ประเทศไทย  ทำการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางและผ่านพิธีการตรวจคน

                  เข้าเมือง พิธีการทางศุลกากรของมาเลเซียที่ด่านบูกิตคายูอีตั้ม ผ่านจังโหลน  จิตรา

                  อลอสตาร์  สุไหงปัตตานี  บัตเตอร์เวิร์ธ  ไท้ผิง  อีโปร์ ตันหยงมาลิม

 (เวลาประเทศมาเลเซีย เร็วกว่า ประเทศไทย 1 ชั่วโมง) 

12.00 น.  ä บริการอาหารกลางวัน    ร้านอาหาร  (1)  จากนั้นเดินทางต่อ ...

18.00 น.   เก็นติ้ง ไฮแลนด์ สนุกสนานกับการนั่งกระเช้าลอยฟ้า Sky way ซึ่งเป็นเทคโนโลยี

                   ใหม่ล่าสุด สะดวก ปลอดภัยและ  มีความเร็วที่สุดในโลก สามารถวิ่งได้ 6 เมตร

                    ต่อวินาที จากสถานีถึงโรงแรมระยะทาง 3.4 กม. ยาวที่สุดในเอเชียสัมผัส

                    ปุยเมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุทธิ์อันหนาวเย็น...        

                    เข้าสู่ที่พัก โรงแรม เฟิสต์เวิลด์ First World  Hotel 

19.30 น.   ä บริการอาหารค่ำ    ร้านอาหารโรงแรม (2) จากนั้นเข้าชม บ่อนคาสิโน

                    ระดับชาติ ที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย (อิสระ)

                    สนุกสนานกับกับการเสี่ยงโชคต่างๆ อาทิเช่น สล๊อตแมชชีน แบล็คแจ็ค รูเล็ต

                  ไฮโล เป็นต้น (ท่านสุภาพบุรุษสวมเสื้อมีปก สวมรองเท้าหุ้มส้น ท่านสุภาพสตรี

                   แต่งกายแบบสากลนิยม เด็กอายุต่ำกว่า 21 ปี ห้ามเข้า) ** ขอให้โชคดี **

                 หรือ เปลี่ยนบรรยากาศไปที่ First World Plaza  เดินเล่นเที่ยวชมนคร

                  แห่งความ บันเทิงต่างๆ เช่น สัมผัสความเย็นของหิมะที่ Snow World , Ripley’s

                  Belive It or Not  เพลิดเพลินใจกับนิทรรศการกว่า500 ชนิดที่หาชมได้ยากจาก

            โลกใบนี้ ช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนมดังจากทั่วโลกที่ลดกระหน่ำราคาตลอดปี 

วันที่สอง:  กัวลาลัมเปอร์ Kuala Lumpur  - คาเมรอน ไฮแลนด์  Cameron Highlands

07.00 น.   ä บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ในโรงแรม (3)

08.00 น.    อิสระกับการถ่ายภาพคู่บรรยากาศยามเช้าสายลม สายหมอก จาก เก็นติ้ง ไฮแลนด์

                    สู่ กัวลาลัมเปอร์

10.00 น.   เที่ยวชม กัวลาลัมเปอร์ garden city of lights เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย

                   “นครที่ห้อมล้อมด้วยสวนไม้ดอก” ประดับประดาไปด้วยต้นไม้และพุ่มดอกไม้ที่

                   สวยงามตระการตา นำชม จัตุรัสเมอร์เดก้า Dataran Merdeka  ศูนย์กลางของ

                   กรุงฯ ชม เสาธง สูงที่สุดในโลก 100 เมตร ความงดงามของสถาปัตยกรรม อาคาร

                  สุลต่านอับดุลซาหมัด Sultan Abul Samad Building  ชม พระราชวังแห่งชาติ

                   Istana Negara ทหารม้าและทหารราบประจำพระองค์  ผ่านชมทัศนียภาพของ

                   เมืองหลวง ตึกรัฐสภา  มัสยิดหินอ่อน สถานีรถไฟเก่าแก่KL Tower  ที่มีความสูง

               421 เมตร Petronas Twin Tower  ตึกแฝด หรือ ตึกปิโตรนัส ที่มีความสูง 452 เมตร

12.00 น.  ä บริการอาหารกลางวัน ณ  ร้านอาหาร (4)  จากนั้นนำสู่ คาเมรอน ไฮแลนด์

                 Cameron Highlands ...คาเมรอนไฮแลนด์ สูงกว่าระดับน้ำทะเล 4,500 ฟิต ระหว่าง

                 ทางท่านจะได้ชมธรรมชาติ บนเขาอันสลับซับซ้อนเพลิดเพลิน  กับความงดงามซึ่ง

                ประกอบด้วย สิ่งก่อสร้างและประวัติต่างๆ มากมายแม้แต่ราชาไหมไทย “ จิม ทอม

                 สัน ” ก็มาหาย             สาบสูญจากที่นี่ คาเมรอนฯแบ่งเป็นชุมชนเมือง สามระดับ

                (สามชั้น) ทุกระดับจะมีร้านค้า โรงแรม ตลาด แม้แต่ธนาคารในต่างประเทศก็มา

           เปิดบนเขานี้ ชั้นแรกชื่อ Ringlet  ชั้นที่สอง Tanah Rata ชั้นที่สาม Bringchang

ไต่ระดับ                 ภูเขาซึ่งเป็นเส้นทางที่คดเคี้ยวจากเขาลูกหนึ่งไปสู่เขาอีกลูกหนึ่ง

18.00 น.                    ä  บริการอาหารค่ำ แบบสตีมโบ๊ท    ภัตตาคาร (5)

...                                 เข้าพักโรงแรม เฮอริเทจ Heritage Hotel, Strawberrry Park Resort หรือเทียบเท่า

วันที่สาม:   คาเมรอน ไฮแลนด์ – ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี จังโหลน –

                  หาดใหญ่ – - ตรัง

07.00 น.      ä  บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ในโรงแรม (6)  จากนั้นนำชม สวนสตรอ

                        เบอร์รี่ สวนดอกไม้ แวะตลาดพื้นเมือง  เลือกซื้อสินค้าต่างๆ อาทิเช่น พืชผัก

                        เมืองหนาว ดอกไม้สดและแห้ง ไร่ชา ความงามของน้ำตกที่สวยที่สุด

                       “อีสกานด้า”

12.00 น.       ä บริการอาหารกลางวัน    ร้านอาหาร  (7)  จากนั้นเดินทางกลับหาดใหญ่

                       ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรีจังโหลน จากนั้นผ่านพิธีการตรวจ

                         ประทับตราหนังสือเดินทางทั้งสองประเทศ

เย็น                เดินทางถึงหาดใหญ่  และเดินทางกลับ จ. ตรังโดยสวัสดิภาพ 

                       พร้อมทั้งความประทับใจ ZZZ

( โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม )

+++++++++++++++++++++ สิ้นสุดรายการนำเที่ยว ++++++++++++++++++++

อัตราค่าบริการ

จำนวนผู้ร่วมเดินทาง

ราคาเริ่มต้นที่

อ.หาดใหญ่

ราคาเริ่มต้นที่ จ. ตรัง

 

ผู้ใหญ่ ท่านละ

3,900.-

4,200.-

เด็ก 12 ขวบ

1,500.-

2,300.-

อัตราค่าบริการนี้รวม      

-           ค่ายานพาหนะ รถตู้ commuter  หรือรถบัสปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทาง

-           ค่าที่พัก  2 คืน ตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว  (พักห้องละ 2 ท่าน)

-           ค่าอาหาร 7  มื้อตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว

-           ค่าธรรมเนียมการเข้าชม  และใช้บริการ  สถานที่ต่างๆ  ตามที่ระบุในรายการ

-           ค่าประกันภัยในเดินทางวงเงินท่านละ 100,000 บาทรักษาพยาบาล 50,000 บาท

-           ค่าเจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  (กรณีคณะเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน จะไม่มีมัคคุเทศก์เดินทางไปด้วย  แต่จะมี Diver Guide  ที่นำเที่ยวด้วยและบรรยายให้ข้อมูลด้วย  บริการท่านตลอดการเดินทาง)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-          ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการนำเที่ยว  อาทิ  ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด  ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่เรียกสั่งเอง  เป็นต้น

-          ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

-          ค่าบัตรเครื่องเล่นสวนสนุกและโชว์ต่าง ๆ  ที่เรียกใช้บริการพิเศษ

-          ค่าอาหารบ้างมื้อที่ไม่ได้ระบุในรายการนำเที่ยว    

ค่าหนังสือเดินทาง ( ต้องพาสปอร์ตเท่านั้น) และมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน


โดย.. ทัวร์เก็นติ้ง 58.147.52.43   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน